Overbrug

Plaats
Buurtschap
Helmond
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Overbrug

Terug naar boven

Status

- Overbrug is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Helmond. T/m 1967 gemeente Aarle-Rixtel. In 1968, bij de annexatie van de gemeente Stiphout door de gemeente Helmond, is tevens de buurtschap Overbrug middels een grenscorrectie overgegaan van de gemeente Aarle-Rixtel naar de gemeente Helmond.

- De buurtschap Overbrug valt, ook voor de postadressen, onder de stad Helmond.

- De buurtschap Overbrug heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat, al zouden de straatnamen De Grote Overbrug en De Kleine Overbrug je daar wel een vermoeden van kunnen geven.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1815 Over Brug (kaart), ca. 1840 Overbrug.

Naamsverklaring
Samenstelling van over 'aan gene zijde' en brug 'brug', namelijk over de Goorloop.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Overbrug ligt rond de wegen De Grote Overbrug, De Kleine Overbrug, Verliefd Laantje (N zijde) en Aarle-Rixtelseweg (het gedeelte van deze weg N van het kruispunt met de weg Verliefd Laantje, beide zijden; het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de wegen Verliefd Laantje en Horst, alleen W zijde). De buurtschap ligt direct N van de stad Helmond, direct Z van het dorp Aarle-Rixtel en NO van het dorp Stiphout, en grenst in het O aan de Zuid-Willemsvaart, alwaar zich sluis 7 van deze vaart bevindt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840(2) wordt de buurtschap Overbrug niet apart vermeld. Van der Aa(3), uit hetzelfde decennium daterend, vermeldt de buurtschap wél, met 9 huizen en ruim 50 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het grondgebied van de huidige buurtschap Overbrug blijkt in de Romeinse tijd al bewoond te zijn geweest. In 2015 is hier namelijk archeologisch onderzoek verricht, omdat de Helmondse Golfclub Overbrug haar complex met enkele banen wilde uitbreiden. Zo'n onderzoek is bij een dergelijke uitbreiding verplicht, om te beoordelen of er waardevolle sporen uit het verleden in het desbetreffende stuk grond zitten, en of en hoe daar bij de herinrichting rekening mee moet worden gehouden. De uitbreiding is in 2016 gerealiseerd, op de vroegere maisakker tegenover café-restaurant ‘De Schevelingse in-loop’ aan de Aarle-Rixtelse weg. Deze bolle akker is door de gemeente Helmond aangemerkt als een gebied met een hoge archeologische verwachting. De reden daarvoor is dat bij de aanleg van het golfterrein in 1996 al vondsten zijn verzameld uit de late prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen.

Bij het archeologisch onderzoek in het maïsveld in 2015 zijn wederom sporen gevonden van een nederzetting uit de Romeinse tijd (200-270 na Christus). Het gaat om sporen van boerderijen, aardewerkscherven en metaalvondsten. Een groot deel van de akker blijkt in vroeger tijden al afgegraven. Daarbij zijn eventuele sporen uit eerdere perioden al verdwenen. Toch is in een deel van het gebied in de bodem nog een aantal archeologisch waardevolle sporen gevonden. Het zijn de vervaagde sporen van kuilen voor gebinten en wandpalen van boerderijen en bijgebouwen. Aardewerkscherven en enkele metaalvondsten in deze sporen wijzen op een datering in de Romeinse tijd.

Met het proefsleuvenonderzoek is aangetoond dat Overbrug in de Romeinse tijd bewoond was. De omvang van de nederzetting is niet helemaal duidelijk geworden, doordat in later tijden een groot deel van de akker is vergraven. Na de Romeinse tijd lijkt het gebied verlaten te zijn. Vanaf de late middeleeuwen is het terrein als akker in gebruik geweest. Dit alles nu wetende, wordt het terrein gewoon verder ingericht als golfterrein, maar er wordt wel rekening gehouden met het bijzondere verleden van dit gebied. (bron: gemeente Helmond)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In de buurtschap zijn nog overblijfselen van schansen te vinden (Van der Aa spreekt van een 'blokhuis'), die begin 16e eeuw tegen de Geldersen zijn opgeworpen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Helmondse Golfclub Overbrug (Verliefd Laantje 3a) grenst aan een natuurkerngebied en het riviertje de Schevelingseloop. De baan beschikt over 9 holes, par 70, (8 holes par 4 en 1 hole par 3). De fairways zijn smal, de bunkers diep en maken tezamen met de geonduleerde greens een nauwkeurig spel noodzakelijk. Op het complex zijn tevens aanwezig een driving range met 5 overdekte en 5 onoverdekte afslagplaatsen, een approachgreen en een puttinggreen. - In 2016 is het hele golfcomplex grootschalig heringericht.

Reactie toevoegen