Stuifzand

Plaats
Dorp
Hoogeveen
Drenthe

stuifzand_plaatsnaambord_kopie.jpg

Stuifzand is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen. T/m 1997 gemeente Ruinen.

Stuifzand is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen. T/m 1997 gemeente Ruinen.

Stuifzand

Terug naar boven

Status

- Stuifzand is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen. T/m 1997 gemeente Ruinen. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1998 is de dorpskern met het grootste deel van het buitengebied overgegaan naar de gemeente Hoogeveen. Een klein deel van het buitengebied is door grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Midden-Drenthe.

- Onder het dorp Stuifzand valt ook de buurtschap Zwartschaap en het N deel van de buurtschap Siberië.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Stoefzaand.

Oudere vermeldingen
1847 Stuifzand.

Naamsverklaring
Betekent het Nieuwnederlandse stuifzand 'terrein bestaande uit fijn, droog zand, dat gemakkelijk wegwaait'. Het was hier destijds ook daadwerkelijk een stuifzandgebied, ontstaan door de ontbossing van de 17e en 18e eeuw.(1)

Terug naar boven

Ligging

Stuifzand ligt direct N van Hoogeveen. W van de compacte dorpskern loopt het Oude Diep. Het dorpsgebied wordt in het W begrensd door de spoorlijn naar Assen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Stuifzand heeft ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Onderwijs
In Stuifzand wordt in 1835 een winterbijschool geopend, een direct gevolg van de toename van de bevolking. In 1843 stort de school in en raakt onderwijzer E. Kremer gewond. Hij is daarna niet meer in staat zware arbeid te verrichten. Kremer wordt door het - nogal harteloze - gemeentebestuur ontslagen. Op zijn verzoek om een pensioen van ongeveer ƒ 125,00 per jaar of ander passend werk, antwoorden de bestuurders afwijzend en vertellen hem dat hij zelf maar in zijn onderhoud moet voorzien. Kremer krijgt slechts een eenmalig bedrag van ƒ 25,00 uit de gemeentekas. De school is ongetwijfeld herbouwd. In 1884 verrijst er een nieuw schoolgebouw. In een krantenartikel van 27 oktober 1884 wordt verslag gedaan van de feestelijke ingebruikname:

"Stuifzand - Heden wordt hier de nieuwe school feestelijk ingewijd. Des morgens omstreeks half tien vereenigden zich een 70-tal kinderen in de oude, met groen en vlaggen versierde school, terwijl een grote vlag op de nieuwe school wapperde. De kinderen staken allen ook in hun zondagse pak, elk voorzien van een vlaggetje. Nadat zij een paar feestliederen hadden gezongen, werd elk kind getracteerd op een flink stuk koek. Daarna trok de ganse schare uit de oude en in de nieuwe school, waarna inmiddels vele ingezetenen, benevens de heer Hoegsma, architect, en aannemer Niehuis bijeengekomen waren. De burgemeester sprak nu een toepasselijk woord tot de verzamelden, waarna de kinderen weder een vrolijk lied ten gehore brachten en toen onder geleide van hun onderwijzer, niet tegenstaande het stormachtige weer, een korte wandeling door het dorp deden.

In de school teruggekomen werd hen krentenbrood en chocolade aangeboden. Eene tombola zonder nieten besloot het kinderfeest. Nu was de beurt aan het jonge volkje, dat een paar volksspelen had georganiseerd. De jongens zouden knipsteken en de jonge dochters koordknijpen. Beide spelen liepen flink van stapel en brachten onderscheidene keren de lachspieren der toeschouwers in beweging. Met het vallen van den avond waren de spelen geëindigd en keerden de toeschouwers allen hoogst voldaan huiswaarts, terwijl het jonge volkje zich des avonds genoeglijk met elkaar vermaakte, tot dat men eindelijk, zonder eenige stoornis, naar huis ging." (bron: de lokale dorpssite, waarvoor zie het kopje Links. Voor de actuele onderwijssituatie in Stuifzand, zie eveneens het kopje Links)

Tweede Wereldoorlog
Kamp Stuifzand, een kamp voor joodse dwangarbeiders in 1942, lag aan de Wijsterseweg, iets ten noorden van Hoogeveen. Het kamp had een capaciteit voor maximaal 96 dwangarbeiders en bestond onder andere uit twee barakken voor ieder 48 personen, een wasplaats, een ontspanningslokaal, een keuken, woning voor de kok/beheerder, pompstation en een rijwielbarak.

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht op de pagina Geschiedenis van Stuifzand op de lokale dorpssite, met o.a. een mooi gedicht over het dorp, van Arend Victorie (voormalig regisseur van de toneelvereniging), en een mooi werkstuk over het dorp van Mart Linde uit Hoogeveen, die dat destijds als 14-jarige heeft gemaakt voor school (toen 3 gymnasium). Helaas staat er geen jaar bij. Het moet al van een behoorlijk aantal jaren geleden zijn, zou je denken, omdat hij spreekt van 300 inwoners, wat inmiddels is verdubbeld. Tenzij er recent veel nieuwbouw in het dorp is gepleegd, of dat getal wellicht sowieso niet goed was.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Stuifzand is een nieuwbouwwijkje met ca. 20 woningen in ontwikkeling, gelegen aan de weg De Kniepe, direct NO van de bestaande dorpskern. Anno 2020 zijn er nog enkele kavels beschikbaar. - Hier vind je de kavelindeling.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "Het kleinste huisje van Drenthe, aan de Secteweg N van de dorpskern van Stuifzand, is weer in de oude glorie te aanschouwen. Olde Greetie, die tot 1984 het huisje heeft bewoond, had waarschijnlijk niet gesnapt waarom ze dat 'oude ding' hebben herbouwd. Haar klein- en achterkleinkinderen zijn er echter heel blij mee, ondanks het feit dat de binnenkant nauwelijks herinneringen oproept aan vroeger. Olde Greetie is bijna honderd geworden. Tot haar 98e heeft ze in het kleine vervenershuisje gewoond. Greetie Linde en haar man hebben er hun vijf kinderen grootgebracht. Nadat de kinderen het huis hadden verlaten en haar man was overleden, is zij er alleen blijven wonen. De woonomstandigheden waren tot het laatst toe uiterst primitief. Een douche was er bijvoorbeeld niet en van de gasaansluiting durfde ze geen gebruik te maken. Het oorspronkelijke huisje was gebouwd van plaggen, maar werd al vrij snel in steen opgetrokken. Het enige deel dat tot het laatst toe uit plaggen bestond was het achterhuis, dat er later tegenaan is gebouwd. Plaggen zijn nu niet meer terug te vinden. Wel is geprobeerd het huisje zo authentiek mogelijk weer op te bouwen. Daarom is onder meer gebruik gemaakt van de oude steen.

Het kleinste huisje van Drenthe kon worden herbouwd dankzij de inzet van Stichting Het Drentse Landschap. In 1998 is deze stichting een actie gestart voor behoud van het vervenershuisje in Stuifzand, dat definitief tegen de vlakte zou gaan. Een sloopvergunning was reeds afgegeven. De actie had succes, hoewel het niet eenvoudig was. Met name de financiering van de herbouw bleek een struikelblok. Uiteindelijk is het monument van de armoede er gekomen met behulp van het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme, de provincie Drenthe, de Postcode Loterij, een particulier en de gemeente Hoogeveen. Directeur E.W.G. van der Bilt van Stichting Het Drentse landschap toonde zich een tevreden man. "Samen zijn we er in geslaagd iets uit het verleden weer toekomst te geven. Het huisje is een zichtbare plek van de Drentse overlevingscultuur. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen gaan wij nu nog aan de slag met het verhaal achter het huisje. Mensen moeten vertrouwd worden gemaakt met hun eigen leefwereld en achtergrond." Het kleinste huisje is te huur als vakantiewoning via Drentslandschaplogies." (bron: dorpssite)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting F.I.S. (= Feest in Stuifzand) organiseert jaarlijks het Dorpsfeest (weekend in doorgaans juni). De rode draad van het feest is de Zeskamp, waar teams vanuit de verschillende straten/buurten tegen elkaar strijden om de felbegeerde wisselbeker. Vaste onderdelen van de zeskamp zijn de playbackshow, een hindernisbaan en het klootschieten. Ook moet elk jaar een boog of een versierde wagen gemaakt worden per straat (telt mee in de eindscore). Het feest begint op donderdag en duurt tot en met zondag en vindt plaats op het sportterrein achter de Eisenweg. Elk jaar wordt gekozen voor een ander thema.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Stuifzand, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Stuifzand.

- Nieuws: - Dorpskrant De Verstoever (5 tot 6x per jaar) is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Stuifzand is in 1950 opgericht, omdat er behoefte was de belangen van het dorp te behartigen, eerst bij de gemeente Ruinen en na de gemeentelijke herindeling bij de gemeente Hoogeveen. Op dit moment zijn er 5 bestuursleden, die allemaal vrijwillig hun tijd en energie steken in de belangen van het dorp. Wij hebben aanzet gegeven tot het realiseren van o.a. het project "Dorpen in 't groen", het fietspad naar Hoogeveen en de rotonde, de 2 dorpsommetjes, de nieuwe speeltuin en het fietspad Zwartschaap. Wij streven ernaar zitting te nemen in werkgroepen die bezig zijn met veranderingen in ons dorp. Bijvoorbeeld de nieuwbouw, de Initiatiefgroep van De Smederijen, de werkgroep Speeltuin, het begraafplaatsenbeleid van de gemeente, de werkgroep fietspad Zwartschaap en de werkgroep Leerlingenvervoer. Verder hebben wij als PB zitting in het BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe), Dorpenteam Noordwest, Overleggroep Kleine Dorpen van de gemeente Hoogeveen en de Voorbereidingscommissie Herdenking 4 mei.

Huidige actiepunten zijn: het verplaatsen van de lantaarnpaal bij de oversteekplaats voor fietsers op Zwartschaap, het onderhoud van de dorpsommetjes, verlichting in het pad tussen de Hoofdweg en Kolkweg, het onderhoud van de bermen van de Hoofdweg en het tegelpad van de school naar de Secteweg. Gerealiseerd is, na jarenlang "gezeur" bij de gemeente en Actium over het pand Cavaljéweg 17, dat dit is verkocht en wordt verbouwd. De contributie voor het lidmaatschap van PB Stuifzand bedraagt € 6,00 per gezin per jaar. Dit geld wordt besteed aan zaken die belangrijk zijn voor de saamhorigheid in ons dorp, zoals een bijdrage aan de feestcommissie voor het Stuifzandse feest, de activiteitencommissie, de 4 mei herdenking, contributies van Het Drentsche Landschap en de BOKD. Bovendien een bijdrage in de onkosten voor het in stand houden van De Verstoever."

- Dorpshuis: - "Sinds juli 2015 zijn Erwin en Jolanda Laurenssen de nieuwe beheerders van Ons Dorpshuis in Stuifzand. Het echtpaar is voortvarend van start gegaan en woont (samen met hun dochters) in de woning naast Ons Dorpshuis. Hierbij willen ze zich graag even voorstellen: "We noemen het dorpshuis ook wel de huiskamer van het dorp. Hier komen de inwoners en zijn verenigingen allemaal samen voor gezelligheid en evenementen. Het eerste wat wij Erwin & Jolanda graag wilden is het dorpshuis weer een centraal punt te maken in het dorp. Dit willen we graag bereiken met een ongedwongen en vrije sfeer. Daarnaast willen we graag een aantal verbeteringen toepassen in het dorpshuis. Een voorbeeld hiervan is dat we een prachtig zonnenterras aan de achterzijde van het dorpshuis willen realiseren. Ook heel belangrijk in ons dorpshuis zijn de vereningen die wekelijks gebruik maken van ons dorpshuis. Er zijn o.a. verenigingen van de biljart, de koersbal, dart, line dancers, klaverjassen, jokeren en nog veel meer. Wil jij je ook graag aansluiten bij een vereniging of wat meer informatie? Neem dan contact met ons op. Erwin & Jolanda, e-mail: dorpshuisstuifzand@outlook.com, tel. 0528-262577." In november en december verkopen ze mooie kerstbomen, en in december oliebollen en appelflappen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Zandloper is in 1985 ontstaan door een fusie van de openbare lagere school en de neutraal bijzondere kleuterschool in Stuifzand en de openbare lagere school in Fluitenberg. In schooljaar 1987-1988 vond een ingrijpende verbouwing plaats en kreeg het gebouw de huidige vormgeving. In schooljaar 1992-1993 wordt besloten de school van een naam te voorzien. Uit een aantal ideeën wordt door personeel en ouderraad vervolgens de naam De Zandloper gekozen.

"Basisschool De Zandloper is de enige school in het dorp. Samen met Kindcentrum De Zandloper (in hetzelfde gebouw) is het een belangrijke spil van het dorp. Stuifzand was vroeger woest en verlaten. Met beperkte verbindingen met de omgeving was het een gebied voor vrijbuiters. Sinds er, rond 1850, een schooltje werd gesticht is er veel veranderd maar de vrijbuitersfeer van vroeger is er nog altijd. In ons dorp weten we dat zand komt aangewaaid en dat voor de rest gewerkt moet worden. Dat doen we dus ook in onze school. Elke dag maken we onze kleine vrijbuitertjes een stukje wijzer. In rekenen en taal, in spelling, ruimtelijk inzicht en sociale vaardigheden. Belangrijk voor de toekomst. Wat ook belangrijk is: nieuwsgierigheid, vrijheidsgevoel en enthousiasme. Dat stimuleren we graag.

Je kunt je pas goed ontwikkelen in een prettige en geborgen omgeving. Dat wil De Zandloper zijn en daar zijn Kanjers bij nodig. Leerlingen moeten zichzelf durven zijn, zich veilig voelen, betrokkenheid tonen, gevoelens onder woorden kunnen brengen en zelfvertrouwen krijgen. Van groep 1 tot en met groep 8 wordt daaraan gewerkt. En in groep 8 wordt het afgesloten met een Kanjerdiploma voor elke leerling. Onze leerkrachten zijn gediplomeerde Kanjertrainers en daarom is Basisschool De Zandloper in Stuifzand een Kanjerschool met Kanjers van leerlingen!" Aldus de school op haar site.

- "BSO de Zandkanjers is gevestigd in Stuifzand. De opvang vindt plaats in basisschool OBS De Zandloper. Wij werken dan ook nauw samen met de school. We vinden het erg belangrijk dat de kinderen een gevoel van veiligheid bij ons ervaren. Wij bieden daarom ook kindvergaderingen aan waarbij de kinderen kunnen aangeven wat ze graag willen doen of wat ze missen bij ons op de groep. Daarnaast werken wij ook met zelfstandigheidscontracten. Hierin wordt aangegeven of hij/zij zelfstandig kan buiten spelen, naar de sport mag en/of hij/zij met vriendjes in de buurt mag spelen. Dit wordt altijd in overleg gedaan met ouders/verzorgers. Wij vinden het erg belangrijk om vaak naar buiten te gaan om de wereld te ontdekken. Het dorp ligt in een prachtige omgeving met veel natuur. Wij bieden activiteiten aan, maar geven de kinderen de ruimte of zij dit willen doen of niet. Vrijheid vinden wij erg belangrijk." BSO de Zandkanjers valt onder Bij de meiden Kinderopvang. Kennelijk bestaat deze BSO nog niet lang, want hier vinden wij een verslag van de eerste dag (het jaar weten wij niet, want dat staat er niet bij).

- Sport: - "Klootschietvereniging Stuifzand (KSVS) is een gezellige, leuke vereniging voor jong en oud die houden van een ronde klootschieten, de even weken op zaterdag en de oneven weken op zondag."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Stuifzand.

Reactie toevoegen