Sint Isidorushoeve

Plaats
Dorp
Haaksbergen
Twente
Overijssel

sint_isidorushoeve_plaatsnaambord_kopie.jpg

Sint Isidorushoeve is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Haaksbergen.

Sint Isidorushoeve is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Haaksbergen.

sint_isidorushoeve_combinerace_kopie.jpg

Hoevenaren staan voor niets. Zo introduceren ze in 1995 de combinerace in Nederland door op zes diepladers 21 van die monsters uit het buitenland hierheen te slepen. Inmiddels is het een heuse NK-competitie geworden, op vijf locaties in het land.

Hoevenaren staan voor niets. Zo introduceren ze in 1995 de combinerace in Nederland door op zes diepladers 21 van die monsters uit het buitenland hierheen te slepen. Inmiddels is het een heuse NK-competitie geworden, op vijf locaties in het land.

Sint Isidorushoeve

Terug naar boven

Status

- Sint Isidorushoeve is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Haaksbergen.

- Het dorp Sint Isidorushoeve heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Haaksbergen. In de praktijk is het natuurlijk wel degelijk een woonplaats en nog altijd los van Haaksbergen gelegen dorp, met eigen officiële (blauwe) plaatsnaamborden (komborden), en veel inwoners gebruiken dan ook terecht de werkelijke plaatsnaam van hun eigen dorp in hun postadres.

- Onder het dorp Sint Isidorushoeve vallen ook de buurtschappen Boekelo, Brammelo, Eppenzolder, Holthuizen en Stepelo.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Lokaal wordt Sint Isidorushoeve kortweg De Hoeve genoemd. Een inwoner van dit dorp is een Hoevenaar.

Naamsverklaring
Het dorp is vernoemd naar Sint Isidorus, die leefde van ca. 1070 tot ca. 1130. Hij had de bijnaam 'de boerenknecht' en stond bekend als een voorbeeldig werker. Hij werd de schutspatroon van de in de 20e eeuw door de boerenbevolking alhier gestichte parochie.(1)

Terug naar boven

Ligging

Sint Isidorushoeve ligt NW van Haaksbergen, langs de provincialeweg (N347) Haaksbergen-Goor. Het dorp heeft een compacte dorpskern met daar omheen een omvangrijk buitengebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Sint Isidorushoeve heeft ca. 370 huizen met ca. 1.150 inwoners (inclusief het buitengebied) (aldus het Dorpsplan). - De gemeente spreekt echter van bijna 1.800 inwoners...

Terug naar boven

Geschiedenis

Van oorsprong waren de bewoners van de buurtschappen Holthuizen, Eppenzolder, Brammelo en Boekelo kerkelijk verdeeld tussen de parochies van Wegdam (het huidige Hengevelde) en Haaksbergen. Aan het begin van de 20e eeuw ontstond de wens een eigen parochie te stichten. In 1918 trokken daarom een aantal inwoners van de buurtschappen naar de aartsbisschop van het bisdom Utrecht om hun zaak aanhangig te maken. Uiteindelijk werd de wens van de bewoners ingewilligd als de pastoor van Haaksbergen in 1925 aangeeft dat een nieuwe parochie gewenst is. Twee jaar later wordt nabij de buurtschapsschool, ter hoogte van de kruising van de huidige Beckummerweg en de provincialeweg van Haaksbergen naar Goor, op het punt waar de buurtschappen Boekelo, Eppenzolder en Holthuizen samenkomen, een eigen kerkgebouw gerealiseerd.

Aanvankelijk ontwikkelt zich enkel lintbebouwing vanaf de kerk langs de verharde weg richting Haaksbergen. Het kerkdorpje wordt vernoemd naar de patroonheilige Isidorus. Door de stichting van het dorpje raken de buurtschapsnamen steeds meer in onbruik. De basisschool van het dorp, de Sint Bonifaciusschool, voert de letters HEBB, die staan voor de hiervoor genoemde buurtschappen, nog in haar logo.

Na de Tweede Wereldoorlog breidt het dorpje zich langzaam uit, en worden met het noordelijk deel van de Mulderstraat en de Ramakerstraat de eerste straten aangelegd die tot in de jaren negentig langzamerhand vanaf het noorden bebouwd worden. Daarnaast krijgt het dorp begin jaren tachtig aan de Rietmolenweg een klein bedrijventerrein.

De laatste fase van de bebouwing bevindt zich aan de andere zijde van de provinciale weg. Vanaf 2000 wordt achter de kerk, ten zuidoosten van de Beckummerweg het plan ‘Kemerij’ gerealiseerd. (© Andreas Bartelink)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Sint Isidorushoeve, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Het doel van Vereniging Dorpsarchief Sint Isidorushoeve is het verzamelen, beheren, conserveren en onderzoeken van materiele en immateriële getuigenissen uit het verleden van het dorp en omgeving. Belangstelling wekken en vergroten voor de plaatselijke en regionale historie. De doelstelling wordt vorm gegeven door de volgende activiteiten: archiveren van verenigingsmateriaal; verzamelen van oude foto's; verzamelen van persoonsgegevens; rubriek Opnieuw bekeken in dorpsblad 't Hoevetje; wisselexpositie in de gezelligheidsruimte; historisch overzicht opzetten van erven, boerderijen en huizen; plaatselijk onderzoek verrichten; beheer van het bibliotheek servicepunt. Het Dorpsarchief is elke maandagavond geopend van 20.00-22.00 uur in Gemeenschapshuis 't Meûken.

- Historische Kring Haaksbergen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Dorpsplan Sint Isidorushoeve schetst de voor het dorp wenselijke ontwikkelingen voor de komende jaren.

- In 2010 heeft de gemeente Haaksbergen het Bestemmingsplan Hoeve Oost vastgesteld. Het plan voorziet in de bouw van ca. 55 woningen. Het plangebied wordt begrensd door de Goorsestraat in het westen en het plan ‘Kemerij’ in het noorden. Het gaat onder meer om 11 beoogd in 2018 te bouwen levensloopbestendige en duurzame (gasloze) woningen. - Hier vind je de brochure ervan. - En hier nog een pagina over dit project.

- "In Twente bevindt zich winbaar zout in de ondergrondse lagen. De hoeveelheid winbaar zout van de bestaande zoutwinningslocaties in de omgeving is onvoldoende om de zoutproductie op de langere termijn veilig te stellen. In de Omgevingsvisie Overijssel is voor de regio Twente een 'mogelijk zoekgebied zoutwinning' opgenomen. Ook is onderzoek gestart naar gebieden in de omgeving die mogelijk in aanmerking komen voor de continuering van de zoutwinning (Akzo Nobel, Startnotitie Zoutwinning Zuidoost Twente, 12 januari 2010). Daaruit zijn enkele gebieden naar voren gekomen. Op basis van de grootte van de zoutvoorraad en op basis van de impact op de omgeving gaat de voorkeur uit naar de locatie Haaksbergen nabij Sint Isidorushoeve. Voor de ontwikkeling van zoutwinning in dit gebied is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, namelijk middels de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied"." (bron: Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Haaksbergen)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "De wens om op de scheiding van de grenzen van de paro­chies Haaksbergen en Wegdam een nieuwe kerk te stich­ten dateert al van ongeveer 100 jaar terug. Reeds in 1918 trokken een aantal personen de stoute schoenen aan om deze zaak hoogstpersoonlijk bij de aartsbis­schop te bepleiten. De audiëntie bleek niet eenvoudig, ook het resultaat was mager. Het duurt nog tot 1925, als de pastoor van Haaksbergen te kennen geeft dat een nieuwe parochie gewenst is. Hiermee komt de zaak in een stroomversnelling. In het voorjaar van 1926 wordt een bouwpastoor in de persoon van kapelaan E.J. Wirtz benoemd en een voorbereidings­commissie wordt ingesteld: D.m.v. een intekenlijst, de zogeheten penningcollecte, wordt de financiële basis gelegd.

Het kerkgebouw en de pastorie worden aanbesteed voor een bedrag van Hfl. 86.000,–. Op 20 februari 1927 vindt de eerste steenlegging plaats door deken J.A. Berend­sen. De bouw verloopt voorspoedig en op 27 september 1927 wordt de RK Sint Isidoruskerk (Goorsestraat 126) ingewijd door mgr. H. v.d. Wetering, aartsbisschop van Utrecht. De kerk wordt toegewijd aan de H. Isidorus, belijder en patroon voor de boeren. Het hiermee ontstane kerkdorp krijgt de naam Sint Isido­rushoeve. Hiermee komt definitief een eind aan het gebruik van de oude markenamen. Het kerkdorp strekt zijn grenzen uit over de marken Boekelo, Brammelo, Eppenzolder en Holthuizen. Als eerste pastoor wordt B.J. Wirtz benoemd. In 2010 is de parochie van de H. Isidorus opgegaan in de fusieparochie van de H. Geest in Zuidwest Twente.

De kerk en pastorie zijn een ontwerp van architect Joh. Sluimer uit Enschede. Hij ontwierp in Twente meerdere, voornamelijk katholieke kerken, o.a. in de Veldmaat, Buurse en Beckum. De kerk is driehoekig. De middenbeuk is aan de oostzijde afgesloten door een halfronde absis. Het gehele gebouw is opgetrokken uit baksteen. Een neogotische opzet, maar de ornamentatie is erg sober. De versieringen, zoals langs de ramen, zijn alle eveneens in baksteen uitgevoerd. De westzijde van het koor wordt afgesloten door een 48 meter hoge toren. Aan de buitenzijde is de kap uitgevoerd in kruisvorm. Dit wekt de indruk van een kruiskerk. Aan de voor­zijde is duidelijk zichtbaar de doopkapel, zelfs met een eigen torentje en ingang. Het interieur is met name vlak na de Tweede Wereldoorlog regel­matig verfraaid. Het interieur is ook nog bijna geheel intact aanwezig." (bron: Heilige Geest Parochie, waar de geloofsgemeenschap van Sint Isidorushoeve tegenwoordig onder valt) - Foto's van de Sint Isidoruskerk.

- De paal aan de Binnenveldweg (nabij nr. 38) is een oorspronkelijke markepaal ter markering van de grens tussen de marken Holthuizen en Boekelo.

- - Het Oorlogsmonument in Sint Isidorushoeve is opgericht ter nagedachtenis aan alle inwoners van dit dorp die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Oorspronkelijk stond het monument op de kruising Goorsestraat/Beckummerweg. Na restauratie is het herplaatst bij gemeenschapshuis 't Meuken. Sinds schooljaar 2018-2019 is het monument geadopteerd door Basisschool St. Bonifatius.

- "Het Noaberschop leeft in Overijssel. Dit is door de IJsselacademie vastgelegd in de Canon van Overijssel. In dit kader is in 2015 door beeldend kunstenaars Bérénice Staiger en Jacomijn Schellevis het 3-delige kunstwerk ‘Noaberschop’ gerealiseerd in de gemeente Haaksbergen. Bérénice Staiger en Jacomijn Schellevis hebben een bijzondere interesse voor streekgebruiken en de daarmee verbonden streektaal. Het werd hen al snel duidelijk dat ‘het Noaberschop’ draait om ongeschreven regels. Om dienst en wederdienst en het voor elkaar klaar staan. Zij hebben, in samenwerking met de Historische Kring Haaksbergen, woorden in dialect verzameld die het Noaberschop samenvatten. Zij hebben zich ook laten inspireren door persoonlijke verhalen van de bewoners uit het buitengebied van Haaksbergen, die zij tijdens hun zoektocht hebben ontmoet. Zij hebben de meest kenmerkende woorden verwerkt in de kunstwerken, als volgt: Alsteedseweg hoek Broekheurnerweg, Buurse, met de woorden: Anzeg’n, Intrekkersmoal, Buurtfeest. Morsinkhofweg, startpunt wandelroute ’t Ommetje, Honesch, met de woorden: Breafkestrek’n, Broedskoo, Keend kiek’n. Beckummerweg bij nr. 53, Sint Isidorushoeve, met de woorden: Brulfteneug’n, Wiezemoor, Noast’n Noaber." (bron: dorpssite Buurse.nl)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks brengt Toneelvereniging Ait Vedan in Sint Isidorushoeve in maart een nieuw stuk op de planken en dat betekent 3x een uitverkochte zaal.

- Paasvuur (in 2020 voor de 54e keer).

- Sint Isidorushoeve is regionaal bekend om zijn Zomerfeesten De Hoeve (hemelvaartsweekend), met Autorodeo, Combinerace*, Buscross, Hoevecross en veel livebands. Voor een indruk zie de Aftermovie Zomerfeesten De Hoeve editie 2017. Nieuw onderdeel sinds 2019 is de Truckcross. Onder meer René Wijlens, destijds een van de grondleggers van de Combinerace, deed daar aan mee, samen met zijn zoon Koen. Bij hen is de hele familie met het crossvirus 'besmet'; verder doet namelijk nog Koen zijn vriendin mee aan de Autocross en zijn broer doet mee aan de Motorcross.

* In 1994 brainstormt een commissie over een alternatief voor de tractorcross en zo wordt het idee van een Combinerace geboren. Maar hoe kom je aan die dingen? Hoevenaren staan voor niets, zo blijkt ook nu weer: "We hebben hier niet van die oogstapparatuur voor graan. In Duitsland, Frankrijk en Luxemburg hebben die bergboertjes bijna allemaal zo'n afgedankte machine in de schuur staan", aldus Henk Scharrenborg in een krantenartikel uit 1995. Samen met 3 dorpsgenoten rijdt hij de 3 landen door en komt even later terug met 6 door lokale transportondernemers gesponsorde diepladers met daarop 21 combines. "Ach, je helpt elkaar, je bent enthousiast en dan kan dat hier in De Hoeve", aldus een nuchtere Scharrenborg. Inmiddels is er een heuse NK-competitie met wedstrijden in Sint Isidorushoeve, Mariënvelde, Yde-De Punt, Emmeloord en Afferden.

- Het Keep Them Rolling Twente-Achterhoek Weekend (september) is een evenement met oude legervoertuigen, waaronder zelfs tanks en rupsvoertuigen. Locatie: crossbaan van de H.A.M.C. aan de Binnenveldweg in Sint Isidorushoeve. Naast de voertuigen zijn ook andere militaire voorwerpen te bezichtigen. Zowel op zaterdag als op zondag maken de voertuigen ritten door Twente en de Achterhoek, veelal ook over onverharde wegen. Ook mogen de voertuigen op beide dagen gebruik maken van de crossbaan. In 2019 wordt het evenement eenmalig niet gehouden.In 2020 is het er wel weer.

- 4x4 Treffen Sint Isidorushoeve (op een zondag in november). "Wat jaren geleden is begonnen met een paar vrienden die de motorcrossbaan afhuurden, is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement. Elk jaar veranderde er weer wat: Er kwamen proeven (zogeheten Bushtrials), catering, de website, en zelfs een DJ die bagger draait! Tegenwoordig is er een 4x4 Commissie binnen de H.A.M.C., die het evenement organiseert. Voor de deelnemers verandert er niets: het blijven dezelfde gezichten en gezelligheid! Elk jaar worden de bij ons bekende 4x4-rijders uitgenodigd om weer mee te doen. Er is expres gekozen voor deze manier van inschrijven, omdat het terrein niet zo heel groot is en we zo weinig mogelijk willen file-rijden. Dit houdt ook in dat er een maximaal aantal deelnemers is, t.w. 120 auto’s. Eventuele inschrijvingstop wordt ter plekke beslist, afhankelijk van de omstandigheden. Vooraf inschrijven is niet mogelijk en kan alleen ter plekke. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen aangaande het treffen? Volg ons dan op Facebook." Voor een indruk zie de videoreportage van het 4x4 Treffen editie 2018 en het verslag van enkele deelnemers in tekst en beeld van editie 2018.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het in 2015 gerealiseerde Ommetje De Vier Marken (6 km) is genoemd naar de 4 vroegere marken waaruit het dorp is ontstaan, thans buurtschappen Brammelo, Eppenzolder, Holthuizen en Boekelo, die op de route liggen. Een ploeg vrijwilligers heeft met plezier aan het ommetje gewerkt. "Het is een mooie route geworden die soms over plekken loopt waar je normaal niet komt. Zoals een stukje crossbos of over particuliere grond", aldus vrijwilliger Harry Vehof.

- Kapelletjespad Haaksbergen - rondje Sint Isidorushoeve. Rondwandeling door het landelijk gebied rond Haaksbergen (16 km).

- In 2011 zijn een aantal Hoevese imkers aan de slag gegaan om de leefomstandigheden in en rond de Hoeve voor bijen, vlinders, vogels en andere dieren te verbeteren. Sindsdien is er veel gebeurd. Er zijn honderden laan-, fruit- en erfbomen geplant, en houtsingels aangelegd met bloemstroken. Dit alles is natuurlijk goed voor de dieren maar het dorp wordt er ook aantrekkelijker door qua uitstraling zowel voor inwoners als voorbijgangers/toeristen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Sint Isidorushoeve, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Link

- Algemeen: - Site van en over Sint Isidorushoeve.

- Nieuws: - Nieuws uit Sint Isidorushoeve op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Belangengemeenschap Sint Isidorushoeve heeft als doelstelling: het verbeteren, onderhouden en in stand houden van het lokale welzijn, veiligheid, leefbaarheid, alsmede het ondersteunen van het verenigingsleven in ons dorp. Daarnaast kunnen we faciliteren middels fysieke middelen, om het welzijn te versterken voor ons dorp en zijn inwoners, zoals zitbanken plaatsen bij wandelpaden, picknicktafels plaatsen bij ontmoetingsplekken, speeltoestellen voor de jeugd, ICT-middelen t.b.v. toekomstvisies, veiligheidsmaatregelen rondom schoolzone en dorpshart. Deze middelen worden gefinancierd vanuit de jaarlijkse waarderingssubsidie wijkgericht werken."

- Dorpshuis: - 't Meûken is het gemeenschapshuis van Sint Isidorushoeve, waar sport, spel en het sociale leven samen komen.

- Onderwijs en kinderopvang: - De naam van de St. Bonifaciusschool wordt bewust nog in de oude spelling met een c geschreven. In het logo van de school staan de letters H E B B. Deze staan voor de 4 marken waaruit Sint Isidorushoeve is ontstaan: Holthuizen, Eppenzolder, Boekelo en Brammelo. De school is er sinds 1929 en heeft ca. 100 leerlingen. De school is gehuisvest in een schitterend, kindvriendelijk gebouw, gelegen in het landelijke, groene buitengebied van Haaksbergen. Gemeenschapshuis, kerk en sportaccommodatie vormen de directe omgeving en de school maakt daar veelvuldig en ook graag gebruik van.

De verbondenheid met de gemeenschap blijkt uit de vele contacten met ouders en hun grote inzet en betrokkenheid bij het wel en wee van de school. Door te werken met catecheseprojecten en vieringen te houden met Kerstmis en Pasen geeft de school blijk van haar verbondenheid met de kerk. Binnen het grotere geheel van alle scholen binnen Haaksbergen doet de school ook mee aan gemeenschappelijke activiteiten zoals sportdagen, sporttoernooien, bezoeken aan het Grintenbosch en culturele voorstellingen. Daarnaast is er een samenwerking met Erve Meijerinkbroek en zijn ze van de partij met de Zomerfeesten.- Kinderopvang De Speelboerderij.

- Muziek: - Inwoners uit Sint Isidorushoeve vroegen zich dikwijls af: "Waarom hebben wij geen muziekvereniging?" Tijdens een buurtfeest in 1998 werden de eerste plannen gesmeed. Hoewel de meeste leden "van toeten noch bloazen" wisten, maakte het gezelschap de Dwarsbloazers nog geen half jaar later haar debuut. Verscheidene leden wilden liever een andere vorm van muziek maken. Zo werd in goed overleg de groep gesplitst in Dweilorkest De Dwarsbloazers (YouTube-filmpje De Dwarsbloazers) en het orkest Muziek Uniek (die, voor zover wij hebben kunnen vinden, niet op het internet aanwezig zijn. Onder de link vind je een YouTube-filmpje van het orkest). Ook kwam er een jeugdorkest.

- Sport: - Motorcrossvereniging H.A.M.C. is opgericht in 1966 en heeft dus in 2016 het 50-jarig bestaan gevierd. Zij heeft de beschikking over Ciruit 't Kötterbos aan de Binnenveldweg in Sint Isidorushoeve. De vereniging heeft ca. 250 senioren-leden en ca. 75 junioren-leden, en still counting...

- "LR & PC Isidorusruiters (paardensport) in Sint Isidorushoeve is opgericht in 1972. De lessen zijn begonnen bij erve De Koamscher, het huis aan de Goorsestraat waar nu de familie Booltink woont. Later is daar een ponyafdeling bijgekomen genaamd de Ringruiters, later overgegaan in PC Hoeveruiters. De vereniging is daarna jaren gevestigd geweest bij erve Boonk aan de Heetpasweg, om daarna te verhuizen naar de huidige locatie aan de Beckummerweg. De Hoeveruiters en de Isidorusruiters zijn later gefuseerd tot LR en PC Isidorusruiters. Gedurende het zomerseizoen wordt op het clubterrein een clubkampioenschap gehouden. Hieraan kan ieder lid deelnemen in zowel dressuur als springen. Vanaf 2007 organiseren we in augustus een groot buitenconcours voor paarden en pony's.

Sinds 2017 organiseren wij in het voorjaar de Grote Prijs van Sint Isidorushoeve, dressuur en springen, dit is een opengestelde wedstrijd. Ieder lid kan aan deze wedstrijd deelnemen, ook zonder startkaart, mits hij/zij KNHS lid is. Sinds 2009 is de traditie van het concours om de Midwinterhoorn tussen alle verenigingen die 's winters bij Ruitersportcentrum Capriole rijden weer opgepakt. Ook deze wedstrijd is toegankelijk voor alle leden en kan er in zowel het springen als de dressuur in alle klassen gestart worden. In oktober of november wordt een bixiewedstrijd georganiseerd aangevuld met impulsrubrieken voor zowel paarden als ponycombinaties. In januari of februari wordt het ene jaar een indoor dressuurconcours paarden en het andere jaar een indoor dressuurconcours pony’s georganiseerd bij Ruitersportcentrum Capriole. Verder worden door de activiteitencommissie diverse activiteiten georganiseerd zoals een dropping, buitenrit, ponykamp en een barbecue, waarbij de clubkampioenen bekend worden gemaakt."

- Tennisvereniging De Hoeve.

- Voetbalvereniging v.v. Hoeve Vooruit is opgericht in 1933.

- Volleybalvereniging Isivol.

- Toneel: - Het is een mooi verhaal over hoe Toneelvereniging Ait Vedan is ontstaan en hoe het er de eerste jaren, met very low budget maar met very high improvisatievermogen, aan toe ging. Onder de link kun je daar alles over lezen.

- Zorg: - "Erve Meyerinkbroek is een landbouw, zorg en educatie boerderij in Sint Isidorushoeve met 7 hectare grasland en verschillende dieren. Sinds 1998 is het een zorgboerderij. Van maandag t/m vrijdag werken er gemiddeld 19 volwassenen met een verstandelijke beperking (hulpboeren) mee op het bedrijf. Als educatieboerderij verzorgen we regelmatig educatieve bijeenkomsten voor schoolklassen en allerlei andere groepen. Verder is het mogelijk om bij ons gewoon een kop koffie te komen drinken, een vergadering of een leuk uitje voor zorggroepen bij ons te organiseren en kun je bij ons terecht voor openhaardhout, een leuk cadeautje of op bestelling een heerlijke zelfgebakken appeltaart. We betrekken de hulpboeren bij al deze voorkomende werkzaamheden en houden bij de verdeling van de taken rekening met ieders voorkeur en mogelijkheden."

Reactie toevoegen