Schuinesloot

Plaats
Dorp
Hardenberg
Salland
Overijssel

Schuinesloot

Terug naar boven

Status

- Schuinesloot is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg.

- Onder het dorp Schuinesloot vallen ook de buurtschappen De Belte (deels) en Lutterveld.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Schunesloot, Skunesloot.

Oudere vermeldingen
1899 Schuinesloot.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een waternaam, 'schuin weglopende sloot'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Schuinesloot ligt N van Slagharen, NO van Drogteropslagen en Dedemsvaart, ONO van Balkbrug en Oud Avereest, O van Linde en Fort, OZO van Zuidwolde, ZO van Kerkenveld, Alteveer en Hoogeveen, Z van Hollandscheveld, Noordscheschut en Tiendeveen, ZW van Elim, Nieuwlande en Geesbrug, WZW van Dalerpeel en Dalen, W van De Krim en Coevorden, NW van Gramsbergen en NNW van Lutten, Heemse en Hardenberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Schuinesloot heeft ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"De woeste streek ten noorden van de Lutter Es (Lutten, Oud-Lutten) was vroeger een vrijwel onbewoond veengebied, dat naadloos aansloot op het Drentse Hooge Veen. Het stond bekend als het Lutterveld. Toen het veen in de 19e eeuw ontgonnen werd, vestigden zich her en der veenarbeiders. Het westen van het Lutterveld werd ontgonnen door Duitse grondbezitters, die hun arbeiders vanuit de omgeving van Osnabrück hiernaartoe haalden. Deze veenarbeiders waren vrijwel allemaal Rooms Katholiek. Men ging wonen op de hoger gelegen (haren) stukken grond (slagen): Slagharen. Vandaar dat Slagharen tot vrij recent een zeer katholieke enclave in overwegend Protestants gebied was. In het oosten van het Lutterveld woonden vooral Protestantse veenarbeiders en boeren, waaronder ook een flink aantal Gereformeerden. Tot in de jaren dertig was het leven in de veengebieden op z’n zachtst gezegd schraal: kleine huisjes, met veel wijken en zandpaden.

De landbouw begon hier rond 1900. De eerste boeren, meest Gelderse en enkele Groningse, kwamen rond 1910. De meeste woningen, arbeidershuisjes en boerderijen stonden langs de Schuine Sloot (nu Gedempte Schuinesloot). Toen was de Schuineslootweg nog een zandweg, die soms veranderde in een modderweg met kuilen waarin koetsen tot aan de assen wegzakten. In 1920 begon de verharding met sintels. Het werd touwtrekken tussen Schuine Sloot en wat nu de Schuineslootweg is waar een betere weg moest komen. In 1948 is de sintelweg verhard tot klinkerweg. Langs de Schuine Sloot bleef men zich behelpen met zandpaadjes langs het water en over de smalle vonders, zoals ook langs de wijken het geval was. Omstreeks 1961 werd de klinkerweg van de Schuineslootweg een fraaie asfaltweg in het kader van de streekverbetering.

Pas in de jaren zeventig kreeg het (meer ‘Protestantse’) noordelijke gedeelte van Slagharen een eigen dorpsnaam: 'Schuinesloot'. De streeknaam van (het overwegend ‘Katholieke’) ‘De Belte’ is afkomstig van een zandhoogte in het oorspronkelijke veenlandschap. Op de grens van Overijssel en Drenthe ligt ‘De Braamberg’ ; een streeknaam afkomstig van een nabijgelegen zandhoogte. De bouw van woningen werd aanvankelijk beperkt tot Slagharen. De planologische dienst te Zwolle zag niets in woningbouw langs de Beltweg en Schuineslootweg. Huizen bouwen mocht niet, kippenhokken wel. Die dan ook bewoond werden door mensen. Aapko Sportel (1892-1985), met ere genoemd "burgemeester van Schuinesloot", beijverde zich voor betere (woon)omstandigheden. Tot op hoge leeftijd (89) was hij voorzitter van Streekbelang." (bron: Streekbelang)

"Aan de hand van topografische kaartjes uit verschillende jaren kan de ruimtelijke ontwikkeling van Schuinesloot mooi in beeld worden gebracht. Het gaat om momentopnamen uit 1850, 1900, 1950 en 2010. 1850. In 1850 ligt op de plek waar later het dorp verrijst een aantal kleine individuele ontginningen in het veen. Het gebied wordt De Belte genoemd. Dit duidt op hoger gelegen zandkoppen. Aan de rand van deze hogere plekken vinden de eerste ontginningen plaats. 1900. Het aantal individuele ontginningen is toegenomen. Er zijn echter nog grote oppervlakten veen aanwezig. Het gebied wordt ontsloten door zandwegen en wijken. Opmerkelijk is dat grote gedeelten bebost zijn. 1950. Er is een verharde weg aangelegd. De bebouwing ligt overwegend verspreid in het gebied. Het veen is geheel ontgonnen. Het stelsel van wijken is nog grotendeels aanwezig. De bossen zijn verdwenen. 2010. De bebouwing in Schuinesloot is sterk toegenomen. In de eerste plaats heeft dit vooral langs de verharde weg plaatsgevonden. Verder is er sprake van enige kernvorming. De wijken hebben plaatsgemaakt voor nieuwe ontsluitingswegen.

Het kerngebied van Schuinesloot kan worden onderverdeeld in lintbebouwing en planmatige uitbreiding. Het lint van de Schuineslootweg bestaat grotendeels uit voormalige agrarische bebouwing die nu een woonfunctie heeft. Hier en daar zijn ook enkele bedrijfsmatige activiteiten waar te nemen. Aan de zuidzijde van het lint ligt een woonwijk, met een groengebiedje. De lintbebouwing langs de Schuineslootweg is bepalend voor het dorpsbeeld. Wat binnen dit lint opvalt, zijn de brede bermen en ruime voortuinen. Deze karakteristiek moet als ruimtelijke kwaliteit worden beschouwd. De cluster van maatschappelijke voorzieningen en de door bomen omgeven speelplek aan de noordoostzijde geven een herkenbare centrale plek in het dorp. De aanwezigheid van enkele boerderijen in het lint van de Schuineslootweg benadrukken het landelijke dorpskarakter. De latere uitbreiding aan de zuidzijde van het dorp maakt een compacte indruk." (bron: Beheersverordening, 2013)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Beheersverordening Schuinesloot (2013).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting Activiteiten Schuinesloot (SAS) organiseert door het jaar heen diverse evenementen, zoals de toneelavond, Paasvuur, Koningsdag, Trefpop, Oktoberfest etc.

- Op 1e paasdag organiseert SAS Schuinesloot het jaarlijkse Paasvuur aan de Kosseweg. Om 18.30 uur verstopt de paashaas paaseitjes voor de kleine kindertjes. Om 19.15 uur wordt de grote paasbult aangestoken. Er is een verwarmde feesttent aanwezig waar een hapje en drankje te verkrijgen is, en waar een DJ voor een gezellig stukje muziek zorgt. Mensen die nog snoeihout over hebben, kunnen dat de dag tevoren van 9.00 tot 16.00 uur nog ter plekke afleveren.

- Trekkertrek & Rommelcross Schuinesloot, in de volksmond TRS Boeren, vindt altijd plaats in het 2e weekend van september. Het evenement is altijd een groot succes dankzij de vele sponsoren, vrijwilligers, deelnemers en natuurlijk de bezoekers. Het evenement is het gehele weekend gratis te bezoeken!

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "De Priona Tuinen in Schuinesloot zijn in twintig jaar aangelegd door Henk Gerritsen en Anton Schlepers. Henk ontwikkelde samen met Piet Oudolf en geïnspireerd door onder andere Mien Ruys een heel eigen filosofie over de omgang met natuur in de tuin. Dat werd de ‘Dutch Wave’, een stroming in tuinontwerp die tot op de dag van vandaag internationaal furore maakt en ontwerpers inspireert. De stijl is heel herkenbaar, gaat uit van ecologische principes en heeft grote invloed gehad op de publieke ruimte.

Henk Gerritsen was behalve ontwerper en 'plantenman' ook een begaafd schrijver. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, alleen en met anderen, waarin hij zijn ideeën over tuinen, natuur en planten beschrijft. Zie onder Publicaties voor een overzicht. Kunstenaar Anton Schlepers bekeek de tuin vooral als inspiratie. Hij maakte veel tijdelijke werken in en rond de tuin en nodigde ook bevriende kunstenaars uit om werken te maken. Een deel daarvan is bewaard gebleven en heeft nog altijd een plek in de tuin. De combinatie van deze twee 'karakters' heeft geleid tot een uitzonderlijke tuin, waar zowel voor de professional als voor de liefhebber veel te zien is. Er is op een bijzondere manier gebruik gemaakt van ongewone planten en de Tuinen hebben een heel eigen sfeer." Hier vind je een selectie van links naar verschillende artikelen die over de Priona Tuinen zijn verschenen, in Nederland en het buitenland.

- Staatsbosbeheer beheereenheid Vechtdal beheert ruim 2500 hectare natuur en landschap. Het bieden van natuurrecreatieve mogelijkheden, ontspanning, rust en ruimte is voor hen een hoofdtaak. Het landschappelijk karakteristiek rivierenlandschap van de Overijsselse Vecht, stuwwallen, uitgestrekte bossen, heidevelden, zandverstuivingen, trilvenen en nog veel meer terreintypen, bieden die rust en ruimte volop. Staatsbosbeheer stelt ze daar graag voor open. Landschapselement Schuinesloot oftewel het Kavelbos, aangelegd rond 1970 tijdens de ruilverkaveling, biedt schuil- en nestplaatsen voor allerlei wilde planten en dieren waaronder reeën, kikkers en padden. In samenwerking met Streekbelang is de aanwezige poel op diepte gebracht en worden de paden regelmatig gemaaid.

- Het bestuur van Streekbelang De Belt - Schuinesloot en de werkgroep Groen wilden de aanwezige landschappelijke elementen waar mogelijk versterken, aanvullen en meer aankleden. In oktober 2016 is daarom door een delegatie van bestuur / werkgroep / inwoners met deskundigen van gemeente / provincie, Landschap Overijssel en Stichting Vitaal Platteland Hardenberg op de fiets een verkennende ronde gemaakt in het gebied. In het kader van het project Buurtlandschappen van Landschap Overijssel en het Oversticht is gekeken naar wensen en kansen voor het landschap in deze omgeving.

Als resultaat is een aantal mooie ontwikkelingen in dit gebied gerealiseerd. Het betreft met name: het opengraven van de historische Jacobawijk; het aanplanten van erftoegangswegen aan de Elimmerweg; er zijn kansen (en er is behoefte) om de routestructuren te verbeteren, er wordt een recreatieve verbinding gelegd tussen het dorp en buurdorp Slagharen langs het gedempte Zuiderdiep; het opknappen van de uitkijktoren aan de Braambergweg; de ingang van het Kavelpad (aan de zijde van Schuinesloot) is opnieuw ingericht en voorzien van grasbetontegels. Hier zijn kansen om het terrein met kleine maatregelen aantrekkelijker te maken (wat bomen / struiken zodat het wat meer is aangekleed bijvoorbeeld bij de picknicktafel); de realisatie van een bloemenweide aan het begin van het Kavelbos.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Schuinesloot, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Schuinesloot van Streekbelang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Streekbelang De Belt - Schuinesloot heeft als doelen: tussenpersoon zijn tussen gemeente en inwoners; het behartigen van de belangen van de streek; het organiseren van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei; informeren inwoners over actuele zaken in en rondom de streek via nieuwsbrieven en de website van Streekbelang; tips en informatie verstrekken over belangrijke zaken met betrekking tot welzijn, veiligheid en overheid; het (mede) onderhouden (en in stand houden) van de wandelpaden en vijver in het Kavelbos en overige wandel(netwerk)paden in de streek; waarschuwen / informeren via website voor specifieke gevaren in de streek zoals woninginbraken, (internet)criminaliteit en overige zaken; het onderhouden van contacten met plaatselijke verenigingen en collega streek-/plaatselijke belangen; deelnemen aan overlegstructuren (o.a. contactambtenaar / gebiedswethouder / wijkagent).

- Dorpshuis: - Dorpshuis Ons Trefpunt.

- Onderwijs: - Basisschool De Wegwijzer in Schuinesloot is in 1917 gebouwd als 2-klassige lagere school. In 1919 is het 3e lokaal gebouwd en in 1930 is het pand uitgebreid met een 4e lokaal. In 1950 wordt op hetzelde terrein De Boshut gebouwd als 1-klassige kleuterschool. In de jaren tachtig gaan beide scholen samen tot basisschool. In 1986 is het 4e lokaal omgebouwd tot speelwerklokaal, zodat er van De Boshut geen gebruik meer werd gemaakt als lokaliteit. In het schooljaar 2000/2001 heeft een forse verbouwing plaatsgevonden, waardoor o.a. een 5e en 6e lokaal in gebruik konden worden genomen. Anno 2018 zijn er nieuwbouwplannen voor De Wegwijzer in ontwikkeling.

- Sport: - Sportvereniging VAW is opgericht in 1981. Maar hoe zijn ze nu aan de naam VAW (= Van Alles Wat) gekomen? Dat is een mooi verhaal, dat we je niet willen onthouden. Op hun site lichten ze dat als volgt toe: "De meeste mensen in onze regio kennen wel het Stratenvolleybaltoernooi in Slagharen en natuurlijk deden daar ook een heel aantal straten van Schuinesloot aan mee. Maar zoals het bij vele sporten gaat, doet men mee om te winnen. Dat winnen was vroeger echt wel een strijd tussen de beide dorpen. Dus om een beetje kans te maken moest er geoefend worden. Het terrein achter Basisschool De Wegwijzer was daar uitermate geschikt voor. Zo’n twee maanden voor het stratenvolleybaltoernooi werd er begonnen met oefenen. Een net werd geleend, de lijnen uitgezet en het veld was klaar. Een scheidsrechter werd gezocht en gevonden in Arend Klok en spelen maar. De fluit klonk en de Kosseweg had de eerste opslag. Helaas dit ging mis, nu had het andere team de opslag. Maar hoe heet dit team eigenlijk vroeg Arend zich af. Schuineslootweg, nee dat gaat niet want er zijn ook andere straten bij betrokken. “Ach”, zei Arend “het is Van Alles Wat”.

De afkorting VAW werd jarenlang gebruikt in het schoolbos als voorbereiding op het stratenvolleybal. Echter het enthousiasme voor het volleybal werd almaar groter. En na een aantal jaren werd er al geoefend in Hoogeveen. Regelmatig deden beide teams mee aan de diverse toernooien die toentertijd nog georganiseerd werden in de regio. Na de bouw van Ons Trefpunt werd vervolgens sportvereniging VAW opgericht. VAW is een zogeheten omnivereniging, wat betekent dat je er verschillende sporten kunt beoefenen, namelijk Bewegen op Muziek, Streetdance, Zumba, Volleybal gemengd en dames, badminton en gymnastiek.

- Zorg: - Yvonne, Marco, Frits en Vera bieden op Het Zorgboerdereitje in Schuinesloot een woonplek voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek in de leeftijd vanaf 16 jaar. Ze zorgen voor een veilige plek en creëren een duidelijke en vertrouwde omgeving. Cliënten worden gemotiveerd voor een zinvolle daginvulling, binnen de mogelijkheden van de cliënt.

Reactie toevoegen