Stegerveld

Plaats
Buurtschap
Ommen Hardenberg
Salland
Overijssel

Stegerveld

Terug naar boven

Status

- Stegerveld is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, in deels gemeente Ommen (t/m 30-6-1818 gemeente Ommen, per 1-7-1818 over naar gemeente Ambt Ommen, per 1-5-1923 over naar gemeente Ommen), en deels gemeente Hardenberg (deel onder het dorp Rheeze: t/m 30-6-1818 gemeente Hardenberg, per 1-7-1818 over naar gemeente Ambt Hardenberg, per 1-5-1941 over naar gemeente Hardenberg; deel onder het dorp Dedemsvaart: t/m 2000 gemeente Avereest, in 2001 over naar gemeente Hardenberg).

- Het kleine deel van de buurtschap dat onder het dorp Dedemsvaart valt, valt ook voor de postadressen daaronder, maar omdat zowel de buurtschappen Stegeren (in de gemeente Ommen) als Rheezerveen (in de gemeente Hardenberg) formele woonplaatsen met onder andere eigen postcodes en postale plaatsnamen in het postcodeboek zijn, vallen de andere delen van de buurtschap Stegerveld voor de postadressen onder die twee buurtschappen. In de praktijk vallen deze delen van de buurtschap onder respectievelijk de stad Ommen en het dorp Rheeze.

- De buurtschap Stegerveld heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Stegerveld ligt rond de wegen Elfde Wijk (het gedeelte van deze weg vanaf huisnummer 7a, in ZW richting), Verlengde Elfde Wijk, Zwarte Pad (het gedeelte van deze weg N van de N36), Rooiweg, Ondersloot Noord en Driehoekweg (het gedeelte van deze weg N van de N36; O zijde). De buurtschap ligt NO van de stad Ommen, W van de stad Hardenberg, ZO van het dorp Dedemsvaart, Z van het dorp Drogteropslagen, NW van het dorp Rheeze en ZW van de dorpen Lutten en Slagharen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Stegerveld omvat ca. 50 huizen met ca. 125 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het pand op Stegerensallee 59 in Stegerveld is van 1881 tot 1936 in gebruik geweest als Hervormde Rehobothkerk. In dat jaar is het verbouwd tot woonhuis.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Trage Tocht Stegeren (12 km) is een mooie, afwisselende wandeling in het Vechtdal. Bij startpunt de stuw van Junne heb je een fraai uitzicht over de Vecht. De eerste kilometers gaan over asfalt om de Stegerense esgronden heen, maar er komt hier nauwelijks verkeer. Je ervaart rust en stilte. Op het volgende deel van de wandeling loop je in de rand van het Bentinckbos langs het Vechtdal. Dan steek je een verrassend en bijzonder heideveld met veel grote jeneverbesstruiken over in de richting van het Diffelerveld. Dit deel van Boswachterij Hardenberg is minder spectaculair, maar de grassige boswegen geven ook wel weer een aparte sfeer aan het dennenbos. Hierna loop je door het halfopen boerenland langs akkers en sloten van het Stegerveld terug naar Stegeren en de stuw van Junne.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Het voormalige munitiemagazijnencomplex Stegerveld, N van Stegeren aan de N34, is heringericht tot Zorglandgoed Stegerveld van de Baalderborg Groep. Rond eind jaren vijftig van de vorige eeuw, toen het munitiecomplex werd aangelegd, bestond dit gebied uit woeste heidegrond. In de jaren zeventig was er door bebossing al weinig meer van de oorspronkelijke heide over. Aan het einde van de periode van de Koude Oorlog verloren munitiedepots als Stegerveld hun functie en werd nagedacht over de toekomst van de terreinen. Bij provincie Overijssel en gemeente Ommen bestond al geruime tijd de wens dat het depot gesloten zou worden. De munitietransporten brachten veiligheidsrisico's met zich mee en door het bouwverbod in de veiligheidszone van het terrein konden agrarische bedrijven niet uitbreiden.

In 2005 sloot Defensie het complex. Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) kocht het complex als onderdeel van een grotere deal met Defensie. Provincie, gemeente en Dienst Landelijk Gebied (DLG)/ Rijksvastgoedbedrijf zochten gezamenlijk naar een nieuwe bestemming. De uitgangspunten hiervoor waren dat deze de bedrijfsvoering van de omringende agrarische bedrijven niet mag hinderen en dat de nieuwe functie goed past bij de ecologische hoofdstructuur (EHS) waar het terrein aan grenst. Het idee ontstond om een groep cliënten van zorginstelling Baalderborg Groep, voor wie het moeilijk was om een geschikte locatie te vinden, op Stegerveld te huisvesten. De cliënten van Baalderborg zijn gebaat bij een prikkelarme omgeving en een gestructureerd, voorspelbaar leefpatroon.

Woningstichting de Veste trad op als projectontwikkelaar en vond in de Baalderborg Groep een geschikte partner. Het project is in 2013 gereed gekomen. Zorglandgoed Stegerveld richt zich in hoofdzaak op de functies zorg en natuur en ondergeschikt daaraan ook op recreatie en het hergebruik van een aantal bunkers. Op het zorglandgoed is door eigenaar Woningcorporatie De Veste huisvesting gerealiseerd met veel ruimte en groen voor 24 zwaar autistische jongeren. Prikkelvrij en vandalisme-bestendig ontwerpen was daarom van belang.

Bij de inrichting van het terrein is het militaire erfgoed uit de Koude Oorlog voor een deel behouden. Op het terrein stonden grote en kleine bunkers, opslagloodsen en andere gebouwen. De locatie is grotendeels begroeid met een gemengd bos waarbij zelfs op de munitiebunkers bomen zijn aangeplant om het complex zowel vanaf de grond als vanuit de lucht zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Het grootste deel van het terrein is door sloop van diverse munitiebunkers en verwijdering van de infrastructuur teruggegeven aan de natuur. Het object ligt in de provinciale Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Op een beperkt gedeelte van het terrein zijn enkele karakteristieke grondgedekte bunkers omgebouwd tot moderne woningen en gemeenschappelijke ruimtes. De betonnen bunkers zijn door IAA-architecten omgebouwd tot een lichte en prettige woonomgeving. Glazen gangen verbinden de bunkers en leiden door de landschappelijke, minimalistische tuin, ontworpen door Eelerwoude, rekening houdend met de omstandigheden van de doelgroep. Gekozen is voor het in stand houden van 7 van de 22 bunkers. Daarvan zijn er 4 met elkaar verbonden en geschikt gemaakt als zorgwoning. Het gaat om grondgedekte bunkers met begroeiing, waardoor hun vroegere functie duidelijk zichtbaar blijft. Drie bunkers worden gebruikt voor opslag/dagbesteding. Eén van de overige bunkers heeft een natuurfunctie en is geschikt gemaakt voor de op het terrein aangetroffen vleermuizen.

In één van de bunkers hadden namelijk zich vleermuizen genesteld. De vleermuis is in Nederland een strikt beschermde diersoort, wat betekent dat zijn verblijfplaatsen niet geschaad of gestoord mogen worden. Deze bunker is echter herbestemd. Daarom zijn in een aangrenzende, identieke bunker vleermuiskasten opgehangen en is de toegankelijkheid voor de dieren verbeterd. De overige bunkers zijn gesloopt, maar hebben hun footprint behouden. Het totale gebied is ruim 13 hectare groot.

Bijzonder in het planproces van Zorglandgoed Stegerveld is de samenwerking van verschillende overheidsorganen met particuliere partijen. Bij omwonenden waren er in het begin twijfels, omdat men bang was dat het project belemmerend zou werken voor de omliggende agrarische bedrijven. Boeren wilden weten wat er ging gebeuren en welke gevolgen dit voor hen zou hebben. Goede voorlichting door woningstichting De Veste en ook door Rijk, provincie en gemeente zorgde ervoor dat de aanvankelijke scepsis veranderde in een positieve meedenkende houding bij de omwonenden. In de inspraakfase zijn verschillende schriftelijke inspraakreacties ingediend, maar door uit te leggen dat het zorglandgoed geen belemmerende werking heeft op de agrarische functie, zijn mensen over de streep getrokken en zijn in de ontwerpfase van het plan geen zienswijzen ingediend. - Zie ook Bestemmingsplan Buitengebied, Zorglandgoed Stegerveld, Nota van Inspraak en Overleg.

Drie jaar na de opening van Zorglandgoed Stegerveld zijn de partners ingenomen met het resultaat. Ronny Angelier van woningcorporatie De Veste: ‘Het is een intensief traject geweest, met veel gepraat en gepuzzel. Maar uiteindelijk is het precies geworden wat we voor ogen hadden.' Berry Evertsen van de Baalderborggroep: ’Stegerveld is echt een succes. Wij merken dat de cliënten baat hebben bij de rust van dit zorglandgoed. Omdat ze hier amper prikkels van buitenaf krijgen, vertonen ze veel minder vaak extreem gedrag dan vroeger. Ze worden steeds rustiger en daar draagt deze locatie in grote mate aan bij.’

Het natuurgebied blijft deels vrij toegankelijk voor publiek. Bewoners dragen waar mogelijk een steentje bij aan het onderhoud van het terrein. Zorg en wonen worden op die manier dus prachtig gecombineerd met natuur en het beheer ervan. Zie verder verslag herberstemming munitiecomplex Stegerveld door de provincie Overijssel.

Reactie toevoegen