Reeve

Plaats
Dorp
Kampen
IJsseldelta
Overijssel

reeve_kaart_woonplaatsbesluit.jpg

Reeve is een nieuwbouwkern in ontwikkeling, gelegen ZW van de stad Kampen. Die gemeente heeft besloten er een formele woonplaats van te maken. Dat gebeurt met een Woonplaatsbesluit. Daar hoort een tekening bij die het grondgebied afbakent. Deze dus.

Reeve is een nieuwbouwkern in ontwikkeling, gelegen ZW van de stad Kampen. Die gemeente heeft besloten er een formele woonplaats van te maken. Dat gebeurt met een Woonplaatsbesluit. Daar hoort een tekening bij die het grondgebied afbakent. Deze dus.

reeve_op_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorpsgebied van Reeve, hier op een herkenbaarder actuele kaart, grenst in het N aan de Hanzelijn, in het Z aan het Reevediep en in het W aan het Drontermeer. In het ZW zijn nog net de recent aangelegde Reevedam en Reevesluis te zien.

Het dorpsgebied van Reeve, hier op een herkenbaarder actuele kaart, grenst in het N aan de Hanzelijn, in het Z aan het Reevediep en in het W aan het Drontermeer. In het ZW zijn nog net de recent aangelegde Reevedam en Reevesluis te zien.

reeve_reevediep_festival_2019.jpg

Ter kennismaking met het gebied was er in 2019 het Reevediep Festival met o.a. een puzzeltocht, muziek en dans van (lokale) artiesten, hindernissenbaan, springkussen, boogschieten, boottochten, vlotten bouwen, waterfietsen, vliegeren en vogelkastjes maken

Ter kennismaking met het gebied was er in 2019 het Reevediep Festival met o.a. een puzzeltocht, muziek en dans van (lokale) artiesten, hindernissenbaan, springkussen, boogschieten, boottochten, vlotten bouwen, waterfietsen, vliegeren en vogelkastjes maken

Reeve

Terug naar boven

Status

- Reeve is een dorp in wording in de provincie Overijssel, in de streek IJsseldelta, gemeente Kampen.

- Men zou Reeve een wijk van de stad Kampen kunnen vinden. Maar een wijk hoort in een stad(skern) te liggen, en deze kern in wording komt daar duidelijk buiten te liggen, doordat ze door de N50 en de Hanzelijn van elkaar gescheiden worden en blijven. Dat was een overweging voor B&W om er een formeel dorp van te maken. B&W hanteerde verder nog de volgende argumenten naar de gemeenteraad in haar voorstel om van deze nieuwe kern een formele woonplaats met eigen postcode en eigen plaatsnaam te maken:

"Ten eerste blijkt uit archeologisch onderzoek dat Reeve gebouwd gaat worden op een plek die in een ver verleden een terp was. Die terp is waarschijnlijk een gehucht geweest en gehuchten groeiden van oorsprong heel vaak uit tot een dorp. Maar dat is op deze plek niet het geval. Nu er op grote schaal nieuwbouw komt te staan is het gepast om deze kern alsnog de formele status van een dorp toe te kennen. Ook is het voor communicatie- en marketinguitingen handig om Reeve te positioneren als dorp. Een dorp met een eigen identiteit, gelegen op een klimaatdijk aan het water met een geheel eigen karakter dat past binnen de waterrijke en landschappelijke omgeving van het Reevediep." "We willen er met het woonplaatsbesluit voor zorgen dat de toekomstige bewoners straks het gevoel krijgen dat ze Reevenaren in Kampen zijn", stelde wethouder Albert Holtland.

En zo geschiedde: de gemeenteraad vond het voorstel van B&W wel een goed plan en heeft derhalve in juni 2021 het 'Woonplaatsbesluit' genomen om van Reeve een formele woonplaats te maken. Zo'n besluit is wettelijk nodig omdat allerlei instanties dat nodig hebben om de consequenties van dat besluit in hun systemen te kunnen verwerken, onder meer dat de kern een eigen postcode (8268) en eigen plaatsnaam krijgt in het postcodesysteem en in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) (met woonplaatscode 3559). Vele bedrijven en instellingen zijn op die systemen aangesloten om dit soort wijzigingen vervolgens geautomatiseerd 'af te nemen', zodat adresbestanden up to date blijven. Zoiets gebeurt maar zelden; het enige andere besluit in de 21e eeuw om een formeel nieuw dorp op te richten, was in 2018 m.b.t. het dorp Hoef en Haag bij Vianen (waar de overwegingen soortgelijk zijn geweest; men had dit een wijk van Vianen kunnen vinden/maken, maar omdat ze van elkaar gescheiden worden en blijven door de A27 is besloten er een formeel dorp van te maken).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Het dorp Reeve is genoemd naar de gelijknamige vroegere rivier, die van Kampen naar de Zuiderzee (het huidigte IJsselmeer) liep.

Terug naar boven

Ligging

Reeve ligt ZW van de stad Kampen en grenst in het N aan de Hanzelijn, in het Z aan het Reevediep en in het W aan het Drontermeer. Het dorp ligt in de polder Dronthen (waar de stad en gemeente Dronten naar is genoemd).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Reeve gaat aanvankelijk ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners omvatten. In een latere fase beoogt het dorp door te groeien tot ca. 1.300 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
Het nieuw te bouwen dorp Reeve bij Kampen komt midden op een eeuwenoude terp. Die werd bewoond tussen 1350 en 1600. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek. Tot voor kort werd gedacht dat dit gebied nooit bewoond is geweest. De inwoners die straks naar het nieuwe dorp gaan verhuizen zijn daarmee niet de eerste bewoners van dit gebied. Archeologen zijn begin 2020 begonnen met het voorzichtig afgraven van de grond op de plek waar straks het dorp wordt gebouwd. Die plek blijkt een eeuwenoude terp te zijn die langzaam is weggezakt. Bij het afgraven zijn onder meer twintig skeletten van koeien gevonden, die waarschijnlijk door een ziekte zijn gestorven. Daarnaast zijn er ook visnetten, pannen en potten, een duiker, resten van stenen boerderijen, poepgaten waar ooit een wc boven hing en een oude waterput gevonden. De waterput bevond zich op de terp.

In januari 2021 is archeologisch adviesbureau RAAP gestart met archeologisch vervolgonderzoek in het gebied waar het dorp Reeve gebouwd gaat worden. Tussen 1350 en 1600 is de terp dus waarschijnlijk bewoond geweest, maar het ljikt erop dat deze terp daarna niet meer is bebouwd. Een voor de omgeving van Kampen, waar nog op bijna alle terpen boerderijen staan, uitzonderlijke situatie. Wie op de terp woonden en waarvan ze leefden is nog onbekend en onderwerp van nader onderzoek.

Tot voor kort werd gedacht dat er ten westen van de zeedijk (Zwartendijk) gelegen polder Dronthen, waarin de terp ligt, nooit bewoning is geweest. Tot in de 19e eeuw stond het laaggelegen land van deze polder namelijk jaarlijks bloot aan overstromingswater vanuit de Zuiderzee. Tijdens deze overstromingen is hier sinds de middeleeuwen meer dan een meter dik pakket zeeklei afgezet op het in de ondergrond aanwezige veen.

De archeologen hebben tijdens het vervolgonderzoek een goede indruk gekregen van waarom men zich in de middeleeuwen in deze, aan de grillen van de Zuiderzee blootgestelde, polder vestigde. Naast sloten en kleine kuilen zijn namelijk ook vele lange, smalle kuilen met steile wanden gevonden, die bijna tot op het zand zijn ingraven. Deze kuilen doen sterk denken aan putten die in het verleden werden gegraven om turf te winnen. Het veen onder en rond de terp is van een goede kwaliteit en zeer geschikt als brandstof. De grote middeleeuwse stad Kampen was dichtbij en de stadsbewoners hadden in de koude winters van die tijd zeker grote behoefte aan brandstof om de huizen warm te stoken. Vanuit het huidige Reeve kon de turf snel en eenvoudig in Kampen op de markt gebracht worden. Daarnaast duiden de vele botresten van koeien op een vrij intensieve veehouderij. (bron o.a. en voor nadere informatie zie RTV Oost, februari 2021)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dorp in ontwikkeling
"Als je enorm investeert in waterveiligheid en natuurontwikkeling, waarom gebruik je die omgevingskwaliteiten dan niet voor wonen? Dat is de gedachte achter Reeve, een nieuw dorp dat wordt gecreëerd ten zuidwesten van Kampen. Met de aanleg van het Reevediep is ruimte ontstaan voor een compleet nieuw dorp aan het water. Het dorp is zo opgezet dat je het unieke stuk IJssellandschap maximaal beleeft. Overal zijn er doorkijkjes naar groen en water en op veel plekken kun je de zon zien opkomen en ondergaan. De schittering van het water, de boten die over het Reevediep voorbij varen en de levendigheid bij de sluis... Hier heb je elke dag een beetje dat vakantiegevoel. Totaal ontspannen wonen met de wetenschap dat de voorzieningen, winkels en horeca van Kampen en Zwolle dichtbij zijn.

In Reeve komen zo’n 600 nieuwbouwwoningen, verdeeld over 3 deelgebieden. Er wordt gestart met De Dorpskern, Het Eiland en het gedeelte op de Klimaatdijk: De Werven. Deze 3 gebieden hebben allemaal hun eigen sfeer die zijn oorsprong vindt in het landschap. Het woningaanbod is gevarieerd. Je hebt straks de keuze uit een 2 onder 1 kapwoning, bungalow, vrijstaand huis of een appartement in een kleinschalig appartementengebouw.

Aan het water met natuurlijke oevers. De structuur van het bestaande polderlandschap is de basis geweest voor de stedenbouwkundige opzet. Sloten zijn verbreed en rechtdoorgaande waterlijnen worden doorgetrokken in Reeve. Het resultaat is dat in het nieuwe dorp een groot deel van de woningen direct aan het water ligt. De oevers worden groen ingericht met rietkragen en lopen geleidelijk over in het water. Met je boot vaar je zo de Randmeren en het IJsselmeer op. Hoe bijzonder is dat!

Nieuw dorp in de IJsseldelta . Naast de groene oever komen er ook verschillende groengebieden tussen de woningen in. Ze geven het dorp lucht en ruimte. De Dorpskern van Reeve ligt rondom de sluis. Op allerlei manieren wordt deze bijzondere plek verweven met de omgeving, Kampen en het station.

Eigentijds met een dorps karakter. Er is diversiteit in architectuur en toch vormen de woningen een duidelijke familie. Door innovatie op het gebied van architectuur en materiaalgebruik te omarmen wordt het unieke karakter benadrukt. De uitstraling is optimistisch, rustig, Scandinavisch, fris, duurzaam en modern. Reeve krijgt een dorpse uitstraling en een nautisch karakter. Veel woningen krijgen schuine kappen die van elkaar verschillen in vorm en richting." (bron: ontwikkelaar BPD)

Bestemmingsplan Reeve en het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan zijn in 2018 vastgesteld.

Op de site van Delva Landscape Architecture Urbanism vind je een uitvoerige beschrijving van hoe Reeve wordt ingericht en waarom dat zo is.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Reevesluis en Reevedam
De Roggebotsluis verbond de dijkringen Flevoland en IJsseldelta, en voorkwam hoge waterstanden op de achterliggende Veluwerandmeren. Deze functie is in 2021 overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevedam en het Reevesluiscomplex, formeel nét buiten Reeve gelegen op grondgebied van de stad en gemeente Dronten, maar gevoelsmatig en maatschappelijk natuurlijk wel tot het dorp behorend. Sluis en dam hebben immers hun ontstaan aan het Reevediep te danken. Door de verbindende waterkering naar het zuiden te verplaatsen, heeft de Roggebotsluis (de bottleneck van het Reevediep) zijn functie verloren (onder de link heeft iemand er in 2018 alvast een mooie 'afscheidsfilm' van gemaakt). Hierdoor komt de volledige afvoercapaciteit van de hoogwatergeul beschikbaar. In de loop van 2021 wordt de Roggebotsluis slechts een doorgang. Op de huidige plek van de Roggebotsluis komt in de nabije toekomst de Roggebotbrug te liggen.

De Reevesluis moet hoogwater vanuit het noorden kunnen keren. Bij stormen vanuit noordelijke richting treedt er een forse opwaaiing op vanaf het IJsselmeer. Naast de hoogwaterkerende functie houdt het sluiscomplex ook de peilscheiding tussen het Drontermeer en het Vossemeer in stand. Het sluiscomplex bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. De schutsluis is geschikt voor beroepsvaart tot CEMT-klasse IV schepen (110 x 9,5 x 3,0 m) en recreatievaart. De schutsluis krijgt een onbeperkte doorvaarthoogte. De spuisluis kan water spuien vanaf het Drontermeer naar het Vossemeer. Bij vervallen groter dan 0,50 meter is de spuisluis gesloten en heeft deze alleen een waterkerende functie. De vispassage is zo ontworpen dat ook de minder sterke zwemmers goed in staat zijn om langs het sluiscomplex te gaan. (bron: project Ruimte voor de Rivier)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Buiten leven aan het water
"In Reeve woon je aan of dichtbij het water. Met je eigen boot vaar je straks zo de Randmeren en het IJsselmeer op. Op recreatief gebied is er van alles te doen in het dorp. Het recreatieve lint langs de Klimaatdijk verbindt het dorp met de stad Kampen. Verder komt er een buitendijkse - en binnendijkse haven, een ligweide met strandje, een park en de dorpskern met de sluis. Dit wordt echt heel bijzonder." (bron: ontwikkelaar BPD)

Reevediep
Het dorp grenst in het Z aan het recent aangelegde Reevediep (d.w.z. de grens van het dorpsgebied loopt min of meer midden door het Reevediep). Het Reevediep is een hoogwatergeul, die de IJssel met het Drontermeer verbindt. De geul is aangelegd in het kader van het programma 'Ruimte voor de Rivier' en is in 2019 formeel gereedgekomen. "In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier is de bypass, het Reevediep, bij Kampen aangelegd. De aanleg van het Reevediep had naast waterveiligheid ook nog een ander doel en dat is ruimtelijke kwaliteit. Met de aanleg van het Reevediep is er nieuwe natuur ontwikkeld in combinatie met een recreatiegebied en is er ook ruimte ontstaan om een nieuw dorp te bouwen: Reeve. Langs het Reevediep is een klimaatdijk aangelegd. Deze dijk heeft een waterkerende functie en het bijzondere van deze dijk is dat er ook op gebouwd mag worden.

Duurzame oplossing. Ons klimaat verandert en daarmee ook de waterstanden in rivieren en zeeën. Hiervoor is naar duurzame oplossingen gezocht, o.a. d.m.v. het project 'Ruimte voor de Rivier'. Op veel plaatsen, zoals langs de IJssel, zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd om grote hoeveelheden water te kunnen bergen. Een van de maatregelen was het aanleggen van het Reevediep, genoemd naar de vroegere rivier Reeve die van Kampen naar het IJsselmeer liep. Met de aanleg van het Reevediep wordt voorkomen dat de inwoners van Kampen en Zwolle en wijde omgeving in de toekomst natte voeten krijgen." (bron: gemeente Kampen)

"Om het water door de hoogwatergeul te kunnen laten stromen, is aan de kant van de IJssel een inlaat gebouwd. Ten zuiden en noorden van de geul zijn waterkerende dijken aangelegd. Het zand dat is vrijgekomen bij de zomerbedverlaging van de IJssel, is gebruikt voor de bouw van deze dijken in het Reevediep. Daarnaast is er een recreatieschutsluis gebouwd, om boten vanaf de IJssel het Reevediep in te laten varen. En er is een brug over het Reevediep gebouwd, de Nieuwendijkbrug. Tijdens de aanleg van het Reevediep zijn er luchtfoto’s gemaakt, waarop de veranderingen goed te zien zijn.

Verschillende objecten. Tijdens de aanleg van het Reevediep zijn meerdere nieuwe objecten gebouwd. Inwoners van Kampen mochten de naam voor het inlaatwerk, de recreatieschutsluis aan de IJssel zijde, de brug over de N50 en de nieuwe sluis in het Drontermeer bedenken. De Nieuwendijkbrug was al eerder geopend en had daarom al een naam. Ruim 150 verschillende namen werden bedacht en via website, post en digitale nieuwsbrief werden meer dan 500 stemmen uitgebracht.De objecten kregen de volgende namen: - het inlaatwerk: Het Lange End; - de brug over de N50: de Reevediepbrug; - de recreatieschutsluis: de Scheeresluis; - de Reevesluis blijft de Reevesluis.

Eindbeheerders Reevediep. In april 2019 zijn de bouwhekken weggehaald en is het Reevediep opgeleverd. Staatsbosbeheer, gemeente Kampen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat zijn nu beheerder van het Reevediep.

Natuurgebied Reevediep. Het nieuwe natuurgebied is nu een plek waar inwoners van Kampen en toeristen volop kunnen genieten van de natuur. Het Reevediep is dus veel meer dan waterveiligheid: - 12 kilometer nieuw fietspad op en langs dijken, aansluitend op bestaande routes; - 9 kilometer nieuw wandelpad; - een vaargeul voor recreatievaart tussen het Drontermeer en de IJssel; - 350 hectare nieuwe deltanatuur en versterking van 5 uiterwaarden langs de IJssel; - 40 hectare nieuw rietmoeras voor de beschermde rietvogels Roerdomp en Grote Karekiet.

Opening Reevediep. Sinds april 2019 is het Reevediep ook toegankelijk voor publiek. En het gebied is feestelijk geopend, vanuit het programma 'Ruimte voor de Rivier IJsseldelta'. Op 14 maart 2019 heeft Koning Willem Alexander het Reevediep bij de Scheeresluis geopend. - Bekijk hier de Aftermovie. Daarnaast was er op 22 april 2019 een grote opening voor het publiek, het Reevediep Festival. Dit was het moment waarop Kampen en omgeving kennis kon maken met het nieuwe natuurgebied. - Bekijk hier de aftermovie van het Reevediep Festival." (bron: IJsseldelta Programma)

Natuur en het Reevediep
Staatsbosbeheer heeft in 2019 de natuurgebieden in het Reevediep in beheer genomen. In totaal gaat het om bijna 400 hectare natuurgebied. Inwoners van Kampen en toeristen kunnen hier nu volop van genieten, dankzij de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden in het noordelijke deel. Ook vanaf de dijk is het heel mooi te zien. Sinds 2015 is hard gewerkt aan de realisatie van het Reevediep, dat Z langs de stad loopt, tussen de IJssel in het O en het Drontermeer in het W. Het Reevediep bewijst dat waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie goed hand in hand kunnen gaan.

Een nieuw natuurgebied, dat een nieuw leefgebied is voor de bittervoorn en kleine modderkruiper. In de meer geïsoleerd gelegen moerasgebieden, met een dichte rietvegetatie en een sliblaag op de bodem, voelt met name de grote modderkruiper zich thuis. Met ook kansen voor specifieke rietvogels als de grote karekiet en roerdomp. Ook de waterspitsmuis heeft veel meer leefruimte, bijvoorbeeld in natuurgebied De Enk. Het zuidelijk deel van dit natuurgebied is speciaal ingericht voor een goede leefomgeving van de waterspitsmuis. Wie nu het gebied inkijkt, ziet dat de natuur zijn weg al vindt in het Reevediep. Er zijn vele vogels te spotten en je kunt genieten van de mooie uitzichten over het Reevediep.

Klimaatdijk
"In het nieuwe woongebied Reeve in Kampen komt een 130 meter brede dijk. Het idee van deze 'superdijken' komt uit het aardbevingsgevoelige Japan. Door hun breedte zijn ze beter bestand tegen natuurgeweld. Superdijk biedt kansen voor woningbouw. Om eventuele overstroming van Kampen en omgeving te voorkomen, is het Reevediep aangelegd. Een waterverbinding die als een soort bypass de IJssel verbindt met de randmeren, zodat de IJssel bij hoog water ontlast kan worden en Kampen en Zwolle droge voeten houden. Langs het Reevediep is de 2 kilometer lange Klimaatdijk gebouwd; de 1e Klimaatdijk van Nederland! Bijzonder is de breedte van de dijk. Met maar liefst 130 meter doorsnede is er ruimte voor woningbouw. Hierop realiseren de gemeente Kampen en BPD samen de Klimaatdijk." (bron: ontwikkelaar BPD)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over de nieuwbouw in Reeve, van ontwikkelaar BPD. - Nog een site over de ontwikkelingen in het dorp i.o., van BPD en de gemeente.

- Nieuws: - Nieuws uit Reeve op Facebook.

- Participatie: - "Heb je belangstelling in de ontwikkelingen m.b.t. dit nieuwe dorp en wil je daarnaast ook betrokken zijn bij de ontwikkeling? Dan is het mogelijk je aan te sluiten bij de Vrienden van Reeve. Deze groep mensen komt een aantal keren per jaar bij elkaar om mee te denken over de uitwerking van verschillende stedenbouwkundige en landschappelijke onderdelen. De groep bestaat op dit moment uit ongeveer 40 personen. Wanneer je je aanmeldt als Vriend, rekenen wij op je aanwezigheid tijdens participatiebijeenkomsten. Meld je aan via het onder de link vermelde e-mail adres. Je ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst."

Reactie toevoegen