Tappersheul

Plaats
Buurtschap
Oudewater
Lopikerwaard
Utrecht

tappersheul_straatnaambord.jpg

Tappersheul is een buurtschap en bedrijventerrein in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Oudewater. De buurtschap valt onder de stad Oudewater.

Tappersheul is een buurtschap en bedrijventerrein in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Oudewater. De buurtschap valt onder de stad Oudewater.

Tappersheul (2).JPG

De landelijke, groene buurtschap Tappersheul bij Oudewater vormt een contrast met het dichtbijgelegen en naar de buurtschap genoemde bedrijventerrein.

De landelijke, groene buurtschap Tappersheul bij Oudewater vormt een contrast met het dichtbijgelegen en naar de buurtschap genoemde bedrijventerrein.

tappersheul_4.jpg

Buurtschap Tappersheul ligt binnen de bebouwde kom van Oudewater, en wordt ter plekke niet expliciet aangegeven (bijv. met witte onderbordjes onder de komborden Oudewater). Je kunt dus alleen aan dit straatnaambordje zien dat je er bent aangekomen.

Buurtschap Tappersheul ligt binnen de bebouwde kom van Oudewater, en wordt ter plekke niet expliciet aangegeven (bijv. met witte onderbordjes onder de komborden Oudewater). Je kunt dus alleen aan dit straatnaambordje zien dat je er bent aangekomen.

tappersheul.jpg

De Kerkwetering bij buurtschap Tappersheul

De Kerkwetering bij buurtschap Tappersheul

tappersheul_2.jpg

Vanuit Oudewater de brug over van de Kerkwetering en we staan ineens in de piepkleine buurtschap Tappersheul. Niet te hard rijden of lopen, want je bent er zo weer uit!

Vanuit Oudewater de brug over van de Kerkwetering en we staan ineens in de piepkleine buurtschap Tappersheul. Niet te hard rijden of lopen, want je bent er zo weer uit!

tappersheul_3.jpg

Vanuit de buurtschap Tappersheul zien we over de Kerkwetering en de Joh. J. Vierbergenweg naar het grote Bedrijventerrein Tappersheul, dat naar de buurtschap is genoemd. De komende jaren staan daar een uitbreiding en vele verbeteringen op stapel.

Vanuit de buurtschap Tappersheul zien we over de Kerkwetering en de Joh. J. Vierbergenweg naar het grote Bedrijventerrein Tappersheul, dat naar de buurtschap is genoemd. De komende jaren staan daar een uitbreiding en vele verbeteringen op stapel.

Tappersheul

Terug naar boven

Status

- Tappersheul is een buurtschap en bedrijventerrein in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Oudewater.

- Tappersheul is de enige plaats die, naast Oudewater zelf, altijd al bij de gemeente Oudewater heeft gehoord. De overige kernen zijn er later door gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties aan toegevoegd.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder de stad Oudewater.

- De buurtschap Tappersheul heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Tappersheul.

Naamsverklaring
"De naam stamt mogelijk van heul ‘doorlaat in een dijk, duiker’, bij een tapperij ‘herberg’, of anders stamt dit toponiem mogelijk van het geslacht Tapper."(601) "De buurtschap is ontstaan op het punt waar de weg van Papekop naar Oudewater, de Papekopperdijk, kruist met de weg en buurtschap Ruige Weide. Op dit kruispunt bevond zich in de Kerkwetering een sluisje, ook wel ‘heul’ genoemd. Daarbij stonden enkele woningen en een café, vandaar de naam ‘Tappers-heul’. De sluis is rond 1820 gesloopt." (bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt N van Oudewater, rond de splitsing Ruige Weide / Tappersheul / Papekopperstraatweg / Kerkwetering.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Tappersheul slechts 3 panden met 20 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners. Per 1 september 1970 is door de gemeente Oudewater 1 hectare (onbewoond) overgenomen van de per die datum opgeheven gemeente Driebruggen. Dit betrof een grenscorrectie in verband met het onder één gemeente brengen van bepaalde weteringen en het ontwikkelen van het bedrijventerrein.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Gemaal
Gemaal Tappersheul is voorzien van een in 2016 geïnstalleerde MIR-2 stationair reiniger. Door de beperkte ruimte is de reiniger uitgevoerd met uitneembare deuren. De capaciteit van de reiniger bedraagt 500 kg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Kernrandzonevisie
"In opdracht van de gemeente Oudewater heeft KuiperCompagnons in 2019 de Kernrandzonevisie Tappersheul III opgesteld. De gemeente wil hier het bestaande bedrijventerrein uitbreiden en er ook een aantal sportvoorzieningen realiseren. Omdat Oudewater hier grenst aan het open veenweidegebied van het Groene Hart, is het belangrijk om een goede landschappelijke visie te hebben op hoe deze nieuwe voorzieningen het beste kunnen worden ontwikkeld en ingepast. De toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde van de zone zijn van belang om een duurzame kernrand voor de toekomst te borgen. Een belangrijk onderdeel van de op te stellen visie zijn ook de stad-landverbindingen, de landschappelijke inpassing, de zichtlijnen en de te realiseren watercompensatie." (bron: KuiperCompagnons)

Terug naar boven

Links

- Bedrijfsleven / ondernemen: - O en ZO van buurtschap Tappersheul ligt het gelijknamige bedrijventerrein. Er zijn ca. 120 bedrijven gevestigd. Onder de link vind je het Bestemmingsplan (2010), inclusief zienswijzen en de reactie van de gemeente daarop.

- In 2015 hebben de gemeente Oudewater en vereniging ViTap intensief samengewerkt om Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Tappersheul te realiseren. In oktober 2015 heeft de gemeente besloten dat de BIZ er gaat komen. De BIZ is in 2016 van start gegaan. Een BIZ-zone is een afgebakend bedrijfsmatig gebied, bijvoorbeeld een bedrijventerrein. De activiteiten c.q. extra voorzieningen komen bovenop het basisvoorzieningenniveau van de gemeente. Deze activiteiten c.q. extra voorzieningen moeten zowel het gezamenlijk als het algemene belang van de ondernemers dienen waarbij, via stemming, een meerderheid onder alle bijdrageplichtige ondernemers is vereist. Concreet kan gedacht worden aan activiteiten als het verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinzameling, verlichting, schoonmaak, anti-verrommeling, onderhoud, brandveiligheid, graffitiverwijdering en het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking.

Ondernemers betalen op basis van de waarde van hun bedrijfspand een jaarlijkse bijdrage aan Vitap om het BIZ-plan voor Tappersheul uit te voeren. De BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat, iets waar ondernemers en gemeente beide een belang bij hebben. Kosten worden evenwichtiger verdeeld doordat alle ondernemers in het gebied meebetalen. Veel maatregelen zijn collectief goedkoper en effectiever te nemen dan individueel. En de gemeente krijgt een duidelijk aanspreekpunt op het bedrijventerrein.

Voorzitter Piet Six van Vitap is content met het besluit: "Voor ons als bestuur is het een extra motivatie om nu snel van start te gaan met de uitwerking van de plannen voor een ‘strak’ en veilig bedrijvenpark Tappersheul. Fijn dat we nu als ondernemers in ons tempo zelf de regie kunnen nemen in het verbeteren van de omgevingskwaliteit op het bedrijventerrein. Dit uiteraard in een goede samenwerking met de gemeente Oudewater."

- In 2017 hebben gemeente, BIZ-vereniging ViTap, brandweer, MKB Nederland en politie afspraken gemaakt over een schoner, veiliger en goed onderhouden Bedrijvenpark Tappersheul. Het gaat o.a. om goede straat- en pandverlichting, camerabewaking en politiesurveillance om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Zorgen voor een goed wegdek, zodat ondernemers, werknemers, bezoekers en leveranciers veilig op de plaats van bestemming komen. De buitenruimte op orde houden zorgt, zo stellen betrokken partijen, voor een prettige uitstraling en het tegen gaan van verloedering.

Namens de gemeente heeft wethouder Bob Duindam zijn handtekening gezet onder de afsprakenlijst. "Tappersheul is heel belangrijk voor Oudewater", zegt hij in een toelichting. "Veel inwoners verdienen hier hun brood. De ondernemers investeren in hun bedrijf en wij doen dat voor de publieke ruimte. Zo hebben we bijvoorbeeld in de gemeentebegroting voor 2017 extra geld gereserveerd voor het asfalteren van de wegen op het bedrijventerrein."

- "In juli 2020 heeft de gemeente Oudewater het op het bedrijventerrein aanwezige groen én het onderhoud daarvan overgedragen aan ViTap. Zij zijn sindsdien verantwoordelijk om het bedrijventerrein groen en netjes te houden. Het is uniek dat een gemeente een deel van haar groen onderhoudstaken overdraagt aan een private organisatie. Het bestuur van ViTap is blij dat de overname van het groen en het onderhoud daarvan nu formeel geregeld is. Voorzitter Piet Six: “Het was een lange weg. Maar het is goed dat we het met wederzijdse inzet en naar ieders tevredenheid hebben kunnen afronden. Hierdoor ligt nu voor ViTap de weg open om - in eigen regie en tempo - Tappersheul qua groen en onderhoud netjes te houden." (bron: ViTap)

- Bedrijventerrein Tappersheul krijgt een uitbreiding van 3 ha. Dit wordt een verticale strook tegen de O kant van het bestaande terrein. Sinds medio 2017 worden de voorbereidingen hiervoor getroffen. De bestaande delen heten I en II. Het nieuwe deel gaat, dat zal dan niet verrassen, III heten. De belangstelling voor het nieuwe terrein is groot; een informatieavond medio 2017 trok 70 ondernemers, waarvan 40 hun concrete belangstelling kenbaar maakten. Een gemeentelijke presentatie van de plannen is onder deze link terug te lezen. In 2018 stagneerde de voortgang, omdat zich in het uitbreidingsgebied een beschermde diersoort ophield: de heikikker. In zo’n geval schrijft de Flora- en Faunawet voor dat de gemeente het amfibie aan een nieuw leefgebied moet helpen. Dat gebeurt ook; de aangetroffen heikikkers krijgen in de buurt een andere waterpoel.

De realisatie van de uitbreiding gaat medio 2021 plaatsvinden. Medio 2020 is de stand van zaken als volgt, aldus de site van de gemeente: "Het huidige bedrijventerrein Tappersheul is vol. Daarom kunnen ondernemers niet groeien. Ook zijn er andere ondernemers die hun bedrijf graag naar het bedrijventerrein willen verplaatsen. Daarom wil de gemeente het bedrijventerrein uitbreiden. Daarnaast zijn er plannen voor een nieuw zwembad en een skeelerbaan. Locatie van de gewenste uitbreiding. De uitbreiding komt aan de noordoostkant van de stad over de lengte van de Iepenweg, het Toleind en de Kabelslag. De bedrijven komen naast het bestaande bedrijventerrein. De sportvoorzieningen liggen langs de Noort Syde. Het Broeckerpark verschuift daardoor naar het oosten. Ook krijgt het bedrijventerrein een nieuwe recreatieve wandelroute.

Onderzoek: verplaatsen zwembad en skeelerbaan. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om het zwembad en de skeelerbaan van Statenland te verplaatsen naar Tappersheul. In de toekomst kunnen dan woningen op Statenland worden gebouwd. Is verplaatsing mogelijk? Dan is de wens een 12-maanden zwembad te realiseren. Hier kan in de winter binnen worden gezwommen en in de zomer buiten. De skeelerbaan kan worden gebruikt voor wedstrijden. Ook krijgt het een buitenring. Als het vriest kan de buitenring worden ingezet als natuurijsbaan.

Werkzaamheden Broeckerpark. Eerder zijn er werkzaamheden in het Broeckerpark uitgevoerd om de beschermde heikikkers te verplaatsen naar een veilige plek. In het Broeckerpark zijn amfibieënschermen geplaatst langs de Iepenweg en het Toleind. De komende tijd vinden er meer werkzaamheden plaats: Een deel van de bomen langs de Iepenweg en het Toleind wordt verplaatst naar een nieuwe plek langs de Iepenweg. Zo ontstaat een nieuwe rij van volwassen bomen. De bomen die niet verplaatst kunnen worden, worden gekapt. In het nieuwe landschapspark dat de gemeente gaat aanleggen worden nieuwe bomen aangeplant. Op de Elzenweg, Wilgenweg, Populierenweg op de plek van het hek bij de Iepenweg/Toleind worden zandzakken geplaatst. De grond wordt zo voorbelast voor nieuwe wegen die worden aangelegd. Het zand zal er zeker een jaar liggen. Daarna worden de wegen aangelegd en de omgeving verder ingericht." Voor nadere informatie zie het ontwerp Bestemmingplan Tappersheul III (2021), de online presentatie die in juni 2020 over de beoogde uitbreiding is gehouden en de pagina van de gemeente over de uitbreiding van het bedrijventerrein.

Reactie toevoegen