Rijsenhout

Plaats
Dorp
Haarlemmermeer
Noord-Holland

rijsenhout_plaatsnaambord_kopie.jpg

Rijsenhout is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Rijsenhout is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

rijsenhout_kaart_openstreetmap.jpg

Rijsenhout ligt ZO van Hoofddorp, O van Nieuw-Vennep, aan de Ringvaart van de Haarlemmemeer en grenst in het O aan de Westeinderplassen van Aalsmeer. (© www.openstreetmap.org)

Rijsenhout ligt ZO van Hoofddorp, O van Nieuw-Vennep, aan de Ringvaart van de Haarlemmemeer en grenst in het O aan de Westeinderplassen van Aalsmeer. (© www.openstreetmap.org)

Rijsenhout

Terug naar boven

Status

- Rijsenhout is een dorp in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- Onder het dorp Rijsenhout valt ook de buurtschap Aalsmeerderbrug (die weliswaar formeel een aparte woonplaats is, met eigen postcode en postale plaatsnaam).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De huidige plaatsnaam is op 7 januari 1960 door de gemeenteraad vastgesteld (en door de inwoners als voorkeursnaam gekozen). Voordien heette het dorp Aalsmeerderbuurt-Zuid.

Naamsverklaring
Recente naamgeving, vernoemd naar het gelijknamige eiland dat als Ruyshout al rond 1627 bekend is, en in de 18e eeuw door het Haarlemmermeer is verzwolgen. Dit gebied is weer drooggelegd bij de inpoldering van het Haarlemmermeer in 1849-1852. Het eerste deel rijsen- is mogelijk ontleend aan het water De Reizen, de oude naam van de Westeinderplas, 1295-1296 die van den Risen, bij het Germaanse rîsan*, het Nieuwnederlandse rijzen 'zich bewegen, stromen', waarvoor vergelijk Langereis en (Driebergen-)Rijsenburg. De kaart van het Rijnland van Floris Balthazar uit 1615 vermeldt ten zuidwesten van Aalsmeer nog Rijs Hoorn en een water De Rijs Drecht.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Rijsenhout ligt ZO van Hoofddorp, O van Nieuw-Vennep, aan de Ringvaart van de Haarlemmemeer en grenst in het O aan de Westeinderplassen van Aalsmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Rijsenhout heeft ca. 1.700 huizen met ca. 4.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Nadat in 1918 de "Wet tot verkrijging door landarbeiders van land met woning in eigendom of van los land in pacht", kortweg de Landarbeiderswet, tot stand was gekomen, werd het voor landarbeiders mogelijk met overheidshulp een stukje grond met eigen woning te verwerven. Daardoor ontstond het dorp Aalsmeerderbuurt-Zuid in dit deel van de Haarlemmermeerpolder, waar tot dan toe slechts enkele boerderijen stonden. Er vestigde zich ook bollenteelt in kassen, evenals een bescheiden industriële bedrijvigheid. De bewoners waren sterk georiënteerd op Aalsmeer.

In 1960 is de plaatsnaam gewijzigd in Rijsenhout. De naamswijziging werd ingegeven door het feit dat het dorp werd aangewezen als woongebied voor de inwoners van het dorp Rijk, dat moest wijken voor de uitbreiding van luchthaven Schiphol. Die plaatsnaam leeft nog voort in het bedrijventerrein Schiphol-Rijk. Rond 2005 werd door sommigen gevreesd dat het dorp, net als eerder Rijk en Rozenburg, zou moeten verdwijnen voor de aanleg van een start- en landingsbaan. In 2010 is door de gemeenteraad van Haarlemmermeer het Ruimtelijk Kader voor het dorp vastgesteld, in 2018 gevolgd door de Ruimtelijke Economische Visie (voor beide zie verder het hoofdstuk Recente ontwikkelingen). Daarbij kwam de nadruk te liggen op de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Daarnaast moet de grootschalige glastuinbouw omschakelen naar nieuwe duurzame technieken en zijn er 400 nieuwe woningen in het dorp gepland.

- Geschiedenis en situatie van Rijsenhout anno 1975.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2018 is de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout verschenen. De visie is door een intensief participatieproces met de Regiegroep, de Dorpsraad, inwoners en andere belanghebbenden tot stand gekomen. In 2016 en 2017 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en zijn ondernemersverkenningen uitgevoerd door Greenport Aalsmeer. Deze hebben een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de visie. Reacties op de concept-visie hebben geleid tot enkele wijzigingen; zo is de visie aangescherpt wat betreft de omvang van bepaalde functies. Deze dienen kleinschalig te zijn en te passen bij de schaal van het dorp. Ook zijn tiny-houses - kleine mobiele vakantiehuisjes - toegestaan als mogelijkheid.

- In 2010 is het Ruimtelijk Kader Rijsenhout vastgesteld. Deze nota geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp op de langere termijn. Er zijn diverse kansen voor verbeteringen in het dorp. De ligging aan de Westeinderplassen biedt mogelijkheden om toerisme en recreatie te versterken. De komst van het kassengebied Primaviera en bedrijventerrein ACT betekenen voor het dorp mogelijkheden, vooral op verkeersgebied. Nu rijdt er nog veel verkeer over de dijk, maar dat zal flink minder (kunnen) worden als straks de bedrijventerreinen zijn ontwikkeld en daar het overgrote deel van het doorgaande verkeer gaat rijden. Het stukje Bennebroekerweg in de dorpskern kan dan 30-kilometerweg worden. In de plannen zit ook een uitbreiding van het groen rond de kern. De dreiging van de Tweede Kaagbaan van Schiphol en de daaraan verbonden beperkingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp, blijft echter vooralsnog een obstakel voor de ontwikkeling van het dorp.

"De Regiegroep is een netwerk van betrokken bewoners en ondernemers die zich sterk op een pro-actieve manier sterk maken voor de ontwikkeling van Rijsenhout, met als doel de leefbaarheid in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Ze is voortgekomen uit de klankbordgroep die samen met de gemeente het Ruimtelijk Kader Rijsenhout (RKRH) heeft opgesteld, dat valt binnen de Structuurvisie van de gemeente. Na vaststelling van het RKRH is de klankbordgroep in afgeslankte vorm verder gegaan als Regiegroep, om bij te kunnen dragen aan de realisatie van de plannen.

Aanleiding was destijds in 2005/2006 het plan van de gemeente om een grootschalig nieuw glastuingebied aan te leggen, inmiddels bekend onder de naam PrimA4a. Dorpsraad Rijsenhout had geen bezwaren tegen het plan, maar vond wel dat oude glastuinbouwterreinen in de directe omgeving van het dorp geherstructureerd moesten worden. Veel van het ‘oude glas’ heeft immers zijn functie verloren en ligt er verlaten bij. De gemeente nam het idee over en besloot de beide opdrachten te koppelen: een masterplan voor het nieuwe glastuinbouwgebied en een herstructureringsplan voor de oude terreinen.

De tijd heeft niet stil gestaan en de Regiegroep evenmin. In de siertuinbouw is het nodige veranderd, met gevolgen voor de herstructurering: Er is ruimte ontstaan voor woningbouw. Er wordt gewerkt aan plannen voor woonwijken bij bijvoorbeeld de Piet Lanserhof en Catharina Segrina. Daarnaast heeft de Dorpsraad ook ideeën voor het centrumgebied. Hier zou bijvoorbeeld een wooncomplex voor senioren moeten verrijzen, zodat inwoners tot op hoge leeftijd in hun eigen dorp kunnen blijven wonen en niet naar een verzorgingstehuis elders hoeven te verhuizen. Vanuit deze plek blijven ze bovendien makkelijker betrokken bij de activiteiten in Rijsenhout.

Dorpsraad en Regiegroep maken zich sterk voor uitvoering van deze plannen. Daarbij hebben zij niet alleen te maken met dorpsbewoners en gemeente. Er is ook medewerking vanuit Den Haag nodig. Waar mogelijk trekken wij voor onze belangenbehartiging vanuit onze eigen visie samen op met de gemeente. Waar nodig ondernemen wij daarnaast onze eigen initiatieven."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Ontmoetingskerk (Werf 2) is in 1968 gebouwd* als Samen op Weg-kerk (Gereformeerd en Hervormd). Er zijn ook RK diensten gehouden. In mei 2013 is de kerk afgebrand. De brand zou zijn ontstaan tijdens werkzaamheden aan het dak van de kerk. De herbouwde (PKN) Ontmoetingskerk is medio 2015 gereedgekomen. De vorige kerk had geen toren. De nieuwe kerk heeft wel een toren. Enzo architectuur & interieur uit het Z buurdorp Burgerveen heeft samen met veel leden van de kerkgemeenschap het plan ontworpen en uitgewerkt. Het Pels & Van Leeuwen orgel uit 1969 is door de brand verloren gegaan. In de nieuwe kerk is een elektronisch orgel geplaatst. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Rijsenhout. - De kerkdiensten kun je hier terugluisteren.
* Voorheen was er sprake van een Hervormde Bethelkerk op Bennebroekerweg 18. Dit pand is herbestemd tot woonhuis. De Gereformeerde kerk kerkte voorheen in de voormalige peuter-/kleuterschool Jachin aan de Schouwstraat.

- De Nederlands Gereformeerde kerk van het N buurdorp Rozenburg uit 1926 is - na 14 jaar onderhandelen - in 2006 afgebroken om plaats te maken voor de uitbreiding van Schiphol. Als compensatie heeft Schiphol een nieuwe kerk met kosterswoning voor de Nederlands Gereformeerde Gemeente gebouwd in Rijsenhout. De nieuwe kerk, Het Lichtbaken staat - net als de vorige - aan de Aalsmeerderweg (huisnr. 751). De Nederlandse Gereformeerde kerk van Haarlemmermeer-Oostzijde, zoals de kerkelijke gemeente officieel heet, telt zo’n 250 leden en doopleden. Voor bijzondere diensten kan de foyer bij de kerkzaal worden getrokken, zodat er ruimte is voor zo’n 350 personen. Er is een samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) van Aalsmeer.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rijsenhout Run (begin april).

- "Toneelvereniging De Rijzenspelers is opgericht in 1944. Gesteund door een groot aantal trouwe donateurs brengen ze per jaar twee toneelstukken op de planken; een voorjaars- en een najaarsstuk. Dat kan een klucht, een blijspel, een musical of een serieuzer toneelstuk zijn. De Rijzenspelers bestaat uit ongeveer 25 leden, merendeels spelende leden, de overigen zetten zich in voor decorbouw of licht en geluid."

- Dorpsfeest Rijsenhout (gedurende een week in juni) heeft als doel de saamhorigheid in het dorp te versterken.

- Avondvierdaagse (juni).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Je kunt vanuit Rijsenhout met een fiets- en voetveer over de Westeinderplassen naar Aalsmeer.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Rijsenhout, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Voor de lipdub 'Happy in Rijsenhout' (2014) is zo te zien het halve dorp opgetrommeld. Mooi filmpje! Met dank aan alle enthousiaste deelnemers: Café De Walrus, kerkgemeenschap Rijsenhout, Feestweek, SCW, Tennis GVR, Snackbar Moes, Fysiotherapie, Rozen & Radijs, Kapper Meijer, COOP, Anna's Hoeve, Museum Crash, Tankstation Wies, de Meerlanden, gemeente Haarlemmermeer, Zantingh, OBS De Zevensprong, Peuterspeelzaal Het Roefje, de Brandweer, de ijscoman, Hotel Van der Valk, de Fanfare en alle enthousiaste dansende bewoners!

- President van de Verenigde Staten Donald Trump zei bij zijn inauguratie dat in het vervolg 'America First' zou komen. Daar zijn al snel vele parodieën op gemaakt. Bijvoorbeeld door Arjan Lubach, met zijn 'America First, Netherlands Second'. Anderen zijn daaop ingehaakt, zoals de burgemeester van Maastricht, én: 'America First, Rijsenhout Second'. Drie prachtige filmpjes, in de basis op elkaar lijkend maar toch allemaal heel anders, en allemaal zeer de moeite waard om te bekijken want vol goed gevonden humor, dus veel kijkplezier gewenst!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rijsenhout (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Rijsenhout.

- Nieuws: - Nieuws over Rijsenhout op de site van de gemeente Haarlemmermeer. - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- Belangenorganisaties: - "Dorpsraad Rijsenhout zet zich in om de belangen van het dorp en zijn inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te dienen. De Dorpsraad zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp. Daarbij hecht zij veel belang aan: constructief overleg met gemeente en andere partijen zoals scholen, woningbouw, Meerwaarde etc.; leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving, zoals het groenbeleid en onderhoud van wegen, handhaven en verbeteren van voorzieningen; evenwichtige samenstelling van het woningaanbod en waar mogelijk uitbreiding ervan; verkeerssituatie in het dorp, bijv. Ringdijkbeleid en parkeerbeleid. In lijn met de moderne netwerkmaatschappij werken we daarbij samen met groepen actieve bewoners die zich zelf uit eigen betrokkenheid inzetten voor het dorp, zoals de Regiegroep en Rijsenhout zegt NEE. Deze groepen hebben hun eigen activiteiten rond belangrijke thema’s. De Dorpsraad ondersteunt ze met contacten bij de gemeente, gemeenteraad, als sparring partner, en communicatie via de website."

- Het Promoteam vloeit voort uit de wens van de Regiegroep om het dorp positief voor het voetlicht te brengen aan bewoners, bedrijven, overheden en andere belanghebbenden en belangstellenden. Het is een dynamisch samengestelde groep mensen die grote en kleine projecten organiseert. Zo heeft het Promoteam bijvoorbeeld de lipdub “Happy in Rijsenhout” gemaakt en de viral video “Rijsenhout Second”. Voor beide: zie het hoofdstuk Beeld. Daarnaast beheert het Promoteam de Rijsenhoutse social media zoals Twitteraccounts en Facebookpagina’s. Voor beide: Zie Links > Nieuws. Het Promoteam bestaat uit een vaste kern vrijwilligers en mensen die zich per project inzetten. De vaste leden van het promoteam zijn: Donja Maerten, koningin regelaar en Dick Braam, firestarter. Heb jij leuke ideeën die ons dorp op de kaart zetten? Wil je meedoen met het Promoteam? We kunnen wel wat creatieve aanvulling gebruiken, zowel voor het vaste team als voor losse projecten en ludieke acties. Stuur dan een mailtje aan inrijsenhout@gmail.com of redactie@dorpsraadrijsenhout.nl."

- Onderwijs: - "OBS De Zevensprong bestaat al ruim 150 jaar. De school begon na de drooglegging van de Haarlemmermeer als School 7. In 1969 kreeg de school de naam Wethouder van der Zwaardschool en in 2003 de huidige naam. OBS De Zevensprong hoort bij Rijsenhout en andersom. Al generaties lang gaan kinderen uit het dorp en omgeving bij ons naar school. Daar zijn we enorm trots op. OBS De Zevensprong is een school die een stevige basis geeft en een springplank biedt om met vertrouwen en lef de toekomst in te gaan. Wij verzorgen openbaar onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. We bieden voor-, tussen- en naschoolse opvang aan. Wij onderhouden een actieve en duurzame relatie met alle betrokkenen bij ons school, in het dorp en in de wijde omgeving."

- "CBS Immanuel is een kleine dorpsschool met een frisse uitstraling en vernieuwend onderwijs. Met een team van enthousiaste mensen verzorgen wij het onderwijs aan 135 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Als school ontwikkelen wij ons als zogeheten "Community school". Uitgangspunt hierbij is dat wij kijken naar wat kinderen nodig hebben om optimaal van het onderwijs te kunnen profiteren."

- Sport: - Voetbalvereniging Sportclub Westeinder (SCW). "In 1967 werd in Rijsenhout, op initiatief van de plaatselijke arts, dr. Smit, eens voorzichtig geinformeerd of er behoefte was aan een voetbalvereniging. Er bleek wel interesse, hoewel het tijdens de in september 1969 gehouden oprichtingsvergadering bepaald geen storm liep; 18 leden hadden zich aangemeld en men begon op het ongeveer 90 x 40 meter grote schoolsportveld. In het begin was er nauwelijks sprake van een clubhuis. Er werd omgekleed in het nabijgelegen gymnastieklokaal. Een stap in de goede richting maakte men door de komst van een Londense dubbeldekbus. Deze werd tot kleedruimte annex kantine omgetoverd. In 1973 verhuisde SCW naar het Konnetlaantje, waar zij kon beschikken over drie volwaardige voetbalvelden en werd het nieuwe honingraatvormige clubhuis in gebruik genomen. Inmiddels heeft SCW bijna 500 leden. Meer dan 1 op de 10 inwoners van het dorp is dus lid van SCW."

- "Leden van Tennisvereniging Rijsenhout kunnen tijdens het seizoen tot 23:00 uur (voor jeugdleden is een andere eindtijd van toepassing) vrij spelen op de banen van de vereniging. Bovendien kunnen zij deelnemen aan de vele activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd."

- "De doelstelling van de in 1960 opgerichte Gymnastiekvereniging Rijsenhout (GVR) is recreatief met sport bezig zijn. Gymnastiek zorgt voor optimaal gebruik van spieren, soepel bewegen en balans in het leven. Inmiddels heeft de vereniging een grote verscheidenheid van sportaanbod: Kleutergym, Gym/turnen, Keep-fit dames/heren, Jazzdance, Pilates, Yoga voor iedereen en Springles."

- De in 1929 opgerichte IJsclub De Blauwe Beugel is een vereniging van ca. 80 actieve sporters die naast het schaatsen in de wintermaanden ook de rest van het jaar actief bezig zijn met wielrennen, skeeleren en looptraining. In de wintermaanden wordt er geschaatst in de mooie semi overdekte schaatshal in Haarlem. Ook de Amsterdamse ijsbaan wordt hiervoor benut. De wedstrijdschaatsers (ca. 30 jeugdleden en ca. 50 senioren) zijn frequent te vinden op deze banen tijdens wedstrijden of trainingen. Ook voor recreanten zijn speciale trainingsuren gemaakt, zodat ook hen in een ontspannen sfeer de fijne kneepjes van het schaatsen door een ervaren trainer kunnen worden bijgebracht.

Omdat in de zomermaanden in georganiseerd verband ook loop- en fietstraining wordt gegeven, kun je bij IJsclub De Blauwe Beugel het gehele jaar door sportief aan je trekken komen. Naast de activiteiten op de kunstijsbanen heeft de ijsclub ook een actieve jeugdcommissie die regelmatig diverse activiteiten organiseert zoals trainingsweekenden en feestavonden. Ook is er jaarlijks in de herfstvakantie een trainingsweek in het mooie zuid-Duitse Inzell. IJsclub De Blauwe Beugel heeft ook een eigen landijsbaan in Rijsenhout, compleet met kleedruimte en clubgebouw c.q. kantine. Bij voldoende natuurijs worden hier veel activiteiten georganiseerd zoals de 'taartenrace', sprintwedstrijden en schoolschaatsen.

- Zorg en welzijn: - "Wij zijn Martin en Anja van Rijssel. Wij wonen en werken in Rijsenhout. In deze regio worden van oudsher veel snijbloemen en potplanten geteeld. Ook wij zijn actief in de glastuinbouw. Samen met onze hulpkwekers telen wij Cupressus (kamerconifeer) en Hedera's (klimop). Onze planten worden geveild op o.a. de FloraHollandveiling in Aalsmeer. Voor de clienten van onze Zorgkwekerij De Rijshoeve, o.a. (ex)verslaafden uit Amsterdam, is er genoeg werk te doen dat zonder tijdsdruk en in eigen tempo gedaan kan worden. Onkruid wieden, planten stekken of oppotten, helpen bij de lunch, hekken maken, water geven, gras maaien, er is zoveel te doen en te leren. En verder zijn er onze op zorgkwekerij natuurlijk ook nog dieren. De Alpaca's (familie van de lama) lopen op het weiland voor de kas. De kippen en de eend scharrelen achter het woonhuis."

- Duurzaamheid: - Samen met je buren zonne-energie opwekken en het overschot opslaan in een batterij. Van november 2017 tot zomer 2018 hebben 35 huishoudens in Rijsenhout aan deze pilot meegedaan om de zogeheten buurtbatterij te testen. Het was de eerste buurtbatterij in Nederland. Een oplossing die vooral op zonnige dagen effectief blijkt te zijn. "Huishoudens die zonne-energie opwekken, leveren op zonnige dagen ook weer veel terug aan het net", zegt Jan Willem Eising, projectmanager Innovatie en Strategie bij Liander. "Daarvoor ontvangen huishoudens dezelfde prijs als wanneer ze energie afnemen van de energieleverancier, conform de zogeheten salderingsregeling. Maar de onzekerheid over deze regeling neemt toe, waardoor er steeds meer belangstelling is voor het opslaan van energie."

Een mooie kans voor innovatie op het gebied van het opslaan van energie en dus doet Jan Willem Eising met een team en consortiumpartijen Lyv Smart Living en Tegenstroom onderzoek naar de buurtbatterij, door middel van de hierboven vermelde pilot in Rijsenhout. "Het overschot aan opgewekte energie wordt overdag opgeslagen en kan ’s avonds en ’s nachts gebruikt worden. Hierdoor kunnen we de spanningskwaliteit in het lokale energienetwerk constant houden." De techniek is helaas nog niet zover dat we de energie voor langere tijd kunnen opslaan: "Energie die we op een zonnige decemberdag opwekken en opslaan, kunnen we niet maanden later nog gebruiken." De buurtbatterij heeft meerdere voordelen: de kosten worden gedeeld met de buurt, je hoeft niet meer te betalen dan je nodig hebt en het geeft maximale flexibiliteit. De batterij is door marktpartijen namelijk ook in te zetten bij onbalans op de landelijke energiemarkt.

"Marktpartijen zijn er verantwoordelijk voor dat het aanbod en de vraag naar energie precies gelijk is. Hiervoor gebruiken ze nu nog conventionele energiecentrales, maar dat kan in de toekomst ook verzorgd worden door batterijen. Het kan namelijk voorkomen dat de afname van energie minder is dan van tevoren gedacht", zegt Eising. "De buurtbatterij kan gebruikt worden om de overige energie tijdelijk op te slaan. Andersom kan het natuurlijk ook. Dat de opgeslagen energie in de buurtbatterij gebruikt wordt, wanneer de vraag naar energie groter is dan het aanbod. Liander doet dit overigens niet." Na een evaluatie van het project worden conclusies getrokken. Wel ziet Eising dat de batterij nu al effect heeft op de kwaliteit van het net in Rijsenhout. "De energie die in de deelnemende wijk geleverd werd, was van een veel constanter voltage." Of de buurtbatterij de toekomst is, kan Eising nog niet zeggen. "Veel hangt af van wet- en regelgeving. Daarom is dit nu ook een pilot. Er zijn verschillende alternatieven om energie op te slaan en wij willen weten wat de impact en potentie hiervan is op onze lokale energienetwerken. Zo kunnen we snel schakelen en een alternatief bieden wanneer de regelgeving verandert." (bron: Liander blog, 19-12-2017)

- Veiligheid: - Brandweer Rijsenhout. - Het dorp heeft ook een Jeugdbrandweer.

Reacties

(2)

Wat ontzettend leuk dit!!! Mis alleen onze 2 kerken (Ontmoetingskerk 5 jaar geleden afgebrand, nu mooie nieuwe) en de gymvereniging! Verder echt leuk!!!

Dank voor uw complimenten. Dat doet mij goed om te horen! En het stimuleert mij om door te gaan met de laatste loodjes/puntjes op de i. Ik hoop dat u uw enthousiasme ook aan uw relaties wilt overbrengen, want helaas weten de meeste mensen nog altijd niet van het bestaan van de site, en degenen díe er van weten, zijn er allemaal enthousiast over.

Dank voor uw aanvulling ook! Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor! Die drie horen er zeker bij. Ik heb nog wat verder gezocht en er ontbraken nog wel meer dingen c.q. dingen die nog wat mager waren uitgewerkt. De pagina is nu ruim verdubbeld, van 1.250 woorden naar 3.150 woorden, dus kijkt u hem nog maar een keer opnieuw door, dan komt u weer veel nieuwe dingen tegen. Die prachtige filmpjes van de lipdub en Rijsenhout Second heb ik met genoegen bekeken. Mooie voorbeelden van waar een dorp creatief in kan zijn om zich 'op de kaart' te zetten, dus die heb ik ook beschreven en gelinkt.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen