Wijk en Aalburg

Plaats
Dorp
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

gemeente_wijk_en_aalburg_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Wijk en Aalburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Wijk en Aalburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Wijk en Aalburg.JPG

Daar hebben we Wijk en Aalburg

Daar hebben we Wijk en Aalburg

Wijk en Aalburg. (2).JPG

De NH kerk uit de 14e eeuw aan de Maasdijk in Wijk en Aalburg

De NH kerk uit de 14e eeuw aan de Maasdijk in Wijk en Aalburg

Wijk en Aalburg..JPG

Molen De Twee Gebroeders op de Maasdijk in Wijk en Aalburg

Molen De Twee Gebroeders op de Maasdijk in Wijk en Aalburg

Wijk en Aaalbueg..JPG

Hervormde kerk uit de 15e eeuw aan de Grote Kerkstraat in Wijk en Aalburg

Hervormde kerk uit de 15e eeuw aan de Grote Kerkstraat in Wijk en Aalburg

Wijk en Aalburg

Terug naar boven

Status

- Wijk en Aalburg is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1972, in 1973 over naar gemeente Aalburg (waar het de hoofdplaats van was), in 2019 over naar gemeente Altena.

- Wapen van de voormalige gemeente Wijk en Aalburg.

- Oorspronkelijk was Wijk en Aalburg verdeeld in het dorp Wijk en de buurtschap Aalburg.

- Onder het dorp Wijk en Aalburg valt ook de buurtschap Spijk.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Wijk en Aolburg (aldus de plaatsnaamborden).

Oudere vermeldingen
1865 Wijk en Aalborg, 1886 Wijk en Aalburg.
Wijk: 1135 vervalst? kopie 15e eeuw Wijck, 1208 Wic, 1e kwart 13e eeuw Vuihc, 1228 Wike, 1283 Wiic.
Aalburg: 889 kopie 13e eeuw Alburch, 10e-11e eeuw Alburg, 1108-1121 kopie 13e eeuw Alburgh, 1114-1115 kopie 12e eeuw Alborg, 1131 Alburch, 1212 Alburg, 1e kwart 13e eeuw Alleburhc, 1336 Aelborgh, 1487 Aelborch, 1514 Aelbourch.

Naamsverklaring
Wijk: betekent het Oudnederlandse wic = wijk 'hoeve, nederzetting, dorp'.
Aalburg: samenstelling van het Oudnederlandse burg 'versterkte plaats, burcht' en aal, waarvan de oorsprong onzeker is. Misschien te verbinden met het Oudnederlandse alha* 'woning' respectievelijk 'tempel, heiligdom'. Ook is gewezen op aal 'geheel, groot' (vergelijk Almere), maar de betekenis 'groot' acht men zeer onzeker. Anderen dachten aan aal 'spitse geul', aal 'paling' of aan het Middelnederlandse ale 'bier'. Burg-namen uit de post-Romeinse tijd refereren vaak aan oude Romeinse castella en bij de kerk zijn scherven van Romeins aardewerk gevonden.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Wijk en Aalburg ligt N van Heusden en grenst in het O aan de Afgedamde Maas en de provincie Gelderland (Nederhemert).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Wijk en Aalburg 289 huizen met 1.730 inwoners, verdeeld in dorp Wijk 205/1.229 en de buurtschappen Aalburg 81/486 en Biesheuvel 3/15 (deels). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.500 huizen met ca. 6.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Wijk en Aalburg heeft vroeger diverse kastelen gehad, met name Wijkestein, Eikensteijn, Kronenburg en het slot op den Berg. Het kasteel op den Berg was het stamhuis der edelen genaamd van Wijck. Dit kasteel had in de Middeleeuwen het recht een vrijplaats te zijn voor iemand die de doodslag had begaan en erheen kon vluchten. Kasteel Kronenburg was gebouwd rond 1390 door Jonker Willem van Kronenburg, kasteleijn van Heusden en Heer van Vlijmen en Engelen en genoemd naar het kasteel Kronenburg in het sticht van Utrecht. Het huis Eikestein behoorde in de 17e eeuw toe aan Joost de Camens. In de 17e eeuw stond in Wijk ook nog een vervallen ruïne welke eertijds het stamhuis was geweest van het adellijk geslacht genaamd Spieringh van Wel, een rank van de Heren van Heusden en verwant aan het geslacht Spieringh van Aalburg. Het huis "de Rivel" aan de Rivelsteeg is ook reeds lang verdwenen. Het kasteeltje Wijkestein is in 1850 gesloopt. De andere adellijke sloten zijn reeds veel vroeger gesloopt.

Uit een brief van Hertog Philips van Bourgondië van 14 Maart 1459, waarbij aan die van Wijk vrijheid van tollen in Holland, Zeeland en het land van Heusden werd verleend en vrijdom erflijk en eeuwiglijk van alle beden, subventieën, taxen en zettingen, ontlenen wij het volgende: Dat Dirk Spierings van Wel ambachtsheer van Wijk en alle onderzaten in de parochie van Wijk, "oude en jonge, rijken en armen" aan Philips van Bourgondië, graaf van Holland "gunstelijk opgedragen en gegeven hebben erflijk én eeuwiglijk eene gemeente, gelegen buitendijks langs de Maas, geheeten Wijkerzandt, met bomen, gras, rijzen en moerassen en met alles daartoe behoorende niets uitgescheide, dan behoudens de parochiekerk vier scharen weide, en den ambachtseer en zijne nakomelingen vier scharen weide ten eeuwige dagen. In ruil voor deze gift, die in latere stukken en ook in de volksmond soms ten onrechte omgekeerd wordt weergegeven, kregen alle onderzaten van Wijk erfelijk vrijstelling van allerlei soorten belasting.

Het "privelege van Philips van Bourgondië voor Wijk in het land van Heusden" zoals de giftbrief werkelijk heet, legt ook vast: "Dat het Wijkerzandt nummer zal gekeerd en gezaaid worden, maar altijd weiland zal blijven, en dat men daarop niet meer weiden zal dan 180 schaarbeesten en aan niemand zal verhuren dan aan "onze inwoonende geburen en onderzaten van Wijk" welke daarvan betalen zullen van elk schaarbeest 5 schellingen ende niet meer per jaar; te huren en te bespreken jaarlijksch voor half april bij den rentmeester-generaal van Holland, en indien er niet voldoende verhuurd en besproken is, zoo zal deze rentmeester verder verhuren aan wien hij wil. De huur te beamen jaarlijksch "tot zulken dagen en termijnen als men die huure en pachte daar of gewoonlijk is 't ontvangen en te betalen". Ongunstig was de overeenkomst niet voor de "inwoonende geburen en ondersaten van Wijk", want er werd vastgelegd dat de scharen alleen aan hen verhuurd mochten worden. Zowel de scharen als de 5 schellingen (later opgevat als stuivers) worden tot op heden nog gehanteerd als rekeneenheden bij het beheer van de uiterwaard. Het huren van scharen door de onderzaten van Wijk moet worden opgevat als een recht en in die zin is er ook sprake van een schenking van Philips aan de onderzaten van Wijk.

Een acte uit 1724 beschrijft de verkoping van de ambachtsheerlijkheid Wijk door de staten van Holland aan Maarten Vlaanderingerwout, oud schepen van Rotterdam voor de somma van 4000 guldens. In deze akte wordt onder meer beschreven dat de Drossaard van Heusden in Wijk drie Burgemeesters, zeven Schepenen, vier Schaarmeesters, vier Setters, drie Telders en twee Kerkmeesters benoemt. Het heeft weinig gescheeld of de traditie van schaarmeester, setter en telders ging in 1816 verloren. Na de Franse tijd (1813) wordt in het Koninkrijk der Nederlanden de bestuurlijke hervorming, die de Fransen hadden ingevoerd, grotendeels gehandhaafd. De indeling in provincies vindt plaats en de gemeenten vormen de laagste overheid. Heerlijke rechten ten aanzien van heffingen en benoemingen in bestuur worden niet in ere hersteld. Voor Wijk betekent dit dat Gedeputeerde Staten van Noord Brabant op 31 januari 1816 besluiten dat de uiterwaard "het Wijkerzand" behoort tot de gewone eigendommen van de gemeente Wijk en Aalburg, dat deze eigendommen verhuurd dienen te worden en dat de inkomsten uit deze verhuring op gewone wijze moeten worden verantwoord in de gemeentebegroting.

Burgemeester Verhagen van Wijk en woonachtig in Heusden tekent bezwaar aan tegen dit besluit van GS. Eén van zijn argumenten is dat de uiterwaard "oorspronkelijk ter vergelding van gepresteerde diensten aan de Poorters (burgers) en Poorterskinderen van Wijk door den Souverein is uitgegeven, terwijl de inboorlingen tevens ingezetenen zijnde ook zonder titel door ene immorië prescriptie daarop een uitsluitend regt hebben verkregen". Op 3 april van dat jaar bevestigen echter GS hun besluit. Op 31 mei verpacht het gemeentebestuur het Wijkerzand en tientallen kleine boeren die sinds jaar en dag scharen hebben worden uitgesloten. Mensen die geen boer zijn en hun schaarrecht jaar op jaar verkopen, zijn hun inkomsten kwijt. Slechts enkele grote boeren die kunnen pachten, hebben baat bij deze situatie. De consternatie in het dorp is groot en er wordt actie ondernomen. Men stuurt een request (smeekbede) naar de koning. Koning Willen 1 neemt op 17 september een besluit: het request wordt gehonoreerd. De Majesteit stelt vast dat de gewone Justitie de uitspraak moet doen over de bezitsrechten. Op 3 juni 1817 komt de zaak voor de vrederechter van Heusden. De uitspraak luidt dat binnen 24 uur de uiterwaard als bezit moet worden overgelaten aan de inboorlingen tevens ingezetenen en dat er schadevergoeding moet worden betaald. Het collectieve bezit van het Wijkerzand is een bijzonder historisch verschijnsel in het land van Heusden en Altena.

In de oorspronkelijke kerk van Wijk gingen aanvankelijk ook de inwoners van het tegenover Wijk in de Bommelerwaard gelegen dorp Aalst ter kerke, zolang dat dorp nog geen eigen kerk had.

Het adellijk geslacht van de Heren van Wijk is ontstaan uit een zijtak der Heren van Heusden. Ook het geslacht van Wijk heeft zich al vroeg verdeeld in twee ranken namelijk 1) van Wijck van Honsoijrden toen de heerlijkheid van die naam in dat geslacht gekomen is en 2) in de naam van Wijck de Poorter. In 1396 werd het kasteel van Onsenoord of Honsoijrde met alle gerechtigheden zo hoge als lage door de Gravelijkheid van Holland, representerende de Hagen van Heusden, beleend aan Jan Kuijst en bij diens dood aan Arent van Wijck van Honsoijrde. De edelen uit het huis van Wijk ondertekenden zich in hun brieven met verschillende bijnamen als: van Wijck de Poorter, van Wijck van Hontsoijrde, de Kuijsten van Wijck, Kuijst, Poorter, Hak van Wijck en nog andere. Jacobus van Oudenhoven (overleden 1683) zegt: "De Kuijsten hebben aangenomen de naam van Wijck gelijk blijkt uit uit de Heeren van Wijck en van Hontsoijrde, en hebben de Kuijsten Heeren van beide deze Heerlijkheden geweest en gevoerd het wapen van Wijck, gelijk ook de Poorters uit dien stam gesproten', noemende zich in oude brieven met den naam Kuijst Poorter, gelijk ook tegenwoordig Dirk en Jan Poorter tot Veen en Wijck het wapen van Wijck nog voeren". Niet onwaarschijnlijk is het dat de tegenwoordige familie Poorter uit dit adellijk geslacht zijn oorsprong heeft.

In Wijk is ook een klooster van de orde van Tempelieren geweest. De orde is, nadat zij omtrent 200 jaar had bestaan, in 1312 door paus Clemens V opgeheven. Het klooster te Wijk was een zeer royaal gebouw, net als de nu nog bestaande boerderij 'het Monnikenhof' genoemd. In de 17e eeuw waren er nog enige overblijfselen van de bouwwerken.

In de middeleeuwen was er te Wijk een zalmvisserij in de Maas, die toebehoorde aan de grafelijkheid van Holland. Voor het recht van deze visserij moest men jaarlijks twee zalmen belasting betalen.

Volgens een oude overlevering zou aan de Molendijk vroeger een houten korenmolen gestaan hebben, die bij een dijkdoorbraak zou zijn weggespoeld.

(bron van het hoofdstuk Geschiedenis: 'Het dorp Wijk in tekst en beeld' van M. van Helden en D. Honcoop)

- Verhalen over de geschiedenis van Wijk en Aalburg op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wijk en Aalburg heeft 21 rijksmonumenten.

- Stellingmolen De Twee Gebroeders.

- Beschrijving orgel Hervormde Kerk (Aalburg). - Beschrijving orgel Hervormde Kerk (Wijk). - De Hervormde kerken vallen onder de Hervormde Gemeente Aalburg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Aan de Nieuwjaarsduik in Wijk en Aalburg in de Afgedamde Maas (in 2020 voor de 15e keer) doen mensen uit de hele gemeente mee en zelfs van daarbuiten. Zie ook de video van Nieuwjaarsduik editie 2018.

- De Jaarmarkt (op een zaterdag in juni, in 2019 voor de 36e keer), met warenmarkt en rommelmarkt, trekt jaarlijks ca. 10.000 bezoekers.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wjikerzand
Het Wijkerzand is een prachtig stuk uiterwaarden N van Wijk en Aalburg, dat door zijn unieke geschiedenis nog altijd in eigendom is van de schaargerechtigden ('inboorlingen' van het kerkdorp Wijk) en wordt bestuurd door de schaarmeesters. Nadere informatie daarover vind je in het hoofdstuk Geschiedenis.

Sloot Zwaansheuvelsedijk
"Een belangrijke sloot aan de Zwaansheuvelsedijk in Wijk en Aalburg is in 2021 breder en natuurvriendelijker gemaakt. Zo werkt Waterschap Rivierenland aan schoner water in het buitengebied van Altena. In november startte het werk dat bijdraagt aan schoner water, een doelstelling van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Door een brede oeverzone aan te leggen, met ruimte voor de ontwikkeling van onderwaterplanten, verbetert de waterkwaliteit. In totaal werkt het waterschap tot 2027 in haar beheergebied aan dertig kilometer watergang. Aan de Zwaansheuvelsedijk ligt nu een natuurvriendelijke oever over een lengte van twee kilometer. Eerst is gebaggerd, daarna kreeg de oever een breder en flauwer talud.
De uitvoering was in handen van aannemer Van der Plas uit het nabije Giessen. Op verzoek van het waterschap beperkte hij de uitstoot van CO2 door te werken met machines op 100% BIO diesel. Daarmee bracht hij de uitstoot met maar liefst 89% terug.

Klei naar zandgrond voor CO2 en klimaat. De vrijgekomen klei uit de oever heeft een hoogwaardige herbestemming gekregen: de klei uit Altena ging naar een boerderij in Bergeijk om daar Brabantse zandgrond geschikter te maken voor de opslag van CO2. Bovendien wordt de zandgrond dankzij de klei minder gevoelig voor droogte en dus meer klimaatrobuust. Dit is onderdeel van het project LIFEC02SAND van de Europese Unie, Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Via vijf demonstratieboerderijen willen zij stimuleren dat in 2027 zo’n 700 hectare zandgrond klimaatrobuust is gemaakt." (bron: Waterschap Rivierenland, december 2021)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Wijk en Aalburg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Wijk en Aalburg door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wijk en Aalburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Lokale links: - Wijk en Aalburg linkspagina.

- Onderwijs: - "Op het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg bereiden we leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs. We bieden alle vier de leerwegen van het vmbo (basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en theoretische leerweg). Onze school is perfect ingericht op ‘leren door te doen’. We beschikken over veel faciliteiten voor praktisch onderwijs, zodat leerlingen in een omgeving die lijkt op de werkpraktijk hun vaardigheden leren. Zo hebben we bijvoorbeeld een eigen horeca-keuken, apparatuur en benodigdheden uit de medische wereld en een eigen werkplaats. Ook investeren we veel in goede contacten met lokale ondernemers en vinden veel van onze leerlingen dankzij schoolstages na het behalen van hun diploma’s snel een baan. Havo- en atheneumleerlingen kunnen hier voor de eerste jaren terecht. Daarna gaan ze naar het Willem in Waalwijk. De aansluiting is naadloos: we werken volgens dezelfde methoden en soms zelfs met dezelfde docenten. Voor veel leerlingen en hun ouders is de nabijheid een reden om de eerste jaren voor het Willem in Wijk en Aalburg te kiezen. Lekker dichtbij en dus meer tijd voor huiswerk. ;-) "

- In Wijk en Aalburg biedt het Da Vinci College opleidingen aan in administratieve beroepen en in de bouw, metaal en elektrotechniek. Er zijn zowel BBL- (werken/leren) als BOL-opleidingen (leren/stage). Het Da Vinci College staat bekend om zijn goede persoonlijke begeleiding en de korte lijntjes tussen docenten en studenten. Fijn is bovendien de goede bereikbaarheid van de school: buslijn 121 tussen Gorinchem en Den Bosch stopt recht voor de deur.

- "De schoolvereniging van Wijk en de schoolvereniging van Aalburg besloten in 1973 samen te gaan in de 'Vereniging tot Vestiging en Instandhouding van Scholen met de Bijbel op Gereformeerde Grondslag te Wijk en Aalburg'. Daarmee kwam er in het dorp één Christelijke school. Het schoolgebouw stond toen aan de Jasmijnstraat, de historische scheidingslijn tussen de vroegere dorpen Aalburg en Wijk. In 2005 heeft Basisschool De Hoeksteen het huidige gebouw aan de Kerkverreweide in gebruik genomen. We kregen de luxe van een eigen gymzaal, een speellokaal voor de kleuters en een computerlokaal. Sinds 2010 valt ook CBS 'De Regenboog' te Nieuwaal onder de schoolvereniging door middel van een bestuurlijke fusie. Sinds 2013 hebben wij in onze school ook een voorschool: peutergroep Het Hoeksteentje."

- Muziek: - "Brassband Oefening en Uitspanning is een springlevende vereniging uit Wijk en Aalburg met een rijke en lange traditie. Al jaren scoren we top-3 noteringen op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in de 1e divisie en op bondsconcoursen. We zijn regerend Wereldkampioen 1e divisie en winnaar in de 1e divisie van de Nederlands Brassband Kampioenschappen 2017. Daarnaast onderscheiden wij ons met interessante concerten voor een breed publiek, zoals grachtenconcerten, filmconcerten en samenwerkingen met vermaarde solisten. Ook hebben wij onze eigen opleiding. De (veelal jonge) muzikanten leiden wij zelf op en zijn daarmee een belangrijke spil in het in stand houden van de amateurmuziek in de regio. Als onderdeel van deze opleiding hebben we een B-orkest, waar leerlingen zo vroeg mogelijk leren om samen muziek te maken.

2017 was een bijzonder en succesvol jaar voor onze vereniging: Eind februari maakten we de eerste buitenlandse reis in onze geschiedenis, en we gingen meteen naar Vietnam! Een onvergetelijke reis waar we diverse mooie concerten en workshops hebben gegeven en waar de band nog meer een eenheid is gaan vormen. In juli namen we deel aan het Wereld Muziek Concours (WMC) te Kerkrade. Ons optreden op dit vierjaarlijkse evenement werd beloond met 95 punten. Dit was goed voor de winst en dus voor de titel Wereldkampioen 1e divisie, die we vier jaar lang met trots mogen dragen! Alsof dit nog niet genoeg was, mochten we in oktober op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen ook nog de nationale titel mee naar huis nemen. Na 2013 is dit de tweede keer dat we Nederlands kampioen zijn. Na dit prachtige en succesvolle jaar zitten we zeker niet stil. In 2018 hebben we al bijzondere concerten gegeven, denk aan een concert met een bigband, en ook het reizen hebben we te pakken: in mei maakten we een concertreis naar Roemenië. Op onze website zijn diverse filmpjes en foto’s te zien van onze verschillende optredens. In onze Agenda kun je zien waar we binnenkort optreden. Wij wensen je veel kijk- en luisterplezier en zien je hopelijk binnenkort op een van onze concerten!"

- Zorg: - In Buurtteam Wijk en Aalburg van zorginstelling Thebe staan 12 bevlogen, professionele verzorgenden en verpleegkundigen voor je klaar. Zij verzorgen en verplegen voornamelijk oudere cliënten. Het team biedt vrijwel alle soorten thuiszorg en thuisverpleging. Daarnaast is het buurtteam gespecialiseerd in wondzorg, zorg na een operatie en palliatieve zorg.

- Veiligheid: - EHBO-vereniging Wijk en Aalburg heeft ca. 60 leden. EHBO is hulp die door leken kan worden geboden in afwachting van meer gespecialiseerde medische hulp. EHBO kan worden verleend in elke situatie die onmiddellijk medisch ingrijpen vereist, maar ook kleiner letsel kan door EHBO-ers worden behandeld. De vereniging heeft als doel het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke en geestelijke eerste hulp bij ongelukken en plotselinge onwelwordingen. Al meer dan 60 jaar worden er cursussen gegeven in allerlei vormen van hulpverlening en komt ook de preventie en de psychologische kant aan bod.

- Agrarisch: - "De Hoeve in Wijk en Aalburg (Veldstraat 32) combineert een melkveebedrijf met een circulair landbouwconcept inclusief uiterst vriendelijk bodemgebruik. Daarom heeft de Provincie het bedrijf in februari 2021 een Agrofoodpluim toegekend. In 1997 namen Jacco Wink en zijn vrouw Josien Boll de huidige boerderij over, die al generaties lang in de familie van Jacco zit. De Hoeve is een melkveebedrijf dat zo veel mogelijk wordt gerund op natuurinclusieve basis. Zo min mogelijk kunst- en drijfmest, grasland dat goed is voor de bodemkwaliteit én een ruim bouwplan. Dat laatste betekent dat er alle ruimte wordt gegeven aan vruchtwisseling. Op de 126 hectare grasland worden hier gemiddeld 1,8 melkkoeien per hectare gehouden.

Jacco Wink: “We hoeven niet per se een maximale melkproductie, want zo weinig mogelijk krachtvoer is gewoon een principekwestie. Op andere terreinen halen we dan juist wel veel winst, zoals slimme techniek en automatisering.” “Op De Hoeve worden bewuste keuzes gemaakt met veel liefde en respect voor natuur en bodem", haakt Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur in. "Waar bovendien goede verdienmodellen onder liggen. Dat kost inspanningen, maar zij zijn zich er erg van bewust dat dit hen - maar ook Brabant in bredere zin - op de lange termijn juist iets oplevert.”

Vogels. De Hoeve in Wijk en Aalburg doet aan actieve vogel- en nestbescherming, waarvoor hun medewerkers speciaal worden opgeleid. Ook in de erfbeplanting is rekening gehouden met vogels. Daarnaast heeft De Hoeve 11 hectare uitgesteld-maaienpercelen. Dat betekent maaien met oog voor broedende vogels en hun kuikens, dus uitstellen tot het veilig is voor de weidevogels. Resultaat hiervan is een veelheid aan weidevogels, maar ook uilen, spechten en patrijzen. Gestopt met ploegen. Alles draait om de bodem, zeggen Jacco en Josien. En dus stopten ze al 15 jaar geleden met het ploegen van percelen. Daarmee behouden ze de organische stoffen in de bovenlaag van de bodem, die het water vasthouden. Bij het ploegen raakten ze elke keer de helft van die organische grond kwijt. Het alternatief is het letterlijk oplichten van de grond. De bovenlaag blijft de bovenlaag én er komt extra lucht in de grond.

Circulair concept. De Hoeve werkt volgens een circulair concept: vrijwel alle mest van de melkkoeien wordt binnen het eigen bedrijf hergebruikt. Het grootste deel wordt ingezet om de grond en de gewassen te laten gedijen. Dat geldt ook voor de urine. Daarvoor is Jacco op dit moment de mineralenverwaardingsmachine aan het ontwikkelen. Dit systeem haalt de mineralen uit urine van koeien. Die worden gebruikt om de bodem te voeden door middel van precisielandbouw. Het mineraalvrije deel wordt gebruikt om de vloeren in de stal te sproeien en de melkmachines schoon te spuiten." (bron: Provincie Noord-Brabant, februari 2021) Zie in dit kader ook deze video over De Hoeve in Wijk en Aalburg.

Reactie toevoegen