Regio Arnhem Nijmegen

Streek
Regio Arnhem Nijmegen
Gelderland

regio_arnhem_nijmegen_kaart_kopie.jpg

Sinds 2016 is er de Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem Nijmegen, waarin 19 gemeenten samenwerken op het gebied van Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. Aanvankelijk was dit het KAN, en t/m 2015 Stadsregio Arnhem Nijmegen (© www.regioan.nl)

Sinds 2016 is er de Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem Nijmegen, waarin 19 gemeenten samenwerken op het gebied van Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. Aanvankelijk was dit het KAN, en t/m 2015 Stadsregio Arnhem Nijmegen (© www.regioan.nl)

Regio Arnhem Nijmegen

Terug naar boven

Status

- Regio Arnhem Nijmegen is een regionale samenwerking van gemeenten, gericht op een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in deze regio, zowel in nationaal als internationaal perspectief. Regio Arnhem Nijmegen is een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit.

- Regio Arnhem Nijmegen omvat de anno 2017 19 gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

Terug naar boven

Naam

Oudere benamingen / samenwerkingsverbanden
Het bestuurlijk samenwerkingsverband heette aanvankelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN), en later, t/m 2015, Stadsregio Arnhem Nijmegen. Door de invoering van de wet Afschaffing Plusregio’s, moest de Stadsregio Arnhem Nijmegen als orgaan worden opgeheven. Sinds 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van de stadsregio aan de provincie Gelderland overgedragen. De Stadsregio Arnhem Nijmegen is tot 1 juli 2015 als gemeenschappelijke regeling blijven bestaan, zonder de plus voor verkeer- en vervoertaken. In december 2015 is het gemeenschappelijk orgaan Regio Arnhem Nijmegen van start gegaan*, waarin de gemeenten in de regio sindsdien overleg voeren.
* Onder de link vind je een verslag van de startbijeenkomst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De Regio Arnhem Nijmegen heeft ca. 720.000 inwoners op een oppervlakte van ca. 1.000 km2 (dat is dus gemiddeld ca. 720 inwoners per km2).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Regio Arnhem Nijmegen bestaat uit 19 gemeenten met een verscheidenheid aan duurzaamheidsambities. Als basis voor deze lokale ambities dient de regionale routekaart De Groene Kracht (2013). De Groene Kracht is een samenwerking tussen de MARN (Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen), MRA (Milieusamenwerking Regio Arnhem) en Regio Arnhem Nijmegen. Hierbij gewerkt wordt aan de uitvoering van de regionale agenda voor energie en klimaat. De gemeenschappelijke regionale ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met de Provincie en marktpartijen zoals woningbouwverenigingen en energiebedrijven. Er wordt vier maal per jaar een portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid (PFO Duurzaamheid) en een ambtelijk Klimaatberaad georganiseerd. Dit om actuele thema’s en regionale samenwerkingsprojecten zoals de gezamenlijke aanbesteding van groene energie te bespreken, maar ook om kennis en ervaringen te delen.

- Regio Arnhem Nijmegen is een economisch zwaartepunt in Oost-Nederland. Gunstig gelegen tussen de Randstad en Nordrhein-Westfalen is het de natuurlijke schakel tussen Nederland en Duitsland. Met de topsectoren Health en Energy levert de regio een belangrijke bijdrage aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Om deze positie structureel te versterken, is er het portefeuillehoudersoverleg Economie (PFO Economie). Het doel is uitwisseling, beeldvorming en regionale afspraken met collega-bestuurders over de economische ontwikkeling van de regio. Dit PFO richt zich op vier thema’s: Versterking van het vestigingsklimaat; Ruimte voor bedrijvigheid, inclusief afstemming inzake de programmering van Bedrijventerreinen, Detailhandel en Kantoren; Stimuleren van werkgelegenheid; Externe financiering.

- Regio Arnhem Nijmegen is een aantrekkelijk woongebied met een grote diversiteit aan woonmilieus. De onderlinge samenhang op de woningmarkt is groot. Daarom werken de 19 gemeenten samen in het kader van de woonruimteverdeling. Er is regionaal een modelverordening opgesteld, die door de gemeenteraden is vastgesteld. Arnhem is contactgemeente voor o.a. de urgentiecommissie en bezwaar- en beroepszaken. Ook is er een regionale woningbouwplanning en wordt er gezamenlijk onderzoek gedaan, bijvoorbeeld uitwerking van WoON 2015 naar de regiogemeenten. Op basis hiervan zullen de (sub)regionale woonagenda's worden geactualiseerd. Hierbij werkt Regio Arnhem Nijmegen samen met de Provincie. Een ander onderwerp is dat de gemeenten de regio hebben aangewezen als woningmarktgebied waarbinnen de woningcorporaties werkzaam mogen zijn. Verder worden actuele thema’s besproken en is er tweemaal per jaar een themabijeenkomst om kennis te delen met elkaar en stakeholders in de regio. Dit alles wordt gedaan door het portefeuillehoudersoverleg Wonen (PFO Wonen) dat tweemaal per jaar bij elkaar komt.

- Regio Arnhem Nijmegen fungeert vanouds als de draaischijf van Oost-Nederland. De regio wordt goed ontsloten via weg, spoor en water. Er zijn corridors: een A12/Rijncorridor naar Utrecht en Amsterdam, een A15/Waalcorridor naar de regio Rijnmond, de A50/IJsselcorridor die zorgt voor een verbinding met de regio's Zwolle en Eindhoven. De centrale ligging maakt daarmee deze regio ook tot de verbindende regio tussen Randstad en Ruhrgebied. De 19 betrokken gemeenten hebben veel maatschappelijke opgaven die mede op het terrein van mobiliteit en infrastructuur gevolgen hebben. In de nieuwe Omgevingsvisie wordt deze regio de economische motor van Gelderland genoemd. Op Rijksniveau wordt er veel geïnvesteerd in de infrastructuur van deze omgeving: in weg (doortrekking A15, snelwegverbredingen), spoor (PHS, spoorbrug bij Ravenstein, Maaslijn, spoorverbinding Arnhem-Düsseldorf) en water (Waalweelde). Dit portefeuillehoudersoverleg (PFO Mobiliteit) werkt aan een regionale infrastructuur die blijft voldoen aan de eisen/wensen van de tijd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Liberation Route laat je beleven wat zich aan het eind van de Tweede Wereldoorlog afspeelde rondom Arnhem, Nijmegen en op de Veluwe. Op 48 locaties in de wijde omgeving liggen gemarkeerde veldkeien, de zogenoemde luisterplekken. Op iedere luisterplek is een hoorspel te beluisteren over de indrukwekkende belevenissen van één of meerdere personen uit die periode.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over de regio Arnhem Nijmegen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Officiële site van het samenwerkingsverband Regio Arnhem Nijmegen.

Reactie toevoegen