Ressen

Plaats
Dorp
Lingewaard
Betuwe
Gelderland

ressen_plaatsnaambord_blauw_kopie.jpg

Ressen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. T/m 2000 gemeente Bemmel.

Ressen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. T/m 2000 gemeente Bemmel.

Ressen

Terug naar boven

Status

- Ressen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. T/m 2000 gemeente Bemmel.

Gezien de gemeentekaart anno ca. 1870 op de pagina van Bemmel, is Ressen begin 19e eeuw kennelijk heel even een zelfstandige gemeente geweest. Van wanneer tot wanneer dit het geval is geweest, is ons nog niet bekend.

- In 1997 is een klein deel van (het buitengebied van) het dorp naar de gemeente Nijmegen overgegaan in het kader van de Vinexlocatie Waalsprong (zie daarvoor verder bij Nijmegen). Het Nijmeegse deel is voor de postadressen 'in' Nijmegen komen te liggen (maar heeft tot 2010 nog wel een eigen postcode - 6683 - en plaatsnaam gehad in het postcodeboek, en heeft ook een wit plaatsnaambord gehad met 'Ressen gem. Nijmegen', dat later is verwijderd). Dit deel omvat inmiddels een woonwijk van Nijmegen-Noord, plus bedrijventerrein De Grift, en is daarmee niet meer als onderdeel van het dorpsgebied te beschouwen.

- Ressen heeft in 2013 een 'bebouwde kom' toegekend gekregen, met bijbehorende officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) (voorheen stonden er witte buiten-de-bebouwde-kom-borden). De snelheid op de Ressensestraat is daarmee begrensd op maximaal 50 (voorheen 80) kilometer per uur. Sinds 2013 kruist hier ook het RijnWaal-snelfietspad van Arnhem naar Nijmegen op twee plekken de Ressensestraat. Fietsers hebben daar voorrang. Een hoge snelheid voor auto's zou die oversteken onveilig maken. Met het instellen van een bebouwde kom van waar die van Bemmel eindigt tot de opgang naar het viaduct over de A325, kan voor de overige straten in het dorp een 30-kilometerzone worden ingesteld.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
673-691 falsum 1150 kopie eind 12e eeuw Rexnam, eind 11e eeuw uila Rexne, 1120 kopie 12e eeuw Rixne, 1167 kopie 12e eeuw Reshen, 1385 Ressen.

Naamsverklaring
Herkomst en betekenis onbekend, mogelijk geen Germaans.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ressen ligt W van Bemmel, N van Lent en Nijmegen-Noord, ZO van Elst, en grenst in het N aan de A15.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ressen 26 huizen met 200 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 45 woonhuizen met ca. 110 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De geschiedenis van Ressen gaat terug tot voor het begin van onze jaartelling. Voor zover bekend zijn twee hoger gelegen terreinen, oeverwallen langs voormalige waalarmen, de oudst bewoonde delen. Opgravingen hebben sporen aangetoond van Bataafse bewoning uit de eerste eeuw voor en de eerste drie eeuwen na Chr. Uit archeologische vondsten kan worden afgeleid dat beide gebieden vanaf ca. 700 voor Christus permanent werden bewoond. Na de Romeinse tijd is de plaats eigendom van Frankische koningen. In deze periode moet de naam Rexna (= Koningshof) zijn ontstaan. De huidige naam van het dorp is mogelijk hiervan afgeleid. Aan het einde van de 7e eeuw komt de nederzetting in handen van de Abdij van Atrecht en spoedig daarna krijgt de nederzetting zijn eerste (houten) kerkje.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Ressen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Na een milieueffectrapportage (MER) zijn de nieuwbouwplannen in het Nijmeegse deel van het dorp afgeblazen. De beoogde opdeling van het dorp (zie bij Status) leidde tot veel protesten van de inwoners. In 1995 is vereniging Dorpsbelangen Ressen opgericht, die ervoor heeft geijverd om de samenhang van het dorp te behouden. De vereniging weet de bestuurlijke tweedeling niet te verhinderen, maar een aantal nieuwbouwverdichtingsplannen in het dorp is uiteindelijk niet gerealiseerd en er komt een plan Beschermd Dorpsgezicht tot stand.

- Het kleine dorpje is landelijk bekend, en wel vanwege het nabijgelegen Knooppunt Ressen (= kruising A15 / A325). "Het Knooppunt ondergaat, met de downgrading van de A325 naar een stadsweg, de recentelijk gerealiseerde 2e Waalbrug naar Nijmegen en de (mogelijke) toekomstige doortrekking van de A15, een interessante verandering in regionale positionering. Het knooppunt komt veel centraler in de Stadsregio te liggen dan nu het geval is. Hiermee ontstaan kansen om het Knooppunt van een achterkantgebied aan de snelweg om te vormen naar een stedelijk entreegebied met een hoogwaardig economisch programma met hoge ruimtelijke kwaliteit.

Het Knooppunt is ook een plek waar veel regionale ontwikkelingen samenkomen; Park Lingezegen, de knoop van A15 en N325, de toekomstige HOV-lijn Apeldoorn-Arnhem-Huissen-Nijmegen-Malden, nieuwbouwlocatie de Waalsprong en een grootschalige bedrijvenzone langs de A15. Het knooppunt verdient alle aandacht van de betrokken partijen (de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe en Nijmegen en de Stadsregio), om het gebied tot meer te maken dan alleen een achterkantgebied aan de snelweg." Aldus de - helaas niet meer online te raadplegen - Knooppuntnotitie Ressen (2011), waarin de toekomstplannen voor het gebied rond dit knooppunt werden geschetst.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ressen heeft 9 rijksmonumenten, zijnde 2 archeologische monumenten, de kerk met toren, de midden 19e-eeuwse pastorie op Ressensestraat 48, hoeve Het Groote Meer uit 1871 op Slenkweg 2, hoeve De Woerd uit midden 19e eeuw op Woerdsesdtraat 4, en hoeve De Kleine Lucht op Zandsestraat 24.

- Ressen heeft 6 gemeentelijke monumenten, zijnde (alles 19e-eeuws) hoeve Nieuwe Hof op Hoeksehofstraat 6-8, woonhuis Stasdwijk in eclectische stijl op Kerkenhofstraat 1, woonhuis op nr. 5, brandspuithuisje op nr. 7, de boerderij op Oude Postweg 1, en woonhuis Huize 't Spijck op Ressensestraat 21.

- De toren van de romaanse, grotendeels tufstenen Protestantse (voorheen Hervormde) kerk (Kerkenhofstraat 3) is 12e-eeuws, het schip is wellicht nog iets ouder. Vóór de huidige kerk heeft hier al een houten kerkje gestaan, van 7 x 4,5 meter. Tussen de buitenmuur zitten ‘zwarte bezems’. Dit zijn te hard gebakken stenen, die de kerk moesten beschermen tegen blikseminslag. Tegen de twee bommen die de kerk eind 1944 te incasseren kreeg, waren ze niet bestand. Al snel na de oorlog begon men met de restauratie, waarbij men uitging van de vermoedelijke situatie van rond 1450. Op het schip liggen weer 'Romeinse dakpannen'; om en om hol en bol ('monniken en nonnen'). Midden jaren negentig van de 20e eeuw is de torenspits vervangen. De kerk maakt deel uit van de Protestantse (PKN) Streekgemeente Lent - Oosterhout - Ressen, tegenwoordig 4-plek geheten. - Het kerkje is een trouwlocatie van de gemeente Lingewaard.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Klompenpad Rondwandeling Zeegsepad (6 km).

- Monumentenwandeling door Ressen.

- "Natuur en Milieu Gelderland heeft van de gemeente Nijmegen toezeggingen gekregen over de financiering en bestemming van Park Ressen. Dit beoogde landschapspark is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van een bouw- en tuinmarkt, tankstation en restaurant. We hebben vertrouwen in een samenwerking met de gemeente Nijmegen en een goede invulling van het park, die in dialoog met de omgeving tot stand zal komen. In en rondom Nijmegen broeit het van stadslandbouwprojecten. Een deel daarvan zit geconcentreerd bij dit toekomstige park. Ook zij worden betrokken bij de dialoog over het landschapspark. Dit proces gaat na de zomer van 2020 van start. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. Ook trekken we onze zienswijze in met betrekking tot een bestemmingsplanwijziging voor een bouw- en tuinmarkt, tankstation en restaurant. Dit doen we na goed overleg met de gemeente Nijmegen. Nader onderzoek door de gemeente naar de effecten van stikstofuitstoot, heeft aangetoond dat de ontwikkeling geen significant negatief effect op Natura 2000 zal hebben. De beoogde bestemmingswijziging is op een deel van het gebied gericht dat in de structuurplannen voor Nijmegen Noord is aangewezen voor detailhandel en andere voorzieningen. De gemeente zal een deel van het beoogde gebied inrichten als landschapspark." (bron: Natuur en Milieu Gelderland, juni 2020)

- Met de aanleg in 2015 van een nieuwe stukje natuur langs de Bemmelse Zeeg is een ecologische verbinding gecreëerd vanaf de Ooijpolder aan de Waal in de richting van Park Lingezegen en het gebied Waterrijk ten zuiden van Arnhem. De oever van de Bemmelse Zeeg is minder steil gemaakt en er is een stukje bos geplant en bloemrijk grasland aangelegd.

- Voormalige zandwinplas De Kolk aan de Bouwlustlaan, gelegen in de ZW oksel van de A15 en de A325, is een geschikte duiklocatie en tevens visstek.

Terug naar boven

Beeld

- Actuele foto's van Ressen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ressen.

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp van Dorpsbelangen op Twitter.

- Belangenorganisatie: - "Vereniging Dorpsbelangen Ressen (VDR) is in 1994 opgericht, omdat er behoefte was aan belangenbehartiging voor het kerkdorp en zijn bewoners. In die tijd speelden al de waalsprongplannen van de gemeente Nijmegen onder de bewoners. In de daaropvolgende jaren is er veel gebeurd in het kleine kerkdorp; verbreding van de A325, mogelijke komst van grootschalige detailhandel, een snelfietsroute dwars door de kern, een nieuwe woonwijk en een windpark hebben allemaal invloed op de leefbaarheid van het dorp. Als bestuur van de VDR zetten wij ons al meer dan 25 jaar in voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van het dorp. Verder organiseren wij bijeenkomsten zoals Nieuwjaarsborrel, Algemene jaarvergadering, excursies naar lokale bedrijven en Rondje Ressen. Het lidmaatschap van VDR kost 12,50 euro p.p. per jaar."

Reactie toevoegen