Ubbergen

Plaats
Dorp
Berg en Dal
Rijk van Nijmegen
Gelderland

ubbergen_heemkundekring_de_duffelt.jpg

Bijzonder aan Heemkundekring De Duffelt is dat haar werkgebied de voormalige gemeente Ubbergen beslaat met omliggend gebied in Nederland en Duitsland. Internationaal dus!

Bijzonder aan Heemkundekring De Duffelt is dat haar werkgebied de voormalige gemeente Ubbergen beslaat met omliggend gebied in Nederland en Duitsland. Internationaal dus!

gemeente_ubbergen_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Ubbergen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper, exclusief de in 1814 opgeheven gemeente Leuth

Gemeente Ubbergen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper, exclusief de in 1814 opgeheven gemeente Leuth

gemeente_leuth_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Kaart van de in 1814 opgeheven gemeente Leuth (die volgens deze kaart - ook wel? - Leuth en Kekerdom heette), situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Kaart van de in 1814 opgeheven gemeente Leuth (die volgens deze kaart - ook wel? - Leuth en Kekerdom heette), situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ubbergen

Terug naar boven

Status

- Ubbergen is een dorp en voormalige gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Berg en Dal. De hoofdplaats van de gemeente was Beek.

- De gemeente Ubbergen is in 1818 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Beek en 'Ooij en Persingen' (nadat eerder al, in de Franse Tijd, de gemeenten Ooij en Persingen waren gefuseerd tot een gemeente, en vervolgens per 1-3-1817 de gemeente Leuth daaraan was toegevoegd).

- In 1873 is er een verzoek ingediend om een stukje grondgebied aan deze gemeente toe te voegen, en wel een aangrenzend stukje van de gemeente Groesbeek. Dat verzoek is niet gehonoreerd. Dat zit als volgt: "In 1852 koopt de Beekse notaris Cornelis van de Goes het Groesbeekse landgoed Watermeerwijk en gaat daar in de jaren zestig wonen, in het landhuis bij de vijver. Als hij in 1872 wordt benoemd tot burgemeester van de gemeente Ubbergen, wil hij graag in zijn mooie Watermeerwijk blijven wonen, maar dat mag niet omdat het landgoed in de gemeente Groesbeek ligt. In 1873 richten de grondeigenaren en boeren van de Meerwijk een verzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken om hun gehucht bij de gemeente Ubbergen te voegen. Maar hun voorstel, dat duidelijk uit de koker van Van der Goes komt, maakt geen schijn van kans." (aldus geograaf dr. Klaas Bouwer in het artikel onder de link)

- Per 1-1-2015 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Berg en Dal.

- Wapen van de voormalige gemeente Ubbergen.

- Onder de gemeente Ubbergen vielen naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen Beek, Berg en Dal (deels), Kekerdom, Leuth, Ooij en Persingen en de buurtschappen De Vlietberg, Erlecom, Groenlanden, Holdeurn (deels), Haukes, Tiengeboden, Wercheren en Wyler (zijnde een stuk buitengebied van het Duitse dorp Wyler dat na de Tweede Wereldoorlog Nederlands grondgebied is geworden).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1277 Ubburgen, 1403 Vbbergen*, 1415 Upbergen.
* De V te lezen als een U.

Naamsverklaring
Combinatie van het voorzetsel up 'op' en datief meervoud van berg 'heuvel', betekent '(nederzetting) op de heuvel'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De voormalige gemeente Ubbergen ligt direct O en NO van Nijmegen en grenst in het N aan de Waal, in het Z aan de voormalige gemeente Groesbeek en in het O aan de gemeente Millingen aan de Rijn en aan Duitsland. De voormalige gemeente ligt qua grondgebied voor een groot deel in de Ooijpolder, een gebied N van de kernen Beek en Ubbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Ubbergen 301 huizen met 2.261 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 46/272 (= huizen/inwoners) en de dorpen Beek 94/715, Rijks-Ooij 28/172, Heerlijkheid Ooij 30/291, Persingen 3/24 (begin 19e eeuw was een groot deel van dit dorp overstroomd), Leuth 25/234, Kekerdom 53/351 en Erlecom 22/202.

- Vlak voor haar opheffing in 2015 heeft de gemeente Ubbergen ca. 4.000 huizen met ca. 9.400 inwoners. Het gelijknamige dorp heeft tegenwoordig ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de voormalige gemeente) Ubbergen, kun je terecht bij Heemkundekring De Duffelt. Deze vereniging heeft als werkgebied het gebied tussen Nijmegen en het Duitse Kleve.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ubbergen heeft 25 rijksmonumenten, zijnde Villa Waalheuvel op Rijksstraatweg 24 met voormalig koetshuis en dienstwoningen op nr. 7, voormalig tolhuis op nr. 26, woonhuis op nr. 28, Huize Oubergzicht op nr. 29, Avalon met koetshuis op nr. 31, Rozendal op nr. 33, Huis Schoonoord op nr. 34, Ter Meer op nr. 37, Hervormde kerk op nr. 38, begraafplaats bij de kerk (vanwege de grafkelders, de omtuining van het pereceel, en het toegangshek), De Refter op nr. 39, voormalig klooster van de Franse Zusters op nr. 41, Huize Rozenhof op nr. 43, Dennenheuvel op nr. 46, Maartenshof op nr. 48, Beukenheim op nr. 50, Heuvellust op nr. 52, Bronhuize op nr. 56, Villa Montana op Pompweg 11, Eik en Dal op Ubbergensedijk 1, Kopsendal op Ubbergse Holleweg 18, Torensigt op Jan Dommer van Poldersveldtweg 4, en het archeologisch monument 'terrein waarin twee kasteelbergen' op de Duivelsberg.

- Ubbergen heeft 15 gemeentelijke monumenten, zijnde het voormalige koetshuis van Villa Beukenheim op Jan Dommer van Poldersveldtweg 5, de dubbelwoning met voormalige wasserij op Kasteelselaan 4-6, het voormalige dubbele wasboerderijtje op nr. 24, Villa Schoon-Zicht op Pompweg 12, Hartenbeek op nr. 18, voormalige vakantiewoning op nr. 22, woonhuis op Rijksstraatweg 17, Huize Dennendal met tuinhuis op nr. 35, Zusterebegraafplaats van De Refter bij nr. 37, voormalig koetshuis van Villa Oubergzicht op Ubbergensdijk 8, dubbel woonhuis op nr. 26-28, voormalig billard café Bergzicht op Ubbergse Holleweg 2-10, woonhuis op nr. 12 en voormalige tuinderswoning op nr. 16.

- Het eenbeukige, witgepleisterde Hervormde kerkje van Ubbergen (Rijksstraatweg 38) dateert uit de 15e eeuw en is niet meer als kerk in gebruik. Tegenwoordig is het een sportcentrum.

- Kloosterkapel De Refter (Rijksstraatweg 37) uit 1890. In de 19e eeuw worden de voormalige tuinen van het Huys te Ubbergen verdeeld in meerdere percelen. Een van deze percelen is het huidige terrein van De Refter. Op dit terrein bouwt de rijke familie Van der Meer rond 1885 de Villa ter Meer en een koetshuis. Eromheen legt de familie een wandelpark aan. Rond de eeuwwisseling verkopen de Van der Meers het pand en het terrein aan een uit Frankrijk uitgeweken Augustijner nonnenorde. Door anti-religieuze wetten in Frankrijk mochten religieuzen daar geen les meer geven.

De nonnen betrekken het gebouw in 1903 en vestigen er een pensionaat (kostschool) met Franstalig onderwijs voor meisjes van gegoede huize. Het pensionaat heet Notre Dame des Anges. In 1910 wordt de kerk gebouwd. Begin jaren 1970 is er nog maar weinig animo voor kostscholen en de nonnen vertrekken. Na diverse andere tijdelijke bestemmingen in de loop der jaren koopt Stichting De Refter het gebouw in 1983 en herbestemt het tot woon-werkcomplex De Refter. De kapel wordt niet meer als zodanig gebruikt.

- De voormalige RK kapel Het Rondeel uit 1958 bij de St. Maartenskliniek (Hengstdal 3, Ubbergen) is tegenwoordig in gebruik als reataurant.

- Voorheen Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen is ontstaan in 1975. Dat jaar was uitgeroepen tot 'Nationaal Monumentenjaar', met de bedoeling meer aandacht te vragen voor gebouwde monumenten. Nederland had toen juist een periode van sterke economische groei achter de rug waarin nauwelijks aandacht werd besteed aan behoud van monumenten of het landschap. In de gemeente Ubbergen dreigde dat jaar de sloop van villa Waalheuvel, die zou moeten wijken voor appartementen. Ton Gijsbers, de latere oprichter van Monument en Landschap, is er toen met enkele geestverwanten in geslaagd om net op tijd een rijksmonumentenstatus voor Waalheuvel te verkrijgen, waardoor de villa behouden bleef.

De stichting heeft sindsdien veel betekend voor de monumentale gebouwen in de gemeente Ubbergen. Het gemeentelijke monumentenbeleid, de selectie van monumenten en de instelling van een gemeentelijke monumentencommissie zijn allemaal op initiatief van de stichting tot stand gekomen. Verder heeft zij gezorgd voor de redding van diverse andere monumenten, waaronder ook kleinere monumenten, zoals de spoelput in de Smorenhoek, het Huisje van Salm bij de toegang naar Kalorama en de grenswijzer in het Keteldal. Ook heeft de stichting zich ingezet voor het herstel van de zichtlijnen in de bossen, zodat iedereen weer van de prachtige uitzichten kan genieten. Sinds de herindeling van 2015, waarbij de nieuwe gemeente Berg en Dal is ontstaan, heeft de stichting zich hernoemd tot Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Berg en Dal, en heeft zij ook haar werkgebied tot die hele gemeente verbreed.

- Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen heeft de toenmalige gemeente in 2013 verzocht om een kleine 30 monumentale erfgoederen in die gemeente op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Ze wilde daarmee voorkomen dat er na de gemeentelijke herindeling onvoldoende aandacht voor het behoud van dit deel van het historische erfgoed zou zijn. Onder de link vind je 18 panden ervan afgebeeld. Kennelijk is dat er, in ieder geval deels, niet van gekomen, want op deze lijst, maar (nog) niet op de gemeentelijke monumentenlijst, staat o.a. Huize Sint Elisabeth in Beek. Voor een beschrijving van dat pand zie bij Beek.

- Gevelstenen in Ubbergen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2010 is het Deltaplan Ooijpolder - genoemd naar de in de voormalige gemeente Ubbergen gelegen Ooijpolder - van start gegaan. Met de rente uit een landschapsfonds worden boeren en particulieren marktconform en duurzaam betaald voor aanleg en beheer van landschap en voor de inzet van hun grond. Door de aanleg van nieuwe landschapselementen worden de al bestaande elementen opgenomen in een aaneengesloten netwerk van heggen, moerasoevers en bloemrijke stroken. Veel planten- en diersoorten profiteren hiervan, en dankzij de aanleg van veel nieuwe wandel- en fietspaden kunnen ook omwonenden en toeristen ervan meegenieten.

- De Ooijpolder en De Duffelt vormen samen een prachtig gebied om in te wandelen en te recreëren. Het gebied ligt ten oosten van de stad Nijmegen en ten zuiden van de Waal; aan Nederlandse zijde bestrijkt het een oppervlakte van ongeveer 50 km2. Het gebied wordt gekenmerkt door een uitgestrekt landschap met kleine dorpen, boerderijen en een mooie natuur.

De afgelopen jaren heeft de Landinrichtingscommissie Ooijpolder veel gedaan aan extra natuurontwikkeling, waardoor het gebied nog aantrekkelijker is geworden. Om dit resultaat publiekelijk te delen, zijn in 2008 wandelroutes over boerenland gerealiseerd. De 11 routes variëren in lengte van 3 tot 10 kilometer en leiden langs opvallende elementen in het landschap. Omdat de routes veelal over boerenland lopen, worden ze onderhouden door de boeren uit het gebied. Je kunt de wandelroutes met beschrijving en plattegrond gratis downloaden op de site Wandelen in de Ooijpolder.

- Stichting Van Steen en Natuur zet zich in voor behoud en restauratie van de restanten van de vroegere steenindustrie in de Ooijpolder in de voormalige gemeente Ubbergen, en voor de natuur die hieruit voortgekomen is. De oevers van de Waal zijn door de aanwezigheid van rivierklei een geschikte locatie voor de baksteenindustrie. Alleen al in de Ooijpolder waren tot in de jaren zestig van de 20e eeuw nog 9 steenovens in bedrijf: de Vlietberg (2x), Robert Janssen / De Groenlanden, de Ooij, Bouwkamp I en II, Erlecom, Kekerdom en Klaverland. Alleen de steenfabriek van Erlecom is nog operationeel.

De andere zijn in de jaren zestig en zeventig gesloten, doordat de vraag naar baksteen afnam. Oorzaken: de wederopbouw was nagenoeg voltooid en de vraag naar metselstenen nam af / het asfalt verdrong nogal wat klinkerwegen / modernere productiemethoden leidden tot het afbreken van een aantal steenovens. Halverwege de 20e eeuw bakten de steenovens in de Ooijpolder en naastgelegen Duffelt (Duitsland) samen ca. 900.000 stenen per week. Tegenwoordig is alleen de Erlecomse steenoven al goed voor meer dan 1 miljoen stenen per week.

- Planten, insecten, amfibieen en broedvogels lijken te profiteren van de ontwikkelingen in het Voorbeeldgebied Landschapsontwikkeling Ooijpolder. In dit gebied is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in kruidenstroken, struweel en ecologische oevers langs sloten en greppels. Hierdoor ontstond een netwerk van ‘groenblauwe dooradering’ waarmee de Nijmeegse stuwwal en de uiterwaarden van de Waal worden verbonden.

- Direct N van Ubbergen, in de 'oksel' waar de waterloop Het Meer en de Rijksweg N325 bij elkaar komen, vind je natuurgebied 't Zwanenbroekje, dat de afgelopen jaren is omgevormd van landbouwgebied naar natuurgebied. Het gebied zelf is niet toegankelijk (behalve middels excursies onder begeleiding), maar het is vanaf de paden eromheen goed te overzien.

- Met zelfbedienings-kettingveerpontje het Persingse Veer bij het hiervoor genoemde natuurgebied 't Zwanenbroekje kun je per fiets of te voet van Ubbergen naar Persingen v.v., over de waterloop Het Meer. - Filmpje over het Persingse Veer. - Beschrijving wandelroute van Ubbergen naar de Ooijpolder via het pontje.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichten en films van kernen in de voormalige gemeente Ubbergen van Tolhuus-bewoner Theo Leether.

- Filmpje van het voormalige 'bergspoor', de tram Nijmegen - Ubbergen - Beek - Berg en Dal.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ubbergen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwssite voor de Ooijpolder e.o. van Henk Baron. - Nog een nieuwssite voor de Ooijpolder e,o..

- Onderwijs: - Ubbergen heeft één - voor zo'n klein dorp - grote instelling, en wel Havo Notre Dame des Anges. De school heeft ca. 600 leerlingen (wat voor een Havo tegenwoordig dan weer klein schijnt te zijn). Bijzonder is ook dat Notre Dame de enige categorale Havo van Nederland is. De school is een onafhankelijke, eigenzinnige eenpitter, die wel samenwerkt met anderen waar mogelijk. Het schoolgebouw staat op een bijzondere locatie, midden in de natuur, op de grens van platteland en stad.

De school heeft een rijke geschiedenis van meer dan 100 jaar, maar staat met beide benen in de tegenwoordige tijd. In 2011 is een compleet nieuw gebouw gerealiseerd, dat dankzij de hulp en ondersteuning van provincie, gemeente en milieuorganisaties op een duurzame en bijzondere wijze is ingepast in de omgeving. Daarbij is tevens de omgeving opnieuw ingericht als buitengewoon natuurgebied.

- De St. Maartenschool - evenals de naburige St. Maartenskliniek grenzend aan Nijmegen maar gelegen op grondgebied van Ubbergen - is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen. De school werkt intensief samen met het revalidatiecentrum van de St. Maartenskliniek. Het onderwijs op de St. Maartenschool sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en het biedt hen de uitdaging om zo ver als mogelijk te komen.

- Genealogie: - Doop-, Trouw- en Begraafregisters Ubbergen 1489-1811.

Reactie toevoegen