Tussenklappen

Plaats
Buurtschap
Midden-Groningen
Groningen

Tussenklappen

Terug naar boven

Status

- Tussenklappen is een buurtschap in de provincie Groningen, gemeente Midden-Groningen. T/m 1989 gemeente Muntendam. In 1990 over naar gemeente Menterwolde, in 2018 over naar gemeente Midden-Groningen.

- De buurtschap Tussenklappen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Muntendam.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat, al kunnen de straatnamen Tussenklappen Westzijde en Tussenklappen Oostzijde je daar wel een vermoeden van geven.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 Tusschenklappen.

Naamsverklaring
Klap = 'ophaalbrug', dus de plaatsnaam betekent 'tussen de ophaalbruggen gelegen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt direct N van Muntendam, aan het Muntendammerdiep. De bebouwing bevindt zich grotendeels langs de weg Tussenklappen Westzijde (zoals de naam al suggereert W van het Muntendammerdiep gelegen) en voor een klein deel langs de weg Tussenklappen Oostzijde, O langs het Muntendammerdiep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Tussenklappen omvat ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2015 zijn in Tussenklappen 30 'plotjes' met struweel aangelegd. Struweel is de verzamelnaam voor laagblijvende struikjes waarin akkervogels kunnen broeden en zingen. Met name de grauwe gors komt hier voor, dat is een zingende akkervogel, die struweel nodig heeft om te broeden. Vandaar dat men op deze manier de omgeving, de 'biotoop' voor deze en hopelijk ook andere vogelsoorten, aantrekkelijker wil maken.

- De Polder Tussenklappen is de afgelopen decennia diverse keren overstroomd. Soms onbedoeld, soms bewust. Hoe dat zit, kun je lezen onder de link.

- Werkgroep Boerenbuitengebied is in 2015 opgericht. De initiatiefnemer is een akkerbouwer die al jarenlang actief is met agrarisch natuurbeheer: Peter Harry Mulder van boerderij Kloosterplaats in de Muntendammer buurtschap Tussenklappen. Ze willen direct omwonenden betrekken bij hun leefomgeving. De werkgroep bestaat dan ook uit boeren en burgers. De naam van werkgroep Boerenbuitengebied verraadt dat het gaat om het akkerlandschap in onze omgeving. Dat is ten eerste het landschap waarin boeren hun bedrijf uitvoeren en voedsel verbouwen voor ons allemaal, maar het is ook het landschap waarin wij samen – boeren én burgers – leven, wonen en recreëren. En natuurlijk leven er behalve mensen ook veel planten en dieren.

Het werkgebied van de werkgroep, het buitengebied van Muntendam W en O van buurtschap Tussenklappen, is een typisch veenkoloniaal akkerbouwgebied. Doordat verschillende akkerbouwers hier de mogelijkheid aangrepen om kleurrijke akkerranden en wintervoedselveldjes aan te leggen, is de soortenrijkdom aan vogels, insecten en planten al toegenomen. Andere activiteiten zijn: natuurvriendelijk wegbermbeheer, gericht op bloemrijkere bermen met veel insecten, zoals dagvlinders, zweefvliegen en sprinkhanen; project Grauwe Klauwier op de overhoekjes Rimbe en Bouwte; struweelaanplant in het gebied, goed voor insecten en vogels waaronder de patrijs.

Door deze activiteiten neemt de variatie in het gebied toe. Door de grotere diversiteit aan soorten ontstaat er een beter natuurlijk evenwicht. De landbouw wordt hiermee weerbaarder: met een compleet akkervoedselweb* is de bodem gezonder, groeien gewassen beter en is er minder plaagbestrijding (insecticide) nodig. Patrijs, veldleeuwerik, velduil, geelgorzen en veel andere soorten profiteerden al. En daar kunnen bewoners en bezoekers weer van genieten. Wat de werkgroep doet kan niet los worden gezien van de akkernatuurmaatregelen die boeren (kunnen) uitvoeren. Het is juist het hele pakket dat zorgt voor een krachtig effect. Peter Harry en zijn vrouw Eline zijn genomineerd voor de Gouden Grutto 2017, een prijs van Vogelbescherming Nederland voor natuurvriendelijke boeren. Zij eindigden zowel bij de jury als bij het publiek op de 2e plaats.
* Akkervoedselweb: al het leven (planten en dieren; klein en groot) op en rond de akkers die in onderlinge samenhang en afhankelijkheid leven.

Reactie toevoegen