Uppel

Plaats
Buurtschap
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

Uppel

Terug naar boven

Status

- Uppel is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 1972 gemeente Almkerk. In 1973 over naar gemeente Woudrichem, in 2019 over naar gemeente Altena.

- De buurtschap Uppel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Almkerk.

- Buurtschap Uppel heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Uppel ligt NNW van Almkerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 is er nog geen sprake van deze plaatsnaam. Er is dan sprake van een buurtschap Uppelsche Dijk (ook gespeld geweest als Uppelschendijk, Uppelsendijk) met 83 huizen en 522 inwoners, en een buurtschap Uppelsche Hoek (ook gespeld geweest als Uppelschenhoek, Uppelsenhoek) met 27 huizen en 170 inwoners. De Uppelse Hoek bestaat nog wel maar wordt tegenwoordig als onderdeel van de buurtschap Uppel beschouwd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Uitwijkse Molen (Uppelse Steeg).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Direct O van de lintbebouwing van buurtschap Uppel ligt recreatieterrein Put de Omloop, aan de weg De Omloop. Het meertje was vroeger een geliefde zwemplek, maar zwemmen wordt er nu al jaren afgeraden. Ook hondenbezitters wordt afgeraden er hun hond te laten zwemmen. Er is namelijk overlast van blauwalgen. Bij mensen veroorzaakt blauwalg darmklachten, en ook voor watervogets en andere dieren zijn ze schadelijk. De gemeente heeft daarom in 2017 onderzoek laten uitvoeren door de Universiteit van Wageningen. Drie maanden lang is de waterkwaliteit in de gaten gehouden en onderzoek gedaan naar de oorzaak.

Gebleken is dat er teveel ammonium in het water zit, en er is ook fosfaat aangetroffen, waar de blauwalg zich mee voedt. Beide stoffen blijken van kwelwater uit de baggerlaag te komen. De ondezoekers hebben ook oplossingen geopperd, zijnde baggeren of het 'afzinken en insluiten' van de algen. Maar beide zijn een dure grap: het gaat 'tonnen' kosten, zo is eind 2018 gebleken. Een petitie en enquete in 2017 hebben uitgewezen dat veel inwoners er graag weer willen zwemmen. In 2019 besluit de gemeenteraad of er al dan niet geld beschikbaar wordt gesteld voor het herstel van de waterkwaliteit.

- "Halverwege de jaren zeventig kwam de patrijs in heel Nederland voor in akkers en graslanden. Sindsdien is het aantal patrijzen met meer dan 95% afgenomen. De oorzaak is intensief gebruik van akkerland en pesticiden om onkruid en insecten te bestrijden. Ruig begroeide plekjes waar de patrijs graag veilig zijn nesten bouwt, zijn vrijwel verdwenen. De insecten die de kuikens als voedsel nodig hebben, zijn er steeds minder. En voor volwassen patrijzen is er onvoldoende voedsel om de winter door te komen. Zonder hulp is de patrijs binnen tien tot twintig jaar misschien wel verdwenen uit Nederland en onze buurlanden. Om deze prachtige vogel te behouden is een ander soort landbouw nodig. Een landbouw die de zorg voor natuur en landschap combineert met een gezonde bedrijfsvoering. Met het PARTRIDGE project laten we zien dat dit mogelijk is.

Brabants Landschap werkt hard aan het PARTRIDGE voorbeeldgebied 'Oude Doorn', gelegen in de gelijknamige polder, ZO van buurtschap Uppel. Het gebied is 500 hectare groot en wordt gebruikt als akkerland (65%) en grasland (25%) door 38 boeren. Er worden voornamelijk suikerbieten, bonen, graan, gerst, uien en aardappelen verbouwd. In het gebied liggen verschillende oude dijken, die niet langer worden gebruikt als waterkering. Tegen deze dijken zijn huizen gebouwd door de dorpsbewoners, met kleine achtertuinen en vaak wat ‘hobby-vee’. De meest voorkomende boerenlandvogels in het gebied zijn de gele kwikstaart, witte kwikstaart, grijze patrijs, fazant, graspieper, veldleeuwerik, groenling, ringmus, steenuil, kerkuil en torenvalk.

De maatregelen die in de Oude Doorn bij Uppel worden genomen in het kader van PARTRIDGE zijn bloemenblokken, keverbanken, patrijzenhagen en velden met graanstoppels. We werken nauw samen met een boerencollectief, de lokale jagersvereniging en een lokale natuurbeschermingsorganisatie met vele vrijwilligers. De veldcoördinator onderhoudt contact met de lokale boeren om de verbeteringen op het land te bespreken. Ook betrekken we bewoners van het gebied bij de monitoring van patrijzen en excursies in het veld." (bron: Vogelbescherming) - Rapportage stand van zaken PARTRIDGE project anno 2020.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Uppel door Kees Wittenbols uit Breda.

Reactie toevoegen