Slikkerveer

Plaats
Dorp
Ridderkerk
Zuid-Holland

slikkerveer_plaatsnaambord_blauw_kopie.jpg

Slikkerveer is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Ridderkerk.

Slikkerveer is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Ridderkerk.

slikkerveer_wilhelminakerk.jpg

In 1931 kreeg het inmiddels flink gegroeide Slikkerveer haar eerste eigen kerk: de Hervormde Wilhelminakerk (Bourgondischelaan 1).

In 1931 kreeg het inmiddels flink gegroeide Slikkerveer haar eerste eigen kerk: de Hervormde Wilhelminakerk (Bourgondischelaan 1).

slikkerveer_rm_benedenrijweg_461_het_huis_ten_donck.jpg

Landgoed Huys ten Donck ligt aan de Benedenrijweg, direct W van de kern Slikkerveer. Huys ten Donck (1746) maakt deel uit van een bijzonder gaaf bewaard gebleven buitenplaats, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 15e eeuw.

Landgoed Huys ten Donck ligt aan de Benedenrijweg, direct W van de kern Slikkerveer. Huys ten Donck (1746) maakt deel uit van een bijzonder gaaf bewaard gebleven buitenplaats, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 15e eeuw.

Slikkerveer

Terug naar boven

Status

- Slikkerveer is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Ridderkerk.

- Het dorp Slikkerveer heeft in 1978 weliswaar wel een eigen postcode (2983), maar geen eigen plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien ´in´ Ridderkerk. Sinds 2008 heeft het dorp, evenals de overige Ridderkerkse dorpen, wel weer blauwe plaatsnaamborden (komborden), als erkenning van het dorp-zijn. Voorheen waren dat witte 'wijk'-borden onder een blauw kombord Ridderkerk.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Slikkeveer.

Oudere vermeldingen
1424 Slykerveerstal.

Naamsverklaring
Samengesteld uit veerstal 'overzetplaats' en het Middelnederlandse slyc 'slijk, modder'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Slikkerveer ligt N van Ridderkerk, N van de Rotterdamseweg, en grenst in het W aan Bolnes, in het N aan de Nieuwe Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Slikkerveer 35 huizen met 367 inwoners. Tegenwoordig heef het dorp precies 100x zoveel huizen, nl. ca. 3500, met daarin ca. 8.000 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Christus is Koning kerk
De oorspronkelijke Gereformeerde Christus is Koning kerk (Juliana van Stolbergstraat 44) dateerde uit 1958 en was een karakteristieke protestantse wederopbouwkerk met dakruiter. Buiten gebruik in 1992. Tijdens leegstand door brand verwoest in 1994. De restanten zijn daarna gesloopt. Ter plekke is in 2000 als opvolger een moderne kerkzaal verrezen.

Kerk De Kern
Hervormd Kerkelijk Centrum Den Donck (Stadhouderslaan 29) uit 1970 is na de fusie in 2005 met de hierhoven vermelde Gereformeerde kerk tot Protestantse (PKN) Gemeente te Slikkerveer in 2007 verkocht aan Volle Evangelie Gemeente De Kern. Sindsdien heet het gebouw ook De Kern. Onder de link vind je foto's uit beide perioden.

Wilhelminakerk
"Tot eind 19e eeuw waren de leden van de hervormde gemeente die in Slikkerveer woonden voor hun kerkgang aangewezen op de Singelkerk te Ridderkerk of op het kerkje aan de Benedenrijweg aan het begin van Bolnes, ongeveer ter hoogte van de werf van Schram. Dit kerkje werd gebouwd in 1880 en moest later verdwijnen vanwege de dijkverzwaring. In Bolnes was een godsdienstonderwijzer benoemd die ook voorganger was en in Ridderkerk en op de openbare school aan de Pruimendijk te Oostendam catechisatie gaf. De dominee in Ridderkerk gaf alleen catechisatie aan de jongens en meisjes boven de zestien jaar. De Slikkerveerse jeugd was wat betreft de catechisatie aangewezen op Bolnes of Ridderkerk. In de kerk te Bolnes werd wel gedoopt door de dominee uit Ridderkerk, maar het heilig avondmaal werd er niet gevierd, daarvoor moest men naar Ridderkerk.

Door toename van de bevolking kregen de wijken Bolnes en Slikkerveer geleidelijk meer zelfstandigheid. Op den duur woonden er in laatstgenoemde kern zoveel mensen, dat de behoefte aan een eigen kerkgebouw ontstond. In 1926 begon men met de bouw van een lokaal, dat dienst deed als kerk. Het aantal kerkgangers groeide zo snel dat spoedig besloten werd tot de bouw van een eigen kerkgebouw. Het ontwerp van de kerk was geheel in de stijl van die tijd. In 1931 werd de Wilhelminakerk (Bourgondischelaan 1) gebouwd. Het gebouw was er, maar een predikant ontbrak nog. In mei 1937 ging de algemene kerkenraad over tot het stichten van een tweede predikantsplaats, waarmee de wijkgemeente Wilhelminakerk een feit was." (bron: site van de Wilhelminakerk) - De kerkdiensten kun je hier terugluisteren.

Eben-Haëzerkerk
- Eben-Haëzerkerk (Oranjestraat 110) uit 1971 van de Gereformeerde Gemeente Ridderkerk-Slikkerveer.

Landgoed Huys ten Donck
Landgoed Huys ten Donck ligt aan de Benedenrijweg, direct W van de kern Slikkerveer. Jonkvrouw Catharina Groeninx van Zoelen is de negende generatie van de adellijke familie die al eeuwen is verbonden met landgoed Huys ten Donck. Huys ten Donck (1746) maakt deel uit van een bijzonder gaaf bewaard gebleven buitenplaats, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 15e eeuw. Met de naastgelegen Donckse Velden is het rijksmonument van belang als park en groengebied in een sterk verstedelijkte omgeving. De gehele buitenplaats - inclusief het prachtige hoofdgebouw Het Huys ten Donck, de bijgebouwen, monumentale tuinornamenten en het in Engelse stijl aangelegde Landschapspark - is als een van de eerste in Nederland aangemerkt als rijksmonument. Huys ten Donck is de afgelopen jaren gerestaureerd.

De gemeente Ridderkerk en Stichting Het Huys ten Donck hebben in mei 2018 een intentieovereenkomst getekend met het oog op een duurzame instandhouding van de historische buitenplaats. De gemeente geeft hiermee aan de stichting graag te willen ondersteunen om de buitenplaats voor de lange termijn toekomstbestendig te krijgen. In de overeenkomst zijn de wederzijdse inspanningen vastgelegd, inclusief verdere professionalisering van de stichting, het aanwijzen van een projectleider, elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen en kansen die belangrijk zijn voor de buitenplaats, het genereren van nieuwe inkomstenbronnen, en ondersteuning bij subsidieaanvragen en onderhandelingen met o.a. het Rijk en de provincie.

De instandhouding van de buitenplaats staat zwaar onder druk door een structureel tekort aan inkomsten. De inkomsten uit activiteiten, subsidies en fondsen wegen anno 2018 niet op tegen de hoge kosten die gemaakt moeten worden voor het beheer en het onderhoud van de buitenplaats. Daarom is het belangrijk dat snel nieuwe kostendragers worden gevonden. Daarnaast is het de wederzijdse intentie om op den duur de buitenplaats voor jong en ouder beter beleefbaar te maken als plek om te wonen, werken, leren, te recreëren en voor elkaar te kunnen zorgen, van oudsher kenmerkend voor een buitenplaats.

Diverse gebouwen op het landgoed kunnen worden gehuurd, zowel structureel als deels voor evenementen. Het landgoed moet namelijk meer zelfvoorzienend worden, wil het in stand gehouden kunnen worden. Een voorbeeld is de restauratie van de houtloods. Die is omgetoverd tot een kleinschalig kantoorgebouw met twee units. Zowel afzonderlijk als samen kunnen die worden gehuurd. Architectonisch interessant door de combinatie van oud en nieuw, met behoud van de traditionele aanblik. De opbrengsten uit de bouw van 8 woningen aan de Donckselaan, mogelijk door de wijziging in het bestemmingsplan, komen ten goede aan de beheerstichting, voor het behoud van het landgoed. Verder is Huys ten Donck sinds 2011 ook aangewezen als trouwlocatie.

Aan weerszijden van de buitenplaats liggen de Donckse Velden: voormalige agrarische gronden die zijn omgevormd tot natuur- en recreatiegebieden. Buitendijks ligt op de buitenplaats een van de drie laatse grienden in Europa die nog aan natuurlijke getijden onderhevig zijn; de Donckse Grienden, waar uitzonderlijke flora en fauna leven. “Het gaat om de laatste aaneengesloten stukjes groen in deze omgeving, en de enige oorspronkelijke buitenplaats in de gehele regio”, aldus Catharina Groeninx van Zoelen, bewoonster en directeur van Stichting Het Huys ten Donck. De rest van IJsselmonde is volgebouwd of figuurlijk dichtgeslibd met wegen en bedrijventerreinen. Ze waarschuwt dat het ongerepte karakter en de gehele beleving van de buitenplaats maar vooral de leefbaarheid van de omgeving verdwijnt met een brug tussen Ridderkerk en de Krimpenerwaard, met bijbehorende weg, waar anno 2019 plannen voor zijn*. “De rust en het weidse open landschap zal onherstelbaar worden vernietigd. Dat zou eeuwig zonde zijn. Wij doen al zoveel jaren ons uiterste best om de buitenplaats en de omliggende Donckse Velden, dat wij als onderdeel van het geheel zien, te beschermen en ook toekomstbestendig en steeds aantrekkelijker voor bezoekers te maken. Als er dan op een paar honderd meter een drukke weg langs loopt, lukt dat niet meer. Want met zo’n weg komt ook de bedrijvigheid en is deze laatste rustige plek voorgoed verdwenen.”
* Voor nadere informatie over dit onderwerp zie aan het eind van het hoofdstuk Landschap etc. op de pagina Krimpenerwaard.

Bedrijfsmuseum Brush HMA (voorheen Holec en daarvóór Smit)
Wat vanouds bekend stond als eletrotechnisch bedrijf Smit Slikkerveer, en later als Holec, heet tegenwoordig Brush HMA. De firma bouwt en levert wereldwijd vierpolige generatoren. Sinds 2011 is er het Bedrijfsmuseum Brush HMA, dat de hand heeft weten te leggen op een aantal bijzondere generatoren, waaronder enkele exmplaren uit de begintijd (vanaf 1882), die gezamenlijk een beeld schetsen van de ontwikkelingen vanaf in den beginne door de jaren heen tot heden. De site Willem Smit Historie (door Rudo Hermsen) biedt uitvoerige informatie over Smit Slikkerveer, waar Willem Smit in 1828 op slechts 22-jarige leeftijd mee begonnen is, en ook over alle latere andere Smit-bedrijven die daar elders uit ontstaan zijn.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS) is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het creëren en organiseren van activiteiten en cursussen voor jong en ouder in het dorp, op low budget basis, zodat het voor iedereen toegankelijk is. De activiteiten vinden plaats in het Wijkvoorzieningencentrum (waarvoor zie het kopje Links).

- In 2006 heeft de gemeente Ridderkerk het wijkbudget geïntroduceerd, waarbij zij voor iedere wijk en ieder dorp € 12.500,- beschikbaar stelt om leuke projecten van te realiseren. Voor Slikkerveer kunnen inwoners ideeën indienen bij het Ideeteam. Een idee moet ten goede komen aan de bewoners van de wijk. Het moet bewoners betrekken bij elkaar en bij de wijk. Sindsdien zijn al heel veel ideeën uitgevoerd. Enkele voorbeelden: Lampionnenoptocht jaarlijks in december, luchtkussens e.d. voor de Najaarsmarkt, Halloween ondersteuning, Burendag, Schaatsfestijn, Historische route, Straatvoetbaltoernooi, Kunstwerk, AED's, Straatspeeldag, bijdrage speeltoestel Metronoom, Slikkerveer survival, Buurt BBQ’s, Koningsdag Dillenburgplein, Zomergeluiden Najaarsmarkt, Kerstdiner voor ouderen.

- Koningsdag.

- sv Slikkerveer organiseert jaarlijks in een weekend begin juli (in 2018 voor de 29e keer) het Tentenkamp voor de jeugd. Ca. 80 kinderen maken dan een geweldig weekend mee, dat bol staat van voetbal, voetbalspelletjes en allerlei andere spellen. 's Avonds overnachten ze in een grote tent (vandaar de naam van het evenement), waarna er de volgende dag ook weer allerlei spellen te doen zijn. Voor een indruk van wat ze zoal doen zie het verslag Tentenkamp voor de jeugd 2017.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Wandelen
De Historische Route Slikkerveer is een initiatief, voortgekomen uit de vraag aan de inwoners in 2006: wat zou je willen verbeteren in je dorp? Van de vele ingeleverde ideeën was de historische route er één. Omdat er in het dorp genoeg historische plekken zijn, is er een werkgroep samengesteld die bijna een jaar aan de realisatie van deze route heeft gewerkt. Van alle informatieborden langs de route zijn de coördinaten vastgelegd, zodat je hem ook kunt lopen met een Global Position System (GPS). De coördinaten vind je in de brochure. De wandeling bestaat uit een korte en een lange versie. De lange route duurt bijna twee uur, de korte ongeveer drie kwartier. In de brochure wijzen ze je eerst de weg voor de korte route. Daarna wordt de lange route beschreven vanaf bord 2. - Brochure Historische Route. - Plattegrond Historische Route.

Speeltuin
- Speeltuinvereniging Slikkerveer (Tegelpad) biedt bijna 1000 m2 speelruimte met verschillende speeltoestellen voor groot en klein. Er is een aparte peuterhoek. Voor de volwassenen hebben ze een terras en een aantal picknicktafels. Er is een winkeltje waar koffie, thee, limonade, ijs, snoep etc. kunnen worden gekocht. Er kan niet worden gepind.

Winkelen
- Winkeliersvereniging Dillenburgplein wil van het plein graag ‘De huiskamer van Slikkerveer' maken: een plek met een eigen identiteit, passend bij het dorp, waar bewoners elkaar ontmoeten en waar het goed toeven is. Dit willen ze doen door het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, de verkeerssituatie en het creëren van ‘ontmoetingsplekken’ op locaties op en rond het plein. Ze streven ernaar om de bezoekers, naast hun aanbod van een zeer divers assortiment aan winkels, ook een plek te bieden waar je gezellig kunt verblijven. Hierdoor wordt het plein levendiger en leert men elkaar beter kennen. Daarbij zullen zij uiteraard de nodige acties, activiteiten en evenementen blijven aanbieden zodat jij je op het Dillenburgplein thuis voelt alsof je in je eigen woonkamer bent.

"Hoe wij dit willen bereiken? In de nabije toekomst zullen we bekijken hoe we het gebied rondom het plein beter kunnen benutten. Een samenwerking met de rondom gelegen scholen, kerken, het wijkcentrum, moskee, speeltuin, de Cruyff Court etc. zou daarbij natuurlijk geweldig zijn. Heb jij als bezoeker van ons plein ideeën over hoe we dit samen kunnen volbrengen? Schroom dan niet om ons een e-mail te sturen. Alle input is van harte welkom!" Aldus de winkeliersvereniging op haar site.

Terug naar boven

Beeld

- Meer dan 1000 oude en recente foto's van Slikkerveer, op de site van Stichting Oud Ridderkerk.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - In Wijkvoorzieningencentrum (WVC) Slikkerveer worden door verschillende instellingen uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Voor nadere informatie zie de link.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Reijer is sinds 2013 gevestigd in een nieuw gebouw aan de Prinsenstraat. In dit gebouw zijn ook een leer- en beweegcentrum, een BSO en een peutergroep gevestigd. Op De Reijer is iedereen belangrijk: kinderen, ouders, leerkrachten en ondersteunend personeel. De relatie tussen volwassenen en kinderen en ook die tussen kinderen onderling staat centraal.

- Brede School Bolnes - Slikkerveer is een netwerk voor kinderen en jeugd. Het biedt activiteiten aan op het gebied van sport, beweging, kunst en cultuur. Ook kan de Brede School hen helpen een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden. De missie van de Brede School is om een doorgaande ontwikkelingslijn tot stand te brengen en een sociaal samenhangende en actieve wijk te stimuleren, door ontmoeting tussen mensen tot stand te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan ontmoetingen tussen verschillende generaties, tussen mensen met verschillende achtergronden et cetera. De Brede School bevordert ook de samenwerking tussen andere verenigingen/deelnemende partners, waardoor zij van elkaars netwerk gebruik kunnen maken.

- Muziek: - Bij de oprichting van 'Harmonie' Slikkerveer in 1892 was het wel een echt harmonie-orkest, maar in 1909 werden er nieuwe instrumenten gekocht en is het een fanfare-orkest geworden. De naam 'Harmonie' is echter altijd blijven bestaan. Naast de fanfare is er nog een drumband, een jeugdorkest, een jeugddrumband, popformatie Something Else, en de Hooi en Stro Kapel, die al ruim 40 jaar garant staat voor gezelligheid en goede muzikale ondersteuning van je feest, evenement of andere speciale gelegenheid. De kapel bestaat uit leden die allemaal hun wortels hebben binnen muziekvereniging 'Harmonie' Slikkerveer, wat staat voor een stukje muzikale kwaliteit. Tijdens de feestdagen in december staat de Hooi en Stro Kapel ook klaar als Zwarte Pieten kapel en als Kerstmannenorkest. Ruim 20 jaar geleden vond het eerste optreden als Zwarte Pieten kapel plaats en inmiddels hebben de Pieten al vele winkelcentra en bedrijfsfeesten in de regio Rijnmond voorzien van Sinterklaasmuziek. Ook het Kerstmannenorkest is inmiddels een veel geziene verschijning in winkelcentra en bij lampionnnenoptochten.

Vermeldenswaard is dat de drumband van Harmonie Slikkerveer tijdens het pinksterweekend 2018 heeft deelgenomen aan de Internationale Mars- en Showwedstrijden in Hamont (België), en dat ze daar 90,25 punten cum laude hebben gescoord.

- Sport: - Voetbalvereniging Sv Slikkerveer is een grote vereniging (ca. 850 leden).

- Wonen: - Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer heeft een bezit van 137 eengezinswoningen, 32 seniorenwoningen en 1 winkel. Alle huurwoningen vallen onder de categorie sociale huurwoningen.

Reactie toevoegen