Stadsregio Arnhem Nijmegen

Streek
Stadsregio Arnhem Nijmegen
Gelderland

Stadsregio Arnhem Nijmegen

Terug naar boven

Status

- Het bestuurlijk samenwerkingsverband dat vroeger Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) werd genoemd, heette t/m 2015 Stadsregio Arnhem Nijmegen. Deze regio is een van de meest verstedelijkte regio's van Nederland.

- De Stadsregio Arnhem Nijmegen omvatte de (20) gemeenten Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

- Door de invoering van de wet Afschaffing Plusregio’s en de besluiten van de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen, houdt de Stadsregio Arnhem Nijmegen op te bestaan. Sinds 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van de stadsregio aan de provincie Gelderland overgedragen. Met het einde van de bestuurlijke organisatie in zicht is de stadsregio al enige tijd in afbouw. De Stadsregio Arnhem Nijmegen is tot 1 juli 2015 als gemeenschappelijke regeling blijven bestaan, zonder de plus voor verkeer- en vervoertaken. Tot medio 2015 verricht de stadsregio taken op het gebied van ruimte, werken en wonen en zullen taken aan rechtsopvolgers worden overgedragen. In maart 2015 is een gemeenschappelijk orgaan opgericht, waarin de regiogemeenten overleg voeren. Bestuurders van de regiogemeenten zullen de komende periode bepalen welke taken precies voortgezet worden en in welke vorm dat gebeurt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft ca. 720.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 1.000 km2 (dat is dus gemiddeld ca. 720 inwoners per km2).

Terug naar boven

Beschrijving

De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkte namens en voor de regiogemeenten aan een aantrekkelijke, goed bereikbare en internationaal concurrerende regio. Een regio die aantrekkelijk is voor inwoners en waar bedrijven en instellingen willen investeren. De gemeenten van de Stadsregio Arnhem Nijmegen werkten hierin samen op het gebied van mobiliteit, ruimte, wonen en werken. Niet alleen door het opstellen van een visie voor de langere termijn, maar vooral door het uitvoeren van concrete projecten. Enerzijds waren dat de wettelijke taken, anderzijds reageerde de Stadsregio op vragen van de regiogemeenten naar aanleiding van lokale ontwikkelingen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Koersnota Verstedelijking Stadsregio Arnhen Nijmegen
In nauwe samenspraak met Rijkspartners, provincie en regiogemeenten heeft de Stadsregio Arnhem Nijmegen in maart 2010 een Koersnota vastgesteld waarin de gewenste verstedelijkingsrichting 2010 – 2020 wordt beschreven, met een doorkijk naar 2040. Belangrijkste conclusies uit de Koersnota zijn het afbouwen van de Vinexplannen, waarin definitieve ontwikkelingsplannen als Waalsprong, Westeraam en Schuytgraaf voorrang krijgen. Regionale afstemming en fasering zijn noodzakelijk om Vinexplannen af te ronden. Er ligt een verstedelijkingsopgave, waarin meer sturing op woonmilieus centraal staat en de kwaliteiten van de diverse gemeenten in de regio het uitgangspunt vormen.

De aanleiding voor het maken van de Koersnota zijn de te maken verstedelijkingsafspraken tussen stadsregio, Rijk en de 20 regiogemeenten. De Koersnota is gebaseerd op gemeentelijke plannen, met het Regionaal Plan 2005 – 2020 als leidend perspectief. De ruimtelijke en functionele samenhang tussen wonen, ruimtelijke economie en mobiliteit is sterk en afstemming is noodzakelijk om als sterke regio te blijven functioneren.

Tot 2020 zal de stadsregio 26.000 woningen moeten bouwen om aan de groeiende vraag naar woningen te voldoen. De helft van de nieuwe woningbouwproductie moet betaalbaar zijn voor lagere en middeninkomens, koopwoningen met een maximale prijs van 172.000 euro v.o.n. en huurwoningen tot de maximale huursubsidiegrens. De bestaande afspraken over de verdeling tussen de steden en overige gemeenten blijven daarbij uitgangspunt. Voor mobiliteit blijft de doortrekking van de A15, naast de uitgangspunten van het belang voor de landelijke bereikbaarheid, ook cruciaal voor de woningbouwopgave in het middengebied en de ontwikkelingen rond knooppunt Ressen. Er is extra aandacht voor de verdere uitwerking van het regionale HOV netwerk, bestaande uit 6 assen, en Stadsregiorail in relatie tot woningbouw. Binnen de regionale economie blijven de vijf clusters uit de Economische Agenda leidend. Met focus op ontwikkeling van de hightech bedrijventerreinen en het versterken van de kwaliteit van het middengebied.

In de Koersnota is ook een doorkijk gemaakt naar 2040. De ontwikkelingsrichting 2020-2040 vormt de basis van de investeringsagenda met het Rijk. In de periode 2020-2040 groeit de stadsregio als geheel nog. Er zijn voor die periode 24.000 woningen nodig om gezinsverdunning en externe groei op te vangen. Vanuit de Koersnota zijn twee scenario’s/ontwikkelingsrichtingen geschetst. Het ene scenario met focus op het middengebied, de andere met focus op de as Wijchen – Nijmegen - Arnhem - Zevenaar.

Bijstelling bouwplannen
De gemeenten binnen de Stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben hun bouwplannen bijgesteld. In de Verstedelijkingsvisie "Van Koers naar Keuze", die de Stadsregioraad in 2011 heeft vastgesteld, zijn de plannen gedaald van ruim 54.000 (2009) naar ruim 37.000 woningen anno nu.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Liberation Route laat u beleven wat zich aan het eind van de Tweede Wereldoorlog afspeelde rondom Arnhem, Nijmegen en op de Veluwe. Op 48 locaties in de wijde omgeving liggen gemarkeerde veldkeien, de zogenoemde luisterplekken. Op iedere luisterplek is een hoorspel te beluisteren over de indrukwekkende belevenissen van één of meerdere personen uit die periode.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Stadsregio Arnhem Nijmegen (online te bestellen).

Reactie toevoegen