Reeuwijk-Brug

Plaats
Dorp
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

reeuwijk-brug_plaatsnaambord_kopie.jpg

Reeuwijk-Brug is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk.

Reeuwijk-Brug is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk.

reeuwijk-brug_op_kaart_openstreetmap.jpg

Reeuwijk-Brug ligt direct N van Gouda en grenst in het W en N aan de A12. O en ZO liggen de bekende Reeuwijkse Plassen. In het noorden grenst het aan recreatiegebied De Reeuwijkse Hout. In het zuiden van het dorp bevindt zich bedrijventerrein Zoutman.

Reeuwijk-Brug ligt direct N van Gouda en grenst in het W en N aan de A12. O en ZO liggen de bekende Reeuwijkse Plassen. In het noorden grenst het aan recreatiegebied De Reeuwijkse Hout. In het zuiden van het dorp bevindt zich bedrijventerrein Zoutman.

reeuwijk-brug_rm_s-gravenhoek.jpg

Dit rijksmonumentale 19e-eeuwse pand 's-Gravenhoek in Reeuwijk-Brug ('s-Gravenbroekseweg 1) heeft een deurpartij in empirevormen met dubbele deur, versierd met ovale panelen, gecanneleerde pilasters met ionische kapitelen en hoofdgestel met triglyfenfries

Dit rijksmonumentale 19e-eeuwse pand 's-Gravenhoek in Reeuwijk-Brug ('s-Gravenbroekseweg 1) heeft een deurpartij in empirevormen met dubbele deur, versierd met ovale panelen, gecanneleerde pilasters met ionische kapitelen en hoofdgestel met triglyfenfries

reeuwijk-brug.jpg

Reeuwijk-Brug, dorpsgezicht

Reeuwijk-Brug, dorpsgezicht

Reeuwijk-Brug

Terug naar boven

Status

- Reeuwijk-Brug is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk.

- Het dorp Reeuwijk-Brug heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' de postale plaatsnaam Reeuwijk (die in de praktijk eigenlijk niet bestaat, omdat het alleen een gemeentenaam was en geen plaatsnaam).

- Onder het dorp Reeuwijk-Brug valt ook een deel van de buurtschap Abessinië.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Men woont in de volksmond 'op Brug' (zoals men in buurdorp Reeuwijk-Dorp 'op Dorp' woont).

Terug naar boven

Ligging

Reeuwijk-Brug ligt direct N van Gouda en grenst in het W en N aan de A12. O en ZO liggen de bekende Reeuwijkse Plassen. Het dorp wordt doorsneden door de Breevaart. In het zuiden is het dorp vastgegroeid aan Gouda. In het noorden grenst het aan recreatiegebied De Reeuwijkse Hout. In het zuiden van het dorp, tegen Gouda aan, bevindt zich bedrijventerrein Zoutman, waar het grootste deel van de bedrijvigheid zich bevindt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Reeuwijk-Brug 60 huizen met 436 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.100 huizen met ca. 7.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp Reeuwijk-Brug is ontstaan langs de Breevaart, een middeleeuwse vaart die oorspronkelijk van Gouda naar Bodegraven voerde. De aanleg van de tolweg tussen die twee plaatsen bracht de ontwikkeling van het dorp pas goed op gang, en gedurende de 19e eeuw werd het het bestuurlijke centrum van de gemeente Reeuwijk, ten koste van Reeuwijk-Dorp. Lange tijd was het dorp een belangrijk centrum voor de turfwinning. Na de Tweede Wereldoorlog groeit het dorp, in eerste instantie ten westen van de Breevaart, maar later ook ten oosten daarvan, uit tot de huidige omvang.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Reeuwijk-Brug, kun je terecht bij Streekmuseum Reeuwijk (zie vanaf de 4e alinea onder de link).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2020 wordt gewerkt aan een Dorpsvisie voor het dorp. Er zijn veel onderwerpen waarbij de ideeën van inwoners worden verzameld. “Neem de Reeuwijkse Plassen en de natuur. Daar willen ook de volgende generaties van kunnen genieten. Maar zo zijn er veel onderwerpen. Het mooie is dat wij gezamenlijk wensen en ideeën kunnen clusteren en bij de gemeente kunnen neerleggen. Dat werkt veel effectiever dan allerlei kritiekpunten over alles en nog wat bij de gemeente indienen. We willen als Reeuwijk-Brug met een duidelijk verhaal komen wat de stip op de horizon voor ons dorp over tien jaar is. Daar hebben wij iedereen bij nodig. Want alleen op die manier komen we straks tot een weloverwogen dorpsvisie voor ons dorp”, aldus Dorpsteam-voorzitter René Stoppelenburg.

Een op te zetten dorpsvisie voor Reeuwijk-Brug is zo veelomvattend dat René Stoppelenburg na de eerste bijeenkomst in voorjaar 2020 nog diverse dorpsbijeenkomsten met inwoners voorziet. “We hopen tevens dat meer inwoners zich aansluiten bij het Dorpsteam. Er zijn zoveel onderwerpen dat je met een klein team nooit alle bijeenkomsten of vergaderingen kunt bijwonen, zeker niet als deze overdag zijn. Daarom hoop ik op nieuwe krachten voor ons Dorpsteam, zodat wij de onderwerpen voldoende diepgaand kunnen aanpakken.” (bron en voor nadere informatie zie de officiële bekendmakingen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk d.d. 5-2-2020)

- In 2016 is gestart met het opstellen van de plannen voor de herinrichting van Reeuwijk-Brug West. Begin 2018 is het ontwerp voor de herinrichting vastgesteld en is het werk aanbesteed. Eind 2018 is Bunnikgroep gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan grofweg uit het aanbrengen van een nieuw rioolstelsel, het ophogen en vervolgens aanbrengen van nieuwe klinkerverharding. In combinatie met de herinrichting wordt door Stedin het elektra- en gasnetwerk aangepast. Daarnaast gebruikt Rekam de herinrichting om een glasvezelnetwerk in de wijk aan te leggen.

"In oktober 2018 is Bunnik Groep begonnen met de Reconstructie van Reeuwijk-Brug West. Een intensief traject van ontwerpen is hieraan vooraf gegaan. De bewoners van de wijk zijn in het voortraject door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk nauw bij de definitieve inrichting en het ontwerp betrokken geweest. Het plan is nu definitief en zal in ca. 4 jaar tijd (beoogd tot medio 2022) worden uitgevoerd. De wijk is gebouwd op veengrond, en kampt met verzakking van de gehele openbare infra, op veel plaatsen nu al weer meer dan 30 cm sinds het laatste grote onderhoud. Tijdens de ophoging van de wijk zal ook een gescheiden rioolstelsel worden aangebracht.

Het werk omvat het ophogen van de verzakte openbare ruimte in de wijk. Eerst dient de oude verharding te worden verwijderd; de wijk is in de afgelopen decennia verschillende keren opgehoogd, waarbij steeds een nieuwe laag op de oude verharding is aangebracht; het gevolg is dat zich een pakket van meerdere lagen asfalt, hoogovenslakken en funderingsmaterialen heeft gevormd, op sommige plaatsen is dit pakket zelfs 1,5 tot 2 meter dik. Deze oude verhardingen en funderingslagen dienen eerst te worden verwijderd om daarna een gescheiden rioolstelsel te kunnen aanbrengen. In de huidige situatie is de hele wijk voorzien van een gemengd rioolstelsel; het vuilwater van de woningen wordt samen met het regenwater in 1 stelsel afgevoerd. Dat betekent dat het regenwater ook wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie.

Met de aanleg van het gescheiden rioolstelsel wordt de wijk voorbereid om water gescheiden af te voeren; regenwater zal worden geloosd op het oppervlaktewater en zo hoeft alleen het vuile water van de woningen te worden gezuiverd in de waterzuiveringsinstallatie. Een gescheiden stelsel is daarmee duurzamer dan een gemengd stelsel en bespaard ook nog kosten. Na het aanleggen van het riool wordt er opgehoogd. Wanneer het een ophoging is van 30 cm of meer (wat op veel plaatsen in de wijk het geval is) zal er Yalibims worden toegepast. Yalibims is een lichtgewicht ophoogmateriaal, afkomstig van het eiland Yali bij Griekenland. Het gewicht van Bims is de helft van het gewicht van zand, hierdoor is er minder zakking en heeft de nieuwe constructie een langere levensduur.

Tijdens het project worden ook door de nutsbedrijven werkzaamheden uitgevoerd. Oude kabels en gietijzeren gasleidingen worden vervangen voor kunststof en ook de huisaansluitingen van gas en elektra worden waar nodig vervangen. Na afronding van alle activiteiten worden de straten opnieuw bestraat, wordt nieuwe beplanting aangebracht, en komen voorzieningen als bankjes, speelplaatsen en afvalcontainers weer terug in het straatbeeld. Om de overlast die werken van deze aard altijd met zich mee brengen zoveel mogelijk te beperken zijn er meerdere afspraken van toepassing. Zo werken we in werkvakken van max. 80 meter voor het riool, en zorgen we dat de woningen altijd (te voet) bereikbaar zijn. Ons buurtmaatje helpt graag een handje bij het dragen van een zware boodschappentas en het schoonhouden van de loopschotten. Ook informeren wij bewoners met regelmaat over de werkzaamheden, via de volgende kanalen: De meest recente info over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid is te vinden op de BouwApp die te downloaden is in de appstore voor smartphone of tablet. Daarnaast wordt er met regelmaat een nieuwsbrief verspreid, en organiseren we per deelgebied bewonersavonden om de werkzaamheden toe te lichten. Elke woensdag tussen 15:00 en 16:00 uur is er een inloop uur in onze keet aan de Kennedysingel (naast de Scouting) waar bewoners met hun vragen terecht kunnen. Al met al werkt Bunnik Groep de komende jaren hard aan een nóg mooier Reeuwijk-Brug West!" (bron: Bunnik Groep)

- De eigenaar van een perceel aan de ’s Gravenbroekseweg heeft in 2016 een voorheen beweegbare brug naar zijn perceel vervangen door een vaste brug. De nieuwe brug is lager geworden dan de oude brug, waardoor sommige bewoners aan de Semmelweislaan niet meer met hun boot onder de brug door kunnen. Hierdoor hebben zij geen vaarverbinding meer naar de plassen. De bewoners hebben de gemeente gevraagd hier iets aan te doen. Dat bleek lastig, want de brug is in overeenstemming met het geldende Bestemmingsplan Reeuwijk-Brug. In dit bestemmingsplan zijn namelijk geen eisen over de doorvaarthoogte of beweegbaarheid opgenomen.

Het hebben van een vaarverbinding naar de plassen is een belangrijk aspect van het wonen in Reeuwijk-Brug. In het verleden zijn ook woningen verkocht met in het koopcontract opgenomen dat er een directe vaarverbinding is naar de plassen. Het is daarom belangrijk om in de toekomst te voorkomen dat door de aanleg van nieuwe bruggen of vervanging van bestaande bruggen de doorvaart naar de plassen wordt belemmerd. Er wordt daarom een bestemmingsplan opgesteld voor alle watergangen in het dorp, waarin regels worden opgenomen over de omvang, hoogte en situering van bruggen.

- De provinciale weg N459 liep tot 2015 dwars door de bebouwde kom en kern van Reeuwijk-Brug (= Raadhuisweg en Zoutmansweg, vanaf afrit 12 aan de A12 naar Gouda-Noord en -Oost). Door de toegenomen verkeersintensiteit en de toegenomen bebouwing in het dorp en in Gouda is al vanaf 1986 door gemeente en Provincie onderkend dat dit in toenemende mate leidt tot geluidsoverlast en daling van de luchtkwaliteit. Deze zouden rond 2020 zelfs onaanvaardbare normen overschrijden.

Als oplossing heeft de gemeente er voor gekozen om een Randweg aan te leggen, vanaf genoemde afslag aan de A12, als parallelweg W langs Reeuwijk-Brug en langs de A12 naar het Z. Ter hoogte van de weg naar Reeuwijk-Dorp gaat hij onder de A12 door en aan de O kant verder, en sluit onder bedrijventerrein Zoutman langs aan op de Bodegraafseweg (het Z verlengde van de Zoutmansweg) naar Gouda-Noord en -Oost. Deze Randweg is in 2015 gereed gekomen. De Raadhuisweg en de Zoutmansweg zijn heringericht en verkeersluw(er) gemaakt, wat de leefbaarheid ter plekke ten goede komt en van het dorp weer meer één geheel maakt.

In de weg is een aantal innovatieve elementen toegepast: 1) Vanwege de zeer slappe ondergrond is de volledige weg op een paalmatrassysteem aangebracht. Een paalmatras bestaat uit een fundering van palen met daarop een gewapende aardebaan, het matras. Dit levert een zettingsvrije constructie op. 2) De fundering van het fietspad bevat een zettingsarme constructie, door gebruik te maken van een speciale evenwichtsconstructie. Het schuimbeton onder het fietspad rust op de ondergrond en het grondwater.

3) Om krimpscheuren in de asfaltverharding te voorkomen, is gebruik gemaakt van een Geosta-toevoeging, wat leidt tot een mengsel dat hogere trekspanningen kan verdragen, waardoor tijdens de uithardingskrimp geen scheuren ontstaan. Het materiaal is vochtvrij en door de hoge druksterkte ook vorstbestendig. 4) De waardevolle landschapselementen rond de Randweg Reeuwijk-Brug zijn zo veel mogelijk in tact gebleven. Daarnaast is een compensatiegebied voor de ringslang versterkt. Door toepassing van een ringslangtransferium onder het wegdek door, kan de slang zwemmend van de ene naar de andere wegkant. Voor nadere toelichting zie de toelichting van bouwer Heijmans. Het wijkteam van de aangrenzende Goudse wijk Plaswijck vond de Randweg overigens geen goed plan, en heeft notities opgesteld, waarin zij motiveert dat er volgens hen betere en bovendien aanmerkelijk goedkopere oplossingen mogelijk waren geweest, als men het samen met buurgemeente Gouda had aangepakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Reeuwijk-Brug en wat daar qua buitengebied kennelijk toe gerekend wordt, heeft 11 rijksmonumenten.

- "De bijzondere 'om-en-om'-woningen uit 1957 aan de Jan van Hoofstraat, de Van Goghstraat en de Erasmusweg in Reeuwijk-Brug, ontworpen door architect Gerrit Rietveld, blijven in ieder geval de komende 25 jaar behouden. Dat heeft eigenaar Woningbouwvereniging Reeuwijk in december 2019 besloten. Tegelijkertijd is er een budget voor groot onderhoud en verbetering gereserveerd, waarbij zal worden bekeken hoe de verdwenen specifieke Rietveld-elementen in het gevelbeeld kunnen terugkeren. Rietveld ontwierp de 52 woningen op basis van het ‘om- en-om’-principe; in de gevel van een woonblok wisselen voor- en achterzijden elkaar af. De oorspronkelijk lichte puien zijn later vervangen door bruine houten panelen, waardoor het karakter van de woningen ernstig is aangetast.

De woningbouwvereniging heeft onderzoeken laten uitvoeren naar de kosten van sloop/nieuwbouw dan wel hoogwaardige renovatie. Heemschut Zuid-Holland heeft zich, samen met Stichting Auteursrechten G.Th. Rietveld (Rietveld Stichting), Stichting DOCOMOMO Nederland en het Cuypersgenootschap, ingezet voor behoud van de Rietveldwoningen in Reeuwijk-Brug. SP-Statenlid Wim Metselaar heeft er in november 2017 aandacht voor gevraagd bij het provinciebestuur. "Sociale huurwoningen van de hand van Rietveld zijn bijzonder zeldzaam. Dit is een van de in totaal slechts drie projecten. Aangezien de bewoners hier ook nog eens heel fijn wonen, zijn we blij dat ook de provincie zich gaat inzetten om de woningen te behouden", aldus Metselaar in december 2017. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, die doordrongen was geraakt van de hoge cultuurhistorische waarde van het complex, heeft de woningen daarop in december 2017 al zogeheten 'voorbescherming' gegeven, wat betekent dat er niks aan de woningen mag gebeuren zonder advies van de gemeentelijke erfgoedcommissie. Heemschut is zeer tevreden met het besluit van de woningbouwvereniging." (bron: Heemschut, 30-3-2020)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In het eerste weekend na de zomervakantie viert heel Reeuwijk-Brug feest. Muziek, entertainment en activiteiten voor alle leeftijden staan elk jaar op het programma van Bruisend Reeuwijk. Er is een markt, er zijn diverse optredens en ook voor de kinderen is er van alles te doen.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Dorpsteam Reeuwijk-Brug.

- MFC: - Het Huis van Alles vind je in alle dorpskernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het is een locatie waar iedereen welkom is en waar inwoners – jong en ouder - vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten. Je kunt er deelnemen aan verschillende activiteiten of zomaar langsgaan voor een praatje, want het is er altijd gezellig. Je kunt er ook terecht voor allerlei informatie, voor advies of ondersteuning. Je kunt er ook terecht om vrijwilligerswerk te vragen of aan te bieden. Het Huis van Alles is een plek van iedereen en voor iedereen. In 2017 is het vernieuwde Huis van Alles in Reeuwijk-Brug (Van Staverenstraat 39) opgeleverd. Het is een duurzaam gebouw met zonnepanelen en LED-verlichting. Je vindt er o.a. een bloemenwinkel en de bibliotheek.

Wat is er zoal te doen?: Creatieve inloop (maandagmiddag), Papierwinkel (dinsdagmiddag: hulp bij moeilijke brieven, administratie, schulden, aanvragen van regelingen en bezwaarschriften), Samen eten (2e dinsdag van de maand), Inloop (woensdagmiddag), Klaverjassen (donderdagmiddag), Brei- en Haakcafé (vrijdagmiddag) en Repair Café (2e en laatste zaterdagochtend van de maand). Op de laatste zaterdag van de maand is er tevens een Naaiatelier. Heb je een kledingstuk waaraan je iets moet repareren? Dat kun je doen bij het Naaiatelier. Er zijn 3 naaimachines aanwezig en er is een deskundige coupeuse die je kan helpen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Reeuwijk-Brug NH.

Reactie toevoegen