Vinkenberg

Plaats
Buurtschap
Oisterwijk
Hart van Brabant
Noord-Brabant

Vinkenberg

Terug naar boven

Status

- Vinkenberg is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Oisterwijk. T/m 1996 gemeente Moergestel.

- De buurtschap Vinkenberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Moergestel.

- De buurtschap Vinkenberg heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vinkenberg ligt rond de gelijknamige weg, Z van de A59 en het dorp Oisterwijk, direct Z van het dorp Moergestel, ZO van de stad Tilburg, NNO van de dorpen Biest-Houtakker en Hilvarenbeek, NW van het dorp Haghorst en WNW van het dorp Spoordonk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Vinkenberg omvat ca. 30 huizen met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De gemeente Oisterwijk is voornemens om in het kader van haar volkshuisvestelijke doelstelling en de ‘Ruimte voor Ruimte’- regeling een nieuw woongebied te realiseren aan de noordzijde van de Heuvelstraat en ten zuiden van de kern Moergestel en de A58. Om de ontwikkeling van het woongebied mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan worden aangepast. Onderhavig bestemmingsplan schept een ruimtelijk kader waardoor de beoogde bouw van 8 woningen mogelijk wordt gemaakt. Tevens wordt voorzien in de splitsing van de bestaande langgevelboerderij (Vinkenberg 16) in twee woningen." (bron en voor nadere informatie zie het bestemmingsplan in kwestie)

"Grontmij Nederland heeft op 25 februari 2014 in opdracht van Ruimte voor Ruimte een inventariserend veldonderzoek verkennende fase, door middel van proefsleuven, uitgevoerd in verband met de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging locatie Vinkenberg te Moergestel, gemeente Oisterwijk. Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek vormen de nieuwbouwplannen welke niet passen in het vigerende bestemmingsplan van de gemeente. Voor het volledige plangebied wordt een bestemmingsplanwijziging aangevraagd. Echter, slechts een deel van het plangebied zal vervolgens daadwerkelijk ontwikkeld worden. Het huidige onderzoek is enkel gericht op dat deel van het plangebied dat daadwerkelijk in ontwikkeling zal worden gebracht (hierna onderzoeksgebied genoemd). Eventuele latere ontwikkelingen buiten het huidig onderzoeksgebied kunnen dan ook door de gemeente onderworpen worden aan een verplichting tot archeologisch onderzoek.

Binnen het proefsleuvenonderzoek zijn aanvankelijk 2 proefsleuven van 80 m2 (20 bij 4 meter) aangelegd. Put 1 is vervolgens in het oosten met 10 meter verlengd omdat in deze zone het meest intacte bodemprofiel is aangetroffen en hier de kans op archeologische resten bijgevolg het grootst was. Op basis van de tijdens het onderzoek verzamelde informatie kan samengevat worden dat zich in het onderzoeksgebied oorspronkelijk een podzolprofiel heeft bevonden. Dit podzolprofiel is op een niet nader te dateren ogenblik afgedekt met een opgebracht, humeus dek. Bij latere graafwerkzaamheden is in het westen van het onderzoeksgebied en een zone centraal in Put 2 het bodemprofiel volledig vergraven tot ruim in de natuurlijke ondergrond (C-horizont). In de overige delen van het plangebied is het opgebrachte, humeuze dek volledig (put 1) of gedeeltelijk (put 2) vergraven en vervangen door een recent heterogeen pakket. Met uitzondering van twee recente paalkuilen zijn geen archeologische resten in het onderzoeksgebied aangetroffen."

- "De familie De Laat is anno 2018 voornemens een Ruimte voor Ruimte woning te ontwikkelen op het perceel Vinkenberg 10. Het planvoornemen bestaat uit het toevoegen van een tweede woning. Op grond van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied kent onderhavig perceel de bestemming wonen, op basis waarvan 1 woning is toegestaan. Die woning is reeds aanwezig. De beoogde 2e woning is juridisch-planologisch niet toegestaan. Op basis van de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ zou het toevoegen van de woning mogelijk gemaakt kunnen worden en heeft het college aangegeven bereid te zijn om hiervoor het bestemmingsplan te wijzigen. Als voorwaarde stelt de gemeente dat zowel de bestaande als de toe te voegen woning in de toekomst gebruik maken van een gezamenlijke (bestaande) inrit."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De monumentencommissie van de gemeente Oisterwijk heeft de boerderij (uit ca. 1920-1935) op Vinkenberg 13 in Moergestel in 2016 als cultuurhistorisch waardevol beoordeeld. Dat is gebeurd op verzoek van de eigenaar van het pand. Een ontwikkelaar wil het pand namelijk splitsen in twee woningen daarvoor is het noodzakelijk dat de boerderij wordt aangemerkt als cultuurhistorisch van waarde. Volgens de monumentencommissie is het pand beeldbepalend gelegen en onderdeel van een historisch, agrarisch bebouwingslint. De boerderij is sober en uitgevoerd in ambachtelijk, traditionele bouw. Bij splitsing van de boerderij moet het karakter in stand blijven. Of dat werkelijk gebeurt zal later worden beoordeeld als er een definitief bouwplan is.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "In het landelijk gebied Z van Moergestel is sprake van een open landschap, waarbij een menging voorkomt van agrarische functies en woonfuncties. De oude bebouwingslinten zijn hier nog duidelijk herkenbaar. Er is hier sprake van een Esdorpenlandschap. Onder invloed van het potstalsysteem zijn op de zandgronden verschillende bodems ontstaan met verschillende landschapstypen. In dit systeem werd het vee 's nachts in de stallen gehouden. De mest werd vermengd met een strooisellaag uit de bossen en op de landbouwgronden rondom de boerderij verspreid. Hierdoor ontstond een vruchtbare bodem waarop men akkerbouwgewassen kon telen. Deze vruchtbare laag werd steeds dikker en vruchtbaarder. Deze akkercomplexen werden gezamenlijk ontgonnen en vanuit de boerderijen in het dorp bewerkt. Hierdoor zijn rond de meeste dorpen in zandgebieden essen ontstaan die nog steeds herkenbaar zijn als grotere open gebieden, maar de karakteristieke hoogteverschillen zijn in veel gevallen verdwenen. De oude gehuchten Vinkenberg, Heuvelstraat, Zelt en Broekzijde liggen als slingerende linten in het landschap en vormen een afwisseling tussen bebouwing en open zichten op het landschap.

De gehuchten aan de Heuvelstraat en de Broekzijde (met daarbij Vinkenberg en Zelt) hebben een verschillend karakter. Het is ook nu nog te ervaren dat het laatstgenoemde deel op de open akkers lag en het eerstgenoemde deel uitmaakte van het kampenlandschap. Zo is de kavelstructuur rond de Heuvelstraat langgerekter en zijn de kavelranden meer beplant. De oude akkers bij de Broekzijde zijn nog herkenbaar in het reliëf in het landschap, maar zijn tegenwoordig veelal in gebruik als weiland." (bron: gemeente Oisterwijk)

Reactie toevoegen