Spierdijk

Plaats
Dorp
Koggenland
West-Friesland
Noord-Holland

Spierdijk (4).JPG

Spierdijk is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Koggenland.

Spierdijk is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Koggenland.

spierdijk_anno_ca._1900.jpg

Tot de gemeentelijke herindelingen van 1979 viel het dorpsgebied van Spierdijk bijna Baarle-Nassau-achtig onder drie gemeenten. Voor nadere informatie zie onder Status en onder Statistische gegevens.

Tot de gemeentelijke herindelingen van 1979 viel het dorpsgebied van Spierdijk bijna Baarle-Nassau-achtig onder drie gemeenten. Voor nadere informatie zie onder Status en onder Statistische gegevens.

Spierdijk (2).JPG

De fraaie RK Georgiuskerk uit 1850 in Spierdijk werd voor het bisdom te prijzig om als geheel te blijven onderhouden. Daarom is hij in 2016 van binnen in tweeën gedeeld. Daarover kun je alles lezen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

De fraaie RK Georgiuskerk uit 1850 in Spierdijk werd voor het bisdom te prijzig om als geheel te blijven onderhouden. Daarom is hij in 2016 van binnen in tweeën gedeeld. Daarover kun je alles lezen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Spierdijk.JPG

Stolphoeve in Spierdijk

Stolphoeve in Spierdijk

spierdijk_veiling_kopie.jpg

Voor de jaarlijkse 'Veiling Spierdijk - samen sterk voor sport en kerk' worden inwoners en ondernemers uitgedaagd om originele aanbiedingen te bedenken. De opbrengst komt ten goede aan de lokale sportverenigingen en aan het onderhoud van de kerk.

Voor de jaarlijkse 'Veiling Spierdijk - samen sterk voor sport en kerk' worden inwoners en ondernemers uitgedaagd om originele aanbiedingen te bedenken. De opbrengst komt ten goede aan de lokale sportverenigingen en aan het onderhoud van de kerk.

Spierdijk

Terug naar boven

Status

- Spierdijk is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Koggenland. Oorspronkelijk valt het deels onder de gemeente Berkhout, deels onder de gemeente Obdam en deels onder de gemeente Spanbroek (ten tijde van de invoering van het postcodeboek, in 1978, valt dit gedeelte inmiddels onder de gemeente Opmeer) - vandaar dat het kleine dorp ook 3 postcodes heeft om die 3 respectievelijke delen te kunnen onderscheiden: 1641 t/m 1643.

Historische verdeling van Spierdijk over de gemeenten: t/m 1978 deels gemeente Opmeer (dit gedeelte: t/m 30-6-1959 gemeente Spanbroek), deels gemeente Obdam en deels gemeente Berkhout. In 1979 in zijn geheel over naar gemeente Wester-Koggenland, in 2007 over naar gemeente Koggenland. Bij het ontstaan van de nieuwe gemeente Wester-Koggenland, bij de herindelingen van 1979, staan zowel de gemeente Opmeer als de gemeente Obdam grondgebied van het dorp aan deze gemeente af (de gemeente Berkhout gaat direct al op in Wester-Koggenland). Bij de vorming van de nieuwe gemeente Koggenland, in 2007, wordt de gemeente Obdam overigens opgeheven en gaat deze op in deze gemeente.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Noord- en Zuid-Spierdijk, met dien verstande dat het meest zuidelijke deel van laatstgenoemde buurtschap onder het dorpsgebied van De Goorn valt. Verder vallen nog een klein W deel van de buurtschap Bobeldijk en een klein O deel van de buurtschap Wogmeer onder het (postale) dorpsgebied.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Spierdoik.

Oudere vermeldingen
1365 en 1573 Spierdijck, 1575 Spierdyc, 1665 Spierdijck, 1680 herdruk 1745 dijk: Spier Dyck.

Naamsverklaring
De naam stamt van het Zaanse spier 'lange, taaie wortelstok van riet' en dijk 'waterkering'. Men meent dat het eerste deel samenhangt met de voor de aanleg van de dijk gebruikte kleisoort, waarin veel spier voorkwam. Het Wogmeer heet op de kaart van Sgrooten (ca. 1573) Spiermer.(1)

Terug naar boven

Ligging

Spierdijk ligt W van Hoorn, ZO van Obdam, Z van Opmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 heeft het dorp 79 huizen met 448 inwoners, verdeeld in 14/90 (= huizen/inwoners) onder de gemeente Obdam (= de NW lintbebouwing aan de Verlaatsweg), 21/130 onder de gemeente Spanbroek (= Noord-Spierdijk) en 44/228 onder de gemeente Berkhout (= de dorpskern plus Zuid-Spierdijk). Tegenwoordig heeft het dorp, inclusief de buurtschappen, ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kerkelijk
De 16e eeuw is voor de katholieken een moeilijke tijd. Door de Hervorming die vanaf 1559 in Nederland in werking treedt, worden katholieken onderdrukt en mogen zij niet in het openbaar uitkomen voor hun manier van geloven. Toch wordt er in het geheim samengekomen en tegen de verdrukking in blijven priesters actief. Zoals Sasbout Vosmeer die in 1607 een parochie sticht in Spierdijk. De eerste pastoor wordt Simon Janszoon Spanbroek (genoemd naar zijn geboorteplaats). Het eerste kleine kerkgebouwtje verrijst aan de Noord-Spierdijkerweg bij de Kapelleweg. In 1674 valt de toren tijdens een storm om en het kerkje stort daarbij in. Het kerkje wordt eenvoudig hersteld.

Na lang aandringen wordt door de Staten van Holland uiteindelijk toestemming gegeven om een nieuw kerkje te bouwen. In 1765 wordt een houten kerkje met een rieten dak en kleine pastorie gebouwd aan de Spierdijkerweg, voor het huidige kerkhof. De gemeenschap groeit gestaag. De kerk wordt te klein en vervalt tot een bouwval. Koning Willem I heeft echter bij Koninklijk Besluit bepaald dat er geen nieuwe kerken mogen worden gebouwd. Dit heeft 42 jaar geduurd, totdat Gedeputeerde Staten in 1849 toestemming geeft in Spierdijk een nieuwe kerk te bouwen. Architect Ing. Wolterus van der Horst wordt aangesteld en ontwerpt een axiale hallenkerk model standaard Waterstaatskerk, die in 1850 gereed komt. Zie verder bij Bezienswaardigheden.

Ontwikkeling
Spierdijk was lange tijd een niet al te groot dijkdorp met louter lintbebouwing. Pas sinds de jaren zestig van de 20e eeuw is er een dorpskern ontstaan door de gefaseerde aanleg van een nieuwbouwwijk. De groei van het dorp is afgezwakt nadat de gemeente Wester-Koggenland en de provincie de dorpen De Goorn en Avenhorn hadden aangewezen als de nieuwe groeikernen. Nadat er in het dorp jarenlang niet gebouwd is, komt er vanaf 2020 in fasen, vermoedelijk gedurende enkele jaren, een nieuwbouwwijk tot stand met uiteindelijk ca. 80 woningen. Zie daarvoor verder het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Spierdijk is een actief, betrokken en dynamisch dorp. In de Sociale Kracht Monitor West-Friesland 2013 staat ons dorp boven in de lijst qua aantal actieve vrijwilligers, lidmaatschap van een vereniging en sociale betrokkenheid bij het dorp. Het actieve verenigingsleven vormt samen met de basisschool het actieve sociale hart van het dorp. Ze zijn zo essentieel voor het dorp omdat ze belangrijke plekken zijn waar sociale contacten en binding van de inwoners plaats kan vinden. Dat zou ook in de toekomst zo moeten blijven, maar kan dat ook?

Vanuit het verenigingsleven is in november 2015 het initiatief genomen om de zorgen die er leven in kaart te brengen, omdat door de toenemende vergrijzing en door het vertrek van actieve jongeren naar elders, de vitaliteit van het verenigingsleven de komende jaren steeds verder dreigt af te nemen. Een kerngroep heeft zich de afgelopen maanden in de achtergrond ervan verdiept. Onderzocht is hoe het ledental van de verenigingen zich vanaf 2010 heeft ontwikkeld, hoe de leerlingenprognose voor het basisonderwijs eruitziet, wat de omvang en de gevolgen zijn van de vergrijzing en hoe het staat met de mogelijkheid dat jongeren een kans krijgen in Spierdijk te blijven wonen in een betaalbare woning. Voor dat laatste is een enquête gehouden om in beeld te brengen welke jongeren de afgelopen 5 jaar noodgedwongen uit het dorp zijn vertrokken en welke jongeren dat concreet van plan zijn voor de komende 5 jaar, omdat ze geen kans op een betaalbare woning in het dorp hebben.

Op basis van gemeentelijke beleidsdocumenten en zelf verzamelde feiten blijkt dat de vitaliteit van ons dorp sinds 2010 gestaag terugloopt en dat deze trend zich doorzet. Het verwoorde beleid in diverse gemeentelijke beleidsstukken zoals de Structuurvisie 2020, zegt wel dat er aandacht en zorgen zijn over de leefbaarheid van de kleine kernen, maar met name voor ons dorp is dit nog niet in daden omgezet. Sterker nog, het huidige gemeentelijke beleid voorziet in geen enkele concrete maatregel om de leefbaarheid in ons dorp voor de toekomst veilig te stellen. Integendeel. Op pagina 113 van de Structuurvisie staat zelfs: "Mede gelet op de lopende woningbouwprojecten in Avenhorn / De Goorn en Obdam is realisatie van concurrerende woningbouw in Spierdijk niet wenselijk. Ten zuiden van de kern wordt wel ruimte gereserveerd om op termijn beperkte woningbouw mogelijk te maken."

De gevolgen van dit gemeentelijk beleid zijn nu voor ons dorp zichtbaar, namelijk: - Jongeren vertrekken noodgedwongen uit Spierdijk. Vastgesteld is dat er de afgelopen jaren enkele tientallen jongeren noodgedwongen uit ons dorp zijn verhuisd naar elders (binnen en buiten Koggenland) en dat de komende 2 tot 5 jaar enkele tientallen jongeren dat concreet en tegen hun zin in van plan zijn omdat in ons dorp zelf geen betaalbare woning beschikbaar is voor een startende jongere. "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst" geldt dus, als het beleid zo blijft, niet voor ons dorp. De gevolgen ervan zijn te zien in het sinds 2010 afnemende aantal actieve leden van de (sport-)verenigingen en die trend zal zich de komende jaren voortzetten. Uit een inventarisatie van het ledenaantal blijkt een afname van 10% van actieve (jeugd-)leden over de afgelopen 5 jaar. - Daling aantal leerlingen op de basisschool is veel groter dan in prognose. Dat de leefbaarheid van ons dorp onder druk staat is ook te zien aan het feitelijke aantal leerlingen van de Jozef en Maria basisschool.

De door I&O Research gemaakte gemeentelijke leerlingenprognose uit juni 2012 gaat uit van een daling van 16 leerlingen over de jaren 2009 tot en met 2015 en ziet het aantal leerlingen erna weer stijgen tot circa 130 leerlingen in 2025. De werkelijkheid voor de directeur van de school is echter heel anders. De feitelijke daling van 2009 tot en met 2015 is niet 16 leerlingen maar 35 leerlingen. Ruim 2 keer zo veel als in de prognose. Vanaf 2005 is de feitelijke daling nog veel groter, namelijk van 177 naar 102 leerlingen. Dat is voor de enige basisschool in Spierdijk in 10 jaar een daling van meer dan 40%! Voor heel Koggenland was de daling van het aantal leerlingen in die periode ruim 3%. De cijfers zijn beschikbaar maar daar is niets mee gedaan. Heeft dan niemand zich afgevraagd hoe dat komt?

In de leerlingenprognose is er overigens vanuit gegaan dat er in ons dorp om de twee jaar 2 woningen worden gebouwd en dat er vanaf 2015 weer meer kinderen worden geboren, zodat het aantal leerlingen weer zal stijgen. Dat kan natuurlijk alleen als de jongvolwassenen in ons dorp een woning kunnen vinden en daar een gezin met kinderen kunnen stichten. Met voortzetting van het huidige beleid dat leidt tot het noodgedwongen vertrek van vooral jongeren in combinatie met de vergrijzing en afname van het aantal inwoners, zal het aantal leerlingen niet stijgen maar steeds verder afnemen." Aldus enkele citaten uit de 'brandbrief' van Kerngroep Spierdijk Vitaal aan de gemeenteraad van Koggenland d.d. 25-1-2016. Kennelijk heeft dit wel tot passende acties geleid, getuige de volgende projecten die inmiddels volop in gang zijn gezet:

- "CPO Spierland streeft naar woningbouw voor de eigen woningbehoefte van starters en (tussen)doorstromers, teneinde de leefbaarheid in ons dorp op peil te houden! Jongeren zouden graag willen blijven, maar kunnen geen betaalbare woning vinden in Spierdijk. Ouderen zouden graag willen blijven, willen niet naar het bejaardenhuis (alleen als het echt niet anders kan), maar het aanbod van 0-tredenwoningen is zeer beperkt... Het verenigingsleven en het aantal leerlingen op de basisschool is de afgelopen jaren afgenomen. De (toekomstige) leden van verenigingen en vrijwilligers moeten hier kunnen blijven wonen, om de leefbaarheid in de toekomst te waarborgen!

CPO Spierland maakt met het bouwen van onder andere goedkope starterswoningen het voor jongeren mogelijk een huis te kunnen kopen, wat een stimulans is voor de leefbaarheid van Spierdijk. Daarnaast worden rij- en hoekwoningen aangeboden voor doorstromers. Zo krijgen ook andere Spierdijkers de kans een woning te kopen in het dorp die beter bij hun levensfase past. Inwoners hebben Stichting CPO Spierland opgericht die over meerdere fasen 44 woningen gaat bouwen. Starters en rij- en hoekwoningen en ouderenwoningen. Een 'starter' is in dit geval iemand die nog niet in het bezit is van een koopwoning."

- "Nieuwbouwlocatie Spierland, gelegen aan de oostkant van de dorpskern, met de hoofdontsluiting op de weg Braken (provinciale weg N194) en een langzaamverkeerontsluiting op de Spierdijkerweg langs het bowlingcentrum, is een vraaggestuurde woningbouwontwikkeling voor de inwoners van Spierdijk. Scholtens Projecten biedt de kavels aan. De woningen worden door de kopers gerealiseerd in 'Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)'. Vrije kavels worden verkocht, waarbij de koper zelf een keuze kan maken uit hoek- en middenwoningen, diverse typen halfvrijstaande woningen en vrijstaande woningen. Met de mogelijkheid om zelf te bouwen, samen te bouwen of te laten bouwen.

Er zijn verschillende CPO's actief. Door bewoners uit Spierdijk is Stichting CPO Spierland opgericht, die in meerdere fasen woningen gaat bouwen. Stichting Spierland richt zich met name op starters en seniorenwoningen. Daarnaast is Stichting CPO ‘Wonen in Spierland’ opgericht voor de realisatie van woningen onder bouwbegeleiding van Scholtens Bouw Wognum. Scholtens gaat met de leden een proces in om gezamenlijk een nieuw thuis te creëren. De leden van het CPO wordt de mogelijkheid geboden een eigen woning te ontwerpen en uiteindelijk te realiseren. Ook kun je zelf of samen met je toekomstige buurman aan de slag en een eigen CPO oprichten." De nieuwbouwwijk wordt dus in fasen gerealiseerd, afhankelijk van de gebleken behoefte, en gaat uiteindelijk ca. 80 woningen omvatten. Diverse omwonenden hebben diverse bezwaren tegen het plan ingediend bij de Raad van State. Deze heeft alle bezwaren op 1 april 2020 gemotiveerd afgewezen, waarmee het plan dus doorgang kan vinden. Voor nadere informatie zie ook het Bestemmingsplan woningbouwplan Spierland.

- "Samen met de gemeente Koggenland is aan het karakteristieke lint van Spierdijk een mooi bouwplan gerealiseerd (nabij Noord-Spierdijkerweg 179). Volledig in de open ruimte worden 8 prachtige en ruime kavels gerealiseerd. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om een voor de omgeving unieke en kleinschalige woningbouwlocatie te realiseren. Dit plan is bijzonder door haar ligging en mogelijkheden. Zo ligt het plan nabij de dorpskern waar je diverse voorzieningen vindt en grenst het tegelijkertijd aan de open weilandstructuur met grazende koeien en schapen. Het plan staat voor een blijvend contact met de natuur. Je kunt bouwen in een landelijke bouwstijl. Stedenbouwkundig is er voor gekozen dat op de kavels grote enkelvoudige bouwmassa's mogen worden gebouwd. Dit betekent dat je een grote woning kunt bouwen met een vloeroppervlakte van maar liefst 180 m2. Daarnaast mag je op het perceel een bijgebouw of garage realiseren. De erfafscheidingen dienen uit natuurlijke struiken en hagen te bestaan."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Spierdijk heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Wilhelminahoeve uit 1898 op Spierdijkerweg 121 en het tweeklaviers kerkorgel met aangehangen pedaal en 20 registers uit 1875, gemaakt door de firma L. Ypma te Alkmaar. De orgels van Ypma worden beschouwd als behorend tot de beste van hun tijd. De fraai gesneden orgelkas voorzien van een 'schijn'-rugwerkfront is gemaakt door de firma J. Goossens & Zn. te 's-Hertogenbosch. Het orgel is een uitzonderlijk voorbeeld van een nagenoeg gaaf bewaard gebleven instrument van de orgelmakers Ypma. Zowel het instrument als de orgelkas ademen geheel de tradionele ambachtelijke en artistieke kwaliteit van de vroege 19e eeuw. Uniek is het 'schijn'front voor een rugwerk dat nooit geplaatst is en, gelet op de periode van ontstaan, als uitzonderlijk en archaïserend kan worden gekenschetst.

- De RK Georgiuskerk zelf (Spierdijkerweg 107) dateert uit 1850 en is een gemeentelijk monument. Na de bouw van deze kerk blijft de gemeenschap groeien; in 1885 telt de parochie van Spierdijk 1609 parochianen. De kerk wordt weer te klein. Achitect A.C. Bleijs tekent voor de uitbreiding van de kerk, die in 1889 gereed komt. Een architectonisch hoogstandje; een kruiskerk met verhoogd centraal middengedeelte, een longitudinale bouwwijze. In 2014 oppert het bisdom om de kerk af te stoten en te slopen, omdat het in verhouding te duur wordt om voor het teruggelopen aantal kerkgangers (ca. 50 per dienst) het grote pand nog in functie houden.

De inwoners willen hun kerk, mede omdat het een beeldbepalend en markant object is, natuurlijk niet kwijt en bedenken alternatieven om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen, en zo de 'landmark' van Spierdijk én zijn functie te kunnen behouden. De pastorie wordt nu verhuurd aan de huisarts. En de kerk zelf is in 2016 verbouwd. De kerk is - met die functie - van binnen min of meer gehalveerd; er is een soort 'doos' in de kerk gebouwd, waar paramedische instellingen een plek hebben gevonden, zoals podotherapie, een fysiotherapeut en een Mensendieckpraktijk. Zie ook deze videoreportage over de verbouwing. In het resterende deel blijven de kerkdiensten gehouden worden. - Site Parochie Sint Georgius.

Zr. Hermenegild Odijk heeft ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de kerk in 2000 het boekje 'Als een rots in de branding... De geschiedenis van parochie Sint Georgius te Spierdijk' geschreven. Via de link is dit zeer informatieve en rijk geïllustreerde boekje van 40 pagina's ook online te lezen. Uit het voorwoord blijkt dat er al eerder sloopplannen voor de kerk zijn geweest, maar dat dat ook toen dankzij de inzet van de parochianen ten goede is gekeerd: "De moeilijkste periode die dit mooie gebouw heeft overleefd, kwam op het moment dat de bisschoppelijk bouwinspecteur odviseerde het gebouw maar tegen de grond te gooien! Dat was voor de goedwillende parochianen toch net even te veel. Met vereende krachten en met tomeloze inzet is het gebouw toen weer zodanig opgeknapt dat het weer in zijn oude luister is hersteld."

- Langs het langgerekte dorpslint zijn nog diverse mooie oude stolpboerderijen te vinden.

- Oorlogsmonument bij Spierdijkerweg 106.

- Gevelstenen in Spierdijk.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De jaarlijkse Rommelmarkt van Spierdijk (op een zaterdag in april) wordt georganiseerd door de Jozef en Maria School en Peuterspeelzaal De Warskippers. De opbrengst is ook voor beide, en dus voor alle kinderen van het dorp e.o. Naast de Rommelmarkt vind je er op die dag kramen met zelf gemaakte creaties door en voor de kinderen, spelletjeshoek en bingo voor de kinderen, Rad van Avontuur met leuke prijzen en speciale rondes voor kinderen, gezellige koffiehoek voor koffie met zelfgemaakte appeltaart, en divers lekkers om te lunchen, o.a. gemaakt door en voor de kinderen.

- Kermis Spierdijk (weekend in mei).

- "ReMind The Gap (september, sinds 2016) is een gezellig en knus driedaags muziekfestival in Spierdijk. Wij hebben de ambitie om een zo divers mogelijk publiek aan te spreken en uit te groeien naar een vaste waarde in Noord-Holland. Dit doen we met een gevarieerde programmering waarbij we ons niet beperken tot een paar genres. Van indierock tot ska en van electronica tot hiphop; als we het tof vinden, staat het op het ReMind The Gap. Het festival is een unieke belevenis. Met een line-up die staat als een huis, heerlijk eten en drinken en met nog enkele verrassingen voor jou in petto maken we er ieder jaar weer een top-editie van!
* De 1e editie in 2016 had de naam Mind The Gap, maar op last van een Belgisch festival met dezelfde naam hebben ze de naam moeten aanpassen.

ReMind The Gap Festival is opgericht door het bestuur van S.P.M.J. Rhythmsticks, bestaande uit een jonge groep enthousiastelingen met een gezamenlijke hobby: van de programmeur tot de bouwploeg en van de vormgeefster tot de mensen achter de bar, één ding hebben ze gemeen; hun liefde voor muziek. Samen bezoeken zij het hele jaar door poppodia, festivals en clubs in binnen- én buitenland om ons en jou te verrassen met de vetste muziek. Het bestuur van S.P.M.J. Rhythmsticks wil met ReMind The Gap iedereen die gek op muziek is aanspreken en naast het festival nog diverse veelzijdige, spraakmakende en vooral gezellige feesten organiseren. Maar dat kunnen én willen wij niet alleen! Wij zijn daarom altijd op zoek naar muziekliefhebbers die hier een steentje aan willen bijdragen. Lijkt het jou leuk om mee te beslissen over de line-up van het festival en daarmee jouw betrokkenheid te uiten? En hou je daarnaast van feestjes waarbij muziek en gezelligheid altijd centraal staan? Meld je dan aan als Gappie!

Als Gappie maak je onderdeel uit van een klankbordgroep waarmee door middel van ideeën, tips en betrokkenheid gewerkt wordt aan de ontwikkeling van festival ReMind The Gap in Spierdijk! Hoe gaat dat in zijn werk?: Met een financiële bijdrage investeer je in de ontwikkeling van ReMind The Gap en ben je verzekerd van een aantal mooie voordelen en gezellige uitjes. Mede dankzij deze bijdrage kunnen wij doen wat we zo tof vinden: leuke, muzikale uitjes organiseren en bovenal een gaaf festival op poten zetten! Wat is de deal?: een Gappiedag, volledig voorzien van eten, drinken en gezellige activiteiten; exclusieve voordelen bij evenementen georganiseerd door SPMJ Rhythmsticks, waaronder een Gappie-uitje; een exclusieve stem in het samenstellen van de line-up voor de festivalzondag; een eervolle vermelding op de fameuze Gappiepaal op het festivalterrein; gratis toegang op de zondag van ReMind The Gap. Kosten?: Gappie word je al voor €50,- per jaar en is jaarlijks opzegbaar. Als ook jij, naast ca. 65 anderen, de eervolle titel ‘Gappie’ wilt dragen, maak dan de bijdrage over. Dat kan heel eenvoudig via deze button. Waar wacht je nog op?"

- Muziek in Spierdijk (op een zondag eind juni of begin juli) was er in 2017 voor het eerst. Een muzikaal evenement, waar in ca. 10 tuinen muzikanten hun repertoire ten gehore brengen. Al wandelend kun je genieten van diverse muziekstijlen op mooie locaties. Op de Facebookpagina verschenen naderhand vele enthousiaste reacties van de bezoekers, dus heeft men besloten er een jaarlijks evenement van te maken. Verder is er op die dag ook het 'Open Podium'; jouw kans om te laten zien wat jouw muzikale talenten zijn. Mocht je je hier muzikaal willen laten horen, dan kun je je opgeven via het e-mail adres openpodiumspierdijk@yahoo.com.

- Op een vrijdag eind oktober is er de jaarlijkse 'Veiling Spierdijk - samen sterk voor sport en kerk'. Inwoners en ondernemers uit het dorp worden uitgedaagd om originele aanbiedingen te bedenken, waar dan kavels van worden gemaakt waar men op kan bieden. De opbrengst komt ten goede aan de lokale sportverenigingen en aan het onderhoud van de kerk. Jaarlijks gaat het om ca. 400 kavels. Er worden altijd veel originele en creatieve aanbiedingen bedacht, zoals etentjes en dagjes uit. Editie 2018 heeft een recordopbrengst van 50.987 euro opgeleverd. Een resultaat dat volgens veilingmeester Groot alle verwachtingen vooraf overtrof: "In 2017 was het bedrag 46.000 euro, ook al een record. Dan denk je: dit stopt een keer, dan moeten we tevreden zijn met iets minder. Dus ik zou dit jaar al heel blij zijn geweest met 35.000 euro. Maar we gaan er gewoon weer overheen. Voor een klein dorpje als Spierdijk is dit echt ongekend."

- Als het in de winter hard genoeg vriest, faciliteert IJsvereniging Steeds Gladder het schaatsgebeuren in Spierdijk. Ze beschikken over een professionele 400-meterbaan. "Als enige ijsvereniging in de wijde omgeving hier in Wester Koggeland, is IJsvereniging Steeds Gladder eigenaar van een echte landijsbaan. Een heuse 400 meter baan, die in de winter onder de verantwoording van de ijsmeester op tijd gevuld wordt met de juiste hoeveelheid water. Dit is echt zijn geheim. In elk jaargetijde moet er immers een andere hoeveelheid water in de baan worden gepompt, om zo snel mogelijk een mooie ijsvloer te krijgen. Naast de ijsbaan is onze kantine gevestigd. Je kunt hier terecht voor de welbekende koek en zopie, alsook voor het maken van een toiletgang. De inwendige mens kun je hier verwennen met een warme chocolademelk met slagroom, snoep, koek en chips voor de jongeren en een “ijsbeertje” (warme chocomel met rum en slagroom) voor de iets ouderen onder ons. Ook voor een kopje koffie of thee ben je van harte welkom!

’s Zomers vindt op onze ijsbaan de Zeskamp plaats. Een spelletjesfestijn voor jong en oud. Elke wijk vormt zijn eigen team onder leiding van een 'burgemeester'; samen spelen zij de uitgezette spelletjes. Vaak is dit een spetterend watergebeuren. ’s Avonds voortgezet in Café/Bowling Duijn te Spierdijk met een echte playbackshow. Op de laatste avond beëindigd met een schitterend feest met een goede DJ. Je vindt de ijsbaan op de Verlaatsweg naast nr. 37."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Vanuit Spierdijk kun je twee mooie wandeltochten maken: - De Wogmeerroute (groen, 11 km) loopt rond de Polder Wogmeer over begraasde graskades van particulieren of langs begraasd weiland en zou met evenveel recht de ‘tweeënzeventig hekjesroute’ kunnen heten. Want dat is het aantal overstapjes dat je zult moeten bedwingen. Respecteer de gastvrijheid. Honden zijn hier niet toegestaan. - De Ursemmer Poldertocht (zwart, 16 km) is een flinke ronde langs de randen van de Polder Ursem. Vanaf het startpunt kun je stevig doorstappen naar De Goorn. Een mooi boerenlandpad brengt je daarna naar de Mijzerdijk. Aan de dijk valt het oog op een oude banpaal met eenhoorn, die de grens van het Hoornse rechtsgebied markeert. Vanaf een graskade kun je de Mijzenpolder goed bekijken. Dan wandel je om de kerk van Ursem en naar Rustenburg. Hoogtepunten van de route zijn de graskade om de waterberging van Hensbroek en het graspad aan de zuidrand van de Wogmeer."

Terug naar boven

Eten en drinken

- "Een aantal jaar geleden zijn wij, Esdégé Reigersdaal, gestart met de dagbesteding voor een aantal cliënten van de Theresiahof in Spierdijk. Samen met hen kopen we brood voor de woongroepen van de Oever, het woonzorgcentrum van het dorp. Dit brood kochten we bij Maria’s Broodboetiek, de enige winkel in dit kleine dorp. Maria verkocht brood, maar ook gebak, snoep en broodwaren. In haar knusse winkeltje kon je een kopje koffie drinken met een gebakje en in de zomer serveerde zij koffie en frisdrank op het terras. Begin 2020 hoorden we dat Maria zou gaan stoppen; eindelijk zou Maria met welverdiend pensioen gaan. Maar hoe moet het nu met de winkel? De eigenaar van het pand wilde de verkoop van brood heel graag voortzetten en wij zagen hier wel brood in! We hebben contact gezocht en in september 2020 zijn we op deze locatie van start gegaan met het Broodboetje! Natuurlijk blijven we brood en banket verkopen en blijven we koffie serveren op het terras en in de winkel. Achter de winkel is een grote ruimte en een schuur waar we ook dagbesteding gaan aanbieden.

Het Broodboetje in Spierdijk (Spierdijkerweg 108) is een dagbestedingsplek voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Voor deze nieuwe locatie zijn we op zoek naar enthousiaste deelnemers. We zoeken nog naar verkoopmedewerkers, koffiezetters, broodverkopers, afbakkers, babbelaars, appeltaartsnijders, terrasonderhouders, creatievelingen, serveerders, afwashulpen, mensen met groene vingers, opruimers en gastenheren en -vrouwen. Het Broodboetje valt onder Cluster De Reiger."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Spierdijk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Spierdijk heeft een eigen dorpskrant, De Dorpsbanier, die 1x in de 2 weken verschijnt. Op hun site kun je ook actualiteiten vinden, plus een dorpsagenda.

- Onderwijs en kinderopvang: - "In 1985 is de Mariakleuterschool in Spierdijk samengegaan met de lagere St. Jozefschool tot basisschool de Jozef en Mariaschool. In 1990 was de integratieverbouwing voltooid. In 1997 telde het gebouw 7 leslokalen en 1 kleutergymzaal. Bij de start van schooljaar 1998-1999 is de kleutergymzaal omgebouwd tot leslokaal. Maar nog steeds was het schoolgebouw niet groot genoeg voor het aantal leerlingen dat zij moest herbergen. In december 2003 ging de eerste paal de grond in van opnieuw een uitbreiding van de school. Dit keer een grote uitbreiding. Het gebouw kreeg niet alleen een nieuw lokaal voor groep 8, maar ook de patio werd bij de school getrokken, waardoor een grote aula werd gerealiseerd. Tevens kreeg de school twee spreekkamers, werden de lerarenkamer en de directiekamer vergroot en kregen we een ruime keuken. Tot slot kreeg het aanzicht van de school een metamorfose, waardoor we een moderne, frisse uitstraling hebben kregen. Op 1 oktober 2004 vond de officiële opening van de verbouwde school plaats. In 2016 zijn de borden aan en voor de school vernieuwd. De nieuwe logo’s van zowel de school (met de toevoeging van de slogan: Uitdagend leren met plezier!) als de stichting waarbij de school is aangesloten (SKO West-Friesland) hebben hiermee een mooi zichtbare plek gekregen."

- "Peuterspeelzaal De Warskippers bevindt zich in het kleine, landelijk gelegen dorp Spierdijk. Het pand is gevestigd naast de Jozef en Mariaschool en heeft een eigen speelplaats. De peuterspeelzaal is voorzien van grote glazen ramen en open ruimtes, waardoor de peuters altijd zichtbaar zijn voor de twee vaste pedagogisch medewerkers. We creëren een huiselijke sfeer waarin ieder kind zich op zijn gemak kan voelen. Bovendien bieden we emotionele veiligheid doordat we de tijd nemen om elk kind goed te leren kennen en ze te begeleiden tijdens conflicten. De peuterspeelzaal is op dinsdag- en donderdagochtend geopend van 8:30 uur tot 12:30 uur. Hierbij sluiten we mooi aan op de openingstijden van de bassischool. De kinderen komen per week minimaal twee dagdelen van elk 4 uur naar de peuterspeelzaal. We bieden daarbij tussen de middag een broodmaaltijd aan. Peuterspeelzaal de Warskippers biedt samen met peuterspeelzaal de Klointjes in buurdorp Zuidermeer een uitstekende combinatie voor peuters met VVE. Zo kunnen zij vier dagdelen per week spelen en leren op de peuterspeelzaal."

- "Ook BSO de Warskippers in Spierdijk is gevestigd naast de Jozef en Mariaschool. Er is ruimte voor 22 kinderen. We creëren een huiselijke sfeer waarin ieder kind zich op zijn gemak kan voelen. We werken, net als de school, vanuit de principes van de Vreedzame BSO. De kinderen worden na school opgehaald door een van onze medewerkers. BSO de Warskippers is op donderdag geopend na schooltijd tot 18.00 uur. Bij interesse voor opvang in de ochtend of op andere dagen kun je contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. In de schoolvakanties en op de overige dagen kunnen de kinderen van 7.00 tot 18.00 uur terecht bij BSO Figaro in buurdorp Ursem. Bij BSO de Warskippers is er veel ruimte voor ontspanning. De activiteiten die wij aanbieden zijn leeftijdsgericht en stimuleren de ontwikkeling van het kind. Er zijn verschillende speelhoeken gecreëerd, zoals een bouwhoek, verkleedhoek en een poppenhoek. Beweging en frisse lucht zijn belangrijk voor een kind. Daarom zijn we vaak buiten te vinden. Tijdens schoolvakanties organiseren wij uitstapjes, speurtochten of knutselactiviteiten."

- Muziek: - Fanfare Accordando te Spierdijk is in 1921 opgericht in Café Homan in buurtschap Wogmeer, waar de eerste jaren ook de repetities plaatsvinden. De naam betekent "door samenwerking" maar ook "overeenstemmend". Er schrijven zich rond de 20 muzikanten in als lid. De contributie was toen 15 cent per week. De benodigde instrumenten kostten toen ongeveer 30 gulden per stuk. Na het nodige repeteren kan op tweede Kerstdag 1922 de eerste uitvoering worden gegeven. In 1927 gaan ze voor het eerst op concours. Maar het instrumentarium is niet best. Daarom worden er 7 nieuwe instrumenten aangeschaft. Om dit financieel rond te krijgen worden er aandelen van elk 25 gulden uitgegeven.

Er breekt een strijd aan tussen de Wogmeer en Spierdijk over de plaats van vestiging van Accordando. Dit loopt zo hoog op dat dirigent Knijn ontslag neemt. Hij wil namelijk dat Accordando naar het dorp verhuist. Maar alle aandelen zijn in Wogmeerse handen. Piet van Westen uit Zwaag wordt aangesteld als nieuwe dirigent. In 1930 wordt toch besloten in Spierdijk te gaan repeteren. Een goeie zet; want op de eerste vergadering in Café Koopman geven zich maar liefst 17 leerlingen op. Dit is slechts een klein citaat uit de pagina Geschiedenis van Fanfare Accordando, waar je de lotgevallen van de vereniging door de jaren heen uitvoerig in tekst en beeld beschreven vindt.

- "Popkoor Back in Time is opgericht in 1985 en bestaat uit ongeveer 50 zangers en zangeressen, allen woonachtig in West-Friesland. Het koor zingt voor de gezelligheid maar verliest daarbij een professionele presentatie niet uit het oog. Zoals de naam al doet vermoeden zingt het koor een gevarieerde mix van popnummers door de jaren heen, zowel Nederlands- als Engelstalig. Er wordt gezongen door vier zangpartijen: sopranen, alten, bassen en tenoren. Regelmatig wordt er nog onderscheid gemaakt tussen eerste en tweede alt, sopraan of tenorpartij. Voldoende afwisseling dus. Bij een aantal nummers zijn er ook solopartijen die door verschillende koorleden worden gezongen. Wij hebben het geluk dat een uitstekend combo ons begeleidt bij optredens. Dat maakt nèt dat muzikale verschil. Het geheel staat onder professionele leiding van Frank Hoebe. Naast alle aandacht voor de zang wordt er bij optredens ook aandacht besteed aan de kleding en choreografie. We repeteren iedere maandagavond van 20:15-22:00 uur in De Pianokamer in Spierdijk. Kom gerust eens kijken en luisteren. Mocht je zin hebben om je bij ons aan te sluiten: er is plek voor alle stemgroepen."

- "Wij zijn Frank en Sonja Hoebe. We zijn getrouwd en hebben samen 5 kinderen. We zijn woonachtig in Spierdijk en zijn daar de trotse eigenaars van ons eigen muziekcentrum 'De Pianokamer', waar regelmatig concerten worden gegeven. Frank bezocht na de middelbare school het conservatorium in Alkmaar en studeerde daar klassiek piano en koordirectie. Momenteel is hij dirigent van 7 koren, begeleider, arrangeur en pianoleraar. Na zijn afstuderen aan het conservatorium heeft hij zelf een aantal stukken gecomponeerd. Informatie over zijn werken kun je vinden op de site Hoebe Muziekprojecten. Sonja zorgt in het dagelijks leven voor het reilen en zeilen van De Pianokamer en is ook actief in het zingen in een aantal koren van Frank, waaronder Frank en Zij en de projecten. De Pianokamer was oorspronkelijk de gymzaal van de jongensschool. Het enige dat daar nog aan herinnert zijn de mooie grote ramen en de hoogte van de ruimte. Vele jaren was De Pianokamer het verenigingsgebouw van het dorp. Wij hebben het omgebouwd tot de sfeervolle, knusse ruimte die het nu geworden is. Zeer geschikt voor het geven van o.a. concerten, mede door de bijzondere akoestiek. Er kunnen ca. 100 personen een concert bezoeken."

- Sport: - Bijzonder aan RKSV St. George in Spierdijk is dat het een omnisportvereniging is, d.w.z. dat er verschillende sporten worden beoefend, namelijk voetbal (sinds 1930), handbal (sinds 1962) en tennis (sinds 1995). En voor zo'n klein dorp hebben ze heel veel leden, nl. meer dan 400. In 2004 betrok de omnivereniging, samen met 12 andere verenigingen, een nieuw onderkomen, gesitueerd in één multifunctioneel gebouw. De sportvereniging huist in het ene gedeelte van het gebouw, waar de kantine, bestuurskamer en kleedkamers zich bevinden. De overige verenigingen vinden hun onderdak in het andere gedeelte van het gebouw, genaamd De Mantel.

- "Bowlingvereniging Spierdijk is er zowel voor gezelligheidsspelers als voor competitiespelers. Van begin september tot eind mei organiseren wij diverse competities (leagues). Kennismaken met Bowlen? Bezoek dan een van de competitie (league) avonden en vraag naar iemand van het bestuur (vaak is er wel 1 van de bestuursleden op de league avond aanwezig). Of, als je zelf meteen een balletje wilt gaan gooien in competitieverband en wilt ervaren hoe dit is, kun je meedoen met de zomerleague. Deze avond is vrij voor iedereen toegankelijk en wordt gespeeld op alle dinsdagen in juni, juli en augustus na afloop van het reguliere bowlingseizoen."

- "Golfclub De Koggen is opgericht in 2010. We zijn gestart met 54 leden. Inmiddels zijn het er meer dan 300. Vanaf 2014 werd het ingezette beleid om de golfsport voor de jeugd te stimuleren vormgegeven door de nieuw opgerichte jeugdcommissie. Mirjam en Johan Kramer hebben zich ongelofelijk ingezet om het zogeheten door de NGF begeleide Committed to Jeugd plan voor de jeugd te bekronen met het felbegeerde schildje. Bij de afsluiting van seizoen 2015 kregen zij loon naar werken en werd het schildje in bijzijn van de wethouder van Sport van de gemeente Koggenland uitgereikt. Dat gebeurde voor het een jaar eerder geopende nieuwe clubhuis. Ter gelegenheid van die opening zongen enkele leden van de club een prachtig lied op de wijze van Brabant van Guus Meeuwis. Het refrein van dit lied is als volgt: "En we staan met zijn allen met een grote lach, want het pand is geopend, het is nu de dag. En de golfers ze stralen, de koning te rijk, want het is supertop hier op Golfbaan Spierdijk."

Als je lid wordt van Golfclub De Koggen: kun je aan alle door de club georganiseerde activiteiten meedoen (geen inschrijfgeld voor de wedstrijden); kun je meedoen aan de gratis inlooplessen in voor- en najaar van onze pro Nighel; ontvang je jaarlijks een gratis greenfee; verzorgen wij je handicapregistratie; melden wij je aan bij de Nederlandse Golf Federatie; kun je gebruik maken van de golf.nl app; ontvang je het officiële huisorgaan van de NGF; val je onder de NGF WA-golfverzekering met werelddekking; heb je gratis toegang tot Degolfacademie.nl."

Fred Prins golft al bijna 40 jaar en heeft al vele golfbanen over de hele wereld gezien, waaronder absolute topbanen. En heel bijzondere, zoals Laem Chabang in Thailand ("waar je werd gewaarschuwd voor slangen in de rough") en Naples Grande en Palm Beach in Florida ("Daar staan bordjes waarop golfers wordt aangeraden te gaan zigzaggen als je achtervolgd wordt door een alligator. Haha, dat kunnen die dieren namelijk niet zo goed"). Toch is hij altijd blij als hij weer terug is op de golfbaan in Spierdijk, vanwege de baan én de mensen: "Normaal gesproken gaan ze bij de NGF niet zo snel over tot het toekennen van een A-status (die hier al 2 jaar na de opening werd toegekend, red.). Aan de andere kant: de beoordelingscommissie kon er natuurlijk onmogelijk omheen; ze zagen die prachtig onderhouden fairways, die perfecte greens, de superieure drainage waardoor je altijd droge voeten houdt, en ze moesten wel.

Ze investeren hier voortdurend in de kwaliteit van de baan. Ga maar kijken; ze zijn de hele dag bezig met maaien, mesten, snoeien en ga zo maar door. Nederland kent prachtige banen hoor, met Zandvoort en Noordwijk als toppers. Maar als ik dan weer ‘thuiskom’ op Spierdijk, met bovendien ook nog al die gezellige mensen, wars van enige kapsones, dan weet ik meteen: dit is ook top, absolute top." (bron en voor nadere informatie zie de reportage met Fred Prins, door Rob van den Dobbelsteen)

- Senioren: - "KBO Spierdijk is een plaatselijke, zelfstandige organisatie. Wij maken deel uit van KBO Noord-Holland. Wij willen een aantrekkelijke organisatie zijn voor alle ouderen van 50 jaar en ouder uit ons dorp, dus ook voor niet leden. Wij komen op voor alle senioren in ons dorp, stimuleren hen tot maatschappelijke participatie en inspireren hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de maatschappelijke omgeving. Motto: Samen actief en inspirerend voor alle senioren."

- Zorg en welzijn: - "Huisartsenpraktijk Spierdijk is in 2007 overgenomen door mevr. Wijmans. Zij heeft in de zeven voorgaande jaren gewerkt in de praktijk in De Goorn. Het laatste jaar voor de overname heeft ze gewerkt in de praktijk bij haar voorgangers, het echtpaar Verhoeff. De praktijk is apotheekhoudend."

- De kleinschalige Zorgtuin Lavie in Spierdijk biedt kinderen, jongeren en volwassenen een veilige plek waar ze zichzelf mogen en kunnen zijn. Zij werken vanuit een holistische visie. Dit houdt in dat zij ervan uitgaan dat lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten met elkaar verbonden zijn. Deze functies zijn volgens hen wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Zij kijken naar de hele mens en benaderen problemen als ontwikkelingskansen. Hierbij speelt het betrekken van het netwerk van cliënten een grote rol. Ze bieden dagbesteding op doordeweekse dagen en op zaterdag.

- "Sinds 2007 is er in Spierdijk Woonzorgcentrum De Oever. Deze locatie is geschikt voor oudere mensen met en zonder zorgbehoefte. Ook kun je in De Oever zelfstandig wonen in een huur- of koopappartement. Mocht je behoefte hebben aan zorg, dan is deze altijd in de buurt. De Oever beschikt over drie woongroepen voor mensen met dementie. Je woont in een kleine groep met een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Er wordt samen gekookt, de koektrommel gaat rond en er wordt samen koffie gedronken in de huiskamer. De medewerkers zijn onderdeel van het huishouden en sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw leefstijl en voorkeuren.

Wooncomplex De Oever is voorgekomen uit verzorgingshuis 't Oeverland. De woningen die er nog stonden zijn verbonden met het nieuwe gebouw. Zo kunnen ook de huurders van die woningen deelnemen aan de activiteiten en rekenen op de zorg die ze nodig hebben. In De Oever is ook een wijk Steunpunt. Deze wordt gebruikt door zowel bewoners van De Oever als door mensen uit de nabije omgeving. Er vinden diverse activiteiten plaats. Ook kun je hier bijvoorbeeld een feest vieren, biljarten en koersballen. Bewoners en mensen elders uit Spierdijk kunnen in De Oever ook terecht voor dagverzorging.

Steunpunt Oeverland is gevestigd in woon-zorgcomplex de Oever in Spierdijk. Er wonen mensen in huurwoningen, koopwoningen en groepswoningen. Theresiahof. Op Theresiahof wonen vijf oudere cliënten met een beperking in een huiskamerproject. Er wordt warme zorg geboden waarbij de medewerkers steeds in de nabijheid zijn. Cliënten hebben een eigen zit/slaapkamer en er wordt dagelijks vers gekookt. Theresiahof heeft een gezamenlijke tuin met een gezellig zitje. Cliënten die op Theresiahof wonen krijgen veelal dagbesteding aangeboden op de locatie. Het is ook mogelijk om elders dagbesteding te doen.

Oeverland. Op Oeverland wordt ondersteuning geboden aan negen mensen met een beperking. Bij enkele cliënten is er sprake van bijkomende psychiatrische problematiek. Alle cliënten hebben een eigen appartement. Dagelijks wordt er koffiegedronken op het steunpunt. Sommige cliënten maken hier gebruik van. De zorg is aangepast op de behoeften van de cliënt. Cliënten eten in hun eigen appartement en worden ondersteund bij hun huishouden. De appartementen hebben een woonkamer met open keuken, een ruime badkamer en een slaapkamer. Elk appartement heeft een berging en een balkon. Cliënten die op Oeverland wonen gaan vaak naar dagbesteding buiten de locatie. Dit is echter niet noodzakelijk.

Binnen de Oever worden cliënten 24 uur per dag ondersteund. Dit gebeurt tussen 7.00 en 23.00 uur door één team dat zowel de cliënten op Oeverland als op Theresiahof ondersteunt. Na 23.00 uur wordt de zorg overgenomen door de Omring. Cliënten kunnen gebruik maken van de faciliteiten die in het pand aanwezig zijn. Er is een Grand-café, een activiteitencentrum en een winkeltje. De kapper komt indien gewenst aan huis. In het Grand-café worden regelmatig activiteiten georganiseerd, waardoor het woonzorgcentrum tevens een belangrijke buurtfunctie voor heel Spierdijk vervult."

- "In ons Thomashuis bieden we mensen met een verstandelijke beperking een warm thuis. Onze bewoners zijn niet in staat zelfstandig te wonen en hebben in het dagelijks leven begeleiding en steun nodig. Ons zorgprogramma vormt de basis om alle mogelijkheden voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in kaart te brengen. Dit wordt samen met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers opgesteld en regelmatig met elkaar besproken. Indien nodig of gewenst wordt het programma aangepast. Ieder mens heeft behoefte aan een plek waar hij zich veilig en op zijn gemak voelt. Een basis waar vanuit je je kan ontwikkelen en/ of tot rust kan komen. In Thomashuis Spierdijk willen wij je dit bieden. Wonen in een landelijke omgeving met voldoende ruimte om je heen, waar je samen kan zijn met anderen of tijd voor jezelf kan hebben, net waar jij op dat moment zin in hebt. Een thuis waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Wij bieden ondersteuning bij het vinden van een passende dagbesteding in de directe omgeving. In onderling overleg wordt gekeken wat wenselijk en realiseerbaar is."

- "Bij De Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor De Zonnebloem afd. Spierdijk. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van onze afdeling komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseren we ook verschillende activiteiten."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Spierdijk.

- Er zijn ook personen met de achternaam Spierdijk. In 1947 waren dat er 108, in 2007 waren het er 113. Het ligt voor de hand dat de voorouders van deze personen uit het gelijknamige dorp afkomstig zijn, te meer omdat in 1947 de meerderheid van deze personen nog in de provincie Noord-Holland woonde.

Reacties

(2)

Is er nog een boek uitgebracht over Spierdijk. Ik zal graag een boek willen kopen.

Ik heb het hele internet voor u afgezocht of er iets te vinden is over een boek over dit dorp. Maar helaas niets gevonden. Over de meeste dorpen is ooit wel een boek gemaakt, maar hier lijkt dat niet zo te zijn. Óf het is er wel geweest maar daar heeft niemand iets over op het internet gemeld. Het dorp heeft geen eigen heemkundekring. Er is wel een heemkundekring voor Obdam (waar Spierdijk vroeger deels onder viel) en Hensbroek, en voor Berkhout (waar het dorp vroeger deels ook onder viel) en Bobeldijk. Hun sites vindt u hier https://www.oudobdam-hensbroek.nl/ en hier https://www.hkbb.nl/. Ik lees op hun sites dat zij, in dit kader helaas, alleen hun eigen dorpen bestuderen en niet hun hele voomalige gemeente, anders hadden ze Spierdijk wellicht ook tot hun werkgebied gerekend. Maar áls er ooit een boek over Spierdijk is verschenen, zullen zij het toch vast wel weten denk ik. Dus ik adviseer u deze beide clubs nog even te mailen met de vraag of zij weten of er ooit een boek over dit dorp is verschenen, en zo ja of ze weten hoe dit boek heet, en of het wellicht nog ergens te koop is.

Tijdens mijn zoektocht over het internet heb ik nog wel heel veel andere interessante informatie over verleden en heden van dit dorp gevonden, wat ik nu hierboven heb verwerkt. Daarmee is de pagina flink uitgebreid en bevat nu denk ik wel alles wat er over het dorp te weten valt. O.a. staat er onder Bezienswaardigheden nu een boekje gelinkt dat op die manier online te lezen is, naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de kerk in 2000. Daar staat ook veel in over de geschiedenis van het dorp, maar dan wel vooral op kerkelijk gebied natuurlijk, hoe dat er door de eeuwen heen aan is toe gegaan.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen