West aan Zee

Plaats
Badplaats
Terschelling
Waddengebied
Fryslân

west_aan_zee_plaatsnaambord_1.jpg

West aan Zee is een badplaats in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

West aan Zee is een badplaats in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

West aan Zee

Terug naar boven

Status

- West aan Zee is een badplaats in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

- De badplaats West aan Zee valt, ook voor de postadressen, onder het dorp West-Terschelling.

- De badplaats West aan Zee ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
West aan Zee wordt op Terschelling vaak aangeduid met de naam Paal 8, naar de strandpaal, in de nabijheid waarvan de nederzetting is gebouwd.

Terug naar boven

Ligging

De badplaats West aan Zee ligt rond de gelijknamige weg, NO van het dorp West-Terschelling, en grenst in het N aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

West aan Zee omvat louter recreatiewoningen, geen woonhuizen, en heeft dus 0 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

West aan Zee is een nederzetting van recreatiewoningen (bungalows) in de duinen van Terschelling. Ook hotel Paal 8 is hier gevestigd. Op de plaats van het hotel stond in het begin van de 20e eeuw een badhuis. De bouw van dit badhuis in 1916 markeert het begin van het toerisme op Terschelling. Zand voor de bouw van dit badhuis werd gehaald uit een duinvallei ten zuiden van de nederzetting, dat nog de naam Badhuiskuil draagt. Het badhuis is in de Tweede Wereldoorlog afgebroken. Inmiddels is hier sinds 2006 een nieuw en groter hotel aanwezig met dezelfde naam. Nabij de strandovergang naar het Noordzeestrand staat een reddingbootschuur, waarin een van de reddingsboten van Terschelling is gestationeerd. Deze schuur is in de jaren dertig van de 20e eeuw gebouwd.

De nederzetting dankt zijn bestaan aan de in begin 20e eeuw opgerichte NV Exploitatiemaatschappij Terschelling. Deze had ten doel de bouw van een badplaats in de duinen van Terschelling, tussen de strandpalen 8 en 12. De maatschappij heeft zich beperkt tot het uitgeven van percelen in erfpacht voor de bouw van zomerwoningen. Als gevolg hiervan ontstonden in de duinen de nederzettingen van recreatiewoningen Midsland aan Zee en West aan Zee. Het duingebied tussen beide nederzettingen was ook bestemd voor de bouw van recreatiewoningen. De uitvoering van dit plan is nooit gerealiseerd. In 1965 heeft Staatsbosbeheer de pachters van de in dit gebied liggende kavels uitgekocht. De NV Exploitatiemaatschappij Terschelling is eveneens door Staatsbosbeheer opgekocht, en vervolgens opgeheven.

Het gemeentelijk beleid is gericht op handhaving van het complex West aan Zee in zijn huidige vorm. Een verdere uitbreiding met zomerhuizen wordt op de locaties in de duinen niet meer voorgestaan. De laatste uitbreiding met nieuwbouw betrof incidentele invullingen met zomerhuizen op plaatsen waar nog geldende rechten waren. Inmiddels is sprake van een afgerond gebied. De laatste decennia ligt de nadruk op kwaliteitsverbetering van de bestaande recreatiewoningen. Veel van de huisjes zijn in de naoorlogse decennia gebouwd in een relatief beperkte oppervlakte. Binnen de mogelijkheden van de vigerende bestemmingsplannen hebben eigenaren hun recreatiewoning kunnen uitbreiden, hetzij door een aanbouw, hetzij door de verdiepingslaag te benutten. Dit proces van verbetering en vernieuwing verloopt geleidelijk. Naar verwachting zal ook de komende jaren de behoefte blijven bestaan om verouderde zomerhuisjes op te knappen.

De vernieuwing aan de zomerhuisjes heeft eraan bijgedragen dat er gedurende langere tijd gebruik van gemaakt kan worden. Het algemene proces van seizoensverlenging, dat op Terschelling al veel langer optreedt, doet zich dan ook zekerin deze zomerhuisgebieden voor. De bezettingsgraad van zomerhuizen op Terschelling is, mede gelet op de bijzondere locatie en kwaliteit, hoog en ligt boven het landelijk gemiddelde. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling, mede onder invloed van veranderingen in de bevolkingssamenstelling (vergrijzing en ontgroening) zich nog verder doorzet. Tegelijkertijd heeft zich een daling van de gemiddelde bezettingsgraad voorgedaan. Vergelijkbaar aan ontwikkelingen in de permanente woningvoorraad is ook de gemiddelde bezetting van zomerhuizen door kleinere huishoudens geleidelijk aan afgenomen. Ook bij de hotelaccommodatie, Paal 8, zijn de veranderingen in het recreatiepatroon van de afgelopen decennia herkenbaar. Lag van oorsprong het accent op een familiehotel, met de nieuwbouw van het hotel is het accent verschoven naar de aanwezigheid van recreatieappartementen, overigens wel in een hotelformule. Na de recente nieuwbouw zijn er bij hotel Paal 8 geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten. (bron: Bestemmingsplan)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan West aan Zee.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De omgeving van West aan Zee bestaat uit duingebied, dat deels is bebost. Meer in het bijzonder ligt ten westen van de nederzetting het waardevolle natuurgebied de Kroonpolders.

- De Badhuiskuil, gelegen direct ZW van West aan Zee, is een meertje dat het resultaat is van een ondergelopen duinvallei, die gebruikt werd om zand uit te winnen voor de ophoging van de dijk. De voorganger van het hotel bij paal 8 heette 'Het Badhuis', waaraan het Badhuiskuil zijn naam te danken heeft. Bij de Badhuiskuil staat een beeldje ter nagedachtenis aan bioloog prof. dr. Victor Westhoff (1916-2001). Westhoff was een van de meest invloedrijke natuuronderzoekers en -beschermers in Nederland. Hij was er van overtuigd dat variatie en rijkdom in de natuur gedeeltelijk afhankelijk zijn van menselijk beheer. Veel van zijn onderzoek voerde hij uit op Terschelling.

In de beginjaren van zijn onderzoek kwamen er in de Badhuiskuil bij West aan Zee vele zeldzame plantensoorten voor. Eind jaren tachtig waren al deze soorten verdwenen en was alles bijna volledig dichtgegroeid. In 1989 besloot Staatsbosbeheer de Badhuiskuil tot aan de schone zandlaag uit te graven. Toen Westhoff de Badhuiskuil tien jaar later opnieuw bezocht, vond hij hier dezelfde zeldzame planten weer terug. De Badhuiskuil is de historische proeftuin van de natuurontwikkeling in Nederland, waarvan Westhoff de geestelijk vader is. De Badhuiskuil is een natte duinvallei die is hersteld volgens zijn inzichten. Met een geweldig resultaat: verloren gewaande planten kwamen hier massaal terug. Dat was het grote voorbeeld voor de natuurontwikkeling die daarna in de overige duinvalleien in gang is gezet. (bron: weblog Afanja)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving West aan Zee, met laagsteprijsgarantie!

Reactie toevoegen