Scharsterbrug

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

scharsterbrug_plaatsnaambord_kopie.jpg

Scharsterbrug is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Scharsterbrug is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

scharsterbrug_collage.jpg

Scharsterbrug, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Scharsterbrug, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Scharsterbrug (2).JPG

De kom van het dorp Scharsterbrug

De kom van het dorp Scharsterbrug

Scharsterbrug (4).JPG

De Scharsterbrug

De Scharsterbrug

Scharsterbrug (3).JPG

Vanaf de Scharsterbrug zien we de Scharsterrijn, met rechts de Vreugdenhil zuivelfabriek (oorspronkelijk Hollandia, later Nestlé)) en in de verte de Skarrenmoune.

Vanaf de Scharsterbrug zien we de Scharsterrijn, met rechts de Vreugdenhil zuivelfabriek (oorspronkelijk Hollandia, later Nestlé)) en in de verte de Skarrenmoune.

Scharsterbrug (5).jpg

Dorpsgezicht Scharsterbrug, vanaf de Hollandiastraat

Dorpsgezicht Scharsterbrug, vanaf de Hollandiastraat

scharsterbrug_postale_gegevens.jpg

In 1862 krijgt buurtschap Scharren een bestelhuis, onder de naam Scharsterbrug. Mogelijk werd daarmee deze plaatsnaam bedoeld óf alleen de locatie van de postale inrichting bij de brug. Zie verder het hoofdstuk Naam. (© http://nedacademievoorfilatelie.nl)

In 1862 krijgt buurtschap Scharren een bestelhuis, onder de naam Scharsterbrug. Mogelijk werd daarmee deze plaatsnaam bedoeld óf alleen de locatie van de postale inrichting bij de brug. Zie verder het hoofdstuk Naam. (© http://nedacademievoorfilatelie.nl)

Scharsterbrug

Terug naar boven

Status

Scharsterbrug is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Skarsterbrêge.

Oudere vermeldingen
Deze plaats is ontstaan als buurtschap, met de naam Scharren. Onder die naam wordt de nederzetting in ieder geval in de Volkstelling van 1840 nog formeel als zodanig vermeld (zie daarvoor het hoofdstuk Geschiedenis). In 1862 krijgt de buurtschap een bestelhuis (= een eenvoudige postale inrichting, van waaruit de post wordt besteld), onder de naam Scharsterbrug.* Kennelijk is toen, dan wel ergens tussen 1840 en 1862, die plaatsnaam toegekend. Overigens zou het ook kunnen dat hier alleen op de brug werd gedoeld (als locatie-aanduiding voor het bestelhuis, wellicht in de hierna vermelde herberg), omdat in dit krantenartikel uit 1955 wordt gesteld:
* Voor de verdere postale geschiedenis van deze plaats zie de afbeelding m.b.t. dit onderwerp elders op deze pagina.

"De buurtschap Scharsterbrug leverde voor de PTT vaak moeilijkheden op. Officieel heette het nog steeds Nijega.** Maar in 1948 werd het tot 'dorp' verheven." Wat er op lijkt te duiden dat zowel de dorpsstatus als de huidige plaatsnaam formeel pas in 1948 zijn toegekend. Deze naam als naam van de brug ter plekke wordt reeds in 1580 voor het eerst vermeld, aldus het in de vorige alinea gelinkte krantenartikel. "Bij deze brug staat eene herberg, zijnde een tolhuis, tot heffing van de doorvaartgelden, welke van ieder schip hier moeten betaald worden", aldus (1) In 99 van de 100 gevallen duidde de naam van een 'postale inrichting' op een gelijknamige plaatsnaam ter plekke, maar in enkele tientallen gevallen was er in de poststempels en dergelijke geen sprake van een plaatsnaam, maar van bijvoorbeeld een gemeentenaam (niet zijnde een plaatsnaam, zoals Lange Ruige Weide en Vrijenban), of een locatie-aanduiding zoals een brug (vergelijk bestelhuis Gerkesbrug bij Gerkesklooster, waarvoor zie het kopje 'Postaal' onder de link) of een dijk (zoals Oosteinderdijk bij Aalsmeer, want de buurtschap en dus woonplaats/plaatsnaam aldaar heette Oosteinde).
** ??? Heeft deze plaats dan ook nog Nijega geheten of is dit een 'schrijffout in het artikel in kwestie? Voorheen heette de plaats toch Scharren?, of is er tussenin ook nog een naamswijziging geweest naar Nijega?, red.

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar de brug over de Scharsterrijn of Nieuwe Rijn, die stroomt door de Scharren 'gemene grond'.*(2) * Hiermee wordt bedoeld "landerijen die door de boeren gemeenschappelijk werden gebruikt voor het hooi of het weiden van vee".

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Scharsterbrug ligt ZO van het meer De Langweerder Wielen en het dorp Langweer, Z van de A7, ZW van het dorp Joure, WZW van de dorpen Haskerhorne, Oudehaske en Nijehaske, W van de A6 en het dorp Heerenveen, NNW van de dorpen Ouwsterhaule, Sintjohannesga en Rottum, NW van het dorp Rohel, NNW van de dorpen Oldeouwer, Delfstrahuizen en Echtenerbrug, N van het Tjeukemeer, NNO van het dorp Oosterzee, NO van de dorpen Sint Nicolaasga, Idskenhuizen, Doniaga, Follega, Eesterga, Tjerkgaast en de stad Sloten en O van het dorp Dijken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Scharsterbrug heeft ca. 325 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan nederzetting
Scharsterbrug is ontstaan als kleine 'kolonie' en 'uitbuurt' van Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega en Oldeouwer, in het gebied de Scharren, op de kruising van een dijk en een vaart. In of kort voor 1580 is, ter vervanging van een drooggevallen vaart, de Scharsterrijn / Skarster Rien - ook wel Nieuwe Rijn - gegraven ten behoeve van de turfvaart. In de "Tegenwoordige Staat van Friesland" (1788) wordt daarover bij Oldeouwer geschreven: "Johannes Assema, en die van Douma en Solkama deeden den reeds gemelden Nieuwen Rhyn graaven; en dewyl hier door eene nieuwe doorvaart wierd geopend, die veel bekwaamer was, dan de door droogte verlamde Oude Rhyn, tot het vervoeren van turf, die hier in groote menigte plagt gegraaven te worden, hebben de Staaten van den Lande Oktrooi verleend aan de Eigenaars, doorgaans Rhynheeren genaamd, om een tol van twee Stuivers te mogen heffen van ieder Schip, dat vaaren zoude door de brug, welke door hen gelegd was over gemelde vaart, door den Ouwster rydweg, van de Joure naar Sloten loopende, en naar de Scharren, een buurtje van verscheiden boerehuizen, niet verre van daar gelegen, de Scharster brug genaamd; gelyk deeze tol daar nog heden betaald wordt, aan de Herberg, by deeze brug staande." De dijk was aanvankelijk gewoon een pad. In de 19e eeuw is er een dijk aangelegd, die Doniawerstal en Haskerland hier met elkaar verbond. In 1741 is door grietman Vegilin van Claerbergen de loop van de Nieuwe Rijn nogmaals gewijzigd, doordat halverwege de brug en Trijega de richting recht naar het zuiden werd afgebogen ten behoeve van de aanleg van een nieuwe grote polder.

Ontstaan dorp
Oorspronkelijk was hier sprake van de buurtschap Scharren - zoals het deel van de 'dorpsstraat' Z van de dorpskern nog altijd heet - die volgens de Volkstelling van 1840 onder de 3 zuidelijk gelegen buurdorpen viel, en wel in dat jaar met 4 huizen en 23 inwoners onder het dorp Ouwsterhaule (dat toen zelf 17 huizen met 82 inwoners omvatte), met 9 huizen en 58 inwoners onder het dorp Ouwster-Nijega (dat toen zelf slechts 4 huizen met 29 inwoners omvatte) en met 12 huizen en 66 inwoners onder het dorp Oldeouwer (dat toen zelf slechts 8 huizen met 46 inwoners omvatte). In 1914 krijgt de nederzetting een kerk, waardoor de inwoners op zondag voor de kerkdiensten niet helemaal meer naar Oldeouwer hoeven. Zie daarvoor verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden. Hoewel in oudere aardrijkskundige woordenboeken zoals (3) vaak staat dat "plaats X in jaar Y tot de rang der dorpen promoveerde door de bouw ener kerk", heeft Scharsterbrug pas in 1948 formeel de dorpsstatus gekregen, en is waarchijnlijk ook toen pas deze plaatsnaam formeel in werking getreden.

Zuivelfabriek
In 1911 wordt in Scharsterbrug de 11e fabriek van het Zuid-Hollandse zuivelconcern N.V. Hollandia gebouwd. Hoewel deze beeldbepalende fabriek tussen 1929 en 2002 als Nestlé door het leven ging, heet de hoofdstraat van het dorp nog altijd Hollandiastraat. De fabriek is diverse keren vernieuwd en uitgebreid. De oude fabriekspijp is daarbij bewaard gebleven. Sinds 2002 is het een vestiging van Vreugdenhil Dairy Foods.

Tweede Wereldoorlog
Meer dan menig ander dorp in deze omgeving heeft Scharsterbrug de tol van de bevrijding (hier in april 1945) betaald. Bij de inwoners van het dorp (2), Canadezen (1) en Duitsers (11) vielen in totaal 14 doden te betreuren. Ook de materiële schade was groot; 3 panden zijn afgebrand af en alle woningen hadden schade. Ook uit de tweesteens muur van de kerktoren werden brokken steen weggeschoten. Tijdens de kerkdienst van zondag 15 april 1945 werd er een doffe dreun gehoord; de brug over de Scharsterrijn was door springstof in honderden stukken uiteen gevallen.

Voor nadere informatie zie deze pagina met het e.e.a. over de geschiedenis van Scharsterbrug in tekst en beeld.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Tijdens de ledenvergadering van Plaatselijk Belang in 2007 is een inleiding gegeven betreffende de Dorpsvisie, waar het traject toen voor in gang is gezet. Het grote doel is dat we invloed willen uitoefenen op de ontwikkeling van ons dorp: wie ‘zijn’ we als dorp, wat willen we over een aantal jaren bereikt hebben en hoe willen we dat ons dorp Scharsterbrug er over 10-20 jaar uit komt te zien? De mening van de inwoners van het dorp is daarbij onontbeerlijk. Als eerste is er een brede werkgroep opgericht. Vanuit Stichting Doarpswurk is Titus Sijmonsma als consulent bereid gevonden mee te werken.

De werkgroep heeft vervolgens een aantal hoofdthema’s vastgelegd waarover de mening van de dorpsgenoten zal worden gevraagd: Dorpsuitbreiding: hoe gaan dorpsuitbreidingen er uitzien op het gebied van woningbouw, bedrijven, landbouw, natuur, etcetera?; Leefbaarheid: hoe ontwikkelt zich het imago van Scharsterbrug? Wat willen we op het gebied van sociale netwerken, werkgelegenheid, bedrijvigheid, middenstand, onze woonomgeving, voorzieningen, etcetera?; Verkeer en bereikbaarheid: wat zijn onze wensen betreffende ontsluiting, doorgaand verkeer, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, etcetera?; Sport, ontspanning en toerisme: hoe moeten we (bestaande) mogelijkheden verbeteren? Wat missen we op dat gebied? Waar liggen kansen?; Ouderen en jeugd: wat is de gewenste toekomst voor onze basisschool, het onderwijs en de ‘brede school’? Hoe zien we de toekomst voor onze ouderen? Is er voldoende toekomst voor de jeugd?; Saamhorigheid en gemeenschapszin: wat gaat ons in de komende jaren binden? Hoe gaan we met elkaar om?

Deze thema’s zijn bediscussieerd tijdens zogeheten keukentafelgesprekken. Bij deze gesprekken was het de bedoeling dat (kleine) groepjes dorpsgenoten discussiëren over onder andere deze thema’s. Het was echter heel goed mogelijk en zelfs zeer gewenst als andere thema’s ook ter tafel kwamen. Hoofdprincipe was: elk idee is een goed idee! De keukentafelgesprekken hebben in april 2008 plaatsgevonden. In het najaar van 2009 zijn door het bestuur van Plaatselijk Belang conclusies getrokken en gepubliceerd in de dorpskrant. Daarbij werd de vraag gesteld of een ieder die bij de gesprekken aanwezig was geweest zich in deze conclusies kon vinden. Op deze oproep heeft niemand gereageerd waarop het bestuur de conclusies definitief heeft vastgesteld. Daarna is men bezig geweest om vanuit de conclusies een stappenplan te creëren voor de jaren 2010 en 2011. De dorpsvisie is en blijft een dynamisch stuk, dat wil zeggen het zal door de jaren heen regelmatig moeten worden bijgesteld op grond van actuele ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten." Aldus het Voorwoord van de in 2009 verschenen Dorpsvisie Scharsterbrug.

- Fryslân krijgt € 50 miljoen voor het vervangen van de brug Skarster Rien in de A6 bij Scharsterbrug door een Aquaduct. Het realiseren van een aquaduct in de A6 tussen Joure en Lemmer is een jarenlange wens van de provincie. Op deze manier wordt het Tjeukemeer bereikbaar voor staande masten. Ook de verkeersveiligheid neemt toe, omdat er geen kop-staart botsingen meer door de brug veroorzaakt kunnen worden. Het Rijk stelt het geld beschikbaar per 2020. Het ministerie biedt de mogelijkheid om het project door de provincie te laten voorfinancieren, zodat het samen met het knooppunt Joure aangepakt kan worden. Gedeputeerde Sjoerd Galema: “Het college zal samen met de Staten kijken hoe we het aquaduct kunnen voorfinancieren. We zetten er op in om het aquaduct te realiseren samen met de vervanging van de rotonde bij Joure vanaf 2013. Al met al betekent dit een nog betere oplossing voor Joure.”

- Windmotor Scharsterbrug is weggehaald bij de verbouwing van Knooppunt Joure. Hij stond ruim een kilometer ten oosten van het dorp, direct W langs de A6. De Amerikaanse windmotor was gemaakt door de firma Mous uit Balk en had een windrad van 18 bladen, met een diameter van 4,5 meter. Ten westen van het dorp staat een grotere windmotor.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Scharsterbrug heeft 3 rijksmonumenten.

- De kerk in dit dorp heeft een veel korter bestaan dan de kerk in buurdorp Ouwsterhaule. De streek Scharren tot aan de Woudfennen hoorde in de 19e eeuw kerkelijk tot de Trijegeaën (Ouwsterhaule, Ouwster Nijega en Oldeouwer). De mensen uit Scharsterbrug die zondags naar de kerk in Ouwsterhaule gingen moesten dan ook vele kilometers lopen of met een boer meerijden die met de sjees naar de kerk ging. Toch was het verder een zelfstandige gemeenschap met in de jaren tachtig van de 19e eeuw reeds een openbare school. In het begin van de 20e eeuw kwam regelmatig de vraag naar voren om in het dorp een lokaal te bouwen waarin zondags kerkdiensten gehouden konden worden. In 1911 werd het door de komst van de zuivelfabriek Hollandia, waardoor de bevolking van het dorp zou verdubbelen, nog actueler.

Architect Geert Stapenséa maakte in 1914 een bestek en begroting voor een kerk, een kosterswoning en een vergaderruimte. De ingebouwde ongelede kerktoren heeft een tentdak. De geglazuurde keramische vierkante wijzerplaten en enkele gevelstenen zijn vervaardigd door keramist en beeldhouwer Willem Coenraad Brouwer. Op een gevelsteen staat de tekst: "Dat uwe oogen open zijn nacht en dag over dit huis, o Heere. (1 Kon. 8:29a)". In 1917, toen de muren goed droog waren, leverde Van Dam uit Leeuwarden het orgel.

In 1980 bleek het verenigingsgebouw te klein te zijn. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers werd het gebouw twee maal zo groot. Het kreeg toen de naam Skarsterhonk. Alle kerkelijke vergaderingen worden hier gehouden. Sinds 1992 wordt de kosterswoning niet meer bewoond. Het kosterschap wordt sindsdien door vrijwilligers uitgevoerd. De woning wordt nu als vergader- en kopieerruimte gebruikt. In 1998 heeft er een grote restauratie van de toren plaatsgevonden, wegens lekkage in de muren, ontstaan door beschietingen uit 1945. De kogelgaten zijn opnieuw gedicht en de hoekstukken zijn weer opnieuw aangevoegd. Deze destijds nieuw ingezette hoekstukken in de toren zijn vanaf de grond goed zichtbaar. De Hervormde (PKN) kerk (Hollandiastraat 8) valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Ouwsterhaule-Scharsterbrug.

- De Skarrenmoune / Skarrenmolen langs de Scharsterrijn bij Scharsterbrug (bij Hollandiastraat 7) is gebouwd in 1888. Het is een achtkante grondzeiler. De huidige functie is poldermolen (vroeger is het ook een korenmolen geweest). De molen is nog altijd maalvaardig en wordt bediend door een vrijwillig molenaar. "De oorsprong van de Skarrenmoune is niet bekend; waarschijnlijk is het een verplaatste molen van elders uit Fryslân, maar ook Holland is niet uitgesloten. Op een veldregel in de molen staat “d.d. 20 October 1865” vermeld, wat kan duiden op zijn oorspronkelijke bouwjaar. In 1881 werd De Skarrenmoune aan de Scharsterrijn geplaatst als opvolger van een onbekend type poldermolen van voor 1832, toebehorend aan de wed. Jeroen Sakes Veltman. Sinds de bouw bemaalde de Skarrenmoune het land van familie Rypkema. Het betrof polder 187 van destijds 31ha. Momenteel fungeert de molen uitsluitend als hulpgemaal bij extreme waterstanden. Dit weerhoudt de vrijwillige molenaar er overigens niet van om bij voldoende wind in een rondmaalcircuit water uit te slaan.

De kleine monnikmolen is in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt als uitkijkpost en heeft door Canadese beschietingen vanaf de nabijgelegen Scharsterbrug forse schade opgelopen; dit is nadien door molenmaker Wildschut uit Lemmer hersteld, waardoor de Skarrenmoune voor kerst 1945 weer kon malen. De ontstane beschadigingen zijn echter nog wel duidelijk zichtbaar. Van de boerenmolens in Fryslân is de Skarrenmoune het langst in bedrijf gebleven. Omvangrijke restauraties vonden onder meer plaats in 1949, 1987 en 2015-17. Toen De Skarrenmoune door de plaatsing van een elektrisch gemaal in 1985 overbodig werd, is hij ondergebracht in een stichting, waarna in 2003 de molen in eigendom is overgegaan naar Stichting Penninga’s Molen." (bron: Stichting Penninga's Molen) - Nieuws van de Skarrenmoune op Facebook. De molen is wanneer hij draait, geopend voor bezoek. Molenaar Jesse Molenkamp heet je welkom en vertelt enthousiast over de geschiedenis van en het draaien met de molen, die bereikbaar is via de steeg tussen de eerste huizen over de brug.

- "Het complex op Hollandiastraat 42 is in 1885 gebouwd als schoolgebouw, bestaande uit een voorhuis en hierachter twee klaslokalen. Het is tot in 1965 in gebruik geweest als school. Van 1965 tot heden is het in gebruik als bedrijfsgebouw annex woning. Ook in de oorlog heeft dit gebouw een grote rol gespeeld, vooral bij de bevrijding van Scharsterbrug door de Canadezen, toen het schoolgebouw door de Duitsers werd opgeëist om er zo'n 200 Duitse soldaten in de school en enkele hogere Duitsers in de woning onder te brengen. Tijdens de gevechten om de brug over de Scharster Rijn, die hierbij werd opgeblazen, werd ook het schoolgebouw ernstig beschadigd.

Stichting d'Oude School Scharsterbrug zet zich in om de renovatie en het onderhoud van het oude schoolgebouw te financieren. Het complex is voor een zeer groot gedeelte mede bepalend voor de karakteristieke uitstraling van het oude dorp. Het gebouw verkeert momenteel in een zeer slechte staat van onderhoud. De huidige eigenaren willen het pand graag als "oude school" behouden voor de toekomst. Voor dit doel is echter heel veel geld nodig, waarvoor de stichting is opgericht met als doel dat er d.m.v. subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en andere verkrijgingen en baten genoeg geld zal binnenkomen om het pand zijn karakteristieke uitstraling terug te geven. Als na voltooiing van "de oude school" er nog voldoende financiële middelen ter beschikking zijn, zal er door de stichting gezocht gaan worden naar soortgelijke projecten. Wij vragen eenieder die ook vindt dat er te veel oude gebouwen gesloopt worden, terwijl de omgeving daardoor zijn karakter verliest, ons te steunen. Je bijdrage op rekeningnr. 141436271 zal in dank worden aanvaard.

Stichting d'Oude School Scharsterbrug is gevestigd in het pand in de ruimte waar de originele ingang zich bevindt, met toiletten en garderobe (een gedeelte van de originele kapstokjes is nog bewaard gebleven). Deze ruimte is door de huidige eigenaren geheel kosteloos aan de stichting ter beschikking gesteld. Tijdens de renovatie kan deze ruimte worden gebruikt als opslagruimte annex werkplaats. T.z.t. zal deze ruimte dan door de stichting kunnen worden ingericht als kantoor annex expositieruimte. Het ligt in de bedoeling om hier een expositieruimte te creëren waar aan de hand van foto's, opgetekende verhalen, tekeningen en andere attributen, uit de tijd dat de school als zodanig in gebruik was, "de oude schooltijd" te verlevendigen. Hiervoor vragen wij mensen dan ook om zoveel mogelijk foto's, opgetekende verhalen (op papier of digitaal) en schoolattributen uit de oude schooltijd aan ons ter beschikking te stellen."

- Aan de Hollandiastraat staan rijen arbeiderswoningen uit begin 20e eeuw, gebouwd in grijze en roze kalkzandsteen, die beeldbepalend zijn voor het dorp.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bregepop Festival in Scharsterbrug (weekend in april, in 2021 voor de 7e keer) begint al een begrip te worden in de wijde omtrek. Voor iedere feestganger is er wat wils: pop, rock, dance, entertainment en nog veel meer. Bregepop Festival is niet zomaar een festival, maar een cross-over festival waar vele muziekstijlen bij elkaar komen in 8 verschillende area’s. Er wordt veel aandacht besteed aan decor en aankleding om de sfeer nog meer te verhogen. Het publiek wordt volop betrokken en meegenomen in een compleet ingericht festivaldorp. Sinds 2016 is Bregepop Festival uitgebreid met een camping. Speciaal voor hen die het maximale uit het weekend willen halen, geen minuut willen missen en de totale sfeer willen proeven.

- Dorpsfeest Scharsterbrug (gedurende 4 dagen begin juni).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Scharsterbrug, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Scharsterbrug.

- Nieuws: - Nieuws uit Scharsterbrug op Facebook. - Dorpskrant Brêgepraat verschijnt 5x per jaar en is via de hieronder gelinkte pagina van Plaatselijk Belang ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - "Als Plaatselijk Belang Scharsterbrug hebben wij bestaansrecht omdat we gezamenlijk, als organisatie, gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp dan wanneer iedereen zonder overkoepelende structuur acties zou ontplooien. We hebben ons verenigd in Plaatselijk Belang om gezamenlijk de behartiging van het collectieve belang vorm en inhoud te geven. Onze primaire functie is behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Wij willen dit primair realiseren voor zowel de huidige bewoners als toekomstige bewoners. We gaan ervan uit dat we daarmee indirect ook de belangen behartigen van een ieder die voor kortere tijd in ons dorp verblijft of daar doortrekt. Wij willen bijdragen in de vervulling van fundamentele behoeften van ieder mens, zoals beweging, ontspanning, veiligheid, stabiliteit, sociale contacten, erbij horen, jezelf kunnen zijn en waardering en erkenning.

Huidige ontwikkelingen op velerlei gebied (onderwijs, gezondheid en zorg, natuur en milieu, veiligheid, individualisering, participatie etc.) raken uiteraard ook Scharsterbrug. Ze hebben invloed en de vraag is op welke wijze Plaatselijk Belang in een veranderende samenleving haar meerwaarde blijft behouden of zelfs kan verbeteren. Een aantal ontwikkelingen willen we hier heel beknopt noemen: Zorg: het traditionele concept van een verzorgingshuis is aan het verdwijnen. Ouderen willen (en in een aantal gevallen ‘moeten’) langer thuis wonen en dat betekent meer thuis- en mantelzorg en ook burenhulp. Jongeren zijn erg bezig met social media, bewegen minder, zijn minder vaak lid van een vereniging;

Individualisering en Participatie: in een samenleving waar men in toenemende mate individualiseert en minder gemeenschappelijk doet is het moeilijker om mensen bereid te vinden die voor een langere periode hun tijd en energie willen steken in het organiseren van activiteiten in het dorp. Dat betekent dat we wegen moeten zoeken waarmee we mensen voor kortere perioden, op projectbasis aan ons weten te binden. Gezondheid: recent onderzoek heeft uitgewezen dat de jonge generatie een stuk ongezonder leeft dan oudere generaties. Wat betekent dat voor de druk op de gezondheidszorg in de toekomst en waar zitten onze mogelijkheden om dat te beïnvloeden? Natuur en Milieu: Onze omgeving staat steeds meer onder druk. Verlies van biodiversiteit, verdwijnen van de weidevogels en nog vele tientallen andere ontwikkelingen die invloed hebben op de kwaliteit van ons landschap en daarmee ook op ons. Onderwijs: Op dit moment zit de basisschool van Scharsterbrug nog niet in de gevarenzone, maar het hart van het dorp is de school, waar kinderen samen leren en samen spelen en waar ouders elkaar ontmoeten. De school levert een uitermate belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp.

Woningbouw: door een gestage aanwas van het aantal woningen blijft het dorp voldoende kritische massa houden om diverse voorzieningen in stand te houden. Diversiteit in het type nieuw te bouwen woningen betekent ook diversiteit in de bevolkingsopbouw en dat is o.i. goed voor het dorp. Vluchtelingen: ook Scharsterbrug kent een aantal vluchtelingen die in ons dorp gehuisvest zijn. Wat is onze rol om deze mensen goed te laten integreren en onderdeel te laten zijn van onze dorpsgemeenschap? De kern van een leefbaar en actief dorp is een brede groep mensen die zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor zijn/haar directe omgeving en zich op verschillende terreinen in wil zetten voor de gemeenschap. Dat kan op individuele basis (bijv. burenhulp), maar ook in groeps-of verenigingsverband. Op de ontwikkelingen zoals die om ons heen plaatsvinden, zullen we ook als Plaatselijk Belang in moeten spelen. Hoe bereiken we onze dorpsgenoten? Wat maakt iemand enthousiast? Waar hebben mensen behoefte aan? Hoe organiseren we dat of hoe faciliteren we dat? Hoe zorgen we ervoor dat we er voor elkaar zijn als dat nodig is?

We zijn van mening dat we juist nu mensen in beweging moeten krijgen, mobiliseren om in wat voor vorm dan ook een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap. Hoe breder het draagvlak des te beter dat is voor de sociale cohesie in Scharsterbrug. Plaatselijk Belang is slechts een onderdeel. Er zijn allerlei sociale verbanden: de school, de kerk, de sportvereniging, een ouderencommissie, een jongerencommissie etc., die elkaar kunnen versterken. Onze ambitie is om met al die andere sociale verbanden die er zijn een goed contact te onderhouden, ze te faciliteren zodat ze hun activiteiten uit kunnen breiden en ons te laten inspireren door ideeën die elders ontstaan.

Vitaliteit is een belangrijke kernwaarde. Vitaliteit betekent energie hebben om dingen te doen en te ondernemen. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om je vitaal te voelen. Daarom willen we als PB allerlei initiatieven die bijdragen aan vitaliteit graag ondersteunen. Zo zijn er gratis fitnesslessen in het outdoor fitnesspark in het dorp en hebben we in samenwerking met de school hier ook een aantal gymlessen laten verzorgen. Duurzaamheid is eveneens een belangrijke kernwaarde. Ook de toekomstige generaties, mens en dier, moeten een goede kwaliteit van leven hebben, ook in Scharsterbrug en dat betekent dat we bij de activiteiten die we ondernemen of ondersteunen kijken in hoeverre deze duurzaam zijn. Zo hebben we een fitnesspark met erg duurzame materialen en is recentelijk een nieuwe aanlegsteiger en damwand gemaakt van gerecycled kunststof, wat erg duurzaam en onderhoudsarm is. Duurzaamheid betekent ook aandacht voor de instandhouding van biodiversiteit op zijn minst door het leveren van een bijdrage daaraan. We doen dat onder andere door het realiseren van een bijenweide-en bijenpark, in combinatie met aandacht op school over het belang van bijen."

- Onderwijs: - "Basisschool De Brêge is een levend onderdeel in de samenleving en natuurlijk in het bijzonder die van Scharsterbrug. We doen mee aan activiteiten die de saamhorigheid op het dorp bevorderen, bijvoorbeeld dorpsfeest, contacten met de tennisvereniging, bezoeken van bedrijven en overleg met Plaatselijk Belang. In samenwerking met bedrijven organiseren we voor de bovenbouw korte stages waarbij de leerlingen praktijkervaring opdoen. De stageperiode wordt afgesloten met een presentatie voor ouders en bedrijven. We organiseren binnen- en buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld excursies, feestelijke ouderavond, intocht van Sinterklaas, laatste schooldag. De laatstgenoemde drie activiteiten zijn voor het hele dorp toegankelijk. Daarnaast organiseren wij excursies naar musea, bibliotheek en/of boerderij. De school doet ook actief mee aan het programma 'Groen doen' van de gemeente. Zij organiseren voor de scholen veel ”maak kennis met de natuur”-excursies en activiteiten voor alle groepen." Lees hier de missie en visie van de school. Na een zorgvuldig en succesvol doorlopen fusietraject zijn de leerlingen van OBS De Beuk uit Sint Nicolaasga na de zomervakantie van 2019 gestart op hun nieuwe school OBS De Brêge in Scharsterbrug.

- Sport: - "Tennisvereniging De Skarslach in Scharsterbrug is opgericht in 1990. Ze heeft de beschikking over 3 kunstgrasbanen die het hele jaar bespeelbaar zijn. Bovendien zijn alle 3 de banen verlicht, zodat er ook 's avonds tot ca. 23.00 uur een balletje kan worden geslagen. De vereniging is aangesloten bij de KNLTB . Hierdoor ben je als lid van de vereniging automatisch ook lid van de KNLTB en kun je gebruik maken van alle faciliteiten van de bond. Dat betekent o.a. dat je je kunt inschrijven voor de bonds- en districtcompetitie of voor de recreatiecompetitie. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan KNLTB-toernooien die door andere verenigingen georganiseerd worden. Om het spel op een steeds hoger peil te krijgen worden er trainingen gegeven. Dat kan zowel 's middags als 's avonds voor zowel de jeugd- als de seniorleden. Daarvoor betaal je alleen de lessen en geen baanhuur."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Scharsterbrug kerk.

Reacties

(2)

Bij de geschiedenis mis ik iets over wanneer en hoe het tot dorp is geworden. Volgens mij is dat vrij laat geweest, aangezien ik het dorp in bevolkingsregisters uit de 19e eeuw niet tegen kom.

Dank voor de tip! Er blijkt hier nogal het een en ander te zijn gebeurd zowel met betrekking tot de naamgeving als met betrekking tot de ontwikkeling van buurtschap tot dorp, dat inderdaad nog niet beschreven was, en wat er zeker bij hoort, wil er sprake zijn van een 'representatief beeld van de plaats' in verleden en heden, zoals ik dat bij alle plaatsbeschrijvingen nastreef. Wat dat betreft is het komende jaar het 'puntjes-op-de-i-jaar'; medio 2021 wil ik alle plaatsbeschrijvingen inhoudelijk gereed hebben. Ik heb e.e.a. uitgezocht m.b.t. naamsaspecten en ontwikkeling van deze plaats en hierboven nu vermeld, en ook verder nog wat aanvullingen gevonden en verwerkt. De totale inhoud is nu bijna verdubbeld. Dus wederom veel lees- en kijkplezier gewenst. :-)
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen