Roosteren

Plaats
Dorp
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

roosteren_naar_susteren_1950.jpg

In 1950 schilderde men met koeienletters 'ROOSTEREN BLIJFT ROOSTEREN' op het wegdek, omdat de provincie de gem. Roosteren aan de gem. Susteren wilde toevoegen. Uiteindelijk heeft men dat nog tot 1982 kunnen rekken. En Roosteren is nog altijd Roosteren!

In 1950 schilderde men met koeienletters 'ROOSTEREN BLIJFT ROOSTEREN' op het wegdek, omdat de provincie de gem. Roosteren aan de gem. Susteren wilde toevoegen. Uiteindelijk heeft men dat nog tot 1982 kunnen rekken. En Roosteren is nog altijd Roosteren!

roosteren_ode_aan_1.jpg

Prachtig gedicht 'Ode aan Roosteren', door Zus Pustjens

Prachtig gedicht 'Ode aan Roosteren', door Zus Pustjens

roosteren_ode_aan_2.jpg

Prachtig gedicht 'Ode aan Roosteren', door Zus Pustjens (deel 2) (fotocollectie Hans Noblesse)

Prachtig gedicht 'Ode aan Roosteren', door Zus Pustjens (deel 2) (fotocollectie Hans Noblesse)

LB gemeente Roosteren in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Roosteren in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Roosteren in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Roosteren

Terug naar boven

Status

- Roosteren is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981. In 1982 over naar gemeente Susteren, in 2003 over naar gemeente Echt-Susteren.

- Wapen van de voormalige gemeente Roosteren.

- Onder het dorp vallen ook de buurtschappen Illikhoven, Kokkelert, Oevereind, Oud Roosteren en Visserweert.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Roostere.

Oudere vermeldingen
1201 Rustern, 1233 Rosusterne, 1247 Rosusteren, 1277 villa Rususteren, 1300 Roestere, 1665 Roesteren, ca. 1700 Roosterad, 1790 Rosteren.

Naamsverklaring
Voor buurdorp Susteren gaat men uit van een waternaam, een oude benaming voor de Rode Beek. Roosteren meent men te kunnen splitsen in Ro-susteren, waarin Ro 'rood', maar de oudste vormen met ru- weerspreken dit.(1)

Terug naar boven

Ligging

Roosteren ligt NW van Susteren. Het dorpsgebied grenst in het N aan Ohé en Laak, in het W aan de Maas, in het Z aan Grevenbicht / Papenhoven / Schipperskerk, en in het O aan het Julianakanaal, met dien verstande dat ook nog een klein stukje van het dorpsgebied O van dat kanaal ligt, zijnde de buurtschap Oud Roosteren. Vanouds was het het noordelijkst gelegenj dorp van Zuid-Limburg. Sinds de fusie van de gemeenten Echt en Susteren in 2003 tot de gemeente Echt-Susteren, wordt deze hele gemeente, dus ook alle kernen in die gemeente, tot Midden-Limburg gerekend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Roosteren 171 huizen met 901 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 139/746 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Illikhoven 13/60 en Visserweert 19/95. Tegenwoordig heeft het dorp, inclusief de buurtschappen, ca. 600 huizen met ca. 1.450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp Roosteren behoort van de middeleeuwen tot 1795 tot het Ambt Montfort in het Gelders Overkwartier.

De naam van de oorspronkelijke nederzetting is in de 19e eeuw overgedragen op het westelijker gelegen Schettereind (1803-1820 Schetereyende), waar in 1843 een nieuwe parochiekerk wordt gebouwd, waarna de naam van de oorspronkelijke nederzetting is gewijzigd in Oud-Roosteren.

Tot 1965 heeft er nabij het dorp een sluis in het Julianakanaal gelegen. Na de modernisering van de sluizen van Born en Maasbracht is deze overbodig geworden, waarna ze is gesloopt. Voor nadere informatie zie de site over de sluis en brug van Roosteren, door Hans Noblesse, wiens opa Jos Noblesse van 1935 tot 1955 sluismeester op deze sluis is geweest.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het grootste deel van de dijk bij Roosteren was niet hoog of stabiel genoeg en voldeed niet meer aan het gewenste veiligheidsniveau. Bij hoogwater kon op sommige plekken water onder de dijk door stromen en zand meevoeren, waardoor er plaatselijk een kanaal (pipe) onder de dijk kon ontstaan die zou leiden tot een instabiele dijk. Daarom is een dijkversterking uitgevoerd. Dit project is in 2018 gereedgekomen. Ook waren de taluds van de dijk op verschillende plaatsen te steil. Deze plekken zijn verstevigd met klei. Op sommige plaatsen is de 'slappe' grond aan de rivierzijde van de dijk vervangen door klei. Op en langs de dijken staan bomen en struiken. Deze konden bij hoogwater zorgen voor kuilen, waardoor de dijk zou kunnen bezwijken. Bomen en struiken die de dijkveiligheid konden beïnvloeden, zijn daarom verwijderd.

Het deel van de dijk bij buurtschap Kokkelert ligt dicht tegen de Maas en bebouwing aan. De dijk moest hier circa 40 centimeter worden opgehoogd en versterkt. Een dijkverbreding richting de Maas mag normaal gesproken niet omdat dit leidt tot verhoging van de waterstanden. Door aan de noordelijke kant van de Kokkelert de dijk binnenlands te verleggen, is ruimte voor de rivier gemaakt. Dat maakte het mogelijk om de dijk richting de Maas te verbreden. Op de plaatsen waar de dijkverbreding overgaat in de dijkverlegging is over een lengte van circa 50 meter een damwand aangebracht. De damwand is ingegraven in plaats van ingetrild, waardoor hinder door trillingen is voorkomen. De versterkte dijk is nu bestand tegen een Maasafvoer van 3.275 m3 per seconde. Deze afvoer komt statistisch gezien eens per 250 jaar voor, ofwel een norm van 1/250. Dat is de wettelijk vastgestelde norm voor bescherming tegen wateroverlast van de Maas in Limburg. De dijkversterking bij Roosteren maakte deel uit van een cluster, waarbinnen ook dijkversterkingen hebben plaatsgevonden in Grevenbicht, Stevensweert en Ohé en Laak.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Roosteren heeft 6 rijksmonumenten, zijnde kasteel Eyckholt (Eyckholtstraat 13), kasteel Ter Borch (Lanterdijk 6), de hoeve uit 1714 op Eyckholtstraat 21, de boerderij uit 1e helft 18e eeuw op Maasheuvel 11, de Sint Antoniuskapel annex trafohuisje uit 1932 op Maasheuvel bij nr. 3, en de RK kerk.

- De RK kerk H. Jacobus de Meerdere dateert uit 1843 en is de opvolger van de kerk in het huidige Oud Roosteren, die rond 1840 is afgebroken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereiniging De Borchgrave. De buurtschappen Illikhoven en Visserweert hebben gezamenlijk hun eigen carnavalsvereniging. Zie verder aldaar.

Terug naar boven

Beeld

- Site met honderden oude foto's, ansichtkaarten, krantenartikelen etc. van Roosteren, door Hans Noblesse.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Roosteren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Gemeenschapsbelangen Roosteren is opgericht in 2001 met als doelen: het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp; bewustmaken van de mensen van hun eigen leefomgeving; stimuleren van betrokkenheid van de mensen bij de leefomgeving. De aandacht gaat daarbij speciaal uit naar; bereikbaarheid en veiligheid; bevorderen van de gemeenschapszin; instandhouden van bedrijven en voorzieningen; instandhouden van het verenigings- en gemeenschapsleven.

- MFC: - Multifunctioneel centrum (MFC) de Hoge Bongerd biedt onderdak aan het Gemeenschapshuis, de huisarts, de bibliotheek, de peuterspeelzaal, en Basisschool Jan Peters. In de buitenruimte zijn veel speelmogelijkheden voor de kinderen, verder zijn er sportvelden en een gymzaal.

- Onderwijs en kinderopvang: - "In Kindcentrum Jan Peters* zijn kinderen van 0 t/m 12 jaar welkom. We stimuleren onze leerlingen om zelf hun talenten te ontdekken en zelf verantwoordelijk te worden voor hun eigen ontwikkeling. Hiervoor werken wij o.a. met een weekplanning, thema's en Ipads." In 2012 is de school gefuseerd met de basisschool in buurdorp Dieteren, waar de school toen is gesloten. De kinderen uit dat dorp gaan sindsdien in Roosteren naar school. Voor nadere informatie over de school zie de presentatie van de school op de Open Dag d.d. 11-4-2015, en de videoreportage van L1-programma Óngerwaeg over Kindcentrum Jan Peters (mei 2017).
* Genoemd naar een lokale verzetsheld.

Scholenkoepel Kindante heeft in oktober 2016 bekend gemaakt de basisschool per 1-8-2018 te willen sluiten "in de huidige vorm". De koepel zou daarnaast gaan onderzoeken waar behoefte aan is in de kern. Op basis van de resultaten zullen Kindante en de gemeente nagaan welke voorzieningen wel haalbaar zijn. Dorpsraad Stichting Gemeenschapsbelangen Roosteren en de werkgroep Samen Sterk BS Jan Peters maakten bekend zich te zullen gaan inzetten voor het behoud van de school.

Er spelen of speelden verschillende problemen. De school dreigt mede te klein te worden omdat niet alle ouders uit het dorp hun kinderen naar deze school laten gaan. Daarnaast is er een financieel probleem: “Er werkt nu relatief veel personeel voor weinig kinderen. Daardoor is de begeleiding heel goed. Helaas kunnen we dit niet blijven bieden. Het fusiegeld i.v.m. de fusie met de basisschool in Dieteren in 2012 die dit mogelijk maakte is bijna op, waardoor de klassen groter zullen moeten worden", aldus Sjef Weijman van het schoolbestuur. Een ander punt dat in dit kader een rol speelt: “Een schoolbestuur dat een paar grotere scholen heeft en een kleinere, kan die financiële reserves van de grote school gebruiken voor die ene kleine. Kindante heeft echter te maken met allemaal kleine scholen.”

Volgens wethouder Peter Pustjens zijn er 3 mogelijkheden: “Er is genoeg potentieel. Als alle ouders uit Roosteren en Dieteren hun kinderen naar basisschool Jan Peters sturen, is er geen probleem. Dan kan de school gewoon blijven bestaan.” Ook een goed inspectierapport kan helpen. “Dat zorgt dan weer dat ouders sneller voor jouw school zullen kiezen.” Een derde optie is om een dependance te vormen. “Een constructie waarbij of de onder- of de bovenbouw in Roosteren blijft, en de andere groep met busvervoer naar een school in Susteren wordt gebracht.” En in het kleine-kernenbeleid van de gemeente staat weliswaar dat de leefbaarheid van kleine kernen in stand moet worden gehouden, maar: “Als gemeente kunnen we van alles willen, maar als bedrijven en instellingen ervoor kiezen om weg te gaan, kunnen wij er niets tegen beginnen. We kunnen niet alles overnemen”, aldus wethouder Pustjens. Maar kennelijk zijn er toch mogelijkheden gecreëerd om de school toch open te kunnen houden, want we zien dat de school in schooljaar 2018-2019 nog altijd bestaat. (bron en voor nadere informatie zie: Omroep LOES, 18-10-2016)

- Muziek: - Fanfare De Maasoever is opgericht in 1885. Het 50-koppige orkest speelt in de 1e Divisie van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM). De drumband is eind 2012 na een succesvol Limburgs (en nog succesvoller Nederlands) concours gepromoveerd naar de 2e Divisie en timmert ook hard aan de weg.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Roosteren.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Roosteren.

Reactie toevoegen