Vinkeveen

Plaats
Dorp
De Ronde Venen
Utrecht

Vinkeveen.JPG

Vinkeveen is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1840. In 1841 over naar gemeente Vinkeveen en Waverveen, in 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

Vinkeveen is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1840. In 1841 over naar gemeente Vinkeveen en Waverveen, in 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

vinkeveen_collage.jpg

Vinkeveen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Vinkeveen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Vinkeveen (2).JPG

We naderen het centrum van Vinkeveen.

We naderen het centrum van Vinkeveen.

Vinkeveen (4).JPG

Polder Groot Wilnis-Vinkeveen bij Vinkeveen

Polder Groot Wilnis-Vinkeveen bij Vinkeveen

vinkeveen_centrumplan.jpg

Het centrum van Vinkeveen wordt de komende jaren grootschalig heringericht. Dit kaartje geeft daar een indruk van. Wat er allemaal gaat gebeuren en waarom, kun je lezen in het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Het centrum van Vinkeveen wordt de komende jaren grootschalig heringericht. Dit kaartje geeft daar een indruk van. Wat er allemaal gaat gebeuren en waarom, kun je lezen in het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

vinkeveen_5.jpg

De Herenweg is de 'dorpsstraat' van Vinkeveen

De Herenweg is de 'dorpsstraat' van Vinkeveen

vinkenveen.jpg

Het forse herenhuis op Herenweg 109-111 in Vinkeveen is een gemeentelijk monument

Het forse herenhuis op Herenweg 109-111 in Vinkeveen is een gemeentelijk monument

vinkeveen_2.jpg

Water en veel bootjes, ja, je bent in Vinkeveen hè...

Water en veel bootjes, ja, je bent in Vinkeveen hè...

vinkeveen.jpg

De Heilig Hart van Jezuskerk in Vinkeveen

De Heilig Hart van Jezuskerk in Vinkeveen

vinkeveen_4.jpg

Watersportdorp Vinkeveen is rijk aan havens. Dit is er eentje van.

Watersportdorp Vinkeveen is rijk aan havens. Dit is er eentje van.

Vinkeveen

Terug naar boven

Status

- Vinkeveen is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1840. In 1841 over naar gemeente Vinkeveen en Waverveen, in 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

- In 1882 heeft reeds een grenscorrectie plaatsgevonden van de gemeente Abcoude-Proostdij naar de gemeente Vinkeveen en Waverveen. Het betrof de lange 'taartpunt' van de gemeente Abcoude-Proostdij waarin zich de buurtschap Achterbos bevond (zie de plattegrond aldaar), die veel dichterbij Vinkeveen lag en ligt dan bij Abcoude, wat dan ook de reden van de grenscorrectie zal zijn geweest.

- Wapen van de voormalige gemeente.

- Onder het dorp Vinkeveen vallen ook de buurtschappen Achterbos, Baambrugse Zuwe, Demmerik, Donkereind (grotendeels), Groenlandsekade (op de Kuijperkaart uit 1865, zie onderaan deze pagina, is sprake van de benaming 'Vinkekade of Groenland'. In PTT-documentatie uit die tijd is sprake van een 'buurtschap Groenland'), Vinkenkade en Winkeldijk (deels). Dit zijn in totaal 7 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1395-1396 en 1427 Vinkenveen, 1573 Vinckeveen.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Middelnederlandse vinke 'slechte, lichte turf' en veen 'veengebied'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Vinkeveen ligt O van Mijdrecht, NO van Wilnis en grenst in het O aan de A2. NO van de dorpskern liggen de bekende Vinkeveense Plassen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Vinkeveen 168 huizen met 1.470 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 105/903 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Demmerik 63/568. Tegenwoordig heeft het dorp - inclusief de onder Status vermelde buurtschappen - ca. 3.350 huizen met ca. 8.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Vinkeveen, kun je terecht bij Historische Vereniging De Proosdijlanden. De Oudheidkamer van de vereniging in dorpshuis De Boei is elke laatste maandag van de maand geopend (14.00-17.00 uur en 19.30-21.30 uur). Je kunt er o.a. honderden boeken over de regionale geschiedenis raadplegen.

Veenmuseum
Na de sluiting van Museum De Ronde Venen medio 2016 wegens huisvestingsperikelen, heeft het bestuur de mogelijkheden van 'hoe nu verder' onderzocht. Zij heeft geconcludeerd dat er (alleen) kansen zijn voor een kleinschalig particulier Veenmuseum. De familie Borger, van Jachthaven Motel Borger in Vinkeveen, waar Museum De Ronde Venen gevestigd was, heeft zich bereid verklaard deze weg verder te willen onderzoeken. Zij willen als onderdeel van de bedrijfsvoering nieuwe plannen voor een kleinschaliger Veenmuseum op het jachthaventerrein ontwikkelen. Vijf leden van de familie Borger vormen in dat kader sinds december 2020 het bestuur van Stichting Museum De Ronde Venen.

Het oude bestuur heeft in samenspraak met het nieuwe bestuur een onafhankelijke deskundige commissie ingesteld, die in anderhalf jaar tijd de gehele collectie van meer dan 4000 objecten onder de loep zal nemen. Doel van deze commissie is te komen tot een compacte, representatieve serie objecten, waarmee de geschiedenis van de ontginning van de veengronden en het veensteken goed aan een breed publiek duidelijk kan worden gemaakt. De objecten die hier geen plek in verdienen zullen worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar, dan wel beschikbaar gesteld aan andere organisaties van algemeen maatschappelijk nut.

Het plan is om een kleinschalig Veenmuseum te realiseren met veengereedschap, de veentrekmachine en herinneringen aan de veiling van Vinkeveen. Het museum is dan wel gesloten maar het onderhoud van de veentrekmachine (die van 1896 tot 1975 in functie is geweest!) moet altijd doorgaan wil deze nog enige complete unieke machine niet verloren gaan. Er zijn al vele vrijwilligers met het onderhoud van deze machine bezig geweest maar in 2021 heeft Pim Berkelaar de restauratie op zich genomen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2014 is de dorpsvisie Centrum Vinkeveen 'Dorp aan de Plassen' vastgesteld. In dit door de bewoners en politiek opgestelde wensbeeld voor de toekomst van het dorp worden twee belangrijke vragen gesteld. Hoe kan de relatie tussen het dorp en de Plassen worden verbeterd? En hoe kan de aansluiting van het dorp op de N201 worden verbeterd? De relatie tussen de Vinkeveense Plassen en het dorp is in de laatste decennia verslechterd doordat Vinkeveen voornamelijk in de polder is uitgebreid en het lint de Herenweg langzaam in verval is geraakt. In de Dorpsvisie wordt een nieuwe haven als grote kans gezien om het recreatieve vaarverkeer van de plassen met de Herenweg te verbinden. Daarnaast veroorzaakt het huidige (te lage) viaduct onder de N201 veel ongelukken. Regelmatig rijden vrachtwagens hun wagen kapot tegen het dak van het viaduct, daarnaast zorgen de korte invoegstroken voor gevaarlijke verkeerssituaties op de N201. Wellicht kan de aansluiting ook op een andere locatie in het dorp worden ingepast om zodoende de Herenweg en de nieuwe haven meer ruimte te geven.

Een veelgehoorde reactie is: mooie plannen, maar hoe haalbaar is het? Om daar grip op te krijgen, heeft de gemeenteraad het Procesplan Centrum Vinkeveen opgesteld om de haalbaarheid van de beoogde gebiedsontwikkeling te onderzoeken. De gemeente bezit weinig gronden in het gebied, dus zal de herontwikkeling uit het gebied zelf moeten komen. De eigenaar van voormalig betonfabriek De Adelaar is een van de grotere grondeigenaren die wil ontwikkelen.

Het Vinkeveens landschap is ontstaan door de winning van veenmosveen voor turf. Veel van de kenmerkende eigenschappen die horen bij het laagveenlandschap zijn in Vinkeveen nog goed bewaard gebleven. Zoals de langgerekte vorm van het lintdorp met haaks op de straat de voor- en achterbebouwing, de legakkers waarop het gebaggerde veen tot drogen werd gelegd en het slagenlandschap met de regelmatige strokenbebouwing. Echter dit Vinkeveens landschap is in verval door de tands des tijds. Door aanbouw is de zichtbaarheid naar de plassen verminderd en door het wegtrekken van veel nijverheid zijn de gebieden direct achter het lint door leegstand verrommeld. Daarnaast laat ook de kwaliteit van de beschoeiing op veel plaatsen te wensen over en zijn bodemdaling en verzakking een belangrijke bedreiging.

Centraal in het plangebied is er ruimte voor de verbetering van het watersysteem. De reeds aanwezige betonoever (een karakteristiek restant van de betonfabriek en een icoon voor het aanwezige gegroeide landschap) krijgt een nieuwe functie als kade langs een nieuwe doorvaart die de Vinkeveense Plassen aan de Ringvaart verbindt. Op de kruising met de Herenweg - die op haar beurt wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk en autoluw langzaam verkeers-gebied - komt een ophaalbrug en een autoluw dorpsplein. Het plein markeert de historische kwaliteiten langs de Herenweg.

Herprofilering van de Herenweg is mogelijk dankzij de vernieuwde aansluiting van de N201, via de veendijk, op de (verlengde) Baambrugge Zuwe. De nieuw te bouwen brug vormt ook in symbolische zin een brug tussen twee landschapstypen. Aan de ene kant de strakke lijnen van de droogmakerij, aan de andere kant de golvende slagen van het Vinkeveens laagveenlandschap.

Landschapsherstel zorgt met extra water en natuurvriendelijke oevers voor extra woonkwaliteit voor de bestaande en nieuwe bebouwing. Tegelijkertijd zorgt nieuwe bebouwing er ook voor dat er geld vrij komt voor landschapsherstel. Het stedenbouwkundig plan gaat uit van de verweving tussen deze twee werelden, altijd vanuit de basis van de kwaliteiten van het oorspronkelijke landschap. Aan de rand van het dorp blijft het cultuurhistorische veenlandschap zichtbaar, met onder andere restanten van het oorspronkelijke landschap van voor de ontginning. Hoe dichter bij de Herenweg en het nieuwe nautische Vinkeveense centrum, hoe hoger de bebouwingsdichtheid. Er ontstaat een vloeiende gradient vanuit het landschap waarbij rietkragen het plan in worden getrokken en de verwilderde groene randen, evenals de licht golvende typisch veenlandschappelijke oevers van legakkers in tact blijven. De bebouwing krijgt een 'korrelgrootte' passend bij die van de rest van Vinkeveen, kaprichtingen vormen de richting van de slagen. Actuele ontwikkelingen vind je op de pagina van gemeente De Ronde Venen m.b.t. dit project en op de Facebookpagina Vinkeveen anno 2020. Zie ook de videoreportage van RTV De Ronde Venen met wethouder David Moolenburgh en Richard Bredewold (Interegion Groep) over de kansen van het Centrumplan Vinkeveen. De reportage bevat tevens mooie overzichtsbeelden van het gebied, gemaakt met een drone.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vinkeveen heeft 10 rijksmonumenten.

- Vinkeveen heeft 33 gemeentelijke monumenten.

- "De RK kerk Heilig Hart van Jezus (Kerklaan) is ontworpen door architect Alfred Tepe en gebouwd in 1883. Door zijn grote afmetingen en de hoge toren is de kerk een blikvanger in de wijde omgeving van Vinkeveen en kreeg deze al snel de bijnaam “Kathedraal van De Ronde Venen”. Ook de kooromgang voor het houden van processies in vroeger jaren is heel bijzonder. Het kerkgebouw is bouwkundig en architectonisch niet uit het dorpsbeeld en landschap weg te denken. Het is in feite gemeenschappelijk bezit, dat daarom een gemeenschappelijke bescherming vereist. Een verantwoordelijkheid van ons allen. Dat heeft het Rijk ook ingezien en heeft om die reden de Heilig Hart van Jezus kerk en de bijbehorende pastorie in 2000 tot rijksmonument verklaard.

De familie Vredendaal, een vooraanstaande vervenersfamilie uit Vinkeveen, is tot op de dag van vandaag van onschatbare waarde voor de Heilig Hart van Jezus kerk. De familie was niet alleen erg actief in de parochie, maar leverde ook een grote bijdrage aan het interieur van de kerk. Tussen 1915 en 1918 schonken zij een drietal glas-in-loodramen aan de kerk ten behoeve van de Mariakapel. In de kerk staat ook een orgel, geschonken door mevr. Vredendaal, die gedurende haar leven jarenlang tijdens vieringen in onze kerk de zangkoren op zowel het monumentale kerkorgel als op haar eigen orgel begeleidde. Het orgel met hoofdwerk en bovenwerk is in 1827 gemaakt door Wander Beekes. De kast met houtsnijwerk heeft Lodewijk XVI-vormen. De familie Vredendaal is oprichter van Stichting Vallis Pacis ('Dal van Vrede'). Het doel van de stichting is onderhoud en verfraaing van het rijksmonument Heilig Hart van Jezus kerk en bijbehorende pastorie, en het onderhoud van de graven van de fam. Vredendaal. Om dit doel te kunnen realiseren, kreeg de stichting de beschikking over de nalatenschap van de familie. Daarnaast worden er gelden verworven bij personen en instellingen die sympathiseren met de doelstelling van de stichting. Daarvoor organiseert de evenementencommissie van de stichting concerten en evenementen e.d.

Op de woensdag- en zaterdagmiddag van de maanden juli en augustus bestaat de mogelijkheid om onze kerk te bezichtigen. Goed geïnformeerde gidsen kunnen je alles over kerk en interieur vertellen. Uiteraard kun je ook op eigen gelegenheid rustig rondlopen. De openingstijden zijn van 13.00-16.00 uur. Tevens is er gelegenheid om, tegen een kleine vergoeding, de prachtig gerestaureerde toren te beklimmen tot aan de omloop bij het uurwerk en te genieten van een prachtig uitzicht over Vinkeveen en de Vinkeveense Plasssen. Ook op Open Monumentendag in september is onze kerk de gehele dag geopend. Hier gelden andere openingstijden. Houd daarvoor de publicaties en de site van de stichting in de gaten. Voor groepen en of individuele personen is het mogelijk een afspraak te maken voor een rondleiding. Afspraken graag via e-mail info@stichtingvallispacis.nl of tel. 06-30206158." (bron: Stichting Vallis Pacis) De RK Heilig Hart kerk is in 2015 gerestaureerd. - Videoreportage over de Heilig Hart kerk in restauratie. - Fotoreportage van het interieur van de kerk. Kerk en geloofsgemeenschap zijn tegenwoordig onderdeel van RK Parochie Sint Jan de Doper - Vecht en Venen.

- In 2005 bleek de toren van de Hervormde (PKN) kerk aan de Herenweg in Vinkeveen op instorten te staan. De fundering van kerk en toren bleek vernieuwd te moeten worden. Dat kostte maar liefst ca. €800.000. Gelukkig heeft men dat in 2010 alsnog grotendeels gesubsidieerd kunnen krijgen.

- Vinkeveense Molen / Plasmolen (molenromp).

- Gevelstenen in Vinkeveen.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Actualiteiten m.b.t. 'dingen te doen' in Vinkeveen op Facebook.

- Carnaval. - CV De Vinkeveense Steupels.

- Koningsdag.

- Vinkefest (pinksterweekend).

- Tijdens de Rabobank Rap & Ruig Race (weekend begin juli) gaan ca. 30 teams op een eigen bouwlocatie ergens in De Ronde Venen een boot bouwen. Ieder team krijgt hetzelfde pakket aan bouwmaterialen. De bouwlocaties wordern op ludieke wijze worden bezocht door de befaamde Rap & Ruig om te controleren of de teams zich aan de reglementen houden. Op de verschillende bouwlocaties wordt van alles georganiseerd en publiek is van harte welkom! Op zondag vindt de Rabobank Rap & Ruig Race plaats op Eiland 1 te Vinkeveen, waar eerst een jurering plaatsvindt van de vaak kunstzinnige en ludieke creaties. Daarna leggen de teams één tegen één een parcours af (als ze dat redden...). Publiek is van harte welkom, de entree is gratis, er zijn standjes met eten en drinken en er is volop muziek.

- Jaarmarkt (op een woensdag half juli) met ca. 120 kramen.

- Het Rondje Eilanden in Vinkeveen (weekend in juli, in 2021 voor de 9e keer) is hardlopen over 12 eilanden, zwemmen ertússen en vooral veel gezelligheid in en om de Vinkeveense Plassen. De wedstrijd is op zaterdag. Op vrijdag en zondag zijn er veel 'side events' en faciliteiten: live muziek, andere sportactiviteiten, kamperen, gezelligheid, eten en drinken, hottubs. Voor een indruk van hoe het eraan toegaat, zie de aftermovie Rondje Eilanden 2016.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Vinkeveen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2017 is het Bestemmingsplan Buitengebied De Ronde Venen herzien. Onderdeel hiervan zijn de Vinkeveense Plassen. Gelet op de bijzonderheid en de specifieke problematiek in dit gebied, en het feit dat dit gebied een groot deel van het grondgebied van de gemeente beslaat, bereidt gemeente De Ronde Venen een afzonderlijk bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen voor; het Bestemmingsplan Plassengebied. Daaraan vooraf ging de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plassengebied (Arcadis, mei 2016), die het college van B&W informatie verschaft over de achtergronden, aard, omvang en de te verwachten effecten van de voorgenomen ontwikkeling van de Vinkeveense Plassen.

- De beschoeiingen van de cultuurhistorisch waardevolle legakkers in de Vinkeveense Plassen hebben regelmatig onderhoud nodig omdat ze anders dreigen af te kalven en zo geleidelijk verdwijnen. De Toekomstvisie Legakkers Vinkeveense Plassen (2012) beschrijft hoe deze voor de Vinkeveense Plassen kenmerkende legakkers in de toekomst behouden kunnen blijven. Ca. 80 procent van de legakkers is particulier bezit, 20 procent is eigendom van het recreatieschap. De beschoeiingen van de niet-particuliere legakkers en zandeilanden worden de komende jaren vervangen, aldus het persbericht van de gemeente onder de link (anno 2014). Ze kunnen dan weer 40 jaar mee.

Kennelijk is dat toch niet tot uitvoering gekomen, want in maart 2017 verschijnt het volgende persbericht: "Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) zijn ontsteld over de verkoop van 44 legakkers door het Recreatieschap Vinkeveense Plassen. Het onderhoud van de eilanden zou te duur zijn. Natuurmonumenten en de NMU vinden onderhoud van de legakkers een taak van de overheid; het gaat om behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed en van natuurwaarden. Daarom roepen Natuurmonumenten en de NMU het recreatieschap op om verkoop van de eilandjes nu stop te zetten. Het komende jaar kan dan gebruikt worden om een goed plan te maken voor behoud van de eilanden. Natuurmonumenten en de NMU sluiten zich daarmee aan bij het eerdere pleidooi van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en De Groene Venen uit Vinkeveen.

Verkoop aan particulieren leidt vrijwel zeker tot een enorme verrommeling van het landschap. Bovendien zal verkoop ertoe leiden dat de eilanden niet meer openbaar toegankelijk zijn en kunnen bezoekers niet meer genieten van dit unieke stukje cultuurlandschap. De legakkers komen in handen van verschillende eigenaren, die daar willen bouwen en steigertjes aanleggen. Ook moeten deze eigenaren zelf het onderhoud gaan uitvoeren, wat ieder naar eigen goeddunken zal doen. Op dit moment is de bescherming van de eilanden door de overheid onvoldoende om deze verrommeling te stoppen; er is ook geen plan om dit na verkoop te verbeteren. Het huidige bestemmingsplan stelt hiervoor weliswaar regels, maar in de praktijk blijkt dat de gemeente nu al onvoldoende zorgt dat deze regels worden nagekomen.

De legakkers vormen eilandjes waarop dagrecreatie plaatsvindt. De overheid heeft het recreatieschap de verantwoordelijkheid gegeven om de openbare recreatieve voorzieningen, en dus de eilanden, in het gebied te beheren en te onderhouden. Met het verkopen van de eilanden voert het recreatieschap dus zijn primaire taak niet uit, zonder dat er een plan is gemaakt om het verdwijnen van de eilandjes te voorkomen en de toegankelijkheid voor iedereen te garanderen." (bron: Natuur en Milieufederatie Utrecht, 20-3-2017) Maar er gloort hoop, want in oktober 2020 verschijnt het volgende persbericht:

"Goed nieuws: de vergunning voor het plaatsen van dode bomen rond een aantal legakkers in de Vinkeveense Plassen is afgegeven! Nu kunnen we echt aan de slag met een natuurlijke oplossing tegen het afkalven van de eilanden en creëren we een onderwaterbos waar dieren van profiteren. In de Vinkeveense Plassen, gelegen ten noordoosten van Vinkeveen, is jarenlang machinaal veen voor brandstof gewonnen: een dik pakket veen werd uitgestoken, tot wel vier meter diep. Hierdoor ontstonden eilandjes - legakkers genoemd - met heel steile oevers. Door de wind en de golfslag van bootjes brokkelen de oevers gemakkelijk af. De voor de hand liggende oplossing: een hardhouten lijst om het eiland heen.

Een natuurlijke manier van beschermen. Maar aan de particuliere legakkereigenaren Jaap Rosen Jacobsen en Joanne Kellermann is die oplossing niet besteed. Ze willen hun eilanden graag beschermen, maar dan wel op een natuurlijke manier. Met een oplossing die bijdraagt aan het landschap, die CO2-neutraal is en waar planten en dieren van profiteren. Met die uitdaging benaderden ze ARK Natuurontwikkeling in 2019. ARK Natuurontwikkeling kwam met de volgende oplossing: omring de eilanden met dode bomen. Die bomen vangen de golven op en bieden beschutting aan water- en oeverplanten, die op hun beurt ook voor verdere demping van de golven en voor versteviging van de eilanden zorgen. Vissen vinden tussen de takken ruimte om hun eitjes af te zetten en voedsel te zoeken, zoetwatermossels en mosdiertjes vestigen zich op het hout en filteren het water schoon. Boven water nestelen zich watervogels zoals futen tussen de takken, en jagen ijsvogels op visjes. Vanuit de oever komen weer waterplanten terug, zoals hoornblad en galigaan, waar libellen en andere insecten op afkomen. En met een beetje geluk vormt dood plantmateriaal te zijner tijd misschien zelfs wel weer opnieuw veen." Vanaf eind 2020 wordt dit concept in de praktijk uitgetest en gemonitord. (bron en voor nadere informatie zie ARK Natuurontwikkeling, oktober 2020)

- 1972, de ruilverkaveling Oukoop-Kortrijk is in volle gang. Het plan ontstaat om de westelijke helft van de Demmerikse Polder aan de landbouw te onttrekken. De gemeente wil hier een bungalowpark bouwen. Een aantal oorspronkelijke en nieuwe bewoners van Vinkeveen zijn het hier niet mee eens en richten een actiecomité op: De Groene Venen is geboren. Niet lang daarna komen de ideeën voor een recreatieplan voor de Vinkeveense Plassen naar voren. De Groene Venen mengt zich zeer actief in de discussie: ecologie of recreatie. Het wordt een combinatie. De Groene Venen groeit snel uit tot een vereniging met meer dan 200 leden. Het doel van de vereniging is het bestuderen, beschermen en verbeteren van het woon- en leefmilieu en het behouden van de natuur en het landschappelijk karakter van het veenweidegebied in deze omgeving.

De vereniging streeft o.a. naar: Recreatieve activiteiten die passen bij de verschillende natuurkwaliteiten in het gebied; Geen horizonvervuiling; Bouwen met landelijke/dorpse kwaliteiten zonder persé historiserend te zijn; Robuuste natuurgebieden en passende voorwaarden voor de realisatie van de landelijke ecologische hoofdstructuur; In de woonkernen gevarieerde groenvoorzieningen met zoveel mogelijk gebiedseigen beplanting.

- De provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) zijn in december 2018 akkoord gegaan met het plan en de inrichtingsschets voor natuurontwikkeling, waterberging en recreatie in het te ontwikkelen natuurgebied Marickenland, gelegen N, W en Z van Vinkeveen. In Marickenland wordt de komende jaren weidegrond omgevormd tot rietland, nat grasland en bloemrijk grasland. Het gebied sluit aan op de aangrenzende natuurgebieden in het Natuurnetwerk Nederland. Het wordt een belangrijke schakel voor vele planten en diersoorten die het goed doen in natte natuur. Het gebied ligt ongeveer 6 meter onder NAP. De bodem bestaat grotendeels uit slappe veengrond, die steeds verder daalt. Dit levert problemen op voor de mensen die wonen en werken in dit gebied. Door het gebied om te vormen tot nat natuurgebied met een hoger en flexibel waterpeil wordt de bodemdaling vertraagd en wordt wateroverlast voor de woningen en erven in het gebied zoveel mogelijk beperkt.

In het project werken de vier partijen nauw samen. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Het is belangrijk om de provincie toekomstbestendig te maken. De aanleg van nieuwe natuur speelt daar een belangrijke rol bij. Het levert een gezonde woonomgeving op voor onze inwoners en zorgt voor nieuwe recreatiemogelijkheden. Samen met de partners zorgen we voor een provincie waar het ook in de toekomst prettig wonen, werken en leven is. “ De provincie Utrecht zorgt met dit natuurgebied voor een verbinding met andere natuurgebieden, zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Het is daarmee een aanvulling op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat netwerk moet natuurgebieden onderling beter met elkaar verbinden en met de omringende agrarische gebieden. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht legt waterberging aan in het gebied. Dat maakt omliggende woonwijken beter bestand tegen hevige regenbuien. Gemeente De Ronde Venen creëert met dit gebied extra recreatiemogelijkheden. Staatsbosbeheer gaat de nieuwe natuur beheren.

Alle plannen worden in gezamenlijkheid opgesteld door de genoemde samenwerkingspartners. De verschillende partners hebben op 2 juli 2020 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de plannen officieel te bekrachtigen. Verder zijn onder andere ook het collectief Rijn Vecht en Venen, LTO, Agrarische Natuurvereniging De Venen, natuur- en milieuvereniging De Groene Venen, Dorpscomité Vinkeveen en omwonenden bij de planvorming betrokken. De inrichting van het gebied start waarschijnlijk in 2021. Anno 2020 wordt al gewerkt aan de ontwikkeling van een natuurspeelplaats, die in samenwerking met de omgeving is ontworpen. (bron: Provincie Utrecht)

"In de zomer van 2019 is in natuurgebied in ontwikkeling Marickenland bij Vinkeveen als pilot 6 hectare lisdodde aangeplant. Met deze pilot wil de provincie onderzoeken hoe de plant in dit gebied het beste groeit. Daarom zal er flink worden geëxperimenteerd. De pilot wordt uitgevoerd door de provincie Utrecht in samenwerking met het Kennis Transfercentrum uit Zegveld. Lisdodde, ook wel bekend als ‘rietsigaren’, kan helpen om bodemdaling terug te dringen omdat de plant deels onder water groeit. Er komt dan geen zuurstof bij het veen in de bodem, waardoor die niet meer zal dalen door oxidatie van veen. Daarnaast onttrekt lisdodde (kunstmatige) voedingsstoffen uit de bodem die de balans in de bodem verstoren, draagt het gewas bij aan een betere waterkwaliteit en kan de teelt van lisdodde mogelijk een extra inkomstenbron bieden voor de agrariërs in dit gebied. Lisdodde kan bijvoorbeeld gebruikt worden als koeienvoer, bouw- en isolatiemateriaal.

Als het experiment op 6 hectare slaagt, is het de bedoeling om stapsgewijs een grotere proef te doen op 50 hectare in Marickenland. Hierbij willen we natuurlijk profiteren van de kennis die opgedaan is bij het experiment op de 6 hectare. In de grotere proef gaan we nadrukkelijker kijken naar hoe de lisdoddeteelt helpt om de bodem en het water te filteren en hoe het helpt om CO2-uitstoot en bodemdaling te voorkomen. Daarnaast dient de schaalvergroting tot 50 hectare ook om afzetmogelijkheden voor de lisdodde te vinden en een productieketen op gang te brengen." (bron: Provincie Utrecht)

"Het nieuwe natuurgebied Marickenland bij Vinkeveen wordt een aantrekkelijke leefomgeving voor de grote karekiet, de woelmuis, orchideeën en zelfs de otter. Dit unieke gebied in het Zuidoosten van de polder Groot-Mijdrecht gaat bestaan uit rietland, moeras, vochtig hooiland en kruiden- en bloemrijk grasland. Boswachter van Staatsbosbeheer Koen Fousert kijkt er al naar uit: “Het landschap wordt gevarieerder en ik hoop dat het hier gaat wemelen van de planten en dieren die goed gedijen in een natte omgeving.” Koen: “Staatsbosbeheer is de eigenaar en beheerder van Marickenland. Als boswachter mag ik dit nieuwe gebied dus gaan beheren. Er liggen heel veel kansen om de biodiversiteit te vergroten. De uitdaging daarbij is om de ruigte in toom te houden. Met andere woorden: dat het een moeras blijft en er geen aangroei van bomen komt. We willen natuurlijk dat de weidevogels en moerasvogels hier voedsel komen zoeken en gaan nestelen. En ik hoop dat de Noordse woelmuis zich hier gaat vestigen.”

Water en recreatie. Het gebied wordt als één robuuste eenheid met elkaar verbonden en biedt zogeheten stapstenen voor soorten die zich makkelijk kunnen verplaatsen tussen de Vinkeveense Plassen en de Nieuwkoopse plassen. Het gebied zal ook ruimte bieden voor zo’n 9 hectare waterberging. Ook is er aandacht voor het tegengaan van bodemdaling, verbeteren van de waterkwaliteit en vastleggen van CO2-uitstoot. Voor recreatie in het gebied komen er onder meer wandelpaden, een natuurspeelplaats en vogeluitkijkpunten. Daarmee worden in Marickenland meerdere functies gecombineerd.

Samen aan zet. Marickenland is een samenwerkingsproject van de provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente De Ronde Venen en Staatsbosbeheer. “We hebben met alle partijen nauw samengewerkt aan een nieuw inrichtingsplan en aan bewoners in de omgeving gevraagd wat ze er van vinden. Samen met kinderen uit de gemeente hebben we recreatietekeningen gemaakt. Ik vind het een mooie manier waarop we samen op trekken in dit project. Daarmee wordt het ook gedragen in de omgeving. Hopelijk kunnen we snel tot uitvoering overgaan”, zegt Koen trots. De plannen voor de natuurontwikkeling worden nu uitgewerkt tot concrete maatregelen. De uitvoering start in het voorjaar van 2022. Naar alle verwachting wordt de natuurspeelplaats achter het Veenlandencollege in Vinkeveen in het voorjaar van 2021 aangelegd en feestelijk geopend." (bron: Provincie Utrecht, oktober 2020)

- Langs de provinciale weg N201, ter hoogte van de Vinkeveense Plassen, heeft de provincie Utrecht in 2019 1.600 meter faunaraster aangelegd. Deze lage rasters helpen otters en andere dieren om de weg te vinden naar de duikers en bruggen. Daar kunnen zij veilig de N201 passeren. Vanuit het zuidelijke deel van de provincie Utrecht trekken otters naar het noorden. Zo is de otter in 2018 gesignaleerd in de Nieuwkoopse Plassen. Via de nieuw ingerichte natuurgebieden zoals de Wilnisse Bovenlanden, de ecocorridor door Groot-Wilnis Vinkeveen en reservaat Demmerik is de kans aanzienlijk dat de otters, maar ook andere kleine landdiersoorten, binnenkort de visrijke Vinkeveense Plassen bereiken.

De provincie Utrecht wil de ecologische verbindingen binnen de Venen herstellen en robuust maken. Daarnaast werkt de provincie aan het programma Toekomst N201. Daarin wordt niet alleen de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid opgepakt, maar ook het behoud en verbeteren van natuur. In het mobiliteitsplan 2015-2028 is al de ambitie vastgelegd om provinciale wegen goed in te passen in hun omgeving. Gebiedscommissie Utrecht-West heeft deze zaken namens de provincie Utrecht bij elkaar gebracht in het project Faunarasters N201. (bron: Provincie Utrecht, 27-3-2019)

Kwabaal
"In de Vinkeveense Plassen wordt gewerkt aan het behoud van de kwabaal. Deze ‘oud-Hollandse’ vissoort wordt al sinds de ijstijd in Nederland gespot, maar momenteel zijn er nog maar weinig van over. Met financiële steun van provincie Utrecht probeert een onderzoeksteam van Stichting RAVON een van de laatste populaties kwabalen van Nederland veilig te stellen. “We proberen helder te krijgen wat voor soort leefomstandigheden belangrijk zijn voor kwabalen”, legt Martijn Dorenbosch van RAVON uit. Dorenbosch is als projectleider betrokken bij het onderzoek naar de kwabalen in de Vinkeveense plassen. Het aantal waarnemingen van kwabalen daalt al vijftig jaar sterk. “Ik vroeg me af wat er aan de hand is met de kwabaal. Ik heb een onderzoeksproject opgezet en ben met een team aan de slag om te kijken hoe we de kwabaal kunnen redden”, vertelt Dorenbosch over het project. De onderzoeker vervolgt: “De kwabaal behoort inmiddels tot de zwaar beschermde soorten. Om de soort voor Nederland te behouden, is het veiligstellen van de populatie in Vinkeveen cruciaal. Maar eigenlijk weten we nog maar weinig van de vis en van de wenselijke leefomstandigheden. Met het onderzoek proberen we onze kennis te vergroten."

Schuilplaatsen. De kwabaal moet gezien worden als een ‘gids’ voor andere soorten. Andere dieren die in ondiepe oevers leven, zoals de snoek, bittervoorn en rivierdonderpad, profiteren ook van eventuele aanpassingen en verbeteringen in het leefgebied. Uit het onderzoek is al duidelijk geworden dat kwabaal in Vinkeveen sterk te lijden heeft onder de exotische rivierkreeft. “We zien letterlijk dat de rivierkreeft de inheemse kwabaal verdrijft. Daarom proberen we nu constructies te bedenken waar kwabalen in kunnen schuilen, zonder last te hebben van deze exoten”, legt Dorenbosch uit. Voortplanting. Het project in de Vinkeveense Plassen heeft een duidelijk doel. Dorenbosch: “Het doel is inzichtelijk maken wat er moet gebeuren om de populatie kwabalen in de Vinkeveense plassen te laten groeien. De ideale uitkomst is dat we eind 2021 weten of er voortplanting optreedt. Het is daarbij belangrijk om te zien in wat voor soort leefomgeving dat gebeurt. Als we daar grip op kunnen krijgen, kunnen we samen met water- en natuurbeheerders specifieke aanpassingen doen om het de kwabaal beter naar de zin te maken in de Vinkeveense plassen.

Investering provincie. Provincie Utrecht stelt in 2021 vanuit de zogenoemde uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit (USB) ruim 1,4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die werken aan verhoging van de biodiversiteit. Het project van RAVON krijgt ook subsidie. “De provincie financiert het onderzoek. Ik vind het goed dat de provincie met de subsidie het signaal afgeeft dat het behouden van de kwabaal in de Vinkeveense plassen belangrijk is”, aldus Dorenbosch. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) op 1 januari 2017 zijn provincies verantwoordelijk geworden voor behoud en herstel van de biodiversiteit. De uitvoering van de biodiversiteitsimpuls loopt voor een groot deel via subsidies. Om de uitvoering van projecten ter versterking van de natuurkwaliteit mogelijk te maken, is de uitvoeringsverordening Subsidie Biodiversiteit (USB) opgesteld. Projecten die als doel hebben de biodiversiteit te behouden, te herstellen en te versterken, kunnen aanspraak maken op het geld." (bron: Provincie Utrecht, juli 2021)

Ontmoetingstuin
"Provincie Utrecht ondersteunt bewoners die werk maken van een groenere buurt. Via de zogenoemde voucherregeling ontvangen groene buurtprojecten een bijdrage. Het gaat onder meer om het vergroenen van een buurtplein, het realiseren van een gezamenlijke moestuin of het creëren van extra waterberging in de straat. Ron van Vark, Gert Strubbe, Jeroen Brands en hun buren hebben de regeling gebruikt voor het realiseren van ‘Ontmoetingstuin Bijleveld’ in Vinkeveen. “De tuin zorgt voor meer contact”, merkt Ron op. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Voldoende groen biedt ons een prettige leefomgeving met gezonde lucht, schoon water en biodiversiteit. We stimuleren als provincie natuurinitiatieven en faciliteren graag projecten waarbij mensen hun eigen woonomgeving vergroenen.” Bewoners van de buurt Bijleveld hebben hun voucher ingezet voor de Ontmoetingstuin. “De tuin is dé centrale ontmoetingsplaats in onze buurt. Bewoners organiseren er diverse activiteiten. Ook telen we er biologisch groenten. De hele buurt mag de oogst gratis gebruiken om er thuis lekkere en gezonde maaltijden van te maken. We horen regelmatig hoe lekker onze sla, andijvie, radijsjes, bonen en komkommers zijn.”

Klimaatadaptatie. Ontmoetingstuin Bijleveld in Vinkeveen heeft met succes gebruik gemaakt van de voucherregeling. Ook in 2021 zijn inwoners van de provincie Utrecht wederom uitgenodigd om hun plan in te dienen en gebruik te maken van de subsidiemogelijkheid. In deze derde ronde van de regeling is in het bijzonder aandacht voor klimaatadaptatie. De provincie zet in op maatregelen die bijdragen om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. De langere perioden van droogte en hitte en de eveneens vaker voorkomende forse regenbuien, stellen ons voor uitdagingen. Het vergroenen van een buurt zorgt dat het overtollige regenwater makkelijker weg kan en het groen zorgt gelijktijdig voor verkoeling bij hitte.

Ontmoetingen. Sinds de opening van de Ontmoetingstuin komen buurtbewoners van Bijleveld elkaar vaker tegen en spreken elkaar ook meer. “De Ontmoetingstuin is bedoeld om de bewoners van de buurt meer in contact met elkaar te brengen. En dat is gelukt! Jong en oud ontmoet elkaar. Buren staan dankzij de tuin meer open voor contact met elkaar”, vertelt Ron enthousiast over het initiatief. Als het aan hem ligt, dient de Ontmoetingstuin in Vinkeveen als inspiratiebron: “Het is prachtig dat er dit soort regelingen vanuit de provincie zijn. Het zou helemaal mooi zijn als ons project navolging krijgt. Elke buurt of wijk zou zoiets kunnen opzetten. Mensen komen wel eens bij ons informeren over hoe wij het aangepakt hebben. Onze kennis en ervaringen delen we graag.”" (bron: Provincie Utrecht, mei 2021)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vinkeveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Cees Berkelaar (1916-1974) was een amateurfilmer uit Vinkeveen. Hij begon in de jaren vijftig met filmen en deed dit tot zijn dood. Hij was een selfmade man, een arbeider die later mededirecteur werd van het lokale familiebedrijf De Adelaar. Berkelaar filmde vaak in en rond zijn eigen dorp. Onder de link vind je onder meer filmpjes over Koninginnedag in 1960, de strenge winter van 1963 en kermis in 1959. Maar ook in de regio was hij regelmatig te vinden met zijn filmcamera: Volendam, de Keukenhof en zelfs Zuid-Limburg zijn door hem gefilmd. Ook zijn er bedrijfsfilms van De Adelaar van zijn hand. Hoeveel films hij in totaal heeft gemaakt is niet bekend. Een onbekend aantal van zijn films is namelijk (anoniem) in omloop. Hierbij bevinden zich ook 8mm-films. Dit zouden films zijn over het turfsteken (vermoedelijk in Vinkeveen), de Keukenhof, het carnaval in Maastricht, de Vinkeveense kermis begin jaren zeventig, mogelijk de Efteling en bedrijfsfilms over betonbedrijf De Adelaar.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vinkeveen (online te bestellen).

- "Inwoners hebben massaal gespaard voor het door Historische Vereniging De Proosdijlanden in samenwerking met de plaatselijke Jumbo geproduceerde plaatjesboek 'Trots op Vinkeveen'. De spaarperiode voor de 216 stickers in het fraai vormgegeven fotoboek met historische afbeeldingen van het mooie plassendorp is per 1 maart 2020 afgesloten. Op 4 maart organiseerde onze vereniging een ruilmoment. En ook dit was weer een groot succes. Nogal wat inwoners kwamen de laatste plaatjes ruilen om hun eigen boek, of dat wat ze voor een ander spaarden, vol te kunnen krijgen. Geanimeerde gesprekken aan de ruiltafels, anekdotes en heel veel complimenten voor de samenstellers en initiatiefnemers. Het is een enorm geslaagde actie geweest, die veel heeft losgemaakt bij de Vinkeveense bevolking. Met heel veel positieve reacties tot gevolg. Vaak is ook de vraag gesteld of er al nagedacht is over een vervolg. En inderdaad: de eerste plannen om deze actie in 2021 met een deel 2 een vervolg te geven zijn al gesmeed." (bron: Historische Vereniging De Proosdijlanden)

- "In de lokale Jumbovestiging was het op 8 april 2021 een feestelijke voorjaarsdag. Eigenaar Vincent Schuijt reikte de ‘eerste exemplaren’ uit van het stickerboek 'Trots op Vinkeveen 2' aan twee bestuursleden van onze vereniging. Hans van Zwieten en Jaap Meulstee zijn opnieuw verantwoordelijk voor de inhoud van het succesvolle verzamelalbum. Net als in 2020 zochten zij de 216 stickerfoto’s en ruim 50 voorgedrukte grotere foto’s uit. Dit jaar geholpen door vele tientallen dorpsgenoten, die uit hun eigen fotoarchieven de meest nostalgische herinneringen opzochten. Hans: “Het stickerboek is gevuld met vele foto’s van herkenbare plekjes in het dorp, waar men de veranderingen uit de afgelopen halve eeuw nog in terug ziet. Wij vinden bijvoorbeeld het kippenbruggetje aan het einde van de Kerklaan of de overzichtsfoto vanaf het viaduct in de rijksweg A2 aan de Groenlandsekade erg fraai. Maar ook de foto’s vanaf de kerktoren of vanuit de lucht zijn een lust voor het oog. Daarnaast zullen Vinkeveners met weemoed herinneringen opdoen bij het bekijken van de diverse groepsfoto’s van verenigingen, waarop we veel bekende gezichten terugzien."

Lid worden. Voor onze vereniging is het een uitstekende reclame. We brengen al bijna veertig jaar de regionale geschiedenis in woord en beeld naar de plaatselijke bevolking. Ons kwartaalblad ‘De Proosdijkroniek’ is het visitekaartje, maar ook de website , met de rijk gevulde beeldbank, is een pareltje om te bezoeken. Jaap: “In deze actieperiode kunnen mensen lid worden van de historische vereniging. Nu lid worden betekent dat men de helft van het lidmaatschapsgeld als Jumbocadeaubon terugkrijgt (en daarnaast dingt men ook nog mee naar drie extra cadeaubonnen). En wellicht nog sympathieker is het idee van Vincent Schuijt om bij aankoop van een boek (à € 2,50) een waardebon van € 5,- aan de klant terug te geven. Die bon is in te wisselen bij de plaatselijke horeca en de horeca-eigenaren kunnen de ingeleverde bonnen weer verzilveren bij de Jumbo. Kortom een sterk dorpsgericht geheel, waar we als plaatselijke historische vereniging ook heel content mee zijn.” (bron: Historische Vereniging De Proosdijlanden)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Vinkeveen.

- Dorpshuis: - Sociaal cultureel centrum De Boei beschikt naast een aantal zalen, die gehuurd kunnen worden voor feesten, vergaderingen e.d., tevens over een sporthal.

- Voortgezet onderwijs: - VeenLanden College.

- Jeugd: - Scoutinggroep de Eliboegroep is officieel een landscoutinggroep, maar met de Vinkeveense Plassen binnen handbereik zijn er ook genoeg mogelijkheden op en om het water. Wekelijks is het een drukte van jewelste op het gebouw van de groep. De ruim 80 leden die de groep kent, komen allemaal tussen vrijdagavond en zaterdagmiddag bij elkaar. De Eliboegroep heeft leden uit Vinkeveen, Waverveen, Wilnis en Mijdrecht. De groep heeft 8 speltakken: bevers, twee welpenonderdelen, de troep, het vendel, afdeling 704, een stam en een boomstam.

- Muziek: - In 1898 viert heel Nederland feest ter gelegenheid van de kroning van Prinses Wilhelmina tot Koningin. In Vinkeveen moest dat feest echter zonder muziek gevierd worden, want er was geen muziekverenging. Daarom besloten 10 Vinkeveners, onder wie schoolmeester S. Bison, een muziekgezelschap op te richten. De eerste periode was zeer moeilijk, want al na 43 dagen gaf schoolmeester Bison de moed op en verliet het gezelschap. Het was hem niet gelukt om de Vinkeveense veehouders, turfschippers en tuinders - zonder instrumenten - de elementaire regels van de muziek bij te brengen. Hendrik Gijzen bood aan de leiding op zich te nemen. Met taaie volharding, veel vallen en opstaan en vooral ook veel zelfstudie zag hij kans om van Concordia een echte muziekvereniging te maken. Dankzij zijn doorzettingsvermogen kwam Concordia de vele moeilijkheden telkens weer te boven. Nadien zijn er in de loop der jaren vele successen geboekt op concoursen. Zie verder de pagina Geschiedenis Fanfare Concordia.

In 1966 besluit men om er Brassband Concordia van te maken, omdat voor een fanfare ca. 35 leden nodig zijn voor een complete bezetting, en het waren er toen nog maar ca. 25. Meindert Boekel, componist en dirigent van de Nationale Brassband te Amsterdam, adviseert ze om ook gelijk maar 'even' een nieuw instrumentarium aan te schaffen, want wat er toen nog was kon blijkbaar niet meer door de beugel. Dat kostte echter ca. fl 30.000 en de vereniging "had nog geen gulden". Een bestuurslid had de instrumenten al besteld; over een maand zouden ze er zijn. Hij zou wel met een intekenlijst langs de inwoners van Vinkeveen gaan en had daar kennelijk het volste vertrouwen in. Gelukkig werd dat inderdaad een groot succes. De eerste repetitie staat onder leiding van gastdirigent Meindert Boekel. De leden zijn enthousiast over de mooie klank van de nieuwe instrumenten. Al na enkele jaren, in 1971, worden ze Nationaal Brassband kampioen op het Nationaal Brassband Concours te Utrecht. Nadien zijn nog vele eerste prijzen behaald op diverse concoursen, waaronder een eerste prijs met lof op het Wereldmuziekconcours (WMC) te Kerkrade in 1974. Zie verder Geschiedenis Brassband Concordia.

- Het begon in het najaar van 2008 met een ‘grapje’ van een aantal vrijwilligers van de RK Kerk in Vinkeveen. Binnen anderhalf jaar werd het een shantykoor met 26 leden. Inmiddels staat de teller van Shanty en Zeemanskoor De Turfschippers op ca. 45 leden, incl. de man van de techniek en de dames die de kleding en de catering verzorgen. Ze repeteren 1x per twee weken, op dinsdagavond. Gemiddeld treden ze 2x per maand op, met uitzondering van de zomerperiode, dan houden ze even een zomerstop.

- Sport: - Voetbalvereniging s.v. Hertha.

- "Korfbalvereniging De Vinken is opgericht in 1961, heeft ca. 250 leden en is groeiende richting de 300. In het voor- en najaar spelen we onze thuiswedstrijden op de velden van Sportpark De Molmhoek in Vinkeveen. Daar staat ook de trots van de vereniging: het oergezellige clubhuis "Op het Vinkennest". Grotendeels door de eigen leden gebouwd. Met discohoek, open haard en een gezellig terras, van waar je de wedstrijden goed kunt bekijken. In de winter spelen en trainen we in De Boei aan de Kerklaan. Het vlaggenschip van De Vinken speelt op redelijk hoog niveau: de tweede klasse. Een groot voordeel van het korfbalspel is het samenspelen. Kinderen leren rekening te houden met elkaar. Verder is het feit dat korfbal een gemengde sport is, dus voor jongens en meisjes, een zeer goede zaak.

Voor veel inwoners van Vinkeveen is De Vinken een bekende en gezellige vereniging. Dat komt door de evenementen die we naast het korfbal organiseren. Voor leden, maar ook voor niet-leden. Pupillenweken, jeugdkampen, schoolkorfbaltoernooien, spelinstuiven, sportweken, stratentoernooien, toneelavonden, rommelmarkten. Al deze evenementen hebben we wel eens georganiseerd. Met de junioren en aspiranten gaan we elk jaar een week naar een kampeerboerderij. Voor de kangoeroes en pupillen organiseren we elke zomer een speelweek, vol met trainingen en spelletjes. Voor elke leeftijdsgroep (kangoeroes, pupillen, aspiranten, junioren en senioren / recreanten / niet-spelende leden) organiseren we zo´n vijf keer per jaar een gezellige avond. Iedere keer weer anders, maar altijd gezellig. Voor de kaartliefhebbers binnen en buiten de club is er daarnaast tien keer per jaar een kaartavond. Blijft er dan nog wel tijd over om te korfballen?, zul je denken. Natuurlijk, want onze doelstelling is een vereniging te zijn waar de mogelijkheid bestaat om zowel prestatief op een hoog niveau als recreatief de korfbalsport te beoefenen. We zien je graag een keer op een training, een feestavond of gewoon eens langs de lijn. Om de sfeer te proeven."

"Net als de afgelopen jaren heeft Korfbalvereniging De Vinken - in samenwerking met Pijl 14 grafisch ontwerp - ook voor 2021 een uniek agendaboekje samengesteld. Een zeer fraai boekje met beelden en luchtige verhalen van Vinkeveen zoals het vroeger was en met beelden van het dorp en omgeving zoals het nu is. Dat allemaal voor maar € 9,50. Kortom, een echt hebbedingetje voor inwoners en oud-inwoners (tip: cadeautje voor familie die niet meer in het dorp woont). Nieuwsgierig hoe het boekje er ongeveer uitziet? Neem dan een kijkje onder de link. Wil je het agendaboekje bestellen? Vul het formulier onder de link dan in en wij zorgen er dan voor dat je het gewenste aantal agendaboekjes 2021 snel in huis hebt!"

- Zorg: - Eind 2019 is het splinternieuwe, door Studio 110 ontworpen gezondheidscentrum Medisch Centrum Vinkeveen gereedgekomen, aan het Tuinderslaantje, achter de Jozefschool. De huisartsen van de twee praktijken in het dorp, de Heuvelink (Scholeksterlaan) en de Beuk (Herenweg), hebben meer dan tien jaar intensief samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen. In samenwerking met de gemeente, de Jozefschool, en diverse eerstelijns hulpverleners is er naast de twee huisartsenpraktijken onder meer ook een nieuwe apotheek gerealiseerd. Fysiotherapiepraktijk VB Fysio heeft er een vestiging en ook is er een verloskundige, een bekkenbodemtherapeute, een diëtiste, podotherapeuten en een laboratorium waar men bloed kan laten prikken. Ziekenhuis Amstelland heeft er een buitenpoli en ook reumatologen van het Jan van Breemeninstituut, dermatologen van Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek en psychologen van Mentaal Beter hebben er hun intrek genomen. Met andere partijen wordt nog overleg gevoerd.

- Veiligheid: - Vrijwillige Brandweer Vinkeveen en Waverveen heeft ook een Jeugdbrandweer, een club van jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar die op een leuke manier met elkaar de basisprincipes van de brandweer leren. Ieder jaar nemen zij deel aan de onderlinge wedstrijden met andere korpsen uit de buurt. Ze spelen ook mee in landelijke wedstrijden.

Reactie toevoegen