Tirns

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

tirns_collage.jpg

Tirns, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tirns, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tirns..jpg

Aan de andere kant van de brug ligt Tirns.

Aan de andere kant van de brug ligt Tirns.

Tirns. (2).JPG

Het zenuwcentrum van Tirns.

Het zenuwcentrum van Tirns.

Tirns.JPG

Kerkje in de schaduw in Tirns.

Kerkje in de schaduw in Tirns.

Tirns

Terug naar boven

Status

- Tirns is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- Onder het dorp Tirns valt ook de buurtschap Annabuorren.

- De inwoners hebben veel samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke voorzieningen met de inwoners van het even grote of beter gezegd even kleine buurdorp Reahûs.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Turns.

Niet te verwarren met
de buurtschap Teerns gem. Leeuwarden.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Tirns ligt ZO van de dorpen Hidaard en Wommels, Z van het dorp Easterein, ZZW van de dorpen Reahûs en Itens, ZW van de dorpen Lytsewierrum, Rien en Boazum, WZW van het dorp Sibrandabuorren, W van de dorpen Scharnegoutum en Gauw, WNW van de dorpen Goënga en Loënga, NW van de stad Sneek, NNW van het dorp Ysbrechtum, N van de A7, NO van het dorp Folsgare, ONO van het dorp Nijland, O van de stad Bolsward en OZO van het dorp Hartwerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Tirns 42 huizen met 290 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 70 huizen met ca. 180 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van 1406 tot 1572 staat bij Tirns het klooster Thabor. De monniken van Thabor hebben er mede voor gezorgd dat de dijken in de toenmalige Middelzee zijn aangelegd. Deze dijken zijn nog altijd in het landschap aanwezig.

Terug naar boven

Actuele situatie

Het kleine dorp Tirns heeft weinig voorzieningen. Het heeft nog wel een dorpshuis (Us Boppeslach), en qua verenigingsleven een jeu de boules vereniging, verschillende biljartverenigingen, een oranjevereniging en een kaatsvereniging.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tirns heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde kerk. - In 1999 heeft de kerk van Tirns een orgel gekregen. Dit is extra bijzonder omdat dit kerkje daarmee voor het eerst in haar lange geschiedenis een orgel kreeg. Het instrument is afkomstig uit de voormalige Gereformeerde Kerk van Oppenhuizen, waarvoor het in 1909 door Orgelmakerij Bakker & Timmenga is gebouwd. Omdat de Gereformeerde Kerk van Oppenhuizen in het kader van het Samen op Weg proces werd afgestoten, zocht men een herbestemming voor het orgel, die men dus heeft gevonden in de kerk van Tirns.

- Ook de Windmotor Tirns zou in 1999 tot rijksmonument zijn benoemd, hoewel hij niet op de rijksmonumentenlijst op (1) voorkomt.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Tirns op Facebook.

- Sport: - Hoe het zo gekomen is met de huidige kaatsvereniging is een mooi verhaal, dat wij graag citeren. Het is wel in het Fries, maar ook voor niet-Friezen met een beetje taalgevoel wel te volgen: "Keatsferiening Reahûs - Turns bestiet noch mar in koart skoftke yn fergeliking mei de measte oare keatsferienings yn, mar ek bûten Fryslân. Op trije septimber 1997 wurd bij notaris Walmink yn Hoogeveen de oprjochtingsakte tekene en de statuten fêststeld. Oan dy tiid hienen beide doarpen harren eigen keatsklup, ‘Binnen alle perken’ yn Reahûs en ‘Lyts Begjin’ yn Turns. ‘Binnen alle perken’ bestie noch gjin 20 jier en Lyts Begjin einliks ek net mar dêr wie earder al in keatsklup west mei in histoarje oant begjin jierren '20 fan de foarige ieu.

Yn de twadde helte fan de jierren '90 waard dúdlik dat beide doarpen te lyts wienen om yn it grutte spul mei te dwaan. Ek wie it sa dat Turns net lid wie fan it keatsbûn wêrtroch de talinten ek net oan de grutte wedstriden meidwaan koenen. Sy hienen dan lid wurde moaten fan de keatsferiening yn Ysbrechtum. Neffens de jildende rigels dat it koarste paad oer de dyk oanjout wêr’t men foar keatse moatst, wie dat de tichtstbylizzende feriening. Troch de sterkere bining fan Turns mei 'suster doarp' Reahûs, de measte bern geane dêr nei de basisskoalle, lei it foar de measte keatsers foar de hân dat gearwurking mei dat doarp socht wurde moast. Alderearst kaam der in gearwurking tusken beide jeugd ôfdielings. Nei in pear jier is doe de stap setten om alles by elkoar te lûken en wie der de oarsprong fan in nije keatsferiening."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Tirns.

Reactie toevoegen