Saasveld

Plaats
Dorp
Dinkelland
Twente
Overijssel

saasveld_overstekende_kloten.jpg

In Saasveld moet je uitkijken voor "overstekende kloten". Sinds 2013 wordt dat met voor Nederland unieke verkeersborden aangegeven. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Recente ontwikkelingen. (© Joachim Wissink/www.facebook.com/joachim.wissink)

In Saasveld moet je uitkijken voor "overstekende kloten". Sinds 2013 wordt dat met voor Nederland unieke verkeersborden aangegeven. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Recente ontwikkelingen. (© Joachim Wissink/www.facebook.com/joachim.wissink)

Saasveld cultuurhistorische optocht collage [640x480].jpg

Een keer in de zoveel jaar is er in Saasveld een Cultuurhistorische Optocht, een groots evenement dat tienduizenden bezoekers trekt. De laatste editie was in 2010 (daar is deze collage ook van). Voor nadere toelichting zie het kopje Evenementen.

Een keer in de zoveel jaar is er in Saasveld een Cultuurhistorische Optocht, een groots evenement dat tienduizenden bezoekers trekt. De laatste editie was in 2010 (daar is deze collage ook van). Voor nadere toelichting zie het kopje Evenementen.

Saasveld dorpswapen [640x480].jpg

Saasveld, dorpswapen. Daar mogen ze van ons in meer dorpen het straatbeeld mee opsieren!

Saasveld, dorpswapen. Daar mogen ze van ons in meer dorpen het straatbeeld mee opsieren!

Saasveld

Terug naar boven

Status

- Saasveld is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo.

- Onder het dorp Saasveld vallen ook de buurtschappen Dulder, 't Loo en Noordijk.

Terug naar boven

Naam

In het Twents / Nedersaksisch
Soasel. De inwoners heten Saasveldenaars of Saasvelders, in het Nedersaksisch Soaseler.

Bijnaam van de inwoners
Koffiedreenkers.

Oudere vermeldingen
1145 kopie 2e helft 12e eeuw Saterslo, 1284 Satherslo, 1361 Zaterslo, 1455 Zaetsel, 1589 Saseloe, 1657 Sasfeld, 1793 Sasfelt.

Naamsverklaring
Vermoedelijk een samenstelling van de persoonsnaam Sanþahari en lo 'bos'. Het Lexicon heeft voor het eerste lid een vraagteken. De huidige plaatsnaam is een hypercorrecte vorm, waarbij el in Saasel (huidige uitspraak) als ontstaan uit veld is opgevat. (1)

Terug naar boven

Ligging

Saasveld ligt NO van Borne, ZW van Weerselo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Vreemd is dat Saasveld in de Volkstelling van 1840 niet als plaatsnaam wordt genoemd onder de gemeente Weerselo, terwijl omliggende buurtschappen zoals Dulder en Gammelke wél worden vermeld. De plaats is immers sinds 1818 al een dorp, omdat in dat jaar de eerste (stenen) kerk is gebouwd. Vermoedelijk werd de plaats in de Volkstelling van 1840 tot Dulder gerekend (terwijl het tegenwoordig andersom is. Het kan verkeren...).

- Tegenwoordig heeft het dorpsgebied van Saasveld ca. 600 huizen met ca. 1.700 inwoners, waarvan ca. 650 in de kom (met een oppervlakte van 43 ha) en ca. 1.050 in het buitengebied (met een oppervlakte van 2.262 ha), dat voor de statistieken gemakshalve 'verspreide huizen Dulder' heet en in de praktijk naast deze buurtschap ook de kleine buurtschappen 't Loo, Noordijk en Zoeke omvat.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De oude bakkerij van De Lenne is, na een bestaan van bijna 100 jaar, in 2018 gesloopt.

- In 2013 zijn halverwege de Koninksweg, net buiten de dorpskern van Saasveld aan de W kant, waarschuwingsborden (wit met rode driehoek) geplaatst ten teken dat men moet uitkijken voor "overstekende kloten". Met in de witte driehoek een tekening van een rollende kloot. Het was een cadeautje van de 'naobers', ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe baan van Klootschietersvereniging KV Soasel*. Die kruist namelijk de Koninksweg, vandaar dat daar plotseling kloten de weg over kunnen stuiteren. De KV is blij met het grappige, originele en zelfs unieke cadeau (het is het enige waarschuwingsbord van dit type in Nederland). Het is toch een stukje extra veiligheid. Natuurlijk staan er ook altijd mensen van de KV op de uitkijk als ze de kruising naderen, "dus kloten steken hier nooit zomaar de weg over", aldus voorzitter van de KV Arjan Loohuis (bron: Tubantia, 10-9-2013)
* Voor de site van deze vereniging zie onderaan deze pagina het hoofdstuk Links > Sport.

- Dorpsplan Saasveld (2009).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Saasveld heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de Saasveldermolen, de forse boerderij met gave vakwerkachtergevel vakwerk in de zijgevels op Koninksweg 6, en de grote driekapsboerderij uit ca. 1915 op Akkerhuisweg 1.

- Saasveld heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De huidige RK Sint Plechelmuskerk (Hoflaan 14) 1in laatneogotische trant is ontworpen door architect Herman Kroes uit Amersfoort, dateert uit 1926, verving een kerk uit 1861 en staat op het terrein van het voormalige kasteel Saterslo. In de kerk zijn de maar liefst 43 gebrandschilderde ramen van de Oldenzaalse glazenier J. Schoenaker uit de jaren vijftig van groot belang.

- Op het kerkplein staat het standbeeld van St. Plechelmus. Dit beeld is in 1947 vervaardigd door beeldhouwer Piet Jungblut en vertolkt de dank van ca. 1.200 mensen die tijdens de laatste oorlogswinter in Saasveld onderdak hebben gevonden.

- Op het kerkeiland stond meer dan 800 jaar kasteel Saterslo, een van de eerste en sterkste burchten in Twente. De Twenste benaming Soasel voor het dorp gaat terug op Saterslo. Het kasteel werd gedurende 6 eeuwen bewoond door achtereenvolgens het riddergeslacht Van Saterslo en het geslacht Van Reede. De derde en laatste eigenaar van het Huis Saasveld met in die tijd ca. 20 boerenerven was Droste zu Vischering uit Westfalen. Na de sloop van het kasteel in de laatste helft van de 18e eeuw werd hier in 1818 een Waterstaatskerk gebouwd. De oorspronkelijke buitengracht van het kasteel is nog geheel intact. In de grote tuin achter de kerk markeert een vijverpartij de plek van het voormalige kasteel.

- De Saasveldermolen / Soaseler Möl is een windkorenmolen uit 1870.

Terug naar boven

Evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Buisman's Keals. - CV De Buisman's Jong's is de in 1994 opgerichte jeugdcarnavalvereniging van Saasveld. - CV Soasel is volgens hun site een carnavalsvereniging met alleen maar leuke en knappe mensen. - Blaaskapel De Koffiebraanders.

- Het Paasvuur in Saasveld (eerste paasdag) is een echte volksbeleving waar jong en oud naar komt kijken. Om 19.30 uur verzamelt de hele gemeenschap zich op het kerkplein midden in het dorp. Daar zijn fakkels verkrijgbaar. Als iedereen zijn fakkel heeft aangestoken, vertrekt de stoet, met de fanfare voorop, naar de paasvuur-locatie aan de Darfeldsweg. Het plaatselijke herenkoor zingt bij aankomst een aantal traditionele liederen en rond 20.15 uur - als het donker begint te worden - wordt het paasvuur ontstoken. Een indrukwekkend schouwspel.

- Trekkertrek (1e weekend van mei).

- Zomerfeesten Saasveld (weekend begin juni).

- Oldtimerdag (eind juni).

- Bruins Dak d'r Af Festival (op een zaterdag eind juli) is een festival op het Outdoor Sportpark Saasveldia, ter aanvulling op het jaarlijkse Bruins Volleybaltoernooi.

- De Cultuurhistorische Optocht Saasveld (CHOS) wordt georganiseerd bij gelegenheid van een historische gebeurtenis in het dorp. De optochten vóór 2010 waren in 1965, 1980, 1985 en 1997. Respectievelijk ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de parochie, de aanleg van de ophaalbrug, het 100-jarig bestaan van koninklijke muziekvereniging St. Caecilia en 50-jarig bestaan RKSV Saasveldia, en in 1997 ter gelegenheid van het 1200-jarig bestaan van de marke Dulder. Saasveld is een hechte gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven. In 2010 deed zich het feit voor dat de beide genoemde verenigingen wederom een jubileum vierden. Om deze reden en mede door het grote succes van en de grote deelname aan de eerder genoemde optochten (40.000 bezoekers in 1997), is er in 2010 weer een Cultuurhistorische Optocht georganiseerd. Onder de link kun je er een videoreportage van bekijken. In 2020 beoogde er weer een CHOS te worden georganiseerd, maar door de coronaproblematiek is deze tot nader bericht uitgesteld. Voor de actuele ontwikkelingen op dit gebied kun je het beste de Facebookpagina van de Cultuur Historische Optocht volgen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 1995 is het voorontwerp gepresenteerd van het Landinrichtingsproject Saasveld-Gammelke. Het Landinrichtingsplan is in 1998 vastgesteld. Dit 2.770 ha grote gebied omvat delen van de marken Lemselo, Dulder, Gammelke, Deurningen en Hasselo. Het is het eerste landinrichtingsproject in Nederland waarvoor een gecombineerd voorontwerpplan en milieueffectrapport (MER) is gemaakt. Om het plan te realiseren is 325 ha grond aangekocht. Vier boerderijen moesten het veld ruimen en zijn buiten het landinrichtingsgebied geplaatst; één bedrijf is binnen het gebied verplaatst. De gemiddelde kavelgrootte is door het plan toegenomen van 4,5 tot 11 ha en het gemiddeld aantal kavels per bedrijf is gehalveerd van 5 naar 2,5. Het aantal veldkavels is gehalveerd, per bedrijf gemiddeld van 3,1 naar 1,6.

De huiskavels beslaan nu gemiddeld 80 procent van de totale bedrijfsoppervlakte. In de oude situatie was dat 63 procent. Bij de herverkaveling waren ruim 900 eigenaren betrokken. Ruim 830 hectare grond is geruild. Verder is een deel van de 46 kilometer beken natuurlijk ingericht, is er 17 km fiets- en wandelpad aangelegd, bijna 40 hectare vrijgemaakt voor wateropvang en 145 hectare voor natuur. Melkveebedrijven zijn verplaatst, waardoor op de oude plekken meer ruimte kwam voor collega-boeren. De verplaatsingen waren ook nodig om ruimte te krijgen voor natuurontwikkeling in de Handijksmeden, een gebied in het NW van de buurtschap Gammelke, die overigens onder het ZO van Saasveld gelegen dorp Deurningen valt. Door een goede uitruil van gronden is ook het over- en weergebruik over een drukke verkeersweg verminderd, waardoor de verkeersveiligheid sterk is toegenomen. Met dit project zijn dus verschillende win-win situaties gerealiseerd. Zie ook de videoreportage met betrokkenen over het Landinrichtingsproject Saasveld-Gammelke. In juni 2018 is het project officieel en feestelijk afgesloten.

- Saasvelderbeek.

- Het Molenven is een 45 hectare groot, vrijwel ongestoord bosreservaat met open water, wilgenbos en broekbos. Er is een grote verscheidenheid aan planten, insecten en vogels. Het Molenven kreeg zijn naam door de vlak bij dit ven al eeuwenlang aanwezige 'Soaseler Möll'.

- Nabij het centrum van Saasveld ligt het Gravenbos, een oud nat bos op keileem, met een rijke voorjaarsvegetatie en vogelstand. Het gebied omvat naast nat bos ook drogere bossen, wilgenbos en schrale graslanden op natte grond. De natte bossen zien er prachtig uit, vooral tijdens het voorjaar met rijke bloei van bosanemoon, speenkruid, klaverzuring en dotterbloem op de natste plekken. Het wilgenbos langs de beek is een echt moerasbos met liesgras, moeraszegge en mietgras. De natte graslanden zijn zeer soortenrijk met o.a. bosbies, veldrus en dotterbloem.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Saasveld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Saasveld.

- Nieuws: - Nieuws uit Saasveld op Facebook.

- Onderwijs: - Basisschool Bernardus is "een school waar je groeit om jezelf te kunnen zijn!" Aldus het motto van de school. Ze willen een school zijn waar door positieve benadering een veilige structuur voor de kinderen wordt gecreëerd. De kernwaarden van hun structuur zijn respect, openheid, dynamiek, vertrouwen en betrokkenheid. Kind, school en ouders vormen een driehoek waarbinnen ze samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. Ze werken zowel ontwikkelings- als opbrengstgericht zodat ieder kind naar eigen kunnen en talenten maximaal kan groeien.

- Jeugd en jongeren: - Jong Nederland Saasveld is een jeugdclub die jeugd van 4-16 jaar de ruimte geeft die ze nodig hebben. Omdat iedereen het leuk vindt om met leeftijdgenoten te spelen, zijn de clubs ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Ben je ouder dan 16 jaar ? Ook dan heeft Jong Nederland veel voor jou in petto. Want de doelstelling van Jong Nederland is kinderen een gevarieerd aanbod doen in spel en ontspanning. En daarvoor is enthousiaste leiding van harte welkom.

- Muziek: - "Wie zijn we? Koninklijke muziekvereniging KMV St. Caecilia is een fanfarekorps uit Saasveld. We bestaan uit een groep blazers, ook wel het orkest en een groep slagwerkers, ook wel de drumband. Daarnaast verzorgen we samen met een groep gediplomeerde docenten het muziekonderwijs voor onze leerlingen. Ook wanneer u of uw kind een ander instrument wilt leren bespelen kunt u bij ons aankloppen. Wat doen we? Onze leden repeteren wekelijks om nieuwe muziekstukken te leren beheersen. Deze muziekstukken worden ten uitvoer gebracht bij diverse concerten of tijdens een concours (wedstrijdvorm voor muziekgezelschappen). Verder zijn we natuurlijk te zien en te beluisteren tijdens de plaatselijke activiteiten zoals bij de Sinterklaasintocht, Palmpasenoptocht en aansteken Paasvuur. Ook bij diverse jubilea zijn we van de partij omdat we dan een serenade komen brengen.

Waar doen we dat? We zijn natuurlijk meermaals per jaar op straat te zien bij voorgenoemde dorpsactiviteiten. Voor de concerten die we organiseren hebben we geen vaste locatie, houd daarvoor de aankondigen in de gaten. De wekelijkse repetities hebben we altijd in ons eigen “muziekgebouw”, dit is tegen de gymzaal aan gebouwd aan de kant van de nieuwe parkeerplaats. Wanneer doen we dat? De repetities van ons orkest zijn altijd op dinsdagavond, van 19.30-21.30 uur. De drumband repeteert altijd op maandag van 19.30-20.45 uur. Verder is ons gebouw bijna altijd in gebruik omdat er veel individuele lessen aan onze leerlingen worden gegeven, er wordt dus elke dag wel muziek gemaakt in ons clubgebouw.

Wat willen we nog meer kwijt? Al sinds mensenheugenis brengt onze muziekvereniging een serenade bij een jubileum of andere bijzondere gebeurtenis van onze donateurs. Dat doen we uiteraard nog steeds! Voorheen meldden wij ons vooraf altijd even of een serenade gewenst was. Omdat we tegenwoordig niet meer de informatie hebben wie er wanneer een bijzondere gebeurtenis viert, is het nu zaak dat u zichzelf even meldt bij een bestuurslid. Om elk jaar onze begroting sluitend te krijgen steken onze leden vaak de handen uit de mouwen. Zo helpen we al een aantal jaren bij evenementen als “Après-ski met mie” en het “CSI”, we organiseren zelf de trekkertrek-wedstrijden in Saasveld én op 2e paasdag verzorgen wij het parkeren en de kassa’s bij de Weerselose Markt. Daarnaast komen we elk jaar bij u langs de deur met de vraag of u weer donateur van onze vereniging wilt worden of blijven. Gelukkig geeft men aan die oproep altijd goed gehoor! Het is namelijk een erg belangrijke bron om de vereniging draaiende de houden. Ook hebben we in 2011 een stichting in het leven geroepen om financiële middelen bij elkaar te brengen voor toekomstige grote uitgaven, zoals vervanging van het instrumentarium. Hiervoor zijn de Saasveldse ondernemers benaderd en ook zij brengen jaar in, jaar uit een enorm bedrag bijeen! Alles met elkaar weten we op deze manier de Saasveldse muziekvereniging financieel gezond te houden wat een belangrijke basis vormt voor de muzikale toekomst van ons dorp."

- Sport: - Voetbalvereniging RKSV Saasveldia.

- Dankzij de inzet van de leden kan PSV De Molenruiters een verscheidenheid aan activiteiten bieden, zoals indoorwedstrijden dressuur en springen, clubkampioenschappen en buitenritten.

- Klootschietvereniging KV Soasel is opgericht in 1979 en heeft dus in 2019 het 40-jarig bestaan gevierd.

- Volleybalvereniging Saasveldia.

- Oldtimers: - Oldtimerclub Saasveld.

- Zorg: - Gezinshuis Saasveld heeft als sterke kanten de stabiliteit en continuïteit van een 'normaal' gezin. Het gezinshuis biedt kinderen ruimte om zich te ontwikkelen door middel van veiligheid, positieve aandacht en structuur. Kinderen kunnen spelen en leven zonder zich zorgen te hoeven maken over volwassen zaken. Het dorpse leven is hier een belangrijk onderdeel in. Wij merken dat kinderen hierdoor weer kind kunnen zijn. Het gezinshuis wil op deze manier de kinderen de veiligheid van een 'gewoon' gezin laten ervaren. Er ontstaat een gevoel van saamhorigheid door met elkaar samen te leven en iedereen daarin verantwoordelijkheden te geven. Vanuit deze basis beoogt het gezinshuis de kinderen normen en waarden bij te brengen en een gezond opgroei-klimaat te bieden.

Reactie toevoegen