Oud-Loosdrecht

Plaats
Dorp
Wijdemeren
Gooi en Vechtstreek
Noord-Holland

oud-loosdrecht_plaatsnaambord.jpg

Meestal is een plaatsnaam die met Oud- begint ouder dan de bijbehorende plaatsnaam die met Nieuw- begint. Logisch toch? Alleen bij Oud- en Nieuw-Loosdrecht klopt dat niet; die zijn namelijk even oud. Hoe dat zit kun je lezen op de pagina van Loosdrecht.

Meestal is een plaatsnaam die met Oud- begint ouder dan de bijbehorende plaatsnaam die met Nieuw- begint. Logisch toch? Alleen bij Oud- en Nieuw-Loosdrecht klopt dat niet; die zijn namelijk even oud. Hoe dat zit kun je lezen op de pagina van Loosdrecht.

Oud Loosdrecht-MSD-20101021-213329.jpg

Oud-Loosdrecht, voormalig VVV-kantoor

Oud-Loosdrecht, voormalig VVV-kantoor

loosdrecht_oud_loosdrecht_grens_kortenhoef_kromme_rade.2.jpg

Oud-Loosdrecht, op de grens met Kortenhoef, Kromme Rade

Oud-Loosdrecht, op de grens met Kortenhoef, Kromme Rade

loosdrecht_oud_loosdrecht_1e_plas.1.jpg

Oud-Loosdrecht, 1e Plas

Oud-Loosdrecht, 1e Plas

loosdrecht_oud_loosdrecht_wijdemeren_nederlands_gereformeerde_kerk.1.jpg

Oud-Loosdrecht, Nederlands Gereformeerde kerk

Oud-Loosdrecht, Nederlands Gereformeerde kerk

Oud-Loosdrecht

Terug naar boven

Status

- Oud-Loosdrecht is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Gooi en Vechtstreek, gemeente Wijdemeren. T/m 2001 provincie Utrecht en gemeente Loosdrecht.

- De voormalige gemeente Loosdrecht heeft in de jaren zeventig kennelijk geen eigen postcode met bijbehorende plaatsnaam aangevraagd voor de dorpen Oud-Loosdrecht en Nieuw-Loosdrecht, t.b.v. het in 1978 in werking getreden postcodesysteem, waardoor inwoners van beide dorpen sinds die tijd niet alleen in de gemeente maar voor de postadressen - en voor de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) - ook in de 'woonplaats' Loosdrecht wonen. De kernen Nieuw- en Oud- hebben nog wel eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden), en hebben ook nog altijd een eigen identiteit, maar vaak spreekt men gemakshalve ook van 'Loosdrecht' als plaatsnaam (wellicht mede ingegeven doordat de afzonderlijke plaatsnamen voor de postadressen niet meer bestaan), waarmee men dan in feite op beide dorpen doelt als twee-eenheid.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oud-Loosdrecht ligt rond de Oud-Loosdrechtsedijk met de daaraan gelegen zijweggetjes, plus de aan het W eind gelegen 'zij-dijken' Veendijk en Horndijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Oud-Loosdrecht 131 huizen met 1.117 inwoners, met onder het dorp ook de buurtschappen Mijnden met 34 huizen en 270 inwoners en Oud-Over met 67 huizen en 531 inwoners. In 1953 zijn deze buurtschappen middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Loenen. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Oud-Loosdrecht, kun je terecht bij de Historische Kring Loosdrecht (HKL). "De HKL is opgericht in 1972 en houdt zich bezig met de geschiedenis van deze voormalige gemeente in de ruimste zin. Dat betekent de geschiedenis vanaf de oudste tijden tot heden. Alles wat met de Loosdrechtse historie te maken heeft wordt verzameld door een enthousiaste groep vrijwilligers. Zo is een aantal medewerkers bezig met het conserveren van voorwerpen, het inventariseren van archieven, met genealogie, archeologie, kunst, het ordenen van de bibliotheek of documenteren van audio, video, foto’s en krantenknipsels. Sinds augustus 2017 heeft de HKL een eigen onderkomen in De Magneet, dat mede gefinancierd werd door veel begunstigers en de gemeente Wijdemeren en waar een groot aantal vrijwilligers heeft meegeholpen bij de verhuizing en inrichting. Dank aan allen! De HKL-collectie breidt zich nog dagelijks uit met schenkingen van particulieren, bedrijven en instellingen. U bent van harte welkom voor onderzoek of gewoon als belangstellende tijdens onze openingstijden of op afspraak."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 2017 is het nieuwe dorpscentrum de Porseleinhaven in ontwikkeling. Tussen de Loosdrechtsedijk en de Eerste Plas komt een passantenhaven met een dorpsplein. Aan beide zijden van deze haven verrijst een gebouw met appartementen en winkels. Daarnaast komt er een horecapaviljoen met terras aan het water. "De locatie wordt hét dorpscentrum van Oud-Loosdrecht, waar de festiviteiten van het dorp gehouden kunnen worden", aldus de gemeente. "Het plein wordt de fysieke verbinding tussen het dorp en het water." Vanuit de nieuwe passantenhaven wordt ook een tweede verbinding met de Vuntusplas gemaakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oud-Loosdrecht heeft 37 rijksmonumenten.

- Loosdrecht heeft 60 gemeentelijke monumenten (dat is een lijst voor Nieuw- en Oud-Loosdrecht gezamenlijk, waar je dus aan de hand van de huisadressen moet bekijken welke er specifiek onder Oud- vallen).

- Hervormde (PKN) kerk (Oud-Loosdrechtsedijk 230). De oorspronkelijke gotische middeleeuwse kerk van dit dorp is in 1843 afgebroken. Op dezelfde plaats verrijst de huidige kerk. Het is een eenvoudig zaalgebouw met rechte kroonlijst en mansardedak. Hardstenen poort. Tweeklaviers orgel, in 1867 gemaakt door Flaes en Brunjes voor de hervormde kerk te Barsingerhorn, in 1969 overgeplaatst naar Oud-Loosdrecht. Klokkenstoel met klok van L. Hervé uit 1661, diameter 102 cm. In het rampjaar 1672/1673 is de Oud-Loosdrechtse klok geroofd door de Fransen. Admiraal Cornelis Tromp is in 1674 op het eiland Noirmoutier geland en heeft vandaar zes kerkklokken mee terug genomen naar Holland. Eén van deze klokken, de Marie-Anne, hangt nu in de toren van de huidige kerk.

- Nederlands Gereformeerde Kerk (Oud-Loosdrechtsedijk 124), gebouwd in 1868. Architectonische opzet in een door het neoclassicisme geïnspireerde vormgeving.

- Fort Spion (Bloklaan 9, vanuit Oud-Loosdrecht aan het W eind linksaf de Veendijk op, dan kom je er vanzelf) is in 1844-1847 gebouwd nabij de oude batterij De Spion uit 1803. Het fort ligt nog net op grondgebied van (Oud-)Loosdrecht, gemeente Wijdemeren, provincie Noord-Holland. Vlak na het fort, na de sloot genaamd Waterleiding, begint de kern Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht, provincie Utrecht. Fort Spion is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze verdedigingslinie is aangelegd tussen 1815 en 1885 en fungeerde - met de nodige aanpassingen - tot 1940 als een van de hoofdverdedigingslinies van ons land.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie lag tussen de Zuiderzee en de Biesbosch en omvatte 68 verdedigingswerken, honderden betonwerken en een aanzienlijk inundatiegebied. Dit inundatiegebied was bedoeld om onder water gezet te kunnen worden en zo in tijden van oorlog vijandelijke troepen tegen te houden. Fort Spion omvat 7 rijksmonumentale objecten. Voor nadere toelichting zie de rijksmonumentelijst van Oud-Loosdrecht. Fort Spion ligt langs het in 2004 geopende Waterliniepad. Tegenwoordig is het fort in gebruik als kleinschalig natuurkampeerterrein.

- Landhuis De Karekiet in Oud-Loosdrecht (Veendijk 15) moet niet worden verward met De Karekiet in het nabijgelegen Kortenhoef. In 1921 ontwerpt architect Wouter Hamdorff uit Laren landhuis De Karekiet als recreatiewoning voor Eugène Stokvis uit Hilversum. Volgens de architect moeten de bewoners zich op een boot wanen met rondom zicht op het water. Voor het interieur adviseert hij de muurvlakken tussen de ramen vrij te laten. De ramen en het landschap waarop zij uitzicht boden, konden als natuurlijke schilderijen worden opgevat. Niets zou de aandacht mogen afleiden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- W van Oud-Loosdrecht ligt de Waterleidingplas. Deze maakt deel uit van de Loosdrechtse Plassen, maar is afgesloten voor recreatief gebruik. Dit drinkwaterbekken met een oppervlakte van ruim 1,5 km2 is een door kaden afgescheiden deel van de Loenderveense Plas. Het plassenwater word via filters en pompen naar het verzorgingsgebied van Amsterdam gepompt, naar distributiepompstations maar ook direct naar de eindverbruiker. Om het water te beschermen tegen mogelijke verontreiniging, is de Waterleidingplas niet toegankelijk voor reguliere recreatie. Wel organiseert beheerder Waternet (voorheen de Amsterdamse Waterleidingmaatschappij) regelmatig excursies en rondleidingen in dit gebied.

- De Loenderveense Plas (W van het dorpslint van - en vallend onder het grondgebied van - Oud-Loosdrecht) staat ook bekend als de 8e Loosdrechtse Plas. De plas is ooit verkocht aan Amsterdam voor de winning van drinkwater. Ook de Loenderveense plas valt onder de verantwoordelijkheid van Waternet. Het gebied omvat een bijzonder stuk natuur waar veel watervolgels broeden. Daarom is gebruik van boten en intensieve recreatie hier niet toegestaan. Een kolonie van purperreigers ligt in een stil deel van de plas. Vanuit een uitkijkpost aan de D. Lambertszkade ten noorden van de plas kun je de vogels bekijken.

- De plas Wijde Blik (N van de Horndijk) en de Loosdrechtse Plassen (Z van Oud-Loosdrecht) zijn nu nog gescheiden van elkaar. Nu wil een aantal instanties anno 2017 de twee plassen aan elkaar verbinden middels een route door de Loenderveense Plas (W van de Horndijk), zodat de pleziervaart snel tussen de plassen kan wisselen. Werkgroep Behoud Loenderveense Plas vindt dat geen goed plan. Op hun site lichten zij toe waarom.

- Natuurgebied de Vuntus ligt op de overgang van de zandgrond van het Gooi naar het veen richting de Vecht. Het gebied bestaat uit water, moeras, moerasbos en graslanden. Er komen bijzondere planten voor, die kenmerkend zijn voor de natuur in de Oostelijke Vechtplassen en die uniek zijn in Europa. Daarom heeft de rijksoverheid dit gebied aangewezen als Natura 2000-gebied: de natuur wordt volgens Europese normen beschermd. Het voortbestaan van de planten wordt bedreigd door een teruglopende waterkwaliteit en een te groot aanbod aan voedingsstoffen. Daarom willen de betrokken partijen de waterkwaliteit verbeteren en de voedselarme omstandigheden op een aantal plaatsen terugbrengen.

Voor de Vuntus heeft de provincie in 2012 een Inrichtingsplan opgesteld, waarin wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen. Hierbij wordt gedacht aan het beter gebruikmaken van het kwelwater dat aan de oostkant van het gebied aan de oppervlakte komt en het terugdringen van de invloed van het water uit de Loosdrechtse Plassen. Ook wordt gedacht aan het uitgraven van dichtgegroeide sloten en petgaten, het plaatselijk verwijderen van het moerasbos en het graven van natuurvriendelijke oevers. Door het uitvoeren van dergelijke maatregelen krijgen de water-, moeras- en graslandplanten weer de ruimte om zich te ontwikkelen.

In het Inrichtingsplan is aandacht voor de mogelijkheden om de natuur van de Vuntus te ervaren, zonder de rust te verstoren. De bestaande kanoroute wordt in stand gehouden en waar nodig opgeknapt. Aan de randen van het gebied kan de natuur extra zichtbaar worden gemaakt door daar natuurlijke oevers te maken. Ook wordt gedacht aan een eenvoudig wandelspoor en het aanleggen van enkele rustpunten voor fietsers en wandelaars.

- N van natuurgebied de Vuntus vormt de Kromme Rade (overigens een zeer recht pad) de scheiding tussen Loosdrecht en Kortenhoef (natuurgebied Het Hol). De Kromme Rade is een botanisch en entomologisch zeer belangwekkend pad. Er komen bijzondere planten en insecten voor die kenmerkend zijn voor de laagveenmoerassen van de vechtstreek, waaronder veel zeldzame libellen waaronder een populatie van de Groene Glazenmaker.

- "De provincie Noord-Holland is sinds mei 2019 eigenaar van nieuwe percelen in het Oostelijk Vechtplassengebied. Het gaat om de Nieuwe Polderplas, percelen in natuurgebied 't Hol en een perceel langs de Horndijk. Deze grond maakt de aanleg mogelijk van nieuwe natuur, recreatieve verbindingen en de verwerking van bagger. De 3 aankopen bieden ieder mogelijkheden om de natuur en de recreatie in het gebied te verbeteren. Zo kan in natuurgebied 't Hol - gelegen direct N van het dorpsgebied van Oud-Loosdrecht - ruim 30 hectare grond worden ingericht als natuurgebied en geeft het perceel aan de Horndijk - de weg vanuit het W uiteinde van genoemd dorp naar Kortenhoef - mogelijkheden voor de waterrecreatie, de natuur en de leefomgeving.

De Nieuwe Polderplas, een plas van zo’n 20 hectare ten zuiden van de Loenderveense Plas, direct Z van de Bloklaan in Oud-Loosdrecht, is aangekocht omdat ook hier diverse doelen voor het gebied verwezenlijkt kunnen worden. Er zijn mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe natuur en de eventuele toepassing van bagger uit de overige plassen daarbij. Ook de aanleg van een recreatief trekpad en maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid van het gebied, behoren tot de mogelijkheden. De komende tijd worden deze opties, samen met belanghebbende partijen, verder onderzocht en uitgewerkt.

Het Oostelijke Vechtplassengebied wordt de komende jaren ontwikkeld tot een aantrekkelijk gebied waar mensen graag wonen en recreëren. Om deze kwaliteitsslag mogelijk te maken, werken en financieren ruim 20 partners een groot aantal projecten in het gebied. Gedeputeerde Staten hebben in maart 2019 de Grondstrategie voor de Oostelijke Vechtplassen vastgesteld. In deze strategie staat dat de projecten, waarvoor grond wordt aangekocht, integraal en in samenwerking met gebiedspartners worden opgepakt. Ook staat omschreven hoe de benodigde grond voor de aanleg van zo’n 800 hectare nieuwe natuur beschikbaar komt." (bron: Provincie Noord-Holland, 7-6-2019)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oud-Loosdrecht, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Glasvezel/breedband: - "Breedband Loosdrecht is het eerste project van de stichting en coöperatie Breedband Wijdemeren. De stichting is in het gat gesprongen dat commerciële partijen hebben laten liggen om snel internet via glasvezel aan te leggen. Na een gedegen voorbereiding en met subsidie van de provincie Noord-Holland is een vraagbundeling in Oud-Loosdrecht gehouden, die als resultaat opleverde dat er voldoende vraag was en dat het betaalbaar was. Inmiddels zijn we vanaf december 2016 bezig met de aanleg naar steeds meer woningen en bedrijven. De stichting werkt met veel vrijwilligers, waardoor de kosten laag kunnen blijven. De stichting werkt nauw samen met andere breedband projecten in Noord-Holland. Op die wijze kunnen we gebruik maken van elkaars expertise. Dat betekent o.a. uitwisselen van kennis op het gebied van glasvezelnetwerken, aanleg en exploitatie. Daarnaast kunnen we daardoor ook onze juridische en financiële kennis uitwisselen. Om in een buurt glasvezel te realiseren starten we eerst met een vraagbundeling, vervolgens kijken we of het financieel verantwoord is om te starten met de aanleg en als dat zo is gaan we de woningen aansluiten. Medio 2018 hebben we met onze partners en vrijwilligers al bijna 500 woningen voorzien van een aansluiting en we gaan nog altijd door."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oud-Loosdrecht. - Doop-, Trouw- en Begraafregisters 1637-1857.

Reactie toevoegen