Stedendriehoek / Cleantech Regio

Streek
Stedendriehoek
OverijsselGelderland

stedendriehoek_kaart.jpg

Regio Stedendriehoek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, en profileert zich tegenwoordig tevens als Cleantech Regio.

Regio Stedendriehoek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen, en profileert zich tegenwoordig tevens als Cleantech Regio.

Stedendriehoek / Cleantech Regio

Terug naar boven

Status

- De Regio Stedendriehoek is een bestuurlijk samenwerkingsverband in grotendeels provincie Gelderland, deels provincie Overijssel. De Regio - als bestuurlijk samenwerkingsverband - is een 'openbaar lichaam' op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR).

- Regio Stedendriehoek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De Regio Stedendriehoek is genoemd naar de driehoek die de 3 grootste steden in het gebied vormen: Apeldoorn, Deventer en Zutphen.

De Regio Stedendriehoek als bestuurlijk samenwerkingsverband is opgericht in 1993. Het is tevens - ook al voordien - een geografische aanduiding van de regio.

Het samenwerkingsverband profileert zich sinds enkele jaren tevens als Cleantech Regio, waarbij wij de indruk hebben dat - vooralsnog - beide benamingen in gebruik blijven, wellicht vanwege de naamsbekendheid die de naam Stedendriehoek inmiddels heeft opgebouwd. Hoe dat in elkaar zit, kun je lezen op de pagina Organisatie en agenda's Cleantech Regio. In de animatievideo Cleantech Regio kun je zien waar dit samenwerkingsverband voor staat, waar ze nu staan, waar ze heen willen, en hoe ze dat gaan bereiken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De 7 in de Regio Stedendriehoek samenwerkende gemeenten omvatten gezamenlijk ca. 175.000 huizen met ruim 400.000 inwoners, op een oppervlakte van ca. 1.100 km2 oftewel 110.000 hectare. Verder zijn er in de regio ca. 200.000 werkenden, ca. 3.000 winkels en ca. 28.000 bedrijven.

De regio heeft een stabiele en veerkrachtige economische structuur. De industrie, zakelijke dienstverlening en publieke sector domineren het economisch profiel. Het MKB is een stuwende kracht voor de economie in de regio Stedendriehoek. De MKB-maakindustrie is sterk aanwezig in de regio, met circa 27.500 arbeidsplaatsen en 1.700 vestigingen. Het aandeel van deze sector in de regio is 20%. Dat is 6,4 % hoger dan het landelijk gemiddelde.

Voor verdere statistieken in deze regio zie de Stedendriehoek Index, een instrument dat dient als monitor en naslagwerk voor de regio. Of als nadere kennismaking met de regio. Wist je bijvoorbeeld dat dit de enige regio buiten de Randstad is met een positief migratiesaldo ten opzichte van de Randstad? Of dat in deze regio per 1000 woningen het grootste aantal zonnepanelen is geïnstalleerd?

De Stedendriehoek Index toont 80 indicatoren van de regio, verdeeld over 10 thema’s. De Index is interessant voor ondernemers, beleidsmakers, bestuurders, studenten en voor ieder ander die meer wil weten over de regio. De indicatoren worden jaarlijks geactualiseerd. Ze vergelijken de cijfers met landelijke ontwikkelingen én met andere regio’s.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Als gevolg van allerlei ontwikkelingen in het openbaar bestuur, waaronder de decentralisaties van taken in het sociaal domein, komt er veel op de gemeenten af. De opgaven waarvoor zij komen te staan zijn bijzonder groot. Als gevolg hiervan wordt er nu en in de toekomst een sterk beroep gedaan op de bestuurskracht van gemeenten. De Gelderse gemeenten, de VNG afdeling Gelderland en de provincie Gelderland onderzochten in 2014 en 2015 gezamenlijk het vermogen van gemeenten om het groeiende takenpakket adequaat te vervullen. Het onderzoek resulteert in aanbevelingen aan gemeenten en provincie voor het bevorderen van een sterk en toekomstbestendig bestuur in Gelderland. De Adviescommissie Sterk Bestuur in Gelderland heeft ook gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van gemeenten in de regio Stedendriehoek. Dit heeft geleid tot een helder beeld van deze regio. Hun waarnemingen en conclusies tref je aan in het rapport 'Sterk Bestuur in de regio Stedendriehoek' (2015). De adviescommissie heeft per gemeente een beknopte kansen- en ontwikkelanalyse opgesteld. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden, beperkingen en inspanningen van gemeenten om actief bij te dragen aan sterke samenwerking en uitvoering van programma’s in de regio.

- De regio Stedendriehoek bestaat als samenwerkingsverband nog altijd onder die naam, maar profileert zich vandaag de dag tevens / in toenemende mate als Cleantech Regio. De Stedendriehoek-gemeenten werken met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hand in hand. De Cleantech Regio is ambitieus en wil in 2030 energieneutraal zijn. Ze gaan voor een schone, prettige leefomgeving, schoon vervoer en goede bereikbaarheid, innovatie in cleantech business, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een zichtbare en herkenbare regio. De 5 speerpunten van de Cleantech Regio zijn:

Economie en innovatie
Duurzaam en energieneutraal produceren met zo min mogelijk afval: dat is goed voor het milieu én voor onze economie. Economische en ecologische ambities gaan in de Cleantech Regio hand in hand. Zij koersen op ca. 4.000 extra cleantech banen in 2020. Jaarlijks gaan ze voor 33 procent minder afval en 10 procent minder CO2-uitstoot. Cleantech Regio excelleert in cleantech business en accelereert in innovatie en energietransitie. Uitvoeringsorganisatie Cleantech Regio Development ondersteunt inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties in hun cleantech ambities. De rode loper gaat uit voor nieuwe cleantech bedrijven. Samen met mbo, hbo en universiteiten stimuleren zij innovatie in kennisnetwerken, binnen en buiten de regio.

Stedendriehoek Innoveert kan vernieuwende plannen of innovaties van MKB-ondernemingen helpen verwezenlijken. Van het eerste idee tot de marktintroductie. Vaak gaat het bij de uitvoering van het vernieuwende idee ook om geld. In dat geval kunnen ze meedenken over de financiële ondersteuning van je project. Ze beschikken over contacten bij provincies en gemeenten en bij investeringsfondsen. Op basis hiervan kunnen ze je adviseren over de mogelijkheden om een gedeelte van de benodigde investeringen extern te financieren, of te subsidiëren.

Wonen en leefomgeving
Een groene en schone leefomgeving waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Dat is een voorwaarde voor (nieuwe) inwoners, ondernemers, studenten en werknemers om mee te bouwen aan de Cleantech Regio. Daarom investeert de regio de komende jaren volop in de toekomstbestendigheid van de binnensteden en dorpskernen. Voor een goed verblijfs- en vestigingsklimaat willen zij dat onze steden en kernen levendig blijven, met voldoende voorzieningen. Steden en dorpen in de regio Stedendriehoek versterken hun eigenheid en bieden voor elk wat wils. Dat geldt ook voor wonen. Samen zorgen zij voor de juiste woning, voor de juiste doelgroep, op de juiste plek in de regio.

Onderwijs en arbeidsmarkt
Een duurzaam gezonde arbeidsmarkt. Daar gaan ze voor in de Cleantech Regio. Zij streven naar de laagste werkloosheid van Nederland en vervullen iedere vacature goed en snel. Daarbij richten ze zich specifiek op vacatures voor hbo-plussers en werk voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze stimuleren iedereen om minimaal een mbo-diploma niveau 2 te halen (werkkwalificatie). Zij stemmen het onderwijsaanbod af op wat werkgevers nodig hebben. In de regio Stedendriehoek ontstaan bijvoorbeeld nieuwe cleantech beroepen. Daar spelen onderwijs- en onderzoeksinstellingen op in. Leerlingen en studenten dragen hun steentje bij aan innovatie, door in cleantech challenges vraagstukken op te lossen voor bedrijven.

Energie en duurzaamheid
In 2030 is de Cleantech Regio energieneutraal. Dit bereiken ze door focus op energiebesparing en energietransitie. Ze besparen energie in gebouwen, industriële processen en mobiliteit. Ook investeren ze in opwekking van duurzame energie en zetten ze in op hergebruik van warmte, biomassa en afval. Voor elk initiatief in de regio Stedendriehoek geldt: draagt dit bij aan energietransitie? Inwoners, ondernemers, onderwijs en onderzoek en maatschappelijke organisaties maken een energieneutrale regio sámen mogelijk. Als ‘koploperregio’ delen ze hun kennis en ervaringen in het landelijk leernetwerk van gemeenten, provincies en waterschappen.

Vervoer en bereikbaarheid
De Cleantech Regio gaat voor een sterk vestigingsklimaat. Goede bereikbaarheid is daarvoor belangrijk, net als leefbaarheid. Werkgevers, werknemers, vervoerders en overheden werken daarom samen aan duurzame, slimme én schone mobiliteit onder de noemer Slim Reizen Stedendriehoek. Op de fiets naar het werk, de spits mijden of kiezen voor elektrisch of openbaar vervoer. Dat is niet alleen goed voor vitaliteit op de werkvloer, maar ook voor bereikbaarheid, kosten en CO2-uitstoot. Steeds meer mensen kiezen bewust voor een vitalere levensstijl, en fietsen daarom naar het werk. Ook overheden en werkgevers werken samen aan een duurzame, vitale, bereikbare regio. Slim Reizen Stedendriehoek matcht de wensen van inwoners met de prioriteiten van hun werkgevers. Want iedereen heeft baat bij een beter bereikbare en beter leefbare regio.

Er is veel bedrijvigheid in en rond de steden Deventer, Zutphen en Apeldoorn: goederenvervoer, stadsdistributie, logistiek transport. Elke stad hanteert zijn eigen regels voor venstertijden, ontheffingen en beperkingen. De site Stedelijke distributie in de Stedendriehoek zet alles waar je rekening mee moet houden helder en overzichtelijk op een rij.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over de Stedendriehoek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuwsblad Stedendriehoek.

- Wonen: - Bij Woonkeus Stedendriehoek vind je alle woningen van 9 woningcorporaties in de regio. Sociale huurwoningen, maar ook de duurdere vrije sector huurwoningen. Binnen het woningaanbod vind je ook woningen die specifiek bestemd zijn voor senioren (55+),  jongeren/studenten en tijdelijke verhuur.  Regelmatig bieden ze ook standplaatsen aan.

- Bouw: - Bouwsociëteit Stedendriehoek is opgericht in 1993, met als doel het bevorderen van contacten en samenwerking tussen bij de ontwikkeling en bouw betrokken personen, ondernemingen en overheden in de regio.

- Onderwijs: - Platform Techniek Stedendriehoek ondersteunt de lokale platforms techniek in de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Epe en Zutphen bij de organisatie van plaatselijke activiteiten om het techniekonderwijs te promoten bij kinderen, jongeren en hun ouders. Overkoepelend ontwikkelt het Platform regionale initiatieven en behartigt de belangen van ‘techniek’ richting gemeenten, provincies en regio. - De vo scholen, de mbo opleidingen en de gemeenten in de regio werken samen in het samenwerkingsverband Beroepskolom Stedendriehoek. Goede aansluiting van het vo onderwijs op het mbo onderwijs is van essentieel belang om leerlingen een bewuste en goed begeleide route te laten volgen in hun opleidingscarriere en om teleurstellingen of verkeerde keuzes te voorkomen.

- Jeugd: - Ferm brengt expertises uit het onderwijs, de arbeidsmarkt en gemeente samen zodat iedere jongere in de regio Stedendriehoek de kans heeft om zijn of haar plek in de maatschappij te realiseren/te vinden.

- Sport: - KNBB Stedendriehoek (biljarten). - Darts Vereniging Stedendriehoek.

- Werk: - Divosa, VNG, UWV en Cedris hebben de handen ineen geslagen om UWV en gemeenten in de arbeidsmarktregio’s te ondersteunen in de vormgeving van betere dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Op het portaal Samen voor de klant / Stedendriehoek en Noordwest Veluwe vinden professionals op het gebied van werkgelegenheid allerlei tips, toolkits en best practices.

Reactie toevoegen