Voorhout

Plaats
Dorp
Teylingen
Bollenstreek
Zuid-Holland

voorhout_plaatsnaambord_kopie.jpg

Voorhout is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek, gemeente Teylingen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2005.

Voorhout is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek, gemeente Teylingen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2005.

gemeente_voorhout_anno_ca_1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Voorhout anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Voorhout anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

voorhout_muziekvereniging_st._cecilia_1919-2019_100_jaar.jpg

Muziekvereniging St. Cecilia in Voorhout is opgericht in 1919 en heeft dus in 2019 het 100-jarig bestaan gevierd.

Muziekvereniging St. Cecilia in Voorhout is opgericht in 1919 en heeft dus in 2019 het 100-jarig bestaan gevierd.

Voorhout

Terug naar boven

Status

- Voorhout is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de regio Bollenstreek, gemeente Teylingen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2005.

- Wapen van de voormalige gemeente Voorhout.

- Onder het dorp Voorhout valt ook de buurtschap Teijlingen en een deel van de buurtschap Piet Gijzenbrug. Vanouds viel ook een deel van de buurtschap Noordwijkerhoek onder dit dorp, maar dat deel is in de Tweede Wereldoorlog afgebroken.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1e helft 11e eeuw Vuroholz, Vuoreholt, Voreholt, waarschijnlijk eind 11e eeuw ca. 1420 Foranholte, Phoranholta, 1101 Furholt, 1162 Forenholte, 4e kwart 12e eeuw Furneholt, ca. 1180 Vorholte, 1198 Uurholt, 1222 Uorholt, 1280-1287 in Vorhoute, Voerhoute3, 1351-1356 Voerhout.

Naamsverklaring
Samenstelling van hout, holt 'hoogopgaand loofbos' en voren 'vooraan gelegen'. Aan het Middelnederlandse veur 'grove den' moet hier niet worden gedacht. In de uitspraak ligt het accent op hout, zoals ook blijkt uit de varianten 1381 Virhout en 1474 Verhout.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Voorhout ligt W van het dorp Sassenheim, N van de A4, het dorp Warmond en de stad Leiden, NNO van het dorp Oegstgeest, NO van de dorpen Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk aan den Rijn en Katwijk aan Zee, ZO van de dorpen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee, Z van het dorp Noordwijkerhout en ZW van het dorp Lisse.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Voorhout 112 huizen met 590 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 6.500 huizen met ca. 16.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de in 1998 opgerichte Historische Kring Voorhout (HKV). "De HKV heeft ruim 900 leden en houdt zich bezig met de geschiedenis van het dorp in de meest uitgebreide zin. Zij doet dit onder andere door het 3x per jaar uitgeven van de Dwars Op en het presenteren van foto’s. Verder organiseert de vereniging het volgende: jaarlijkse uitreiking HKV-Restauratieprijs; twee maal per maand gezellige Inlopen in het Kenniscentrum; hulp bij genealogisch onderzoek; uitgave lesbrief Voorhoutse Geschiedenis voor de basisscholen; excursie: de zogeheten Jacobatocht; nieuws via de website; tentoonstellingen; twee maal per jaar een lezing; online toegang tot Voorhoutse en Leidse historische bronnen. Het historische materiaal bestaat uit: foto’s, hetzij op papier of digitaal, documenten, varia, boeken en allerlei voorwerpen, zoals penningen of glazen. Geleende foto’s worden gescand en in overleg z.s.m. geretourneerd. De HKV ontfermt zich ook over verenigings- en bedrijfsarchieven en is als erfgoedinstelling het historische geheugen van het dorp.

Sinds 2017 is er het Kenniscentrum van de HKV bij Basisschool De Emmaüs op Bonekruidstraat 13. Elke 2e woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur is er een Inloop. Incidenteel zijn er op zaterdagen Inlopen. De juiste data staan vermeld in de agenda op de site. Gastvrouw is Nelleke van Steijn samen met een bestuurslid. Naast de entreehal, genaamd Raadhuisplein, zijn er twee zalen met historische namen: de Oosthoutzaal en de Foranholtezaal. In de Oosthoutzaal zijn de Inlopen, is de bibliotheek, staan vitrines en een beeldscherm, is er gelegenheid om informatie en foto’s uit te wisselen en om gezellig een kopje koffie of thee te drinken. In fotoalbums zijn duizenden foto’s verzameld. De Foranholtezaal is ingericht als permanente zaal voor wisselende tentoonstellingen."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De N444b is een gebiedsontsluitingsweg in de regio Duin- en Bollenstreek. De weg ligt voor een groot gedeelte langs de Haarlemmertrekvaart. De N444b wordt voornamelijk gebruikt door regionaal en doorgaand verkeer. In de zomer is het een belangrijke route van en naar het strand. De Nagelbrug was een druk knelpunt in de N444b op de rand van de bebouwde kom in Voorhout. Er stonden regelmatig lange rijen wachtende auto’s, fietsers en voetgangers voor de verkeerslichten op het kruispunt. Daarom heeft Boskalis de Nagelbrug met verkeerslichten vervangen door een turborotonde: de Nagelbrugrotonde. De turborotonde is in oktober 2017 gereedgekomen. De rotonde loopt voor het overgrote deel over de Haarlemmertrekvaart. De tuborotonde is bestemd voor het gemotoriseerd verkeer en bestaat uit twee rijbanen. Fietsers en voetgangers zijn losgekoppeld van de rotonde en worden middels een fietstunnel onder de N444 geleid. Door het langzame verkeer te scheiden van het “snelverkeer” is er een duurzaam veilige situatie ontstaan. De fietstunnel is opgesierd met fraaie tekeningen en spreuken/dichtregels.

- Bouwbedrijf Heijmans gaat een nieuwe spooronderdoorgang in Voorhout aanleggen. De tunnel is onderdeel van de nieuwe Noordelijke Randweg om het dorp. De weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van het dorp, tussen de N444 en de deels nog aan te leggen ontsluitingsweg Hooghkamer. De Noordelijke Randweg moet zorgen voor een verhoogde verkeersveiligheid in het centrum en een betere bereikbaarheid. Dankzij de nieuwe spooronderdoorgang zullen auto’s, fietsers en voetgangers het spoor straks ongelijkvloers kruisen. Dat is een stuk veiliger. De bouwwerkzaamheden starten in najaar 2019. De verwachting is dat de Randweg halverwege 2021 gereed komt.

- Onder de naam Terra Ontwikkeling, een samenwerkingsverband tussen Heijmans Vastgoed en NIBC, ontwikkelt en bouwt Heijmans in Voorhout ruim 500 woningen in de nieuwe wijk Hooghkamer. Een plan met veel ruimte, groen en water en een grote diversiteit aan woningen. "Hooghkamer wordt in fasen gebouwd, in de periode 2012-2023. Het gebied bestaat uit verschillende zones met een eigen identiteit. Deze diversiteit zorgt voor een mooie mix van woningen. Zone Lint langs de Jacoba van Beierenweg is landelijk, vrij en gevarieerd en is een voortzetting van de lintbebouwing langs de historische Jacoba van Beierenweg. Alle woningen zijn inmiddels gerealiseerd. Zone Mozartlaan ligt in het verlengde van de Mozartlaan. Alle woningen zijn gerealiseerd. Met de zone Dorp wordt het bestaande dorp afgebouwd. Het is een overgangsgebied van de bestaande bebouwing naar het centraal gelegen park in de wijk. In 2019 zijn de laatste woningen opgeleverd. De Zone Park is een groen gebied middenin Hooghkamer met clusters van woningen. Ook hier zijn inmiddels alle woningen gerealiseerd. In de zone Singels, boven het water van de Molentocht, worden de laatste woningen in de periode 2020-2023 gebouwd." (bron en voor nadere informatie zie gemeente Voorhout)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Voorhout heeft 14 rijksmonumenten.

- Voorhout heeft 19 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Kleine Kerk (Aletta Jacobslaan 9) dateert uit de 14e eeuw en ligt op een hoog kerkhof. De huidige kerk bestaat grotendeels uit het tufstenen koor van de middeleeuwse dorpskerk. In 1809 is het schip hiervan teruggegeven aan de katholieken. De delen werden door een muur van elkaar gescheiden. Eind 19e eeuw is het RK deel afgebroken en vervangen door de huidige Sint-Bartholomeuskerk. In 1914 is de kerk uitgebreid tot 50 zitplaatsen. In 1988 is de kerk gerestaureerd. De kerk heeft evenals de bijbehorende pastorie Boerhaavehuis de status rijksmonument. Op de begraafplaats staat een eveneens rijksmonumentaal baarhuisje. De grafstenen van de beroemde Voorhoutse familie Boekhorst liggen onder de houten vloer in de kerk. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Voorhout.

- De rijksmonumentale pastorie Boerhaavehuis (Kerkweg 11) behoort bij de Kleine Kerk en is vernoemd naar de in de pastorie geboren wetenschapper Herman Boerhaave, zoon van predikant Jacobus Boerhaave. Het gebouw is een deels 17e-eeuwse kleine hofstede. De nog altijd in functie zijnde predikantswoning - inmiddels woont er de 37e dominee - is eigendom van de Protestantse Gemeente Voorhout. Naast huisvesting van de predikant doet het gebouw ook dienst als jeugdkerk en vergaderlocatie van de kerkelijke gemeente. De tuin is sinds 1994 ingericht in de stijl van de Hollandse Renaissance. Rond 1980 bevond het Boerhaavehuis zich in slechte staat. Door gebrek aan financiën was de kerkelijke gemeente niet in staat om het huis en de omliggende tuinen te onderhouden. Op initiatief en met financiële steun van de in 1981 opgerichte Stichting het Boerhaavehuis kon in 1985 een volledige restauratie en renovatie worden gerealiseerd. De tuinen zijn in 1994 gerenoveerd. De stichting zet zich in voor het structureel in goede staat houden van huis en tuinen.

- De huidige RK St. Bartholomeüskerk in Voorhout (Herenstraat 47) is in 1883 gebouwd, nadat in 1873 de torenspits van de vorige kerk als gevolg van blikseminslag was verbrand. De kerk was op dat moment door middel van een muur in twee delen gesplitst. Het andere deel behoort aan de hervormden. Pas in 1881 zijn de toren en het katholieke deel van de kerk afgebroken en is gestart met de bouw van een nieuwe kerk. Het is een ontwerp van architect Evert J. Margry. De stijl is neogotiek. De kerk is van baksteenbouw met spaarzame toepassing van groefsteen, driebeukig en bestaande uit een vier traveeën diep schip. De afgelopen jaren is de kerk op fraaie wijze gerestaureerd. Opmerkelijk is dat daarbij de verdwenen dakkapellen van de torenspits zijn teruggekomen. Ook de glas-in-loodramen zijn in oude luister hersteld. De kerk is een gemeentelijk monument. Ook de naastgelegen pastorie, deels notariskantoor (nr.49/49a) is een gemeentelijk monument.

- "Toen de kerkhoven rond de kerken van de Protestantse Gemeente en de RK parochie St. Bartholomeus met de groei van het aantal inwoners ruimtegebrek kregen, is tijdig besloten om samen met de gemeente Stichting Begraafplaats Voorhout op te richten. In deze stichting hebben vertegenwoordigers van de beide kerken en de gemeente zitting. In goed overleg kwam vervolgens meer ruimte beschikbaar door de begraafplaatsen uit te breiden met een groot deel dat onder het beheer van de Stichting Begraafplaats valt, terwijl het geheel er als een eenheid uitziet. Op dit moment tellen de gezamenlijke begraafplaatsen 550 plekken op een terrein dat rust uitstraalt en uitnodigt tot bezinning. Als je in stilte over de begraafplaats rondloopt, ontdek je hoe de verschillende delen vloeiend in elkaar overgaan. Men beleeft een oase van rust en groen en als je goed kijkt zie je dat elk gedeelte toch een geheel eigen karakter heeft. Elk deel sluit aan bij de identiteit van de drie eigenaren."

- Molen Hoop Doet Leven (Eerste Elsgeesterweg) stond oorspronkelijk in Rijnsburg, waar hij is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de polder Kamphuizen. De molen heeft een ijzeren scheprad buiten de molen, dat half is overkapt. Door uitbreiding van bloemenveiling Flora was er voor de molen geen ruimte meer. In 1999 is de molen daarom verplaatst naar de polder Elsgeest in Voorhout, waar hij in november 2000 in bedrijf is gesteld. De molen bemaalt nu op vrijwillige basis de polder Elsgeest. Opmerkelijk detail: Hoop Doet Leven werd op het moment dat de molen een halve meter boven de grond hing eigendom van de Rijnlandse Molenstichting. De molen was toen geen onroerend goed meer en viel daarmee onder een gunstiger belastingtarief. De molen is doorgaans op zaterdagen van 12:00-15:00 uur te bezoeken.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De in 1946 opgerichte Oranje Vereniging Voorhout organiseert door het jaar heen diverse evenementen, met name Bloemencorso, Koningsdag, 4Daagse en Najaarsfeesten.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Bokken. Oud-Prinsenpaar Ted en Claudia Kroon vertellen in dit interview wat het carnaval in Voorhout inhoudt.

- Op een zondag begin maart (in 2020 voor de 6e keer) organiseert de lokale Rotary het Rondje Kunst, in het centrum van Voorhout. Tientallen kunstenaars exposeren op verschillende locaties hun kunst. Alle kunstenaars hebben een binding met de regio. Je kunt er terecht voor verschillende vormen van beeldende kunst, zoals schilderkunst, beeldhouwwerk, fotografie en keramiek. Daarnaast worden door diverse muzikanten en groepen muziekstukken uitgevoerd. Stijlen variëren van licht klassiek tot pop.

- "Zoals vele goede ideeën geboren worden op de achterkant van een bierviltje, is ook het idee voor Sportparkpop (Koningsdag) aan de bar uitgewerkt. Waarom gingen er zo veel Voorhouters naar Noordwijk op Koninginnedag? Omdat in Voorhout na 15.00 uur weinig tot niets spectaculairs plaatsvond en in Noordwijk was er een popconcert. De Voorhoutse initiatiefnemers bedachten daarom Sportparkpop, een muzikaal evenement waarbij de hele familie van jong tot oud centraal zou staan. Muziek, gezelligheid, lekkere drankjes en hapjes, met gratis kinderattracties en gratis toegang tot het evenement. Dankzij de ca. 75 vrijwilligers, voornamelijk van handbalvereniging HV Foreholte, kunnen ze de kosten in de hand houden en blijft er tot heden jaarlijks een bedrag over dat ten goede komt aan de jeugdafdeling van Foreholte."

- Het Luchtkussenfestival (op een zondag begin juni, in 2020 voor de 15e keer) is het grootste straat luchtkussenfestival in Nederland, met 400 meter springkussenplezier voor alle leeftijden. Stormbanen, Waterglijbanen en nog veel meer op de Herenstraat in Voorhout. Deelname kost 5 euro. De opbrengst komt ten goede aan een jaarlijks wisselend goed doel. 150 vrijwilligers zetten zich er voor in om er ieder jaar samen met de deelnemers weer een groot feest van te maken.

- Jaarlijks op de 1e vrijdagavond van juli (in 2020 voor de 6e keer) krijgen jonge singer-songwriters uit de regio een podium tijdens het Singer Songwriter festival. Op het kerkplein van Voorhout wordt het muziekpaviljoen opgesteld, met een professionele geluidsinstallatie, en er wordt een terras voor toeschouwers ingericht. Jonge singer-songwriters uit de regio die belangstelling hebben om voor een volgende editie een optreden van ongeveer 25 minuten te verzorgen, kunnen zich aanmelden via singersongwritervoorhout@gmail.com. Enkele deskundigen zullen de aanmeldingen beoordelen en daaruit de vier tot vijf muzikanten selecteren die voor een optreden worden uitgenodigd. Singer-songwriters die een eigen nummer ten gehore brengen hebben een streepje voor.

- In het 3e weekend van augustus (in 2020 voor de 8e keer) is er de manifestatie Kunst in 't Overbosch. Maak kennis met schilder- en dichtkunst, geniet van muziek en veel andere kunstvormen. Tientallen kunstenaars maken live nieuwe kunstwerken in het Overbosch. Als je beide dagen komt, zie je de kunstwerken ook echt groeien. Kinderen tussen 4 en 12 jaar kunnen op zondag tussen 11:00 en 14:30 uur, onder het motto Kunst voor Kids, hun eigen kunstwerken maken. Zo genieten ze van de natuur en de cultuur. Ouders kunnen erbij blijven of in de tussentijd een rondje door het Overbosch wandelen. Op de zondag stemmen alle bezoekers op het 'Meest inspirerende kunstwerk'. Joep Derksen, voorzitter Stichting Vrienden van het Overbosch: "Natuurlijk is voor alle kunstenaars meedoen belangrijker dan winnen. Maar alle deelnemers vinden het fijn als hun werk positief beoordeeld wordt door de bezoekers." Toegang gratis.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van de in 1899 opgerichte Voorhoutse IJsclub.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Door de uitbreidingen van het dorp en buurdorp Sassenheim in de afgelopen decennia zijn deze dorpen inmiddels bijna aan elkaar gegroeid. Er zit echter nog altijd een 'groene buffer' tussen, namelijk de Roodemolenpolder, op grondgebied van Voorhout. De gemeente wil deze buffer graag groen houden. In 2014 zijn samen met de inwoners verschillende 'droomvisies' ontwikkeld met verschillende mogelijke inrichtingsvarianten. Gekozen is voor de visie behoud+++. Deze visie zet in op behoud van het bestaande landschap met versterken van de 3 speerpunten. Dit zijn: recreatie, wandelronde rondom de polder; verhogen natuurwaarden; agrarisch productielandschap, koe weer terug in de wei.

Het project ‘Wandelpad Roodemolenpolder’ wordt medio 2019 uitgevoerd in het kader van het ‘Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020’. Verschillende gemeenten werken mee aan dit grootschalige programma. Dat bevat uiteenlopende projecten waarvoor subsidiebijdragen van provincie en Holland-Rijnland beschikbaar zijn gesteld. Al die projecten samen leiden tot een duurzaam stad-land systeem bestaande uit een netwerk van routes, die beginnen en eindigen in Leiden en die lopen via de Leidse ommelanden (waar ook de Roodemolenpolder deel van uitmaakt). Met op en aan de routes aantrekkelijke plekken voor een kort of lang verblijf.

- "Het huidige Overbosch in Voorhout is circa 2,5 hectare groot. Het ligt in de driehoek tussen de Leidsevaart en de Rijnsburgerweg. Het Overbosch heeft een geschiedenis die teruggaat tot begin 17e eeuw. In die tijd strekte “De Wildernisse van Hollandt” zich uit van Alkmaar tot Leiden. Door de aanleg van weiden, akkers, kap, drooglegging, wegen en bebouwing is daar weinig meer van over. Slechts twee stukken welgeteld: het Keukenhofbos en het Overbosch. Ruimtelijke ontwikkelingsplannen bedreigden in 2011 het voortbestaan van het Overbosch. Dankzij spontane protesten van de bevolking is het toch behouden. De in 2011 opgerichte Stichting Vrienden van het Overbosch heeft als doel om het Overbosch te behouden, onderhouden en verbeteren. We zijn met tientallen vrijwilligers aan de slag om het bos te onderhouden. Dat houdt onder meer in het tegengaan van invasieplanten en het opruimen van zwerfvuil.

Binnen de visie om het bos te behouden en te versterken, passen onder meer activiteiten als themawandelingen, educatieve leskisten, maar ook het traditionele tonknuppelen en kleinschalige muziek- of theateruitvoeringen, uiteraard rekening houdend met de flora en fauna. De stichting heeft de afgelopen jaren onder meer de volgende verbeteringen in het bos aangebracht: renovatie en aanleg van kleischelpenpad; aanplant van stinzenflora; ontwerpen en plaatsen van naambordjes met tekst en foto's bij een aantal bomen; plaatsing van meerdere soorten vogel- en vleermuisnestkasten; creëren van broedgelegenheid voor eenden door plaatsing van broedkorven in de vijver; aanleg van zandpaden; aanplant van vogel-, bij- en vlindervriendelijke struiken; oever- en waterplanten en rododendrons." Op de Facebookpagina onder de link houdt de stichting je op de hoogte van actuele ontwikkelingen en activiteiten in het Overbosch.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Voorhout, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Voorhout (online te bestellen).

- De Voorhoutse architect Jos Warmenhoven heeft in honderd pentekeningen Voorhoutse gebouwen weergegeven die het dorp ooit sierden, maar nu grotendeels verdwenen zijn. In mei 2019 is zijn boek 'Verdwenen Voorhout' verschenen. Warmenhoven heeft voor een vorm gekozen die te gebruiken is als fietsroute of als dorpswandeling, zelfs als dat een wandeling thuis is, vanuit de leunstoel. De route begint aan de grens met Rijnsburg en eindigt bij het Kenniscentrum van HKV, waar enkele boerderijen stonden en ook bodemvondsten zijn gedaan. De auteur heeft het boek alleen kunnen maken met de hulp van anderen. Bijvoorbeeld van broer Joop (1928-2008) die meerdere boeken over het dorp heeft geschreven. Broers Dick en Theo met hun fenomenale geheugen waren een inspiratie. Vele anderen hebben meegeholpen met informatie of als hun pand getekend werd. Bij de tekeningen zijn korte teksten geplaatst die voor de tekenaar de ziel van het gebouw weergeven.

Terug naar boven

Links

- Lokale links: - Voorhout linkspagina.

- Nieuws: - Nieuws over actuele ontwikkelingen in Voorhout, op de site van gemeente Teylingen.

- Onderwijs: - Teylingen College KTS in Voorhout is een vakgerichte VMBO school, die met het hoofd en de handen werkt. Op de KTS hebben we verschillende niveaus: Basisberoepsgerichte leerweg, Kaderberoepsgerichte leerweg en Technomavo. Op elk niveau kun je je ontwikkelen tot vakman of vakvrouw in jouw vakgebied. De verschillende vakgebieden zijn: HBR (Horeca, bakkerij en recreatie), PIE (Produceren, installeren en energie), BWI (Bouwen, wonen en interieur).

- Lezen e.d.: - Bibliotheek Voorhout.

- Jeugd: - "Scouting Boerhaavegroep is een jonge en dynamische organisatie waar wekelijks een zeer gevarieerd programma wordt voorbereid. Een groot jong en hecht leidingteam van ruim 30 personen verzorgt wekelijks 6 programma's voor de opkomsten in de diverse leeftijdscategorien. Gezien de mooie locatie aan de Sportlaan in Voorhout is er veel ruimte voor leuke en originele buitenactiviteiten.Sinds het nieuwe clubhuis uit 2005 is er ook binnen voldoende ruimte voor activiteiten die bij de verschillende leeftijdscategorieën horen. Wat gebeurt er zoal: actief sport en spel in de natuur, zoals in het bos of op het strand; activiteiten op het eigen terrein zoals allerlei soorten spelen, pionieren of brood bakken bij het kampvuur; actief in de keuken. Iedereen leert op Scouting pannekoeken bakken!; weekendkampen en zomerkampen; speciale opkomsten met bijvoorbeeld Sinterklaas, Carnaval, Kerst en de Vossenjacht."

- Jongeren: - "Jongerencentrum Ex Voto is een plek waar jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd in hun vrije tijd lekker kunnen chillen. Verder kunnen de groepen jongeren activiteiten opzetten voor, in eerste instantie, de eigen groep. Vandaar uit kunnen jongeren zich aanmelden als vrijwilliger (vanaf 14 jaar). Het jongerenwerk van Welzijnskwartier motiveert de jongeren om verantwoordelijkheden op te pakken en zich ook in te zetten voor andere groepen mensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een disco-avond voor LVG-jeugd of mee te helpen bij een klassenfeest voor groepen 7 en 8. Vrijwilligers van 16 jaar en ouder organiseren zelfstandig, incidenteel, dance-, thema -en bandavonden binnen poppodium Ex Voto. Jongerencentrum Ex Voto maakt onderdeel uit van Multifunctioneel centrum @Hok."

- Muziek: - "Muziekvereniging St. Cecilia is opgericht in 1919. Toen nog alleen een harmonieorkest. Inmiddels kent de vereniging daarnaast nog een drumfanfare, leerlingenorkest en biedt zij jonge kinderen de mogelijkheid om op een leuke en speelse manier kennis te laten maken met muziek via de Algemene Muzikale Vorming. In de 100 jaar van haar bestaan is St. Cecilia uitgegroeid tot een vereniging van ruim 130 leden in de leeftijden van 7 tot ca. 70 jaar. Kenmerkend zijn de vele muzikanten die zich al jaren (muzikaal) inzetten voor de vereniging. De muziekvereniging verzorgt diverse optredens binnen en buiten Voorhout, waaronder aubades, concerten, 4 mei viering en optochten. Verder luistert zij diverse - sociaal maatschappelijke - aangelegenheden op. Vanwege de muzikale diversiteit van de vereniging is St. Cecilia diep geworteld in de Voorhoutse samenleving."

- "Popkoor Goed Gestemd is in 2012 van start gegaan met meer dan 50 zeer enthousiaste mensen, waaronder 3 mannen, en onze geweldige dirigent Leendert-Jan Veldhuyzen. Ben je tussen de 20 jaar en 60 jaar, vind je het leuk om te zingen, meld je dan aan bij ons koor! (Op dit moment hebben we een ledenstop en kun je alleen nog plaatsnemen op de wachtlijst). De repetities vinden plaats op dinsdagavond in de Andreasschool."

- Sport: - "De enige voetbalvereniging in Voorhout, vv Foreholte, opgericht in 1932, kent inmiddels ruim 1150 enthousiaste spelende leden en ruim 400 vrijwilligers. Met deze aantallen behoort Foreholte tot de 5% grootste amateurverenigingen van Nederland. Haar eerste zondagteam speelt in de 2e klasse en het tweede zondagteam in de hoofdklasse. Er spelen, in de meer recreatieve sfeer, nog 15 seniorenteams op zondag en 1 team op zaterdag. De jeugdteams spelen uitsluitend op zaterdag. Het laatste decennium heeft Foreholte een enorme groei doorgemaakt. We groeiden hierdoor uit ons jasje. In 2008 is sportpark Elsgeest daarom vernieuwd. Na nog enkele aanpassingen en uitbreidingen in de jaren daarna beschikt het complex nu over een prachtig kleedkamergebouw, een mooie tribune langs het hoofdveld, een gezellige kantine, en vijf velden waarvan vier kunstgrasvelden en een natuurgrasveld, waar er in de komende jaren nog een bijkomt."

- "Handbal is leuk en sportief en HV Foreholte is dan ook een club waar je bij wilt horen. Of het nu gaat om prestatie, recreatie of alleen lekker trainen. Voor iedereen is er een mogelijkheid om bij ons te komen handballen. Onder leiding van onze trainers wordt, afhankelijk van je niveau, het handbalspel bijgebracht. Alhoewel HV Foreholte handbal hoog in het vaandel heeft staan ontbreekt het daarnaast niet aan gezelligheid en saamhorigheid. Buiten de veld- en de zaalcompetitie worden er veel activiteiten georganiseerd door de Activiteiten- en Jeugdcommissie. Heb je nooit handbal gespeeld en ben je nieuwsgierig geworden? Kom vrijblijvend een keer kijken of train mee. Kijk hier voor de trainingstijden van alle teams."

- "De geschiedenis van Mixed Hockey Club MHC Voorhout, ook wel MHCV genoemd, begint in 1992. Aan de basis staan vijf enthousiaste hockeypioniers die vinden dat de gemeente, die dan volop aan het groeien is, een eigen hockeyclub moet hebben. Aangezien er niet direct een geschikte locatie voorhanden is, wordt in de beginjaren gebruik gemaakt van het sportveld van de Katholieke Technische School (KTS). Het veld voldoet aan geen enkele eis van de KNHB, maar over de hobbels gemeten is het net lang en breed genoeg om op te kunnen spelen. Een clubhuis ontbreekt, maar na enige tijd wordt een houten bouwkeet geplaatst om toch enig onderdak te kunnen bieden aan spelers en publiek. Als MHCV in 2007 het derde lustrum viert, is de club uitgegroeid tot een solide vereniging, met meer dan 500 leden. De afgelopen jaren is de organisatie sterk verbeterd en gaan teams beter presteren, zonder afbreuk te doen aan wat MHCV in essentie is: een gezellige familieclub."

- "SV Voorhout, ook wel SVV, is een tennisclub die gevestigd is op sportpark Elsgeest, waar de club beschikt over een tennispark met acht banen waarvan drie gravelbanen en vijf Match-Clay banen - wat inhoudt dat ook in de winter kan worden getennist - en een clubhuis. SVV is een familievereniging; er zijn talrijke gezinnen waarvan meer dan één familielid tennis speelt bij SVV. Hoewel er fanatiek getennist wordt, gaat het in de eerste plaats om plezier in het spel en de activiteiten eromheen. Dat blijkt ook wel uit het grote aantal leden dat als vrijwilliger actief is in de club."

- "Zwemvereniging De Columbiaan is opgericht in 1969 en is begonnen in en genoemd naar het Columbiabadin Voorhout. Op de plek waar vroeger het Columbiabad lag, ligt nu een verwarmd binnenbad, met daarnaast ons clubhuis "de Drijf Inn". Inmiddels zijn we een vereniging waar iedereen uit de regio op elk niveau met plezier kan zwemmen: je kunt er terecht voor het halen van je diploma’s A, B en C en zwemvaardigheid. De lessen worden gegeven door zeer ervaren en gediplomeerde lesgevers; volwassenen in uiteenlopende leeftijdscategorieën zwemmen er hun baantjes. Sommigen om lekker met vrienden in beweging te blijven. Anderen om de techniek van het zwemmen onder de knie te krijgen of verder uit te bouwen; we hebben een brede wedstrijdploeg met deelname in de Hoofdklasse en de B-competitie en we dragen het predicaat Talent Centrum van de KNZB."

- "Forwodians bestaat ruim 30 jaar en is dé basketballvereniging van Teylingen. We spelen in sportzaal De Schans, Nijverheidsweg 6 in Voorhout. Onze vereniging heeft 200 leden, van peanuts (onder 8 jaar) tot en met senioren-recreanten. De Forwodians heeft momenteel 1 team op rayonniveau spelen. Naast het sportieve deel is ook gezelligheid belangrijk binnen onze vereniging. Daarom is er speciaal een activiteitencommissie die extra toernooitjes en eindfeesten organiseert."

- "Bacluvo (= Badminton Club Voorhout) is opgericht in 1979. We spelen in sporthal De Tulp. Daar spelen vele Voorhouters (en uiteraard ook niet-Voorhouters) met groot plezier hun shuttles op een van de 12 banen. Bij Bacluvo spelen jeugd- en seniorleden in zowel recreatief als competitieverband. Enkele feiten van onze gezellige sportclub op een rijtje: de club telt momenteel ongeveer 20 jeugdleden en 65 senioren; onze jeugdleden trainen op maandagavond, onder begeleiding van ervaren spelers en gediplomeerde trainers; senioren kunnen zowel recreatief als in competitieverband spelen; Op maandag ook de competitiewedstrijden voor de senioren gespeeld. Zaterdag is de dag dat de competitiewedstrijden voor de jeugd plaatsvinden. Andere activiteiten die gedurende ieder seizoen georganiseerd worden zijn: jeugdtoernooien - o.a. Vriki-toernooi, Sinterklaastoernooi, Famki toernooi; jeugddag; herfsttoernooi

- "In 2008 is majorette- en twirlvereniging Inspiration ontstaan. Daarvoor waren de majorettes onderdeel van muziekvereniging St. Cecilia Voorhout, maar in goed overleg zijn de (toen nog) majorettes een zelfstandige vereniging geworden.
Sinds een aantal jaren is onze vereniging overgestapt van majorette naar twirlen en zijn wij actief lid van de National Baton Twirling Association. Twirlen is een sport waarbij bewegingen worden gemaakt met een baton. De bewegingen zijn meestal dans- en gymnastische bewegingen op allerlei verschillende soorten muziek. Bij de routine hoort ook een leuk en bijpassend pak. Het gebruik van de baton en de bewegingen en danspasjes op het ritme van de muziek van je routine maken twirlen zo mooi en interessant om te zien. Eigenlijk kun je het twirlen het beste omschrijven als een combinatie van turnen, ballet, ritmische gymnastiek en majorette."

- Zorg: - "In een mooi gebouw aan de Kerkweg in Voorhout, midden in het centrum, vind je verpleeghuis ActiVite AgnesStaete. Een verpleeghuis met zorgappartementen en groepswoningen waar de kwaliteit van leven centraal staat. Wonen en zorg afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners, vastgelegd in een zorgleefplan. Naast wonen is er in het gebouw ook ruimte voor diverse vormen van welzijn, zoals een supermarkt, een bank en culturele en welzijnsinstellingen. Dit zorgt voor levendigheid en contact met de buitenwereld. Er worden diverse activiteiten georganiseerd waar zowel bewoners als senioren uit de hele streek gebruik van kunnen maken."

- "Zorgboerderij De Beestenboel in Voorhout biedt de kans om het leven op en om de boerderij door te geven door mee te helpen met de dagelijkse werkzaamheden. Dit alles afgestemd naar eigen kunnen en vermogen. Waar wij je bij helpen en ondersteunen daar waar nodig is, dit alles in een oase van rust waar alles kan en niets moet. Wie kunnen op de boerderij terecht?: mensen met een verstandelijke beperking; mensen met een lichamelijke beperking; mensen met een autistische stoornis; jeugdigen/jeugdzorg; ouderen; mensen met niet-aangeboren hersenletsel; leerlingen van het speciaal onderwijs. Ons maximum aantal is 6 deelnemers omdat wij vinden dat het overzichtelijk moet blijven en de aandacht niet mag verslappen en een ieder de aandacht heeft zolang de hulpboer bij ons aanwezig is en verblijft op de boederij."

- Welzijn: - De Zonnebloem afdeling Voorhout organiseert activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking.

- Rotary: - "Rotary Club Voorhout is opgericht in 1991. De leden (mannen en vrouwen) wonen of werken in het dorp of buurdorp Warmond, en zijn werkzaam (geweest) in verschillende beroepen in het bedrijfsleven en (semi-)overheid. Ze ondersteunen het motto van Rotary “Service above Self” in hun werk en hun maatschappelijke functies. Dit betekent dat men zich wil inspannen om “de wereld beter achter te laten dan aangetroffen”. Jaarlijks zijn er projecten waarbij de leden zich inzetten voor de gemeenschap, zoals End-Polio Now, Rondje Kunst, Singer-Songwriter en het Luchtkussen Festival."

- Veiligheid: - Brandweer Voorhout. - "VoorhoutAlert is een initiatief waarbij wijkbewoners met elkaar in een Whatsapp groepschat zitten en verdachte situaties aan elkaar kunnen doorgeven. Het systeem heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen en is dan ook razend populair. VoorhoutAlert maakt gebruik van de gratis berichtenapp Whatsapp, die door bijna iedereen wordt gebruikt." - "EHBO Vereniging Voorhout verzorgt al jaren opleidingen tot eerste hulp verlener of EHBO-er. Voor haar leden worden tevens de herhalingscursussen verzorgd. Veel van de leden ondersteunen met hun EHBO-kennis en vaardigheden de vele evenementen in de Voorhoutse gemeenschap. De zomervakantie-activiteiten en de najaarsfeesten zijn enkele van de jaarlijkse evenementen waar de leden van de EHBO Vereniging met plezier aan bijdragen."

- Genealogie: - Genealogische bronnen m.b.t. Voorhout.

Reacties

(2)

Wat zou ik graag het panorama Bollenstreek 'es gaan bekijken. Nu had ik de gelegenheid.
Informatie opgevraagd bij verschillende VVV's en ook via Google.
Ik weet nu alles van Voorhout, maar ik vond niets over dat heel grote schilderij.
Hoe kan dat toch? Het is toch niet in rook opgegaan, hoop ik?

Ik heb goed nieuws en slechts nieuws voor u. Ik heb ook even het een en ander uitgezocht omdat het mij niet bekend voorkwam. Het 63 meter lange Panorama Van den Ende https://www.vandenendepanorama.com/ is van 1997 tot 2008 vervaardigd door Leo van den Ende https://www.facebook.com/Leo-van-den-Ende-240509149384520/ (videoreportage met de maker: https://www.youtube.com/watch?v=LBP6tZ9Uyoo). Het ook als Panorama Tulipland https://nl.wikipedia.org/wiki/Panorama_Tulipland bekende schilderij moest reeds medio 2009 worden gedemonteerd en 'tijdelijk' worden opgeslagen in afwachting van een hopelijk nieuwe locatie. In 2020 wordt bekend dat een beoogd nieuwe locatie in Lisse (zie https://www.bollenstreekomroep.nl/nieuwe-huisvesting-musuem-de-zwarte-tu...) niet doorgaat. Kennelijk is er nog altijd geen nieuwe locatie gevonden, want een recenter bericht over dit panorama kan ik niet vinden. Kortom het goede nieuws is dat het schilderij inderdaad niet in rook is opgegaan, en het slechte nieuws is dat het vooralsnog niet meer te bezichtigen is, omdat er al sinds 2009 tot heden vruchteloze pogingen worden gedaan om het panorama weer geëxposeerd te krijgen.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen