Wissel

Plaats
Buurtschap
Epe
Veluwe
Gelderland

wissel_plattegrond.jpg

Plattegrond van buurtschap Wissel, gemeente Epe. (© Wissels Belang)

Plattegrond van buurtschap Wissel, gemeente Epe. (© Wissels Belang)

Wissel

Terug naar boven

Status

- Wissel is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Epe.

- De buurtschap Wissel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Epe.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1273 de Wischele, 1448 Wissell.

Naamsverklaring
Afgezien van de verklaring onder (het slechts enkele km's zuidwaarts gelegen, red.) Wiesel, heeft men bij deze namen ook gedacht aan de betekenis 'land dat jaarlijks van eigenaar wisselt'(1).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wissel ligt direct W van Epe, W van de provincialeweg N309, rond de Wisselseweg. De volgende wegen worden tot de buurtschap gerekend: Paalbeekweg, Burgweg, Wisselseweg, Papenstraat, Veenweg, Boerweg, Naaldweg, Lijsterbesweg, Veldkampseweg, Molenweg, Oostravenweg en Ericaweg. Zie ook de plattegrond van de buurtschap elders op deze pagina. Z van de buurtschap ligt de Wisselse Enk, ZW van Wissel ligt het Wisselse Veen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Wissel 78 huizen met 468 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. xx huizen met ca. xxx inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wissel heeft 1 rijksmonument, zijnde een archeologisch monument; een terrein uit de bronstijd, waarin 3 grafheuvels.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Wisselse Veen bij buurtschap Wissel is ontstaan door kwelwater, afkomstig uit de Oost-Veluwse stuwwal. Beheerder Geldersch Landschap heeft hier in 1993 een natuurherstelproject uitgevoerd, waarbij middels afplaggen 45 hectare weiland is omgevormd tot natuur. Tevens zijn toen poelen aangelegd en sloten en greppels gedempt. In 2012 is nog eens 17 hectare voormalige landbouwgrond in het Wisselse Veen afgeplagd. Daarmee is de fosforrijke bovenlaag verwijderd. Op de vervolgens veel schralere grond kunnen dotterbloemhooiland, heischraal grasland en blauwgrasland ontstaan. Tevens krijgen planten als de zonnedauw, de blauwe knoop en verschillende orchissoorten meer kansen.

Waterschap Vallei en Veluwe werkt met de provincie Gelderland, gemeente Epe en Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen aan verdere bescherming van de natuur in het Wisselse Veen. Het Wisselse Veen is een afwisselend gebied met natte graslanden, vennen, kwelbeken en sloten op de grens van de Veluwe. Een deel van het gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied. Een deel van het Wisselse Veen is eerder al heringericht (waarvoor zie de vorige alinea), maar aanvullende maatregelen zijn nodig om het gebied robuuster en beter bestand te maken tegen invloeden van buitenaf.

De maatregelen bestaan uit ingrepen in het stelsel van sloten en greppels op een terrein van Geldersch Landschap & Kasteelen, waardoor het gebied natter wordt. Ook worden stikstofrijke grondlagen verwijderd. Hiermee wordt verdere verdroging van het gebied voorkomen, wat zorgt voor herstel van plantensoorten die afhankelijk zijn van kwelwater. Medewerking aan natuurherstel en -ontwikkeling buiten het Natura 2000 deel van het Wisselse Veen vindt plaats op vrijwillige basis. De projectpartijen overleggen met de grondeigenaren in het gebied om te kijken of zij door vrijwillige grondruil, aan- of verkoop een betere ligging van de gronden voor natuur- en landbouwkundig gebruik kunnen verkrijgen. De eigenaren van Landgoed Tongeren hebben samen met Geldersch Landschap & Kasteelen inmiddels 45 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuur. De uitvoering van het project begint op zijn vroegst in 2020. Het werk moet uiterlijk in 2025 klaar zijn. De voorbereidingen en de uitvoering gebeuren in nauwe afstemming met bewoners en grondeigenaren. (bron: Waterschap Vallei en Veluwe en Provincie Gelderland, mei 2018)

- Het bekende Dierenpark Wissel heeft wegens faillissement in 2015 de deuren moeten sluiten. De dieren zijn in andere dierenparken ondergebracht.

Terug naar boven

Links

- Vereniging Wissels Belang is opgericht in 2011. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de inwoners van buurtschap Wissel, wat inhoudt het beschermen van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de buurtschap en het verbeteren daarvan waar dat mogelijk is.

Reactie toevoegen