Slichtenhorst

Plaats
Buurtschap
Nijkerk
Veluwe
Gelderland

slichtenhorst_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Slichtenhorst ligt rond de Slichtenhorsterweg, de weg die vanaf direct Z van de stad Nijkerk naar buurtschap Driedorp loopt. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Slichtenhorst ligt rond de Slichtenhorsterweg, de weg die vanaf direct Z van de stad Nijkerk naar buurtschap Driedorp loopt. (© www.openstreetmap.org)

slichtenhorst_op_kaart_google_maps_kopie.jpg

Op deze kaart zie je de buurtschap Slichtenhorst en het daarbinnen gelegen gelijknamige landgoed duidelijk afgebakend.

Op deze kaart zie je de buurtschap Slichtenhorst en het daarbinnen gelegen gelijknamige landgoed duidelijk afgebakend.

slichtenhorst_in_beeld_richting_2040.jpg

Wij hebben in het hoofdstuk Recente ontwikkelingen de in feb. 2021 verschenen notitie 'Slichtenhorst in beeld richting 2040' bewust compleet geciteerd, omdat er zeer veel lezenswaardigs in staat over verleden, heden en beoogde toekomst van de buurtschap.

Wij hebben in het hoofdstuk Recente ontwikkelingen de in feb. 2021 verschenen notitie 'Slichtenhorst in beeld richting 2040' bewust compleet geciteerd, omdat er zeer veel lezenswaardigs in staat over verleden, heden en beoogde toekomst van de buurtschap.

Slichtenhorst

Terug naar boven

Status

- Slichtenhorst is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nijkerk.

- De buurtschap Slichtenhorst valt, ook voor de postadressen, onder de stad Nijkerk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1434 Slichterhorst, 1509 Sligtenhorst2, 1534 Slichtenhorst, 1830-1855 Slechtenhorst, 1840 Sligtenhorst.

Naamsverklaring
Samenstelling van horst 'begroeide hoogte' en slicht 'effen, vlak'.(1) "De naam ontleent het gebied aan de hoogteverschillen in het landschap, wat terug te vinden is in veld- en plaatsnamen. De uitgang “-horst” in de naam Slichtenhorst duidt op een begroeide bodemverheffing in moerassig gebied (circa 1380 Sluenhorst). Wanneer we de bodemkaart bekijken, constateren we dat de boerderijen van onze buurtschap op een langgerekte dekzandwelving, dus bodemverheffing, staan." (bron: de onder Recente ontwikkelingen geciteerde notitie van de inwoners)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Slichtenhorst ligt direct ZO van de kern Nijkerk, rond de Slichtenhorsterweg. Aan de oost- en noordgrens wordt de buurtschap afgebakend door de Barneveldsweg (N301). De westkant van het gebied wordt afgebakend door de Amersfoortseweg, Vrouwenweg en Van Dijkhuizenstraat. De zuidkant wordt afgebakend door de Buntwal, Schoolstraat, Damseweg, Koperweg en Peerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Slichtenhorst 48 huizen met 423 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 130 huizen met ca. 300 inwoners. De oppervlakte van de buurtschap is ca. 835 ha.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Vanaf de 9e eeuw tot begin 19e eeuw waren veel boerderijen en grond in de omgeving van Nijkerk in handen van Duitse kloosters. Door samenwerking van de hertogen van Gelre en deze kloosters heeft deze situatie lang standgehouden. Het gebied dat nu Slichtenhorst heet, viel onder het klooster Abdinckhof in Paderborn. Tijdens de Franse bezetting, omstreeks 1803, raakten de kloosters hun bezittingen kwijt. Ze werden in beslag genomen door de Nederlandse staat en kwamen door verkoop in particuliere handen." (bron: de onder Recente ontwikkelingen geciteerde notitie van de inwoners)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Buurtschapsvisie
In februari 2021 hebben inwoners van deze buurtschap de notitie 'Slichtenhorst in beeld richting 2040' opgesteld. "Aanleiding. Het College van Burgemeesters en Wethouders van Nijkerk heeft een Koersdocument omgevingsvisie Gemeente Nijkerk 2040 opgesteld. In het voorwoord worden wellicht de belangrijkste drijfveren als volgt verwoord: “De urgentie en actualiteit van enkele ruimtelijke vraagstukken vragen van ons op korte termijn een aantal belangrijke keuzes. Keuzes die sterk samenhangen met de bevolkingsgroei en de ruimtelijke gevolgen daarvan. Er is dus sprake van een groeidocument dat tot 2024 telkens wordt aangevuld, zodat wij in 2024 beschikken over een integrale omgevingsvisie.”

In het document komen thema’s, kernwaarden, ambities, waardekaarten, kaders en keuzes aan de orde. Elk op zich goed te begrijpen, totdat de definitieve “Koerskaart Omgevingsdienst Gemeente Nijkerk 2040 “ wordt gepresenteerd. Dan wordt duidelijk dat er niet genavigeerd wordt op een eenduidige koers, maar gekoerst op een diffuus gebied aan de horizon, met voldoende aanknopingspunten om in de tijd van koers te veranderen. Dit is volgens de inwoners van buurtschap Slichtenhorst niet nodig. Wij voelen ook een urgentie. De urgentie om te reageren, om de actualiteit van onze buurtschap te laten zien. Je hebt pas door wat onze buurtschap te bieden heeft als je het ziet. In de volgende hoofdstukken brengen wij onze standpunten naar voren.

Slichtenhorst heeft veel te bieden. Elk afzonderlijk gebied kan niet invulling geven aan alle opgestelde thema’s, kernwaarden, ambities, kaders en keuzes. In elk afzonderlijk gebied van de gemeente Nijkerk kunnen niet alle thema’s met elkaar in balans zijn. Wel kan elk gebied gewicht in de schaal leggen aan de juiste zijde van de weegschaal, waardoor de gemeente Nijkerk als geheel in balans is ten faveure voor een ieder. Onze buurtschap heeft veel te bieden ter ondersteuning van een koers voor de Omgevingsvisie.

Duurzame landbouw. Slichtenhorst is een actief agrarische gebied met o.a. 10 agrarische bedrijven (4 melkveehouderijen, 2 akkerbouwbedrijven, waaronder de subtak wijnbouw, 1 vleesveehouderij, 3 pluimveehouderijen, 2 paardenhouderijen / maneges en op diverse adressen neventakken met landbouwhuisdieren). Voor wie er oog voor heeft is zichtbaar dat de bedrijven inzetten op duurzaamheid. Te noemen vallen: - Zonnepanelen op daken; - Asbestsaneringen; - Leghennen met uitloop; - Samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij voor extensievere bouwplannen; - Precisielandbouw; - Bloemrijke akkerranden; - Klimaatadaptatie in de vorm van waterberging; - Versterken singels; - Niet-kerende grondbewerking; - Duurzame zuivel met weidegang, enz.
Onze buurtschap biedt: - Bestaansrecht voor agrarische bedrijven met oog voor de directe omgeving; - Grondstoffen voor de Foodvalley; - Kennis en expertise voor duurzame landbouw; - Lokale producten (korte ketens).

Werken in de Food valley. De moderne agrarische bedrijven in het gebied Slichtenhorst zijn innovatief en gericht op een duurzame toekomst, met evt. kleinschalige zorgmogelijkheden en open karakter om mee te kijken. Ook wijnbouw wordt door het warmere klimaat en aanwezigheid van De Breede Beek, enkeerd grond, hoge engen, zanderig gebied en gunstige waterhuishouding in de toekomst nog aantrekkelijker. Hier is meer interesse voor en het heeft tevens een attractieve waarde. Ook horen voedselbossen tot de mogelijkheden. Hiermee is en wordt een basis gelegd voor blijvende werkgelegenheid. Direct in het gebied maar ook in de periferie van de bedrijven.
Onze buurtschap biedt: - Werkgelegenheid; - Versterking van de Food Valley; - Expertise voor Food Academy Nijkerk (FAN).

Cultuurhistorisch. Cultuurhistorisch is Slichtenhorst een zeer interessant gebied met een rijke historie. De historie is uniek voor de gemeente Nijkerk en nog steeds zichtbaar en voelbaar. Landschappelijk kenmerkt het zich door een diversiteit aan o.a. hoge engen en slagen en ecologisch heeft het landgoed veel soorten bomen. In het gehele gebied staan meerdere Monumentale bomen. Van de 110 Nijkerkse inschrijvingen in het Rijksmonumentenregister staan er 17 in onze buurtschap. Daarnaast staan er 5 gemeentelijke monumenten.

Cultuurhistorische waardevolle waterelementen. In het gebied Slichtenhorst ontspringen twee beken die een stempel drukken op het landschap en aan de wieg hebben gestaan van het ontstaan van Nijkerk. De minder bekende Strijlandse Beek en de bekende Breede Beek zijn ankers voor het behoud van de biodiversiteit in het gebied en daarmee essentieel voor balans in de biodiversiteit voor de gehele gemeente. De ijsvogel is al door een enkeling gesignaleerd, door versterking van de natuurwaarde is de kans groter dat meer mensen deze prachtige vogel treffen tijdens een wandeling bij de beken. Daarnaast is De Breede Beek een officieel Gemeentelijk Monument en schept dit verplichtingen voor onze buurtschap, waar zij ontspringt.
Onze buurtschap biedt: - Een aanmerkelijk deel van de Rijks- en Gemeentelijke monumenten in Nijkerk; - Cultuurhistorische structuren; - Stamkapitaal (Notitie 'Eigenheid en Karakter'); - Een concentratie aan cultuurhistorische waarden; - Na Polder Arkemheen het grootste aaneengesloten gebied in de gemeente Nijkerk met “zeer hoge waarde” met betrekking tot “Waardering historisch Cultuurlandschap”.

Archeologisch. Ook archeologisch gezien heeft ons gebied een hoge waarde. In het gebied is een hoge verwachting vastgesteld op het aantreffen van archeologische waarden uit de periode Mesolithicum tot en met de Nieuwe tijd. Deze verwachting is gebaseerd op de vermoedelijke ligging op de flank van een dekzandrug richting de dekzandvlakte, in de historische buurtschap Slichtenhorst. In de periode Mesolithicum – Vroege Middeleeuwen kunnen archeologische waarden zich kenmerken als nederzettingsterreinen en vondstconcentraties in de top van het dekzandpakket. Eventuele archeologische waarden in het gebied kunnen al worden aangetroffen vanaf maaiveld, waarschijnlijk tot een diepte van maximaal 1,0 m -Mv. Aanpassingen in het gebied kunnen zorgen voor een verstoring van eventuele archeologische waarden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bevestigt de hoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden en vermeldt in haar Rapportage Archeologische Monumentzorg 213; Beschermingsprogramma Archeologie 2013 op pagina 195 dan ook haar verbazing in de frase: “Het noordelijke deel, het gebied rond Nijkerk, is nog steeds een nauwelijks door archeologen ontgonnen gebied.”

Natuur. Slichtenhorst is een robuuste ecologische buffer, met een oppervlakte die niet mag afnemen, voor een essentieel behoud van de voorkomende speciale flora en fauna, die gevoed moet blijven worden door de omgeving. Het aanzien van deze natuur mag niet worden aangetast door de energietransitie in de vorm van zonneparken en/of windmolens. De verdere aankleding van de erven in samenwerking met bijvoorbeeld Stichting Landschapsbeheer Gelderland is een optie waardoor de elementen van het landschap nog meer tot hun recht komen.

Biodiversiteit. De biodiversiteit is groot en waarschijnlijk groter dan bekend. De Flora en Fauna onderzoeken in de omgeving geven aan dat er meerdere soorten beschermde dieren voorkomen. Gebied verkleinen is biodiversiteit verminderen: leefgebied voor dieren verdwijnt of wordt te klein. Het inklemmen van onze buurtschap, door de geplande uitbreiding van de verstedelijkingszone, is een grote bedreiging voor de biodiversiteit.
Slichtenhorst biedt: - Natuurbeleving voor de inwoners van Nijkerk en omstreken; - Leefgebied voor flora en fauna; - Grote verscheidenheid aan biodiversiteit; - Draagvlak voor behoud van biodiversiteit; - Ruimte voor behoud en versterking van biodiversiteit.

Recreatie en vitaliteit. Het gebied fungeert in toenemende mate als uitwijkgebied van de directe aangrenzende woonwijken van Nijkerk en Nijkerkerveen, maar ook indirect voor geheel Nijkerk en omgeving. Dit is nog eens versterkt merkbaar sinds het Covid-virus in het land is. Er wordt veel gewandeld / gefietst / hardgelopen om lichamelijk en geestelijk vitaal te blijven of te worden. Dit is een voorbode voor de toekomst: Slichtenhorst staat er voor open.

In onze buurtschap is veel mogelijk voor de dagrecreant. Voor wandelaars verdere uitbreiding van wandel- en klompenpaden. Voor de fietsers uitbreiding van de fietsknooppunten. Voor jong en oud een kijkje achter de staldeuren bij de verschillende bedrijven.
Slichtenhorst biedt: - De ruimte voor de wandelaar; - De ruimte voor de sporter; - De ruimte voor de recreant; - De ruimte voor de natuurliefhebber; - De ruimte voor het “Ommetje”; - De ruimte voor op peil houden conditie; - Bezienswaardigheden van monumentale boerderijen, wijngaard, weidegang van dieren. Kortom: onze buurtschap biedt gezondheid en vitaliteit zonder kosten voor sportvelden/-hallen en dergelijke.

Mobiliteit en veiligheid. De verkeersdrukte op de Slichtenhorsterweg neemt toe. De onlangs gerealiseerde verbreding van de Blokhuizersteeg versterkt deze jarenlange trend. De combinatie van toenemend (sluip-) verkeer en wandelende, sportende, fietsende recreanten leidt tot levensgevaarlijke situaties die om ingrijpen vragen voor er slachtoffers vallen. Inwoners zijn voorstander van aanpassingen die de verkeersdruk laten afnemen. Te denken valt aan alleen toegang voor bestemmingsverkeer of ”auto te gast”
Slichtenhorst biedt: - Medewerking aan een veiligere Slichtenhorsterweg; - Ondersteuning aan een veilige omgeving voor wandelaars, fietsers en recreanten.

Wonen. In het koersdocument wordt erkend dat het landelijk gebied tegenwicht moet bieden aan de verstedelijking. De drijvende krachten die achter de verstedelijking zitten zijn groot. Daarom begrijpen onze inwoners niet dat het College de “urgentie en actualiteit” die ontstaat door de bevolkingsgroei, zelf ook nog eens gaat versterken door uitnodigend te zijn naar de Gemeente Amersfoort, in de vorm van een uitgestoken hand voor bouwen voor Amersfoort! Het buitengebied in het algemeen en Slichtenhorst in het bijzonder hebben een brede functie, die veel verder gaat dan het bieden van ruimte voor verstedelijking. Ons inziens is de stippellijn die de “verstedelijkingsopgave” aangeeft in de “Koerskaart“ te ver opgerekt en zou deze voor onze buurtschap aangepast moeten worden. Voor ons als inwoners is het dan taak om blijvend gericht te zijn op de andere thema’s. Thema’s waar wij nu al sterk in zijn en waar andere delen van de gemeente Nijkerk niet aan voldoen of kunnen voldoen. Dat betekent geen nieuwbouw binnen de grenzen van onze buurtschap (zie het kaartje elders op deze pagina).
Onze buurtschap biedt; - Geen locaties voor nieuwe woon- en werklocaties, om tegenwicht te kunnen bieden en sterk te blijven in alle onderdelen die onze buurtschap wél te bieden heeft.

Samengevat. Slichtenhorst brengt gewicht in de schaal op thema’s waar de overige delen van de gemeente die mogelijkheid niet hebben en gezien de beschreven kaders en keuzes in het “Koersdocument” ook niet kunnen gaan realiseren. Onze buurtschap heeft veel te bieden aan de gehele gemeente Nijkerk, als nieuwbouw binnen ons gebied niet plaatsvindt. Conclusie. Onze buurtschap is al op koers op tal van thema’s in het Koersdocument en blijft dat indien er geen nieuwbouw buiten de bestaande erven plaatsvindt.

Eindconclusie. Wat ons betreft dient onze buurtschap een speciale status te krijgen. We onderschrijven dan ook de mening van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Gemeente Nijkerk, verwoord in haar schrijven van 3 oktober 2020 aan het College van Burgemeester en Wethouders. Hierin wijzen zij het College wederom op de aanbeveling gegeven in de Notitie “Eigenheid en karakter“ (A. Jansen en J. Westerman, Eigenheid en Karakter, Nijkerk/Arnhem, 2019) om het gebied wat wordt omschreven als “Het landgoed en lint van Slichtenhorst” een beschermde status te geven. Het landgoed valt reeds onder de Natuurwet, maar dit kan en moet breder. Wij zijn voornemens om voor dit gebied een vereniging of een dergelijk samenwerkingsverband op te richten om hier samen met betrokken partijen naar toe te werken."

Nieuwbouwplannen in de directe omgeving
"Aangrenzend aan de stad Nijkerk is een aantal mogelijke bouwlocaties aangegeven; in de gedachte van afronding van de 'compacte stad' zijn Luxool, Doornsteeg en Plankenburch (= de zone tussen het spoor en de Oude Amersfoortseweg) aangemerkt als geschikte plekken voor woningbouw. Het grondgebied van buurtschap Slichtenhorst wordt niet verder bebouwd; het landschap is hier zo waardevol dat wij het behoud en de versterking hiervan voorop stellen." Aldus een citaat uit de in 2005 vastgestelde 'Integrale Ontwikkelingsvisie Nijkerk 2015-2030. Gemeenschap en landschap'.

Eind jaren negentig waren de inwoners van laatstgenoemde buurtschap not amused over de bouwplannen voor het aan hun buurtschap grenzende gebied Plankenburch, waar toen kennelijk al bouwplannen voor waren, omdat men het kennelijk toch een aantasting vond van hun rustieke landelijke buurtschap met haar vele oude monumentale boerderijen. Zij hebben toen de actiegroep 'Slichtenhorst moet Slichtenhorst blijven' opgericht. Kennelijk is dat succescol geweest, want zowel over de beoogde wijk als over de actiegroep kunnen wij geen recente gegevens vinden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Slichtenhorst heeft 17 rijksmonumenten, zijnde hoeve Bramengoed (wellicht 18e-eeuws) op Slichtenhorsterweg 28, landhuis De Neude uit 1927 met koetshuis, paardenstal en twee hekpijlers (dat zijn in totaal 4 rijksmonumenten) op huisnrs. 30, boerderij Nordengoed uit 1860 met bakhuis, veestal, varkensstal en hooiberg (dat zijn in totaal 5 rijksmonumenten) op nr. 41, hoeve Westphalingsgoed uit 1696 op nr. 57, de 18e-eeuwse hoeve Bouwman op nr. 67, de 17e-eeuwse hoeve Ehrental op nr. 69, hoeve Klein Ehrental op nr. 71, het vroeg-19e-eeuwse Veluwse keuterijtje op nr. 73, de 17e-eeuwse hoeve Schavenouw op Barneveldseweg 119, en de waarschijnlijk 17e-eeuwse hoeve Groot Ehrental op nr. 123.

Gemeentelijke monumenten
- Buurtschap Slichtenhorst heeft 5 gemeentelijke monumenten (zoek of scroll op de pagina onder de link naar 'Slichtenhorsterweg).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
- Verslag van een wandeling door buurtschap Slichtenhorst en over het gelijknamige landgoed, door Cokky van Limpt, in Trouw, 2007.

Landgoed
"Door samenvoeging van een aantal boerenhoeven ontstond Landgoed Slichtenhorst (350 ha). Het landgoed ligt ten zuiden van Nijkerk, tussen de Barneveldseweg, Koperweg, Vossenweg en Blokhuizersteeg. Het ligt op de grens van het Slagenlandschap en Kampenlandschap. Op dit landgoed heeft geen ruilverkaveling plaatsgevonden, zodat flora en fauna er nog in volle rijkdom aanwezig zijn." (bron: de onder Recente ontwikkelingen geciteerde notitie van de inwoners)

"Op Landgoed Slichtenhorst maak je kennis met een rijk cultuurhistorisch en natuurlijk landschap. Langs de Slichtenhorsterweg staan eeuwenoude boerderijen, met kenmerkende potstallen, schaapskooien, essen en tiendbomen. Het geeft een compleet beeld van de agrarische activiteiten door de eeuwen heen. Horsten en Tiendbomen. De weg loopt over een langgerekte dekzandrug (een ‘horst’ is een hoogte), waar boeren grond pachtten van de Duitse kloosters Elten en Paderborn, destijds grootgrondbezitters in de omgeving van Nijkerk. Op de scheiding van het land van verschillende pachtboeren werd een tiendboom geplant. Het tiendrecht was het recht van de grondeigenaar om een tiende deel van de oogst te heffen.

Potstallen en essen. De potstallen zijn te herkennen aan de lage deurtjes en luiken aan de zijkanten van de stal. De boer hoogde de stal op met plaggen, waar het vee in de winter op verbleef. De bemeste plaggen werden door de deurtjes naar buiten geschept, waarna ze door de akkers werden geploegd. Door het eeuwenlang opbrengen van bemeste plaggen zijn bolvormige verhoogde akkers ontstaan, de zogeheten essen. Rond Slichtenhorst zijn nog veel van deze verhoogde akkers en weilanden in het landschap terug te vinden. De Breede Beek. Het landgoed omsluit de landerijen van de boerderijen Groot Ehrental, Klein Ehrental en Schavenou en hoort nog altijd bij een grootgrondbezit. Over het landgoed kronkelt de Breede Beek, in vroegere tijden van groot belang voor de stad Nijkerk. De Breede Beek verschafte naast drinkwater ook was- en bluswater. De beek ligt prachtig meanderend in het landschap, omgeven door knotwilgen en bloeiende kruiden." (bron: IVN afdeling Nijkerk) - Mooie fotoserie van het landgoed.

- Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft in 2016 een Gouden Mispel toegekend aan de familie Van Leeuwen Boomkamp, "voor de instandhouding tegen de tand des tijds in, soms meebewegend, altijd wegen zoekend voor het behoud van Landgoed Slichtenhorst in veranderende tijden". Het landgoed bestaat uit landerijen en historische hoeven. De Gouden Mispel wordt jaarlijks een of meer keren uitgereikt, aan mensen die een 'uitzonderlijke bijdrage' hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

Flora en fauna
- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Slichtenhorst (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Breede Beek
"De Breede Beek loopt door en ontspringt in deze buurtschap. De Breede beek heeft een zeer lange en ingewikkelde geschiedenis. Er zijn vier perioden te onderscheiden: 1. De oorsprong van de Breede Beek. 2. Het ‘Kanaaltje dat vanuit Zwartebroek’ wordt gegraven (nadat Nijkerk op 27 maart 1413 stadsrechten heeft gekregen) om de stadsgracht en de boerderijen van Slichtenhorst van voldoende water te voorzien. Als er begin 20e eeuw waterleiding wordt aangelegd en de gracht als verdedigingswerk geen functie meer heeft, is het water uit de beek niet meer nodig. Sommige delen van het ‘Kanaaltje vanuit Zwartebroek’ worden gedempt. In het eerste kwart van de 20e eeuw worden de westelijke gronden op Appel ontgonnen. Het water hiervan moet worden afgevoerd. Er komt een nieuwe verbinding naar de Breede Beek. Op de kaarten van Waterschap Vallei en Veluwe wordt dit nu ook als de Breede Beek aangeduid."

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Stichting Buurtschap Slichtenhorst is opgericht in november 2021. De stichting zet zich in voor het behoud en waar mogelijk verstevigen van het bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische karakter van de buurtschap. Nu de stichting officieel is, is zij een volwaardig gesprekspartner voor de gemeente Nijkerk en een platform voor de inwoners. En rr wordt samenwerking gezocht met organisaties die raakvlakken hebben met het gebied. De stichting gaat gelijk 'vol aan de bak', want reeds in januari 2022 verschijnen er in de Stentor, in de Stad Nijkerk en op nieuwssite Nijkerkerveen.org artikelen waarin de stichting uiteenzet dat en waarom zij ijvert tegen mogelijke woningbouw en sportvelden in de buurtschap en een ontsluitingsweg door de buurtschap. Zie ook wat onder Recente ontwikkelingen in februari 2021 reeds door de inwoners is verwoord in de toekomstvisie van en voor de buurtschap.

- Genealogie: - Vroeger waren er ook personen met deze plaatsnaam als achternaam (met tussenvoegsel 'van' ervoor). Tegenwoordig zijn die er niet meer. Deze personen waren ook uit deze buurtschap afkomstig. Brant van Slichtenhorst was een van de pioniers die vanuit Nijkerk naar Nieuw-Nederland trokken. Zijn zoon Arend was historicus. Ook Hendrik (1616-1647) heeft een reeks notabele functies bekleed.

Reacties

(4)

Ik vertegenwoordig een van de eigenaren en wil graag in contact komen met de Buurtschap Slichtenhorst.
Kunt u mij bellen of mailen?
0651-787384 of wennekes@agrivesta.nl

Ik schrijf over (wetenswaardigheden van) alle plaatsen in ons land, waaronder de buurtschappen. Ik schrijf dus ook over deze buurtschap, maar ben niet ván de buurtschap. Ik heb het hele internet afgezocht of deze buurtschap een buurtvereniging o.i.d. heeft (zoals bijv. de buur-buurtschappen Driedorp en Appel dat wél hebben), maar niets in die richting gevonden. De buurtschap heeft dus geen vertegenwoordigend orgaan, dus kan ik u daar ook niet mee in contact brengen. Wat er verder nog over deze buurtschap op het internet te vinden is, heb ik nu hierboven vermeld.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Sinds kort hebben we een stichting: Stichting Buurtschap Slichtenhorst. Tevens is er een FB-pagina.

Dank voor de tip! Ik heb de stichting toegevoegd, met links naar de FB-pagina en naar de recent verschenen krantenreportages, en onder Recente ontwikkelingen heb ik de in februari 2021 verschenen toekomstvisie van de buurtschap vermeld, omdat ik het daar natuurlijk helemaal mee eens ben (mede omdat ik als oud-Amersfoorter jullie prachtige gebied goed ken).
Met vriendelijke groet en veel succes gewenst met het verder cultuurhistorisch, landschappelijk, agrarisch, toeristisch en recreatief 'op de kaart zetten' van jullie 'parel'-buurtschap, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen