Tinte

Plaats
Dorp
Westvoorne
Voorne-Putten
Zuid-Holland

tinte_zomerfeest.jpg

Het jaarlijkse hoogtepunt in Tinte is het Zomerfeest (3 dagen in juli), met als extra service Kemping Tinte vlak naast het feestterrein, waardoor je na het feest zo je tentje in kunt rollen.

Het jaarlijkse hoogtepunt in Tinte is het Zomerfeest (3 dagen in juli), met als extra service Kemping Tinte vlak naast het feestterrein, waardoor je na het feest zo je tentje in kunt rollen.

tinte_moluke_durp_bord_kopie.jpg

Onder de plaatsnaamborden van Tinte hangen tegenwoordig bordjes met de naam Molûke Dûrp. Wij hadden geen idee wat ze daarmee bedoelen en hebben dat natuurlijk uitgezocht. Hoe dit zit kun je lezen onder het kopje Naam.

Onder de plaatsnaamborden van Tinte hangen tegenwoordig bordjes met de naam Molûke Dûrp. Wij hadden geen idee wat ze daarmee bedoelen en hebben dat natuurlijk uitgezocht. Hoe dit zit kun je lezen onder het kopje Naam.

tinte_moluk_2014_kopie.jpg

En om vast een tipje van de sluier op te lichten: dit is dus een van die creatieve molûke...

En om vast een tipje van de sluier op te lichten: dit is dus een van die creatieve molûke...

Tinte Museum in den Halven Maen hoedenzolder [640x480].jpg

Tinte herbergt o.a. Museum In den   Halven Maen, het kleinste museum   van Voorne-Putten, maar wel met   heel veel nostalgische spullen,   waaronder deze hoedenzolder met   honderden hoeden.

Tinte herbergt o.a. Museum In den Halven Maen, het kleinste museum van Voorne-Putten, maar wel met heel veel nostalgische spullen, waaronder deze hoedenzolder met honderden hoeden.

tinte_museum_in_den_halven_maen_kruidenieswinkel_640x480.jpg

Tinte, Museum in den Halven Maen, deel van het interieur van de kruidenierswinkel

Tinte, Museum in den Halven Maen, deel van het interieur van de kruidenierswinkel

Tinte

Terug naar boven

Status

Tinte is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, gemeente Westvoorne. T/m 1979 gemeente Oostvoorne, waar het sinds 1812 deel van uitmaakte. Voorheen viel het dorp onder het ambacht Rugge.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1589 Tente, 1840 De Tinte.

Naamsverklaring
- Wel verklaard als het Middelnederlandse en Zuinederlandse tinte 'ingekeept onderstuk van een pijl', naar de wijze waarop de polder Hoog en Laag-Strijpe (ca. 1350) uitstak in de omliggende gorzen. Een andere verklaring knoopt aan bij Latijnse benaming van de meekrap (Rubia tinctorum), die hier destijds verbouwd is. Eerder het Middelnederlandse tinte, tente in de betekenis 'tent, tijdelijk onderkomen'.(1)

Bijnaam
Onder de plaatsnaamborden hangen tegenwoordig bordjes met de naam Molûke Dûrp. Wij hadden geen idee wat ze daarmee bedoelen en hebben dat natuurlijk uitgezocht. Of beter gezegd: iemand anders heeft dat al uitgezocht: Jeannet Hazelbag uit Rockanje, die hier ook nieuwsgierig naar was, legt in dit artikel uit hoe deze vork in de steel zit. Samengevat: molûk is de naam in deze regio voor een vogelverschrikker. Voor het Zomerfeest van 1994 kwam een inwoonster op het idee om het dorp hiermee te versieren en sindsdien hangt men eens in de 5 jaar het dorp vol met zelfgemaakte creatieve molûke, met soms ook nog creatieve teksten erbij. In de weekenden trekt dat dan telkens honderden toeristen en recreanten, die fietsend of wandelend een rondje door het dorp maken om ze allemaal te bekijken. Hier kun je er een reportage over lezen naar aanleiding van editie 2019.

Terug naar boven

Ligging

Tinte ligt ZO van Oostvoorne, NO van Rockanje, ZW van Brielle.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Tinte 38 huizen met 264 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Meekrapfabriek en ontstaan kern
"In Tinte heeft ongeveer twee eeuwen lang een meekrapfabriek gestaan. De fabriek was eigendom van meerdere boeren. In de zomer werden de meekrapplanten verbouwd op het land en in de winter verwerkt tot verfstof. Door de aanwezigheid van de meekrapfabriek (op de hoek van de Colinslandsedijk en de Kade), die er stond vanaf ongeveer 1600 tot de afbraak in 1808, is er enig beeld te verkrijgen over het ontstaan van het dorp. Verondersteld wordt dat voor de fabriek het dorp bestond uit een aantal boerderijen met wat arbeidershuisjes. Voor de arbeiders van de fabriek was het nodig wat meer huizen te bouwen. Zo ontstond naar alle waarschijnlijkheid een zekere kern.

Van buurtschap naar dorp met alles erop en eraan
In het dorp stond een viertal zogenoemde barakken aan de Colinslandsedijk en aan de Kade. Dit waren kleine arbeiderswoningen waarin drie gezinnen konden wonen. Ervoor stonden wat lindebomen. Verondersteld wordt dat deze barakken voortkomen uit de voorheen vanwege de fabriek gebouwde arbeidershuisjes. De oudste gegevens over de barakken dateren uit 1726. Veel later, eind 18e eeuw, vestigen zich er steeds meer kleine middenstanders, die vooral gericht zijn op de boerenbedrijven, zoals wagenmakers en smeden. In verband met de groeiende bevolking vestigen zich timmerlieden, metselaars en schilders in Tinte. Ook ontstaan er scholen, kerken, verenigingen en winkels. Kortom een volledig dorp met alles erop en eraan.

Openbare school
In 1918 wordt een nieuwe openbare school gebouwd, bestaande uit drie lokalen en een gymzaal. De oude school was te klein geworden voor het aantal leerlingen van die tijd. De nieuwe school is bekostigd door de gemeenten Oostvoorne en Rockanje. De openbare school is, met de invoering van de Wet op het Basisonderwijs, in 1985 gesloten. Het gebouw is daarna in eigendom en beheer overgedragen aan Gymnastiekvereniging ODI, waarna het gebouw de naam 'De Odiaan' heeft gekregen." (bron: gemeente Westvoorne)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Glastuinbouwintensiveringsgebied
"In 2008 heeft de gemeenteraad van Westvoorne de gebiedsvisie 'Glasintensiveringsgebied Tinte' vastgesteld. Dit document weerspiegelt de doelstellingen van de gemeente om nabij het dorp glasopstanden te verdichten en tegelijkertijd glasopstanden buiten dit gebied te saneren. Gelijktijdig wenst de gemeente een duurzaam ontwikkelingsperspectief te bieden aan de bestaande glastuinbouw in het dorp. Tevens moet het dorp een gebied blijven waarin sprake is van een aangenaam woon- en leefklimaat. Met behulp van de Structuurvisie Glasherstructurering (vastgesteld in 2009) worden deze doelstellingen financieel zeker gesteld, onder meer door het koppelen van de sanering van glas in het buitengebied en de optimalisatie van het glastuinbouwintensiveringsgebied. De gedachten uit de visie worden door middel van dit bestemmingsplan juridisch-planologisch vastgelegd, waarmee de gewenste ontwikkelingen daadwerkelijk in gang kunnen worden gezet.

Het plangebied is globaal gelegen tussen de Rietdijk en de Schrijversdijk. De oostelijke grens vormt tegelijkertijd de gemeentegrens. Ten westen grenst het gebied aan de Westvoorneweg. Bij het bepalen van de grenzen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de grenzen van het intensiveringsgebied zoals deze in het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Westvoorne zijn vastgelegd. Ten behoeve van een logische begrenzing is echter op een aantal plekken enigszins van deze begrenzing afgeweken. Deze wijzigingen leveren geen extra bouwmogelijkheden voor glastuinbouwbedrijven op." (bron: Bestemmingsplan) Het Bestemmingsplan Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte is in april 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 1 rijksmonument, zijnde Fort Penserdijk (Peltsersdijk 16). Het fort is in 1885 gebouwd, als onderdeel van de stelling "Monden Maas en Haringvliet". Het complex bestaat uit een langgerekte omwalling met steile taluds, omringd door een brede gracht. In het midden van de omwalling staat een bomvrij gebouw. Contre-escarpe ter rechterzijde van het fort, met steil binnentalud en glacis. Het N deel van het fort valt onder het dorpsgebied van Tinte, het Z deel valt onder het dorpsgebied van buurdorp Vierpolders.

- De Gereformeerde (PKN) kerk Eben Haezer uit 1908 staat samen met de voormalige basisschool net Z van de dorpskern aan de Strypsedijk.

- Museum in den Halven Maen - voor het postadres 'in' Rockanje gelegen maar in de praktijk tot Tinte behorend - is het kleinste museum op Voorne-Putten. Er is veel te zien op het gebied van oude kruidenierswaren, blik, tabaksartikelen, hoeden en kleding. De verzamelingen zijn ondergebracht in een kruidenierswinkel, cafeetje, pleintje, een hoedenzolder met honderden hoeden en een ouderwetsche oudhollandsche snoepwinkel met bijvoorbeeld polkabrokken, stroopsoldaatjes, borsthoning, haverstroo, jamaica's, sneeuwcaramels en nog heel veel meer.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De toneelgroep van sportvereniging ODI brengt jaarlijks in februari of maart een nieuw stuk op de planken.

- Meer dan 100 vrijwilligers uit het dorp zetten zich in om van de jaarlijkse Rommelmarkt (op Paaszaterdag, van 09.00-15.30 uur) telkens weer een succes te maken. Locatie: Tintestein (Strypsedijk 48), Tinte. Je vindt er onder andere: een meubelplein; overheerlijke Tintese oliebollen, wafels en snacks; een poffertjeskraam (onder voorbehoud); bruin café; Rad van avontuur en verlotingsbord; elektrische apparatuur, radio's, televisies, computers; grammafoonplaten, video's en cd's; lampen; huishoudelijke artikelen, potten en pannen; kleding, lederwaren; een grote sortering curiosa; boeken in vele genres; ijzerwaren, fietsen, witgoed, campingartikelen; riet, schilderijen, kerst-, paas- en crea-artikelen; bloemen en planten, bloemstukjes; speelgoed; promokraam met o.a. streekproducten en diensten van bedrijven uit de nabije omgeving, zoals agrarische producten, snoepgoed uit grootmoederstijd etc. Vanaf januari tot vlak voor de Rommelmarkt zijn er maandelijks enkele ophaaldagen, waarbij inwoners van Tinte, Oostvoorne, Rockanje en Brielle spullen voor de Rommelmarkt kunnen doneren, die dan bij hen thuis worden opgehaad.

- Het dorp bestond in 1989 400 jaar* en dat was natuurlijk reden voor een feestje. Het plaatselijke Oranjecomité ging stevig aan de slag en het werd een daverend succes: een week lang feest! Het comité smeedde direct plannen om een vervolg te geven aan het festijn en ziedaar, het jaarlijks terugkerende Zomerfeest (weekend in juli, in 2020 voor de 31e keer) was geboren. Stichting Tinte 400 werd opgericht om het feest elk jaar te organiseren en daarnaast het verenigingsleven in het dorp financieel te ondersteunen.
* Het is gebruikelijk dat men voor (het vieren van) het zoveel-jarig bestaan van een plaats het oudste jaar van vermelding in de archieven aanhoudt. In dit geval is dat 1589. Vandaar. In werkelijkheid zijn plaatsen vaak wel - iets tot veel - ouder dan die oudste vermelding, maar dat is dan nu eenmaal niet in de archieven vastgelegd dan wel bewaard gebleven. Vandaar dat het gebruikelijk is om voor vieringen van het zoveel-jarig bestaan het jaar van de oudst bekende vermelding van een plaats aan te houden.

Tijdens het Zomerfeest zijn er live-bands en tal van evenementen zoals in 2010 Te land, ter zee en in de lucht / fiets 'm d'r in. En, wat een service: alleen tijdens het Zomerfeest is er vlakbij het feestterrein Kemping Tinte, waardoor je na het feest zo je tentje of caravan in kunt rollen! "Een kempingovernachting kun je alleen boeken in combinatie met een geldige toegangskaart voor het Zomerfeest. Het aantal kempingplaatsen is gelimiteerd dus vol = vol! Het idee van de kemping is “Back to Basic” en dat we het met elkaar gezellig maken. Verwacht geen luxe. Op de kemping is geen kempingwinkel. Voor inkopen en 'uit eten' ben je aangewezen op de omliggende kernen. Er is een centrale plek waar de kempinggasten elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten voor en door de kempinggasten worden georganiseerd. Overdag kun je meedoen aan bijvoorbeeld kempingspelletjes, yoga of gewoon lekker op de kemping hangen."

- Sinterklaas. Een mooi verslag van Sinterklaas editie 2019: "Zaterdag 23 november is Sinterklaas met zijn pieten aangekomen in Tinte. Ze zouden dit jaar via een luchtballon aankomen, maar dit is helaas niet gelukt. Wegwijspiet zat namelijk alleen maar te gamen op zijn telefoon in plaats van te navigeren. Ze zijn neergestort bij boer Blok op het land. Hij heeft ze geholpen en met de luchtballon over de kar heen gespannen zijn ze goed en wel aangekomen bij de Molik. Sinterklaas was de telefoontjes en de online spelletjes helemaal beu, dus had hij besloten om ouderwets gezellige spelletjes te gaan spelen. Zo kon je samen met de pieten Ozosnel-prikje spelen, koeien melken, pepernoten gooien door de schoorsteen, kruidnootsjoelen en nog veel meer. Aan het einde van de middag hebben de kinderen een belangrijke les geleerd. Namelijk; samen spelen is veel leuker dan spelletjes op de telefoon. Ze kregen allemaal nog een cadeautje en toen gingen Sinterklaas en de pieten weer op pad. Het was een geslaagde middag!"

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Tinte, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d.uit Tinte op Facebook.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Tinte.

- Nieuws: - Nieuws uit Tinte op Facebook.

- Dorpshuis: - Basisschool Tintestein heeft na afloop van schooljaar 2013-2014 helaas de deuren moeten sluiten wegens te weinig leerlingen (op het laatst waren er nog maar 48 leerlingen, terwijl het er volgens de lokale norm 68 zouden moeten zijn). In 2016 is het pand herbestemd tot Verenigingsgebouw Tintestein, waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar diverse verenigingen en stichtingen uit het dorp onderdak vinden.

- Crea met bloemen: - "Anneke van Paridon is 40 jaar werkzaam geweest in het mooie bloemenvak. Met een vader als bloemenkweker kon dat ook niet missen. Ze was mede-eigenaar van een bloemenzaak in Voorschoten en ze werkt nog altijd als arrangeur op bloemententoonstellingen, waaronder de Keukenhof en diverse bloemencorso’s. Ook geeft ze al ruim 20 jaar workshops en die ervaring kan ze goed gebruiken bij het verzorgen van cursussen voor Groei en Bloei. Tijdens de cursus “Creatief met bloemen” in Tinte leer je een leuke decoratie voor thuis te maken. Diverse technieken komen tijdens deze lessen aan bod. Daarnaast is er ruimte voor een stukje theorie waarin o.a. het een en ander wordt verteld over het verwerken en verzorgen van bloemen en bladmaterialen."

- Sport: - Gymnastiekvereniging ODI (= Ontspanning Door Inspanning) biedt diverse mogelijkheden voor jong en ouder om in Tinte aan sport te doen. Kom maar eens op de lessen/trainingen kijken, je zult zien dat sporten ook erg gezellig kan zijn. Een gratis les volgen? Je kunt geheel vrijblijvend een keer meedoen aan onze activiteiten, je ziet dan ook meteen wie er les geeft. De vereniging heeft ruim 200 leden en traint in de Odiaan, dat gevestigd is in een voormalig schoolgebouw, dat de vereniging in 1989 voor een symbolisch bedrag van de gemeente heeft kunnen overnemen. ODI heeft ook een toneelgroep, waarvoor zie het kopje Evenementen.

Reactie toevoegen