Regio Groningen-Assen

Streek
Regio Groningen-Assen
GroningenDrenthe

Regio Groningen-Assen

Terug naar boven

Status

Regio Groningen-Assen is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de Groningse gemeenten Groningen, Het Hogeland en Midden-Groningen, en de Drentse gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo.

Terug naar boven

Beschrijving

Het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen is opgericht in 1996. Bijzonder aan de regionale samenwerking is dat deze vrijwillig van aard is. Hieruit blijkt dat de gemeenten en provincies zelf de noodzaak van een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkeling inzien. De betrokken overheden durven over hun eigen grenzen heen te kijken en realiseren zich dat bij grensoverschrijdende thema’s het regionale belang zwaarder weegt. De afspraken over de hoofdlijnen van de samenwerking, de organisatie, de uitvoering en de financiële aspecten zijn vastgelegd in een convenant. Het huidige convenant is in 2015 vastgesteld en loopt tot en met 2030. Deelnemers kunnen naar aanleiding van elke evaluatie besluiten tot wijziging van het convenant, tot verlenging van zijn werkingsduur dan wel tot beëindiging van het convenant.

Sinds 1996 investeert Regio Groningen-Assen in het versterken van de economie en de gebiedskwaliteit. Infrastructuur en de kwaliteit van stad en omliggende gebieden zijn sindsdien sterk verbeterd. Dit betekent niet dat de Regio nu klaar is. In 2013 zijn het beleid en de organisatie aangepast aan de veranderde economische omstandigheden. Nog steeds in de volle overtuiging dat de oplossing van ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen niet stopt bij de gemeente- en of provinciegrenzen. Samen sta je sterker! Zorgen dat deze mooie regio nog meer tot bloei komt, is de uitdaging waar we met z'n allen de komende jaren voor staan. De Regio werkt vanuit deze ambitie aan drie speerpunten: het economisch kerngebied verder ontwikkelen, de interne samenhang verbeteren/bereikbaarheid, en de kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Regiovisie Groningen-Assen, die in 2013 is geactualiseerd, omvat een toekomstvisie op de regio met daaraan gekoppeld regionale programma's op het gebied van onder meer wonen, bedrijventerreinen en economie, bereikbaarheid en natuur en landschap.

- De gemeenten in de Regio Groningen-Assen werken samen aan een gezonde en goed functionerende regionale woningmarkt, met een grote variatie aan kwalitatief hoogwaardige woonmilieus. Hierbij lag tot voor kort de focus op afspraken over aantallen toe te voegen woningen. Naar aanleiding van het door de Regio uitgevoerde Woningbehoefteonderzoek uit 2015 is voorgesteld om de wijze van regionale woningmarktsturing aan te passen. Centraal hierin staat het advies om bij het afstemmen van de toekomstige woningbehoefte niet alleen te kijken naar het aanbod in aantallen, maar ook naar de bijbehorende woonmilieus en de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad.

De opgaven luidden als volgt: 1. Bouwen naar behoefte / vraaggericht bouwen: a) concretiseren of en op welke wijze de stad Groningen de omvangrijke (stedelijke) woningbehoefte kan faciliteren; b) verkennen of en op welke wijze binnen de Regio kan worden gestuurd en/of afspraken kunnen worden gemaakt over een gedifferentieerd aanbod aan woonmilieus. 2. Opwaarderen van de bestaande voorraad: verkennen op welke wijze dat gestimuleerd kan worden. 3. Verkennen op welke wijze een (vastgoed)strategie (met bijbehorend instrumentarium) kan worden ontwikkeld, waarbij wordt ingespeeld op de behoefte van nu en wordt voorgesorteerd op vraaguitval in de toekomst. Het resultaat van de gestelde opgaven vind je in de rapportage 'Woningmarktanalyse Regio Groningen-Assen 2017-2030'.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen.

Reactie toevoegen