Oude Leede

Plaats
Buurtschap
Pijnacker-Nootdorp
Haaglanden
Zuid-Holland

oude_leede_plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Oude Leede heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom

De buurtschap Oude Leede heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom

Oude Leede

Terug naar boven

Status

- Oude Leede is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Pijnacker-Nootdorp. T/m 2001 gemeente Pijnacker.

- De buurtschap Oude Leede valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Pijnacker, deels onder het dorp Delfgauw.

- De buurtschap Oude Leede ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, met 60 km-zone.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1281-1284 die Lede, 1639 De Lee, 1712 Oude Lee, ca. 1870 Oude Lede.

Naamsverklaring
Identiek met het Middelnederlandse lede 'gegraven of vergraven waterloop'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oude Leede ligt ZO van Delft, ZW van Pijnacker. De buurtschap omvat een aantal bebouwingslinten, zijnde het lint aan de Oude Leedeweg, verder linten aan de Zuideindseweg, Bovenmolenweg en Molendijk en onderlinten aan de Wilgenweg en Onderweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 (2) wordt Oude Leede niet apart vermeld (terwijl het toen ook al beduidend kleinere Ruijven wel apart wordt vermeld). Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 350 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne: het ontstaan van de bebouwingslinten
De bebouwing van Oude Leede is ontstaan op een tweetal kreekruggen in omringend veenontginningslandschap. Deze kreekruggen bestaan uit kleiig materiaal en liggen hoger dan het omliggende veenlandschap, dat in de loop van de eeuwen is ingeklonken.

Middeleeuwse woonplaatsen in deze omgeving gaan terug tot de periode van de aanvang van de ontginningen in de 11e of vroege 12e eeuw. Daarbij ontstaan ontginningsassen die parallel aan de Delftsche Schie lopen. Deze waterloop zorgde voor de hoofdafvoer van overtollig water. De Zuideindseweg en de Overgauwseweg zijn twee van die assen. De verkaveling staat daar haaks op en bestaat uit lange, smalle stroken. Op verschillende percelen werden boerderijen gebouwd, vaak in de directe nabijheid van de ontginningsassen. Hierdoor ontstond een lintvormig bewoningspatroon. Waar kreekruggen binnen het bijbehorende perceel aanwezig zijn, werd vanaf de 12e eeuw van deze plekken gebruik gemaakt omdat de ondergrond steviger en relatief hoger dan de omgeving was. Omdat de Oude Leedeweg parallel aan de verkaveling ligt, is er oorspronkelijk geen bewoningslint langs deze weg ontstaan.

Glastuinbouw
Tot begin 20e eeuw blijft de omvang van de bebouwing in de Oude Leede beperkt tot enkele stroken lintbebouwing. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt zich onder andere glastuinbouw. Vandaag de dag is de bedrijfsomvang van veel glastuinbouwbedrijven niet zodanig dat zij op de lange termijn een volwaardige economische basis hebben. Om te kunnen overleven zou er sprake moeten zijn van een behoorlijke schaalvergroting. In het lint Oude Leede zijn de fysieke en infrastructurele mogelijkheden voor schaalvergroting en/of intensivering echter niet of nauwelijks aanwezig.

Komende jaren: transfornatie van de bebouwing
Daarom vindt er de komende jaren een transformatie plaats in het lint waarbij ingezet wordt op een vrijwillige omzetting van aanwezige bedrijfsbebouwing (glastuinbouw, loodsen en niet-agrarische bedrijfsgebouwen) in woningen. Deze bedrijfsbebouwing beperkt momenteel de gewenste landschappelijke kwaliteit in het landelijke gebied. Bij het transformatieproces wordt gebruik gemaakt van de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte, die beoogt de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, niet-agrarische bedrijfsgebouwen of verspreid glas buiten de duurzame concentratiegebieden voor glastuinbouw (zoals hier het geval is) te bevorderen. In ruil voor het slopen van de bedrijfsgebouwen mogen vervolgens op passende locaties één of meer compensatiewoningen worden gebouwd. De gehele transformatie moet op vrijwillige basis leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het lint Oude Leede. (bron: Bestemmingsplan)

- In 2007 is het boek 'Oude Leede, herinneringen aan een buurtschap' verschenen (samenstellers: Nel Fransoo, Ton Kerklaan en Wybe Brouwer).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ruimtelijke Visie Oude Leede (2006).

- Bestemmingsplan lint Oude Leede.

- In 2007 zijn in de voormalige Margrietschool 8 appartementen gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De panden Oude Leedeweg 43, 62, 71, 161, 163, 193 en 195 zijn gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In Oude Leede worden 5 karakteristieke landschapstypen onderscheiden. Voor een beschrijving daarvan zie het onder het kopje Recente ontwikkelingen gelinkte Bestemmingsplan, pag. 23 t/m 28.

- In 2013 zijn verspreid door de buurtschap 5 informatiepanelen geplaatst, die je het een en ander vertellen over de cultuurhistorie van Oude Leede.

- Fietsroute tussen Oude Leede en Schipluiden v.v. (ca. 25 km).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oude Leede.

- Buurthuis: - Naast de ingang van Buurthuis Het Oude Laarsje hangt sinds 2014 de Minibieb Oude Leede. Deze is op ieder tijdstip van de dag voor iedereen toegankelijk. Het doel is dat de Minibieb boeken uitleent aan inwoners en bezoekers van de buurtschap. Het principe is: neem een boek mee en laat een boek achter dat je zelf over hebt, zodat een ander daar weer plezier van heeft en het systeem zich zo zelf in stand houdt.

Reactie toevoegen