Rijnenburg

Plaats
Buurtschap
Utrecht
Utrecht

Rijnenburg bord [640x480].jpg

Rijnenburg (buurtschap van Utrecht) is nu nog een idyllische buurtschap, die de komende jaren wordt getransformeerd in een wijk met 7.000 woningen. Het wordt wel 'ruim wonen in het groen', zo belooft de gemeente...

Rijnenburg (buurtschap van Utrecht) is nu nog een idyllische buurtschap, die de komende jaren wordt getransformeerd in een wijk met 7.000 woningen. Het wordt wel 'ruim wonen in het groen', zo belooft de gemeente...

Rijnenburg (5).JPG

Buurtschap Rijnenburg aan de Nedereindseweg.

Buurtschap Rijnenburg aan de Nedereindseweg.

Rijnenburg.JPG

Heel veel mooie boerderijen staan er in Rijnenburg aan de Nedereindseweg.

Heel veel mooie boerderijen staan er in Rijnenburg aan de Nedereindseweg.

Rijnenburg..JPG

Hier de bebouwing wat dichter,

Hier de bebouwing wat dichter,

Rijnenburg (4).JPG

En dan weer wat ruimer.

En dan weer wat ruimer.

Rijnenburg (2).JPG

Een mooi buurtschap dat Rijnenburg in de gemeente Utrecht.

Een mooi buurtschap dat Rijnenburg in de gemeente Utrecht.

Rijnenburg (3).JPG

Een en al landelijkheid daar aan de Nedereindseweg.

Een en al landelijkheid daar aan de Nedereindseweg.

Rijnenburg. (2).JPG

Kasteel boerderij Steenen Kamer het juweeltje van buurtschap Rijnenburg.

Kasteel boerderij Steenen Kamer het juweeltje van buurtschap Rijnenburg.

Rijnenburg

Terug naar boven

Status

- Rijnenburg is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente Utrecht. T/m 30-6-1971 gemeente Jutphaas. Per 1-7-1971 over naar gemeente Nieuwegein. Deze gemeente heeft de buurtschap met gelijknamige polder in 2001 afgestaan aan de gemeente Utrecht, in het kader van beoogde toekomstige woningbouw. Deze grenscorrectie betrof een oppervlakte van 631 hectare (van de ca. 3.000 hectare die de gemeente Nieuwegein tot dan toe omvatte), met 72 woningen en 219 inwoners.

- De buurtschap Rijnenburg valt tegenwoordig dus, ook voor de postadressen, onder de stad Utrecht.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap heette vanouds Nedereindseweg. Met die naam en de status 'plaats' (dus in dit geval buurtschap) komt het ook nog  voor in de Grote provincie-atlas Utrecht, editie 1989. In de Topografische atlas Utrecht editie 2004(1) staat ter plekke de naam Rijnenburg, zij het niet meer als plaatsnaam. Kennelijk anticipeert de Topografische Dienst al op de toekomstige woningbouw, maar dat is wel erg voorbarig. Rijnenburg is immers ook anno 2011 nog steeds een heuse buurtschap. Ook (2) gaat niet consequent met deze buurtschap om; zij noemt zowel Nedereindseweg als Rijnenburg als apart lemma, alsof het 2 verschillende plaatsen zou betreffen, wat dus niet het geval is.

Oudere vermeldingen
Nedereindseweg: Nedereinde van Jutphaas, 1381-1383 in den Nederen-eynde van Jutfaes, 1465 in den Nedereynde van Jutfaes, 1498 (Jutfaes) dat Nedereynt.
Rijnenburg: 1315 (datering kopie onzeker) Ryneburch, 1329 Rinenburch.

Naamsverklaring
Nedereindseweg: de naam heeft te maken met de voormalige verdeling van Jutphaas in twee door de Vaartse Rijn van elkaar gescheiden heerlijkheden: het Nedereinde-van-Jutphaas (waarop de oude vormen betrekking hebben) en het Overeinde-van-Jutphaas, die in 1735 met elkaar verenigd werden. De namen Overeinde en Nedereinde bleven echter in gebruik als poldernamen voor de betreffende gebieden, en het is aan de ligging aan de straatweg door het laatste gebied ten westen van de Vaartse Rijn dat de nederzetting zijn naam dankt.
Rijnenburg: samenstelling van burg 'burcht, versterkte plaats' en misschien een persoonsnaam Ryne, of anders een verwijzing naar de waternaam Rijn (= Oude Rijn). De oude vormen hebben waarschijnlijk betrekking op Rijnenburg bij Hazerswoude, een hofstede die een Hollands leen was. In Nieuwegein gaat de naam terug op een riddermatig huis Rijnenburg bij Jutphaas, waarvan de buitenplaats in de 19e eeuw nog te zien was.(3)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rijnenburg ligt W van de Nieuwegeinse wijk Batau-Noord, rond de Nedereindseweg (voor zover gelegen W van de A2), die in het W uitkomt bij de Montfoortse buurtschap Achthoven (aan de Meerndijk). De Nedereindseweg O van de A2 ligt in de bebouwde kom van Nieuwegein en behoort dus niet tot de buurtschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Vreemd genoeg wordt de buurtschap in de Volkstelling van 1840 niet apart vermeld (terwijl de gemeente Jutphaas haar andere buurtschappen, met name 't Gein, Rijnhuizen en Hoog-Raven, Laag-Raven en West-Raven) wél apart vermeldt. Kennelijk zat het toen bij Jutphaas inbegrepen.

- Tegenwoordig omvat de buurtschap Rijnenburg ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Cultuurhistorische Landschapsanalyse Polder Rijnenburg (2007).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Utrecht krijgt steun van een aantal randgemeenten in haar voornemen "slechts" 5.000 tot 7.000 woningen te bouwen in de polder Rijnenburg. Provinciale Staten beschouwen deze polder als de laatste overgebleven locatie voor grootschalige woningbouw in de provincie en zagen mogelijkheden voor 15.000 tot 25.000 woningen.

De stad Utrecht wil wel bouwen in de polder, maar wil geen tweede Leidsche Rijn met grootschalige woningbouw. Rijnenburg moet zijn landelijke karakter behouden. Het woningtekort moet volgens de stad worden aangepakt door meer binnenstedelijk te bouwen, wat weliswaar duurder is.

De opstelling van het stadsbestuur wordt gesteund door de colleges van de randgemeenten Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Woerden en IJsselstein. Zij wijzen op onderzoeken waaruit volgens hen blijkt dat met de huidige infrastructuur meer woningbouw onverantwoord is. Het zou leiden tot nog meer files op de toch al overbezette wegen in de omgeving. Nader onderzoek in 2009 heeft inderdaad uitgewezen dat voor 7.000 woningen nog zinvol nieuwe aansluitingen kunnen worden aangelegd aan de A2 en A12, maar dat bij 15.000 of meer woningen de knooppunten rond Hooggelegen, Europalaan en Prins Clausbrug volledig zouden vastlopen.

Structuurvisie
In 2009 is de Structuurvisie Rijnenburg vastgesteld. De structuurvisie laat zien hoe de toekomst van Rijnenburg eruit ziet. In een periode van vijftien jaar komen er geleidelijk 7.000 woningen en 90 hectare bedrijvigheid. Kenmerkend is het landelijke woonmilieu met veel groen en water, spreiding van voorzieningen en een fijnmazige infrastructuur die het gebruik van de fiets stimuleert. Dit vergroot de leefbaarheid van huidige en toekomstige bewoners. De gemeente Utrecht wil, meer dan tot nu toe, ook bewonersgroepen uit het duurdere segment aan zich binden, omdat woningbouw in dat segment tot heden is achtergebleven. Ruim en comfortabel wonen is dan ook een opgave voor de gebiedsontwikkeling van Rijnenburg.

Voor de waterberging is een grotere waterplas nodig. Een mogelijke verlenging van de Nedereindse Plas biedt ook meer kansen voor water- en oeverrecreatie. Een wedstrijdroeibaan is ruimtelijk in te passen, maar voor een besluit hierover is eerst nader onderzoek nodig naar de financiering en de mogelijke risico's van verlenging in relatie tot de bodemverontreiniging.

Rijnenburg moet duurzaam en klimaatbestendig worden ontwikkeld. Intensieve samenwerking tussen gemeente, provincie en waterschap heeft geleid tot opvallende kwaliteitsverbetering van het gebiedsontwerp, zoals vergaande energiebesparing en energieopwekking. Ook de participatie van groenpartijen, bewonersverenigingen, omliggende gemeenten en andere overheden heeft de plannen versterkt. Overigens is de start van de woningbouw in Rijnenburg door de crisis op de huizenmarkt verschoven van 2013 naar - op zijn vroegst - 2019.

Terug naar boven

Links

- Actuele ontwikkelingen rond Rijnenburg waaronder de Structuurvisie, op de site van de gemeente Utrecht.

Reactie toevoegen