Uithuizen

Plaats
Dorp
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

uithuizen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Uithuizen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1978. In 1979 over naar gemeente Hefshuizen, in 1990 over naar gemeente Eemsmond, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland

Uithuizen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1978. In 1979 over naar gemeente Hefshuizen, in 1990 over naar gemeente Eemsmond, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland

gemeente_uithuizen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Uithuizen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Uithuizen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

uithuizen_menkemaborg.jpg

De imposante, oorspronkelijk 14e-eeuwse Menkemaborg, met schathuis, te Uithuizen is te bezichtigen. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

De imposante, oorspronkelijk 14e-eeuwse Menkemaborg, met schathuis, te Uithuizen is te bezichtigen. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Uithuizen

Terug naar boven

Status

- Uithuizen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1978. In 1979 over naar gemeente Hefshuizen, in 1990 over naar gemeente Eemsmond (waar het de hoofdplaats van was), in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- Wapen van de voormalige gemeente Uithuizen.

- Onder het dorp Uithuizen vallen ook de buurtschappen Holwinde, Katershorn, Oldörp, een deel van de buurtschap Valom, en alleen voor de postadressen ook het dorp 't Lage van de Weg.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Oethoezen.

Oudere vermeldingen
10e-11e eeuw in Uthuson, 1285 kopie 16e-17e eeuw in Wthusum, 1317 kopie 18e eeuw Uthusum, 1506 Wuythuyzen, 1573 Uythuysen, 1579 Wethuysen, ca. 1660 Vuythusen, 1677-1678 Uythuisen, 1781 Uithuisen.

Naamsverklaring
"Betekent het Oudnederlandse ut 'buitenwaarts (richting zee) gelegen' en datief meervoud met plaatsaanduidende functie van hus = huis 'woning'. Vergelijk Uitwierde."(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Uithuizen grenst in het W aan de dorpen 't Lage van de Weg en Usquert en aan de Waddenzee, in het NW aan de Noordzee, in het N aan de rivier de Eems en aan Duitsland (de Nederlands-Duitse grens is hier niet definitief vastgesteld), in het O ook aan de Eems, aan de Waddenzee en aan het dorp Uithuizermeeden en in het Z aan de dorpen Oldenzijl, Zandeweer en Rottum, en ligt ONO van het dorp Warffum, ZO van de Waddeneilanden Rottumeroog en Rottumerplaat, Z van het Duitse Waddeneiland Borkum, W van de haven en het bedrijventerrein Eemshaven en van het dorp Roodeschool, WNW van de dorpen Spijk en Bierum, NW van de dorpen 't Zandt en Loppersum en van de steden Appingedam en Delfzijl, NNO van de dorpen Middelstum en Bedum en NO van de dorpen Kantens, Baflo en Winsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Uithuizen 350 huizen met 2.576 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 342/2.528 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Oldorp 8/48. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.200 huizen met ca. 5.500 inwoners, dit is inclusief de aantallen voor het dorp 't Lage van de Weg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Uithuizen heeft een regionale centrumfunctie. Om dat te behouden en te versterken investeert de gemeente in het dorp. Ook de provincie Groningen heeft geld voor het Centrumplan beschikbaar gesteld. Op 3 plekken werken we aan het nieuwe dorpscentrum: op de Blink, het Molenerf en in de Schoolstraat. Om het totale centrum aantrekkelijk te maken wil de gemeente leegstand tegengaan. Supermarkten moeten in het dorp blijven. Dat is ook gunstig voor de kleinere winkels en voor de werkgelegenheid. Zo werkt de gemeente samen met de lokale Handelsvereniging aan een economisch sterk, compact en sprankelend winkelcentrum. Als eigenaar van een winkelpand in het centrum kun je subsidie aanvragen voor verbetering van je pand. Staat je winkelpand buiten het winkelcentrum? Dan kun je subsidie aanvragen voor verplaatsing naar het centrum. Voor leegstaande winkelpanden buiten het centrum kun je subsidie aanvragen om je pand geschikt te maken voor bijvoorbeeld levensloopbestendig wonen." (bron: gemeente Het Hogeland)

- "In 2019 is de oude haven van Uithuizen in oude glorie hersteld. Het winkelplein De Blink is er grotendeels uitgegraven, en daar is een haven voor teruggekeerd, op de plek waar vroeger ook al een haven was. Deze haven was ooit, en is nu opnieuw, het eind van het Boterdiep. Daarmee krijgt het dorp waarschijnlijk een enorme impuls, want De Blink was ongeveer het lelijkste plein van Europa, al valt over smaak niet te twisten natuurlijk." (bron, voor nadere informatie en een fotoreportage van de oude haven anno 1900 en de nieuwe haven zie de Groninger Internet Courant (GIC))

- In het gebied Z van de Oldörpsterweg en W van de Maarweg in Uithuizen is een nieuw wijkje gerealiseerd, genaamd Almersma. Het is een landschappelijke tuinwijk die de overgang vormt tussen dorp en aangrenzend landschap. In de wijk is een wierde aangelegd. Op en naast de wierde zijn woningen gebouwd. Het plan Almersma bestaat uit 61 kavels. Hiervan heeft Stichting Uithuizer Woningbouw op 12 kavels 2-onder-1-kapwoningen gerealiseerd. De overige 49 kavels zijn vrije sector kavels en worden toegewezen via een uitgifteprocedure. Van de 49 kavels liggen er 12 op de wierde en de rest eromheen. "Algemeen. Het stedenbouwkundig plan voor Almersma heeft een klassieke opzet, met duidelijke begrensde openbare ruimtes. Almersma heeft een ruime opzet met parken, plantsoenen en groene kavels, waardoor de buurt het karakter krijgt van een ‘tuindorp’, een type dorpsuitbreiding dat onder andere in de jaren 1920-1930 populair was. De architectuur dient het gewenste beeld en sfeer van de openbare ruimte te versterken. Daarbij wordt gestreefd naar samenhang in de beeldkwaliteit van architectuur en openbare ruimte. De structuur van Almersma valt in twee delen uiteen: een klassiek, rustig stratenpatroon ten oosten van het park, en de Wierde Almersma ten westen van het park. Elk deel verkrijgt een eigen sfeer en beeld.

Ruimte. Gezien de klassieke opzet rondom een plantsoen en aan het buurtpark is gezocht naar een architectuurstijl die een karakteristieke begeleiding kan geven van deze openbare ruimte. De stijl die een robuust karakter, verfijning en klasse uitstraalt is die van de zogeheten Groningse School, de Groningse variant van de Amsterdamse School uit de jaren 1920-1930. Deze rijk gedecoreerde architectuur kan een goed tegenwicht vormen voor de bestaande bebouwing langs de Maarweg en Oldörpsterweg, die nogal sober is. Plaatsing. De woningen worden in een continue rooilijn geplaatst met diepe voortuinen, waardoor een rustig en groen beeld van de openbare ruimte ontstaat. De woningen aan de parkrand staan met de kopse gevel naar het park gesitueerd en hebben een robuuste massa. In de binnenstraten zijn de woningen overwegend met de langsgevel evenwijdig aan de straat gesiteerd, waardoor de straten als het ware een ‘vizier’ vormen naar het park. De gevels versterken het perspectief van de straten naar het park. Bijgebouwen, zoals garages, worden zodanig terugliggend uit de voorgevelrooilijn gesitueerd, dat er vóór de garage op het eigen erf ruimte is voor minimaal 2 geparkeerde auto’s.

Hoofdvorm/aanzicht/opmaak. De architectuur van de Groningse School wordt gekenmerkt door een robuuste en expressieve vormentaal met kloeke uit bakstenen opgetrokken bouwmassa’s. Deze robuuste architectuur wordt gecombineerd met decoratieve elementen en details, zoals grote dakoverstekken, uitgemetselde muurdammen en horizontale raamstroken. Hoekwoningen hebben altijd een tweezijdige oriëntatie op de aangrenzende openbare ruimte. Bij voorkeur met de woningentree in de zijgevel en voorzien van een raamopening vanuit een woonruimte. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de kopgevels die direct grenzen aan de openbare ruimte. Hier wordt een extra inspanning verwacht om een duidelijke relatie tussen de woning en de openbare ruimte te creëren." (bron: Beeldkwaliteitsplan Almersma Uithuizen)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Uithuizen heeft 31 rijksmonumenten.

- De Jacobikerk in Uithuizen (Hoofdstraat 2) is gebouwd in de eerste helft van de 13e eeuw. De toren, althans het onderste gedeelte, is ouder dan het kerkgebouw en dateert uit de 12e eeuw. Het koor is halverwege de 15e eeuw gebouwd. De kerk is eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De kerk staat bekend als Jacobikerk, sinds M.D. Ozinga in 1933 beweerde dat deze oorspronkelijk was gewijd aan Jakobus de Meerdere. Recent onderzoek geeft echter aan dat niet Jacobus de Meerdere maar de heilige Dionysius de oorspronkelijke patroon van de kerk was. De SOGK duidt de kerk dan ook aan als Dionysiuskerk. Na de Reductie van Groningen werd de kerk protestants, waarna de patroon niet meer in de naam genoemd werd. In 1860 werd enkele honderden meters westelijker aan de Hoofdstraat een neogotische rooms-katholieke kerk gebouwd, de Sint-Jacobus de Meerderekerk, die werd gewijd aan de apostel Jakobus.

In het interieur is veel werk terug te vinden van de Groninger kunstenaar Allert Meijer. De orgelkas, het doksaal en de herenbank (1703), de Menkemabank, zijn van zijn hand. Waarschijnlijk is ook de preekstoel (1713) met houtsnijwerk van Jan de Rijk van zijn hand. Beiden maakten ook de preekstoel in de Mariakerk van het naburige Uithuizermeeden. Er wordt ook wel verondersteld dat Anthonie Verburgh, een schoonzoon van Allert Meijer, de maker van de preekstoel zou zijn. De rouwborden in de kerk zijn van leden van de familie Alberda, de bewoners van de Menkemaborg in Uithuizen. Het kerkorgel met twee manualen en 28 registers is rond 1700 gebouwd door Arp Schnitger. Het is onderhouden en gerestaureerd door onder anderen Albertus Antoni Hinsz, Petrus van Oeckelen en laatstelijk in 2001 door Bernhardt H. Edskes.

Boven op de kerktoren staat geen weerhaantje, maar een zeemeermin, tevens het symbool in het gemeentewapen van de voormalige gemeente Eemsmond. Dit symbool staat al ruim 350 jaar op de Uithuizer kerktoren, want in 1653 moest, volgens een rekening in het kerkvoogdijboek, de zeemeermin op de toren verguld worden: "Voor 't vergulden van de meerminne ende knopen op de toorn". Ook de wapenspreuk Ex Undis (= Uit de golven), zowel van de voormalige gemeente Uithuizen als van de voormalige gemeente Eemsmond, verwijst naar dit symbool.

- Nadat de middeleeuwse Dionysiuskerk, na de Reductie van Groningen, protestant was geworden, werd de apostel Jacobus de Meerdere de schutspatroon van de in 1606 gestichte rooms-katholieke statie van Uithuizen. In 1710 werd het toen gebruikte gebouw vervangen door een schuurkerk, die in 1778 en 1825 werd vergroot. Rond 1860 werd een nieuwe kerk gebouwd door architect J.F. Scheepers (1818-1886) enkele honderden meters westelijker van de oude kerk aan de Hoofdstraat, waarbij de schutspatroon terugkeerde in de naam Jacobus de Meerderekerk (Hoofdstraat West 85). Het was de eerste neogotische kerk in de provincie Groningen. De kerk is gebouwd in een vroege variant van de neogotiek en heeft gestucte gewelven.

De kerk bevat reliëfs, gemaakt in de jaren tachtig van de 19e eeuw, met de kruiswegstaties. Ook bezit de kerk een 16e-eeuws Golgothareliëf van zandsteen. Dit reliëf zou afkomstig zijn uit het door de Spanjaarden verwoeste Kloosterwijtwerd. De in 1861 geplaatste luidklok met de tekst "bij centen vergaard van groot en kleen roep ik op ter kerk en angelus/been" werd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog geroofd. Hiervoor in de plaats zijn twee nieuwe klokken gekomen. De Jacobus de Meerderekerk in Uithuizen is ook het startpunt van het Jacobspad, een wandel- en fietsroute naar het Overijsselse Hasselt. Het pad maakt deel uit van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, de plaats waar Jacobus begraven zou zijn. Het pad werd op 17 mei 2008 geopend door kardinaal Simonis.

- Koren- en pelmolen De Liefde (Mennonietenkerkstraat) uit 1866.

- De Menkemaborg is in oorsprong een uit de 14e eeuw daterend huis, een zogeheten ‘steenhuis’, dat in de loop der tijd vergroot is. Over de familie Menkema is weinig bekend. Begin 17e eeuw vergroot het echtpaar Clant het gebouw tot een U-vormig huis met de ingang naar het oosten. In 1682 koopt Mello Alberda het landgoed en na zijn overlijden in 1699 erft zijn zoon Unico Allard het. In 1701 trouwt Unico Allard met Everdina Cornera van Berum en zij verbouwen het huis ingrijpend. De familie Alberda bewoont de Menkemaborg als buitenhuis tot het overlijden in 1902 van de laatste bewoner, Gerhard Alberda van Menkema en Dijksterhuis. In 1921 schenken zijn erfgenamen het landgoed aan het Groninger Museum.

Na restauratie van de tuin en de gebouwen wordt de Menkemaborg in 1927 opengesteld voor bezoekers. In 1969 wordt Stichting Museum Menkemaborg opgericht voor het beheer en de exploitatie van het museum. De kamers, waaronder de grote zaal, herenkamer, studeerkamer, slaapkamer, keuken en kelders zijn volledig ingericht met mooie meubelen, zilver, porselein, koperwerk en portretten uit de 17e en 18e eeuw. De vertrekken zijn levendig ingericht alsof ‘de bewoners zo terug kunnen komen’.

- Uithuizen heeft een kleine joodse gemeenschap gekend. Op de algemene begraafplaats staan nog 24 joodse grafstenen. In 1887 is in het dorp een synagoge gebouwd. In 1933 is deze afgebroken.

Terug naar boven

Evenementen

- Bij de door Loopgroep Kameleon georganiseerde Oethoester Loop (september, in 2020 voor de 8e keer) kun je kiezen uit de afstanden 5 en10 km. "Een grote enthousiaste groep vrijwilligers werkt jaarlijks mee om de Oethoester Loop tot een succes te maken. Er komt heel wat bij kijken om zo'n loop te organiseren, zoals: vergunningen, sponsoren, verzekeringen, sporthal reserveren, chiptiming, EHBO, verkeersregelaars, sprekers, voorfietsers, dranghekken, vuilnisbakken, toiletwagen, marktkramen, sporthal inrichten, het parcours uitzetten, inschrijving, drinkposten, muzikanten, geluid, fotografen, startschot, chipinname/fruit, catering, flyers/nieuwsbrief, uitslagen en foto's op de website, enz."

- Stichting Groninger Week Uithuizen organiseert 1x in de 3 jaar in september de Grunneger Week in het dorp en de buurdorpen Zandeweer, Eppenhuizen, Doodstil en `t Lage van de Weg. De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot stimulering en ontwikkeling van Noord-Groningen op cultureel, sociaal, economisch en recreatief gebied. De eerstvolgende keer is in 2023.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Groene Wissel Uithuizen (16 km). Doodstil is niet alleen de naam van het ruim 100 zielen tellende buurtschapje waar je in een paar minuten doorheen wandelt, maar ook de eigenschap van deze streek in de noordoosthoek van de provincie Groningen. Ver weg van stedelijke bebouwing en drukke infra is de stilte hier indrukwekkend te noemen. Na het karakteristieke dorp Uithuizen wandel je kilometerslang, via Zandeweer (met schitterend terpkerkje), over de voetpaden langs de Eppenhuister- en Meedstermaar, vermoedelijk oude kreken. Na de stille tocht wandel je nog door een paar fraaie bossen.

- Openluchtzwembad De Dinge (Dingeweg 4) is gesitueerd in het tussengebied tussen Uithuizen en Uithuizermeeden en ligt tegen de bosrand van het Dingebos. Het complex omvat 3 zwembaden, een wedstrijdbad, recreatiebad en een peuter/kleuterbad. Alle baden hebben een minimale temperatuur van 22,5° Celcius. Naast de reguliere openingstijden is er op maandag dinsdag, donderdag en vrijdag ook zwemles voor kinderen en afhankelijk van de vraag ook voor volwassenen voor het zwem-ABC en andere diploma's. Het zwembad is in de jaren zeventig gerealiseerd. Het vorige zwembad, gebouwd als werkverschaffingsproject in de crisis van de jaren dertig, werd daarmee overbodig. Na langdurige leegstand is het complex in 2018 herbestemd tot B&B met 4 luxe vakantiehuizen. Het zwembad is gerenoveerd.

- Wereldwinkel Uithuizen verkoopt (h)eerlijke producten voor een eerlijke prijs. Zo kun je bij hen terecht voor foodproducten als Tony`s Chocolonely, volgens hen de lekkerste chocolade die er bestaat. Je kunt er ook slagen voor een leuk, uniek en bijzonder cadeau uit alle windstreken. Beelden uit Peru, maskers uit Ghana en nog veel meer. Bijzonder is de samenwerking met Boekhandel Riemer uit Groningen. In een knusse boekenhoek verkopen ze diverse boeken namens Riemer. Alle boeken zijn bij hen te bestellen. De 25 enthousiaste vrijwilligers heten je van harte welkom in hun winkel.

- In de polders boven Uithuizen ligt sinds 2010 een nieuw natuurgebied met onder andere zoetwatermoeras, omzoomd door rietland. Het gebied is in 2010 aangelegd ter compensatie van het verlies aan natuur in de Eemshaven door de vestiging van nieuwe grote energiebedrijven. Het betreft een gebied van 50 hectare in de Emmapolder en de Lauwerpolder. Ook de aangrenzende dijk is onderdeel van het natuurgebied. Het is begroeid met grassoorten en wordt zo 'kaal' mogelijk gehouden. Zo kan het foerageergebied worden voor de uit de Eemshaven verdreven blauwe kiekendief en velduil. In het gebied krijgt de natuur alle ruimte. Het is niet toegankelijk voor publiek. Wel kun je vanuit een van de 3 vogelkijkhutten een blik op het gebied werpen. De kijkhutten zijn via een voetpad bereikbaar. Bovendien kan beheerder Natuurmonumenten in bepaalde periodes groepsexcursies organiseren.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Uithuizen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- "Een zeepkistenrace was een dorpsactiviteit waar in de jaren '50 het hele dorp naar kwam kijken. J.W.L. Adolfs heeft in 1954 en 1964 het dorpsleven van Uithuizen en haar bewoners op film vastgelegd. De eerste is helaas niet in ons bezit. Wie weet waar deze film gebleven is? Wel kun je genieten van het dorp anno 1964. Slechts 6 jaar later is Dorpsfilm Ex Undis gefilmd. Het dorpsleven heeft dan al grote veranderingen ondergaan ten opzichte van zes jaar daarvoor."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Uithuizen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - "Als vereniging, bedrijf, instelling of particulier kunt u bij ons terecht voor het huren van zalen voor al uw activiteiten. Onze beheerder staat voor u klaar om u op een klantvriendelijke manier te bedienen. Dorpshuis De Fakkel in Uithuizen hanteert billijke condities en prijzen voor haar diensten. De Fakkel is goed bereikbaar. De bushalte en het treinstation bevinden zich op 100 meter afstand. Het gebouw is goed toegankelijk voor gehandicapten, ouderen, en personen die minder mobiel zijn, gebruikers van rollators e.d. Kijk verder op onze website naar de mogelijkheden die Dorpshuis De Fakkel u te bieden heeft, neem contact met ons op via e-mail of telefoon of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek met onze beheerder."

- Onderwijs: - Basisschool Brunwerd. - Basisschool De Schelp. - Basisschool Koning Willem-Alexander.

- Muziek: - "De Uithuizer muziekverenigingen 'Arbeidersmuziekvereniging Opwaarts' en 'CMV De Bazuin' zijn in januari 2020 samen verder gegaan onder de naam 'Muziekvereniging B&O Uithuizen'. De vereniging telt ca. 40 leden en 8 jeugdleden, die ook wel de Opmaten worden genoemd. Op de woensdagavond wordt er in de Kandelaar van 19.30-21.45 uur gerepeteerd onder leiding van dirigent Miranda Wolters. Nieuwsgierig naar ons orkest of de Opmaten? Neem gerust eens contact met ons op."

- Sport: - "Loopgroep Kameleon is een enthousiaste en gezellige loopgroep uit Uithuizen en Eenrum. Het plezier hebben in het lopen staat bij ons voorop en er heerst dan ook een gemoedelijke ontspannen sfeer. Hardlopen is een individuele sport, maar je merkt dat als je samen traint en gaat deelnemen aan wedstrijden, plezier en prestatie hand in hand gaan. Bij onze loopgroep hebben we lopers die uitsluitend recreatief lopen, lopers die ook graag meedoen aan wedstrijden, lopers die vooral komen voor de gezelligheid, en lopers die werken aan hun conditie. Voor zowel de starter als ervaren loper is er een gevarieerd aanbod aan oefeningen. De trainingen zijn zo ingedeeld, dat iedere loper goed aan zijn trekken komt en in zijn eigen tempo kan sporten.

In de wintermaanden wordt er vooral binnen de bebouwde kom gelopen. In de zomerperiode wordt er meer in het buitengebied getraind. Je bent van harte welkom om een paar keer vrijblijvend mee te trainen. Kom gerust langs of neem contact op met Magriet Taselaar (tel. 06-51140603). Training Eenrum: iedere dinsdagavond van 19.15-20.30 uur. We verzamelen bij het gymnastiekgebouw aan de J.J. Willingerstraat (tegenover het sportveld). Training Uithuizen: iedere donderdagavond van 19.00-20.30 uur. We verzamelen bij kleedkamer 3 van vv Noordpool op het sportcomplex."

- Zorg en welzijn: - Zorgboerderij Calidad heeft 3 locaties in en bij Uithuizen. Ze bieden aangepaste woonbegeleiding, dagbesteding, logeeropvang en ambulante begeleiding voor een brede doelgroep. Daarnaast kunnen de deelnemers begeleid worden in het verzorgen van en het omgaan met paarden. Ze bieden zorg in een huiselijke sfeer. Ze willen een veilige plek bieden waar mensen zich op hun gemak voelen en ontplooiingsmogelijkheden hebben. Ze willen deelnemers ondersteuning bieden, maar ook ervaring laten opdoen. Dit is een belangrijk principe voor het wonen, werken en logeren op de zorgboerderij.

- Wonen: - "Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) staat voor sociaal wonen. Dat realiseren we door het verhuren van betaalbare woningen aan inwoners van Uithuizen. Daarvoor ontwikkelen en onderhouden we kwalitatief goede en duurzame woonruimte. Woningen in bijna alle categorieën, van gezinswoningen en starterswoningen tot en met seniorenwoningen, in diverse prijsklassen. We bestaan al bijna honderd jaar. Maar we ontwikkelen ons mee met de veranderende behoeftes van huurders en de eisen van de tijd. Zo investeren we bijvoorbeeld veel in het energiezuinig maken van onze woningen. Maar ook passen we gericht woningen aan voor steeds ouder wordende mensen. Kortom, de SUW werkt vanuit de belangen van haar huurders. Indien je in aanmerking wilt komen voor een woning bij de SUW, dien je je te laten inschrijven als woningzoekende."

- Woonzorg: - "Midden in het centrum van Uithuizen, aan het plein de Blink, ligt het fraaie appartementencomplex De Blinkstede, bestemd voor 55-plussers. Op de begane grond bevinden zich diverse winkels. Wonen in een prettige omgeving. In De Blinkstede heb je de rust en privacy van je eigen woning. Je appartement is ruim en biedt je een uitzicht op het gezellige plein. Daarnaast heb je de levendigheid van anderen in een genoeglijke omgeving. Alle woningen hebben brede deuren, zijn drempelvrij en met de lift bereikbaar. Voorzieningen zoals het gezondheidscentrum en supermarkten zijn op loopafstand van het complex gelegen. Altijd iemand bereikbaar. De bewonersconsulent is het aanspreekpunt voor alle bewoners. Hij of zij maakt je graag wegwijs in je nieuwe woonomgeving en ziet erop toe dat je er prettig en rustig kunt wonen."

- Veiligheid: - "Uithuizen is een van de 39 brandweerkazernes in de provincie Groningen. 26 vrijwilligers zijn hier actief om de brandveiligheid van de inwoners te vergroten. Vrijwilliger worden? Klaar staan voor je buren, voor je dorp, voor de gemeenschap waarin je leeft. Bij brand, bij ongevallen, bij het redden van dieren. Dat is waar je als brandweervrijwilliger voor staat. 24/7 klaar staan met jouw collega’s in de ploeg. Spreekt teamwerk, kameraadschap en mensenwerk je aan en wil je jezelf ontwikkelen? Dan zou het werken als vrijwilliger bij de brandweer heel goed bij je kunnen passen. Neem dan contact met ons op."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Uithuizen nieuw en - idem oud.

Reacties

(2)

Helaas ontbreekt hier de paragraaf/hoofdstuk Naam/Naamsverklaring. Ik was daar naar op zoek, maar vond die helaas niet op jouw site.

Dank Lex voor je opmerkzaamheid. Het was er hier nog niet van gekomen. Bij dezen alsnog. Verder heb ik nog een aantal onderwerpen toegevoegd dan wel aangepast en dode links hersteld dan wel verwijderd.

Reactie toevoegen