Tolbert

Plaats
Dorp
Westerkwartier
Westerkwartier
Groningen

tolbert_plaatsnaambord_kopie.jpg

Tolbert is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Leek.

Tolbert is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Leek.

tolbert_op_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorp Tolbert is in het O vastgegroeid aan het dorp Leek. Het dorpsgebied grenst in het ZW aan Zevenhuizen, in het W aan Niebert, in het N aan Niekerk en Oldekerk en in het NO aan Enumatil en Midwolde. (© www.openstreetmap.org)

Het dorp Tolbert is in het O vastgegroeid aan het dorp Leek. Het dorpsgebied grenst in het ZW aan Zevenhuizen, in het W aan Niebert, in het N aan Niekerk en Oldekerk en in het NO aan Enumatil en Midwolde. (© www.openstreetmap.org)

tolbert_hervormde_kerk_kopie.jpg

Het oudste deel van de Hervormde (PKN) Dorpskerk in Tolbert is het rechthoekige koor, dat begin 13e eeuw is gebouwd. De toren is enkele decennia jonger. De muren zijn op grondhoogte wel 1,5 meter dik. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Het oudste deel van de Hervormde (PKN) Dorpskerk in Tolbert is het rechthoekige koor, dat begin 13e eeuw is gebouwd. De toren is enkele decennia jonger. De muren zijn op grondhoogte wel 1,5 meter dik. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Tolbert

Terug naar boven

Status

- Tolbert is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Leek.

- Onder het dorp Tolbert vallen ook de buurtschappen De Holm en 't Kret.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1479 Oldebert, 1481 Olderbarth, 1486 in 't Oldebert, 1520 Tolbert, 1867 Het Oldebert (Toldebert).

Naamsverklaring
Samenstelling van old 'oud' en bert 'plaats waar woningen staan', ter onderscheiding van Niebert. De T- in Tolbert is afkomstig van het lidwoord in de constructie in 't oldebert.(1)

Terug naar boven

Ligging

Tolbert is in de loop der jaren aan het dorp Leek vastgegroeid, maar wordt nog altijd als apart dorp beschouwd. Het ligt direct W van Leek. De grens tussen de beide dorpen wordt voor een groot deel gevormd door de de N-Z lopende Auwemalaan, die grotendeels onder Leek valt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Tolbert 177 huizen met 888 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.800 huizen met ca. 4.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
In de 10e eeuw ontstaat er een vestiging van kolonisten op de zandrug tussen Marum en Oostwold, gelegen in een veenmoeras. Oorspronkelijk werd het gebied 'Fredewolda' (Vredewold) genoemd. Later is het opgedeeld in drie buurten: de 'oude buurt' 't Oldebert, later verbasterd tot Tolbert; de 'nieuwe buurt' Nijeberth, later verbasterd tot Niebert; en de 'kleine buurt' Lettelbert.

Korte geschiedenis
"Deze plaatsnaam komt voor het eerst in de 15e eeuwse archivaria voor. In het Münsterse dekaanregister wordt het Antiqua Berth genoemd. Omstreeks het jaar 1000 staat de naam Fredewalda opgetekend in het goederenregister van de Abdij Werden aan de Ruhr in Duitsland en moet het dorp deel hebben uitgemaakt van een Friese nederzetting. De Friezen koloniseerden ook in Drenthe en Noordwest-Overijssel. In de 16e eeuw werd in Vredewold nog Fries gesproken. De vermelding van Fredewalda kan betekenen dat er nog geen dorpen waren of dat het enige dorp Fredewalda heette. Dit enige dorp moet Tolbert zijn, dat zich omstreeks 1000 heeft uitgestrekt van Nuis tot de Midwolder grens. De kerk was en is het middelpunt van het dorp. De kerk dateert uit de 12e eeuw en is nu eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken. Het dorp heeft lang een overwegend agrarisch karakter gehad. Ondanks industrialisatie en het aaneengroeien met Leek, is het eigen karakter van het dorp behouden gebleven." (bron: Historische Kring gemeente Leek e.o.)

CC-races
Het dorp genoot decennialang landelijke bekendheid bij motorliefhebbers vanwege de zogeheten CC races die hier sinds 1950 werden gehouden: motorraces op een stratencircuit, genoemd naar de organisatoren van de eerste race: Cees Siersma en Cees Sikkema. Het stratencircuit vormde een driehoek tussen de dorpen Tolbert - Midwolde - Leek, over een afstand van ruim vier kilometer. In 1956 werd het circuit te gevaarlijk bevonden en jarenlang werd er niet meer geracet. In 1970 werden de races nieuw leven ingeblazen, onder dezelfde naam, maar nu lag het circuit N van de A7 (ruwweg een rechthoek gevormd door een gedeelte van de N978 (Noorderweg, Oude Postweg) en een deel van de weg Pasop, deels parallel aan de A7) in het buitengebied van Midwolde. In 1984 kwam het circuit landelijk in het nieuws doordat motorcoureur Jack Middelburg na een crash op dit parcours overleed aan de gevolgen daarvan. De laatste race is gehouden in 2004. In 2008 is besloten definitief te stoppen met de CC-races.

Boek
"Tolbert en enkele andere dorpen op de zandrug Vredewold kunnen van oorsprong gezien worden als randveenontginningen. Die kwamen daar voor waar onbewerkte hoogveenmoerassen aan het nederzettingsgebied grensden. Door menselijk handelen veranderde het oorspronkelijke landschap ingrijpend. Wijzigingen, die op hun beurt aanpassingen in de bedrijfsstijl tot gevolg hadden. In en om het dorp en de buurdorpen Niebert en Nuis zijn verschillende cultuurhistorische elementen te vinden die daar naar verwijzen. De komst van de familie Van Ewsum naar Midwolde om commerciële turfwinning te bedrijven, had verstrekkende gevolgen voor de toenmalige agrarische bevolking rondom het voormalige "Nyen Oorter veen". Niet alleen met betrekking tot naamgeving en landschapstaal; ook de eigendomsverhoudingen veranderden.

In het dorp en omstreken hebben diverse ontwikkelingen hun sporen nagelaten. Door de omgeving erbij te betrekken, zal blijken dat zich op korte afstand soms fundamentele landschappelijke verschillen hebben voorgedaan. De "Olde Berth" is zodoende een mooi voorbeeld van 1025 jaar veranderend landschap." Aldus de omslagtekst van het boek 'Tolbert, een randveenontginning', dat via de link ook online is te lezen.

Heemkunde
De in 1994 opgerichte Stichting Oudheidkamer Fredewalda heeft als doelstelling zorg te dragen voor het cultureel erfgoed van Tolbert en haar omgeving, het te bewaren en een vorm te vinden om dit tentoon te stellen. Dat is prima gelukt: ze hebben namelijk een deel van de rijksmonumentale Cazemierboerderij (Hoofdstraat 27) ter beschikking gekregen. Dankzij de zorgvuldige bewoning zijn de verbouwingen uit de afgelopen vier eeuwen nog goed af te lezen. Met behulp van jaarringonderzoek is de ouderdom van de oudste bouwfase achterhaald; drie eikenhouten gebinten dateren uit 1607. Zeldzaam is dat twee staanders aan de bovenkant een vork-constructie hebben. Het is zelfs het vroegste voorbeeld van de bouw van een zogeheten Friese schuur in de provincie Groningen. Daarmee is deze boerderij niet alleen belangrijk voor de geschiedenis van het dorp, maar ook voor de ontwikkeling van de boerderijbouw in de provincie.

Er hebben vele generaties van het geslacht Cazemier gewoond. Na het overlijden van Jurrien Cazemier in 2003 kwam de boerderij leeg te staan. In 2014 is het pand herbestemd als dorpshuis voor Tolbert en als museum van de stichting. Zo te zien aan deze pagina moest er door vele vrijwilligers veel worden verbouwd en gerestaureerd voor het complex in gebruik kon worden genomen. Fredewalda begreep heel goed dat de formule voor haar permanente expositie ‘bijzonder’ zou moeten zijn. Er waren in de regio immers al een paar kleine musea met interessante kijk-collecties. Bovendien begreep Fredewalda dat het cultureel erfgoed van een dorp meer is dan een verzameling voorwerpen. Het idee ontstond om een maquette te maken van het dorp anno 1900-1930. Deze maquette is het uitgangspunt om de geschiedenis van het dorp en de streek te kunnen vertellen.

Daarbij verzamelt Fredewalda foto’s, boeken, documenten, gegevens over de huizen en de bewoners en voorwerpen en goederen. Bovendien worden er bij de panden filmpjes gemaakt waarin oude Tolberters vertellen over het leven in hun dorp. Middels de maquette wordt het leven van alledag van de hedendaagse geschiedenis driedimensionaal in beeld gebracht. De naam ‘Fredewalda’ is een oude naam van de streek Vredewold, waarvan Tolbert het oudste dorp is (’t Oldebert). De keus van de naam geeft aan dat Stichting Oudheidkamer Fredewalda zich niet alleen bezig houdt met de geschiedenis van het eigen dorp, maar van de hele streek." Openingstijden Museum Fredewalda: april t/m oktober za en zo 13.30-17.00 uur. Entree: 3 euro. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Groepen kunnen het hele jaar door op afspraak terecht.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In 2019 is begonnen met de sloop van diverse panden t.b.v. de bouw van de nieuwe Poiesz supermarkt. Hierbij zijn ook een aantal goede woningen aan de Leuringslaan gesloopt. Ook oude panden van bakkerij van Esch, de Koetsier en snackbar Westerkwartier zijn na veel tegenslag gesloopt." Aldus Idse v.d. Donk in de toelichting bij zijn video over de sloop van panden in Tolbert. Aanvankelijk wilde de supermarktketen nieuwbouw plegen buiten de dorpskern, maar door een gezamenlijke inspanning van middenstanders, dorpsbewoners, woningcorporatie Wold en Waard en de toenmalige gemeente Leek, is de winkel in het centrum gebleven. En daar is iedereen in het dorp blij mee.

De concernleiding in Sneek had namelijk haar oog laten vallen op de plek waar de voormalige huishoudschool stond: op de hoek van de Oldebertweg en de Auwemalaan, net buiten het dorp. Daar was níet iedereen blij mee en zeker de middenstanders in Tolbert niet. De winkeliers was er alles aan gelegen om de supermarkt in het centrum te behouden. Want, was de redenatie, als de supermarkt vertrekt, dan duurt het niet lang voordat ook de slager, de bakker en andere winkels dichtgaan. Met andere woorden: voor het voortbestaan van de middenstand en de leefbaarheid van het dorp is het van groot belang dat de supermarkt in het centrum blijft. Ook omwonenden van de aanvankelijk beoogde nieuwe locatie waren 'not amused', omdat ze delen van hun grote tuinen zouden moeten inleveren, die zij deels huurden van de gemeente. Er is flink gelobbyd richting de directie van het concern, om het nieuwe pand in het dorpscentrum te realiseren, en gelukkig voor het dorp dus met succes. De nieuwbouw van de supermarkt - pal tegenover het vorige pand - is in september 2020 gereedgekomen. Bedrijfsleider Lambert Jacob Smits is apetrots op zijn nieuwe winkel: "Het is een Poiesz 2.0 geworden, de modernste supermarkt van alle ruim 50 filialen in Noord-Nederland."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tolbert heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de onder Geschiedenis beschreven stelpboerderij Cazemier op Hoofdstraat 27, en de Hervormde kerk.

- Tolbert heeft 16 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde (PKN) Dorpskerk met toren op Hoofdstraat 48. De kerk bevindt zich op het hoogste punt van het dorp en heeft een verhoogd kerkhof. Het oudste deel van de kerk is het rechthoekige koor, dat begin 13e eeuw is gebouwd. Dit deel is nog in het bezit van vier spitsboogvensters. Ook zitten er in de noord- en zuidmuur twee dichtgemetselde priesteringangen. De koorsluiting is recht en wordt gesierd door twee dichtgezette rondboogvensters en drie witte, klimmende rondboognissen in de geveltop. Ook is er tegen de koorsluiting een steunbeer geplaatst, om verzakking te voorkomen. De toren is enkele decennia jonger en wordt gekenmerkt door grote muurankers. Deze is gefundeerd op veldkeien en de muren zijn op grondhoogte wel 1,5 meter dik.

De toren is rond 1600 aanzienlijk verhoogd en heeft toen ook het zadeldak gekregen. Destijds zijn ook de galmgaten witgepleisterd. Het schip is naderhand tussen het koor en de toren ingebouwd. Het is breder dan het koor en heeft ook een hoger dak. In het schip zaten ook de rondboogportalen die dienden als ingangen aan de noord- en zuidkant. Deze zijn dichtgemetseld. Op deze plaatsen bevinden zich nu twee van de vier rondboogvensters van het schip. Dit waren oorspronkelijk spitsboogvensters. Het hoofdorgel is een eenklaviers orgel, in 1867 gebouwd door Petrus van Oeckelen uit Harenermolen. Het orgel is in 2001 door orgelbouwer Mense Ruiter gerestaureerd. Sinds 2012 beschikt de Dorpskerk tevens over een kabinetorgel. Het is gebouwd in 1792, waarschijnlijk door H.H. Hess. De herkomst is niet precies bekend. Voor 1940 tot 2012 bevond het zich in de Ernst Sillem Hoeve te Lage Vuursche. De kerk is sinds 1977 in bezit van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

- Het pand 'Bidt en Werkt' op Tolbertervaart 5 is een melkfabriek geweest, in 1922 in gebruik genomen als Hervormde Evangelisatie, in 1959 als zodanig buiten gebruik gesteld en herbestemd tot woonhuis.

- Wytze Keuning (Tolbert 1876 - Groningen 1957) was onderwijzer, auteur en muziekrecensent voor het Nieuwsblad van het Noorden. Samen met letterkundige Josef Cohen schreef hij drie series succesvolle schoolboekjes en een jeugdboek met volkssprookjes. Voorts schreef hij enkele korte verhalen in verscheidene regionale dagbladen, drie streekromans en een driedelige "Indische roman uit de derde eeuw voor Christus", getiteld Asoka. Keuning had het manuscript voor een tweedelige historische roman, Helena, over de moeder van de Romeinse keizer Constantijn de Grote, af, maar hij stierf voor tot uitgeven kon worden overgegaan. De lokale Stichting Oudheidkamer Fredewalda heeft in 2019 met allerlei activiteiten het 25-jarig bestaan gevierd. Een verjaardagscadeau van dorpsraad Oldebert aan de stichting was een plaquette ter herinnering aan Wytze Keuning, die op 6 april 2019 aan de gevel van zijn geboortehuis (Hoofdstraat 45) is aangebracht en feestelijk is onthuld.

- "In september 2021 zijn bij Fredewalda in Tolbert de oorlogsschilderingen op het betonnen mestbassin officieel opgeleverd. Ze vervullen een educatieve functie. Het betreft: Luchtafweergeschut, in 1940 geplaatst bij de pastorie van Tolbert. Katrijn Huizinga (1908-1990), die in de oorlog actief was voor de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO) en het Nationaal Steunfonds Verzet. Op 30 juni 1944 werd ze bij een huiszoeking door Landwachters opgepakt en belandde via het Scholtenshuis en Kamp Vught in het vrouwenkamp Ravensbrück en het al even beruchte Dachau. De fiets waarmee ze haar illegale werk deed (zoals het verspreiden van buitgemaakte distributiemateriaal en illegale lectuur), was een Fongers. Een onderduikershol. En twee joodse kinderen uit het dorp, op weg naar een vernietigingskamp in Polen." (bron en voor foto's van de genoemde schilderingen zie weblog Groninganus)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Stichting Volksvermaken Tolbert is een enthousiaste club die het hele jaar door allerlei leuke activiteiten organiseert in en rondom het dorp. Het uitgangspunt is dat jong en ouder er elementen in moeten aantreffen die zij weten te waarderen en waar ze van kunnen genieten. Er worden zowel traditionele evenementen georganiseerd zoals op 2e paasdag het eierengooien, de zomerse jaarmarkt, de Sinterklaasintocht en een tweedaags overdekt Kerstdorp in de HJC Manege, maar er zijn ook veel nieuwe initiatieven. Volksvermaken zorgt voor leven in de brouwerij!"

- "Op 28 september 1996 is de kerk in Tolbert voor de eerste keer het podium voor een concert, georganiseerd door de Orgel- en Muziekcommissie, voortgekomen uit de plaatselijke commissie van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De commissie is destijds door een aantal enthousiaste vrijwilligers in het leven geroepen om gelden in te zamelen voor de restauratie van het Van Oeckelenorgel. Al snel kreeg de concertserie de naam 'Muziek in d’Olle Buurt', naar de oude naam van het dorp. De voltooiing van de restauratie van het orgel betekent niet het einde van de concertserie. Integendeel: de concertserie heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd, en daarbij een divers publiek aan kunnen spreken. Van 1996 tot heden zijn er in totaal al ca. 140 concerten georganiseerd. De commissie vormt sinds 2007 een onderdeel van Stichting Vrienden van de Tolberterkerk. Graag verwelkomen we je op een van onze concerten." Tegenwoordig komen de opbrengsten ten goede aan de restauratie van het Hess-orgel.

- Toneelvereniging Tolbert - Rederijkerskamer Vredewold brengt jaarlijks in januari een nieuw stuk op de planken.

- "Het gezelligste Concours van Noord Nederland! Indoor Tolbert (maart) is inmiddels al meer dan 25 jaar hét jaarlijkse hoogtepunt op de Noord Nederlandse Hippische kalender. Met een mooie historie van deelnemers waaronder grote, internationale topruiters als Albert Zoer en Jur Vrieling, kan men ieder jaar weer rekenen op een groot deelnemersveld in het springen én sinds een aantal jaren ook in de dressuur!"

- Op 2e paasdag organiseert Stichting Volksvermaken Tolbert jaarlijks leuke paasactiviteiten voor jong en ouder. Men kan zich vanaf 12.30 uur inschrijven voor het eierzoeken, eierlopen, eiergooien en eieren slaan. De activiteiten vinden plaats bij de CazemierBoerderij aan de Hoofdstraat. Het eieren lopen wordt gedaan voor de kinderen tot en met 8 jaar. De bedoeling bij het eieren lopen is dat er zo snel mogelijk een parcours wordt gelopen met een ei op een lepel. Het ei mag natuurlijk niet op de grond vallen. Bij het eiergooien is het de bedoeling om met twee personen een ei naar elkaar over te gooien over een zo groot mogelijke afstand zonder dat het ei breekt. Het eieren slaan is sinds 2019 een nieuw onderdeel. De bedoeling is om met 3 verschillende voorwerpen een ei te raken en per voorwerp zijn er punten te verdienen. Dit spel gaat per 2 personen in een team en is voor alle leeftijden.

- Op 2e paasdag is er 's avonds om 20.00 uur een Paasvuur.

- Tolberter Meezingfeest (op een zaterdag begin juli).

- "Hou je van paarden, pony's en de springsport? Dan mag je Outdoor Tolbert (gedurende 4 dagen eind augustus) niet missen. Wedstrijden op hoog niveau, leuke stands, lekker netwerken en genieten met familie en vrienden." Deelnemer Eelkje Boersma uit Paesens reageert n.a.v. editie 2020: "Vier dagen lang genoten van topsport op dit springconcours. Wat een schitterende locatie met topbodems. Dankzij organisatie en heel veel vrijwilligers kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd Concours."

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Tolbert. De ijsvereniging is in 1911 ontstaan door het samengaan van ‘De IJsvlakte’ en ‘De IJsclub’ en is een van de oudste verenigingen van het dorp. Voordat de ijsbaan in het bezit van de vereniging kwam (1912), vonden de wedstrijden plaats op de Tolbertervaart. De wedstrijden op de ijsbaan werden al snel erg populair. Zo hebben zich bij het estaffetterijden wel eens meer dan honderd drietallen ingeschreven. Het was ook de eerste ijsvereniging in de provincie Groningen die schaatsvaardigheidproeven hield voor de jeugd. Ook voor amateurs was het er prima vertoeven. De kinderen konden schaatsen leren op het middenstuk, terwijl de meer ervaren jonge en oude schaatsers baantjes konden rijden. Tussendoor of na afloop warmden de verkleumde schaatsers zich op in het clubgebouw onder het genot van een drankje.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in Tolbert (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Tolbert, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit Tolbert van de dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Oldebert - Vereniging van Dorpsbelangen Tolbert is een actieve vereniging die de belangen van het dorp en zijn inwoners behartigt binnen de gemeente Westerkwartier. De dorpsvereniging stimuleert initiatieven van dorpsgenoten en draagt mede zorg voor het welzijn in de breedst mogelijke zin. Als inwoner is het welzijn van ons dorp ook jouw zorg. Door net als ruim 300 andere inwoners lid te worden van Oldebert, help je het welzijn in en om ons dorp zo goed mogelijk te houden. De contributie bedraagt slechts € 10,- per jaar."

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging NoorderKring is opgericht in 1982 (met een mooie ontstaansgeschiedenis) en heeft als werkgebied het N buitengebied van Tolbert, N van de A7, rond de Mensumaweg, incl. de Tolbertse buurtschap 't Kret en de Boerakkerse buurtschap De Jammer.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Tolbert is gevestigd in de rijksmonumentale, onder Geschiedenis beschreven Cazemierboerderij. "Ook uitermate geschikt voor feesten, vergaderingen en trainingen. Voor bijvoorbeeld een bruiloft maar ook voor een uitvaart. Bel ons gerust eens voor meer informatie."

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Beelen is van oudsher de openbare basisschool van Tolbert. De Beelen is een dynamische school. Naast de meer traditionele, maar o zo belangrijke basisschoolvakken wordt ook aandacht besteed aan drama, muziek en kunst. Natuurlijk moet een kind leren rekenen en schrijven, maar het moet ook leren omgaan met andere kinderen en met volwassenen. Een school moet oog houden voor nieuwe ontwikkelingen zoals het werken met nieuwe media (o.a. digibord en tablets) en investeren in vooruitgang. Initiatieven van ouders en leerkrachten worden dan ook omarmd. De Beelen heeft betrokkenheid en openheid hoog in het vaandel: openheid over plannen, activiteiten en resultaten. Want openheid en eerlijkheid leveren uiteindelijk de beste sfeer en de hoogste kwaliteit."

- "CBS De Regenboog in Tolbert wil een kleurrijke leer- en leefgemeenschap van kinderen, ouders en medewerkers zijn. De naam heeft ook een diepere betekenis en symboliek. De ‘boog’ is een teken van veiligheid. Het is dat gevoel van veiligheid en geborgenheid, dat wij de kinderen op onze school willen geven. De regenboog is ook een mooie, gekleurde boog van door regendruppels gebroken lichtstralen en staat symbool voor hoop, liefde en trouw. Voor een hoopvolle toekomst voor onze kinderen."

- "Bij SKSG Bubbel voelen kinderen zich thuis! Op deze locatie in Tolbert bieden we kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO. Op deze ruime locatie op het terrein van Stichting de Zijlen is genoeg te doen, zowel binnen als in onze grote tuin. Wij vinden Sport en Beweging belangrijk voor jonge kinderen. Daarom zijn we flexibel in het halen en brengen van je kinderen naar de sportclub. Elk kind moet zich op zijn gemak kunnen voelen, om zich spelenderwijs te ontplooien. Daarom is SKSG de veilige en vertrouwde pedagogische basis voor ieder kind."

- Muziek: - "Zin om leuke fanfare- of juist lichte muziek te maken, maar zie je op tegen de tijd die het kost? Dan is Flexx Music Woldhoorn Tolbert misschien iets voor jou! Flexx Music bestaat uit zowel een fanfareorkest als een bigband. Het orkest heeft een programma op de lessenaar met prachtige composities en arrangementen. De bigband speelt lekker swingende muziek, maar ook van een ballad of leuk popnummer genieten de muzikanten zichtbaar. Voor beide orkesten geldt: per jaar zijn er ongeveer 3 optredens. Muzikanten vanaf B-niveau zijn van harte welkom*. De repetities vinden plaats op donderdagavond in de Vrijborg in Nuis. In de even weken is er een fanfarerepetitie, in de oneven weken een bigbandrepetitie."
* Instrumenten die in het bijzonder welkom zijn: Fanfare: bugels (mooie bugels te leen), hoorns, bassisten (er staat een prachtige Besson bes bas klaar), slagwerker. Bigband: tenorsax (mooie Selmer Mark VI tenor te leen), basgitaar, gitaar.

- "Shantykoor Tolbert is al vanaf de oprichting in 1996 een begrip in de regio. De vele optredens, ook tot ver buiten de eigen streek, zijn het bewijs dat het koor een graag geziene gast is. De specifieke (wat meer melodieuze) repertoirekeuze en uitgebreide muzikale ondersteuning geven het koor een eigen, herkenbare "sound". Daarnaast staan ook kleding en presentatie hoog op de aandachtslijst. Het koor beschikt over een professionele geluidsinstallatie, die bediend wordt door speciaal daarvoor opgeleide geluidstechnici. Het koor zingt/repeteert elke woensdagavond van 20.00-22.00 in café-restaurant De Postwagen. De artistieke/muzikale leiding is in handen van een deskundige dirigent. De muzikale begeleiding bestaat uit meerdere accordeons en een wasbord. Het koor straalt plezier uit en dat slaat in positieve zin over op het publiek! Waar ons Shantykoor verschijnt, is het feest!

Het repertoire omvat ruim 100 zeemansliederen en shanties in vooral de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Daarnaast zingt het koor zeemansmusicals en liederen uit andere repertoires, zoals country-western, nostalgie, enz. Shantykoor Tolbert is daardoor in staat een gevarieerd, avondvullend programma te verzorgen. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd, dus treedt het koor zo'n 20 keer per jaar naar buiten in vooral de 3 noordelijke provincies. Optredens variëren van besloten optredens in bejaarden- en verzorgingscentra tot voor het publiek toegankelijke feestavonden en festivals."

- Sport: - "vv TLC is in 2013 ontstaan door de fusie tussen de lokale voetbalvereniging en voetbalvereniging Leek Rodenburg. TLC staat voor ‘Tolbert Leek Combinatie’ en is gevestigd op sportpark Rodenburg. vv TLC heeft een jeugd-, dames-, veld- en een zaalafdeling. De jeugd prestatieteams spelen op hoofdklasse/1e klasse niveau. De jeugd en de dames spelen hun wedstrijden op de zaterdag en de senioren spelen op zondag. De zaalafdeling speelt hun wedstrijden op de vrijdagavond in het sportcentrum. vv TLC is een ‘no-nonsense’ vereniging waar de 3 P’s centraal staan; Plezier, Passie en Prestatie. Naast het voetbal worden ook allerlei andere activiteiten georganiseerd voor zowel de jeugd als senioren. TLC, de gezelligste club in de regio!"

- Vrouwen: - "Vrouwen van Nu afd. Tolbert is een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij. We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. Onze afdeling heeft ca. 135 leden en voor iedereen is er zeker een onderwerp waarnaar de interesse uit zal gaan, aanwezig. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogeheten ‘interessegroepen’. Wij nodigen je van harte uit om kennis te komen maken. Je zult je snel thuis voelen."

- Zorg: - "De missie van Huisartsenpraktijk Maring in Tolbert is persoonlijke, continue en integrale huisartsenzorg op maat, zo dicht mogelijk bij huis. Ondanks het feit dat dit een solopraktijk heet te zijn, staat hiervoor een heel team van medewerkers voor u klaar. In 2015 is het kwaliteitskeurmerk NHG-Praktijkaccreditering toegekend. Hiermee voldoet de praktijk aan landelijk vastgestelde normen en werkt zij gericht aan kwaliteitsverbetering. Jaarlijks wordt de praktijk opnieuw doorgelicht en worden verbeterplannen getoetst. Uw mening telt: de praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!"

- Uitvaart: - "Uitvaartvereniging Tolbert is opgericht in 1908 en is een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging streeft ernaar om begrafenissen en crematies op een stijlvolle manier uit te voeren, met respect voor plaatselijke gebruiken en tradities. De vereniging heeft samen met Uitvaartvereniging Leek de beschikking over een eigen aula. Wij werken met een vaste uitvaartleider. Jaarlijks verzorgt de vereniging ca. 25 uitvaarten."

- Duurzaamheid: - "Wie zijn wij? Energie Collectief Tolbert (ECT) is de lokale energiecoöperatie (i.o.), met als doel het stimuleren en faciliteren van een betaalbare en duurzame energietransitie in ons dorp en omgeving. Wat doen wij? Wij ontwikkelen en realiseren plannen op het gebied van het opwekken en besparen van energie voor de inwoners van ons dorp en omgeving. Bijvoorbeeld het leggen van zonnepanelen op bedrijfsdaken of advies op het gebied van besparen. Waarom collectief? Meer dan 70% van de inwoners heeft niet de mogelijkheid om zelf zonnepanelen op het dak te leggen. Vanwege de kosten, een ongeschikt dak of een huurhuis. Samen kunnen we lokaal grote stappen maken. Door o.a. daken van bedrijven en weilanden in de regio te benutten."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Tolbert en - idem kerk.

Reactie toevoegen