Oostendorp

Plaats
Dorp
Elburg
Veluwe
Gelderland

Oostendorp-MSD-20110321-229389.jpg

Oostendorp is een klein dorp bij en inmiddels grotendeels omringd door nieuwbouwwijken van Elburg. Het dorp heeft nog altijd eigen plaatsnaamborden, maar het had weinig gescheeld of die waren er niet meer geweest. Zie daarvoor bij Status.

Oostendorp is een klein dorp bij en inmiddels grotendeels omringd door nieuwbouwwijken van Elburg. Het dorp heeft nog altijd eigen plaatsnaamborden, maar het had weinig gescheeld of die waren er niet meer geweest. Zie daarvoor bij Status.

Oostendorp-MSD-20110321-229397.jpg

De grote trots en blikvanger van Oostendorp is Korenmolen De Tijd uit 1854 (in 1984 gerestaureerd), die door vrijwillige molenaars nog altijd in bedrijf wordt gehouden

De grote trots en blikvanger van Oostendorp is Korenmolen De Tijd uit 1854 (in 1984 gerestaureerd), die door vrijwillige molenaars nog altijd in bedrijf wordt gehouden

Oostendorp-MSD-20110321-229395.jpg

Oostendorp, dorpsgezicht

Oostendorp, dorpsgezicht

oostendorp_zomer_in_gelderland_omroep_gelderland_2017.jpg

Het dorp Oostendorp heeft in 2017 meegedaan aan het evenement Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland, waarbij een 15-tal dorpen strijdt om de titel 'Mooiste Dorp van Gelderland'.

Het dorp Oostendorp heeft in 2017 meegedaan aan het evenement Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland, waarbij een 15-tal dorpen strijdt om de titel 'Mooiste Dorp van Gelderland'.

oostendorp_muziekvereniging_excelsior_kopie.jpg

Muziekvereniging Excelsior uit Oostendorp is een van de verenigingen die zorgt voor leven in de brouwerij in het dorp. De vereniging is opgericht in 1923 en viert dus over enkele jaren het 100-jarig bestaan.

Muziekvereniging Excelsior uit Oostendorp is een van de verenigingen die zorgt voor leven in de brouwerij in het dorp. De vereniging is opgericht in 1923 en viert dus over enkele jaren het 100-jarig bestaan.

oostendorp_twirl-_en_slagwerkgroep_excelsior.jpg

Twirl- en Slagwerkgroep Excelsior was vanouds onderdeel van de muziekvereniging en is tegenwoordig een zelfstandige vereniging. Dat doen ze niet onverdienstelijk; in 2017 doen ze weer mee aan het WMC in Kerkrade en ook op NK's halen ze goede resultaten.

Twirl- en Slagwerkgroep Excelsior was vanouds onderdeel van de muziekvereniging en is tegenwoordig een zelfstandige vereniging. Dat doen ze niet onverdienstelijk; in 2017 doen ze weer mee aan het WMC in Kerkrade en ook op NK's halen ze goede resultaten.

oostendorp_shantykoor_de_meulezangers.jpg

Een aantal mannen uit Oostendorp wilde zich niet instrumentaal maar vocaal uitleven, daarom hebben ze in 2006 ook nog Shantykoor De Meulezangers opgericht. En ook dat doen ze kennelijk goed, want ze verzorgen jaarlijks ca. 25 optredens door het hele land.

Een aantal mannen uit Oostendorp wilde zich niet instrumentaal maar vocaal uitleven, daarom hebben ze in 2006 ook nog Shantykoor De Meulezangers opgericht. En ook dat doen ze kennelijk goed, want ze verzorgen jaarlijks ca. 25 optredens door het hele land.

Oostendorp

Terug naar boven

Status

- Oostendorp is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Elburg. T/m 1973 gemeente Doornspijk. In dit dorp bevindt zich het gemeentehuis van de gemeente Elburg. Vóór de herindeling stond hier het gemeentehuis van de gemeente Doornspijk.

- Het dorp heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom 'in' Elburg. Er zijn lokale instellingen die de plaatsnaam Oostendorp wel vermelden in hun adres. Wat ons betreft ook terecht natuurlijk, want het ís immers ook een woonplaats, alleen een 'vergeten woonplaats' in de zin van het postcodeboek.

- Gemeente en PTT hebben het dorp niet alleen als formele - d.w.z. postale - woonplaats 'uitgegumd', de gemeente heeft gepoogd om het dorp ook nog qua bebording ter plekke van zijn plaatsnaam te ontdoen. Maar dát pikten de inwoners niet (en ook dít terecht natuurlijk). Op de site van de Evenementencommissie lezen we namelijk: "Ook onze rol als belangenbehartiger van het dorp mag zeker genoemd worden. Bijvoorbeeld in 1994 zijn we in actie gekomen, toen op de bebouwde-komborden langs de rondweg bij het bedrijventerrein de naam Oostendorp verdween en werd vervangen door ‘Elburg’. In 2004 opnieuw, toen na de aanleg van de rotonde bij de Zwolseweg de bebouwde kom-borden met onze plaatsnaam aan de Zuiderzeestraatweg niet meer werden teruggeplaatst. Beide keren met succes, en een aantal jaren later is mede door onze inzet zelfs langs de hele kern weer sprake van ‘Oostendorp’-borden. We hebben de stellige indruk dat onze inbreng bij dit soort acties er toe heeft geleid dat ons dorp nog altijd op de kaart staat."

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Oosterdorp.

Naamsverklaring
Uit de naamgeving valt af te leiden dat voor het bepalen ervan Elburg als centrum werd genomen: Oostendorp ligt ten oosten van die stad.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt O van de vesting Elburg. Op het eerste gezicht - als je een blik op de kaart werpt - lijkt daar één grote wijk te liggen. In werkelijkheid ligt daar in het ZO het dorp Oostendorp, dat aan 3 kanten wordt omringd door nieuwbouwwijken van Elburg, zijnde - met de klok mee - Oosthoek, De Vrijheid en De Pal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oostendorp 57 huizen met 456 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oostendorp wordt voor het eerst in 1307 in de archieven vermeld, in verband met een opgave van grondeigenaren in het gebied. Een opvallende vermelding is "die Nonnen van Sente Agnieten bynnen Harderwijk". Zij bezaten hier maar liefst 20 hectare, waaronder het grote erf ter Beeke.

De oude kern van Oostendorp moeten we langs de Oostendorperstraatweg zoeken. Nog verder naar Oosterwolde heette het "Oestendorp opper Claken". Ten Claken was een oude familienaam. De hertog van Gelre had in het dorp 7 goederen waar horigheid heerste. In de loop der tijd was het begrip horigheid zo uitgesleten dat geen enkele boer zich daar nog druk over maakte, zeker Wilmer Cuelen niet. Hij had een schitterend geheel bestaande uit 5 aan elkaar gebouwde huizen, een hooiberg van 5 roeden en om het erf populieren, essen, elzen en ook nog 20 opgaande eikebomen. Toch moest Wilmer jaarlijks zijn horigheid erkennen door afdracht van hereguldens, rijsvoeder en rookhoenders. Tevens moest er altijd een rijzig paard met zadel en toom klaar staan voor het geval dat zijn heer eens langs zou komen. Op de kaart van 1800 zijn slechts 3 boerderijen te vinden op de plaats waar nu het centrum van Oostendorp is.

Nadat Thorbecke in 1851 het platteland met de steden gelijk stelt, vervalt de macht van de ambtsjonkers. Voor Doornspijk betekent dit dat er een gemeentehuis moet worden gebouwd en wel op een centraal punt van de uitgestrekte gemeente. De juiste plaats wordt gevonden tegenover Old Putten in Oostendorp, want hier had immers ook altijd de belangrijkste 'jonker' van Doornspijk gewoond. Nadat in 1854 korenmolen De Tijd is opgericht, zijn de grenzen van het nieuwe dorp bepaald. Het groeit uit tot het enige 'burgerdorp' binnen de gemeente, met enkele middenstanders, handwerkers en ambtenaren. De gemeentesecretaris is de enige notabele; dokters, predikanten en burgemeester wonen in andere kernen van de gemeente. Dit was de situatie tot ca. 1940. (bron: het boek 'Doornspijk verleden in beeld', uitgave van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop, Elburg, 1989)

- In 2001 is het boek 'Geschiedenis van Oostendorp' verschenen.

Terug naar boven

Actuele situatie

Een mooie, treffende beschrijving van de actuele situatie van dit dorp vinden we op de site van de Evenementencommissie: "Oostendorp is met zo'n 2.000 inwoners een kleinere kern binnen de gemeente Elburg. Maar wél een kern waar pit in zit! Het dorp kent een rijk en bloeiend verenigingsleven. We hebben zelfs verenigingen met landelijke bekendheid. Dat is toch bijzonder voor zo'n klein dorp. Of... misschien juist wel niet, want vaak lukt het júist in kleine dorpen om de mooiste initiatieven en activiteiten van de grond te krijgen. Hoe komt dat toch? Dit moet iets te maken hebben met saamhorigheid, het feit dat men elkaar nog kent, en inwoners die zich belangeloos willen inzetten voor de samenleving."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oostendorp heeft 3 rijksmonumenten, zijnde 1) een 19e-eeuws koetshuis met in- en uitgezwenkte gevel op Zuiderzeestraatweg Oost 63, 2) op Honingsveldweg 10 een gaaf, uit 1876 daterend boerderijcomplex, bestaande uit: a) boerderij van het middenlangsdeeltype, opgetrokken in baksteen en onder met riet gedekt wolfdak, waarvan de dakvoet bij het schuurgedeelte lager ligt dan bij het woongedeelte. Kopgevels met vlechtingen. In de voorgevel vier T-vensters met opgeklampte luiken, een deur met bovenlicht, waarin gietijzeren levensboom, staafankers met boven de twee middelste het jaartal 1876 en een halfrond gietijzeren raampje. In de linker zijgevel van het woongedeelte een kelderlicht en een 12-ruits schuifvenster met opgeklampte luiken.

In de rechter zijgevel een 4-ruits schuifvenster met luiken en zes halfronde gietijzeren stalraampjes. In het midden van de rond gietijzeren stalraam en een rechtgesloten staldeur. Staafankers in alle gevels. b) Door een houten tussenlid met het hoofdgebouw verbonden oudershuis voorzien van bedrijfsgedeelte met middenlangsdeel en onder met riet gedekt wolfdak. Kopgevels met vlechtingen. In de voorgevel een 9-ruitsschuifvenster met opgeklampte luiken, getoogd ijzeren raam en koepelboogvenstertje. In linker zijgevel drie luikopeningen. In achtergevel deeldeuren in het midden met aan weerszijden een halfrond gietijzeren stalraam. Alle gevels met staafankers. Voor het huis een met hout omklede zwengelpomp. 3) Korenmolen De Tijd, waarvoor zie hierna.

- Oostendorp heeft 17 gemeentelijke monumenten, waaronder de 'oudbouw' van het gemeentehuis van de gemeente Elburg uit 1925 op Zuiderzeestraatweg Oost 21 (achter het oorspronkelijke pand is een fors nieuwbouw-gedeelte aangebouwd). Voorheen was dit het gemeentehuis van de gemeente Doornspijk, wat vreemd lijkt omdat Oostendorp in die tijd een nog kleiner dorpje was dan nu, met enkel verspreide bebouwing, maar deze locatie is uitgekozen omdat het centraal lag in het vooral verticaal zeer uitgestrekte grondgebied van de gemeente Doornspijk, dat helemaal liep van het dorpje Noordeinde N van Oosterwolde in het N tot aan buurtschap Lage Bijssel N van Nunspeet in het Z.

- De parel van Oostendorp is Korenmolen De Tijd (Zuiderzeestraatweg 18) is een houten achtkante stellingmolen op gemetselde voet. De molen is in 1854 gebouwd ter vervanging van een pas uit 1840 daterende en al in 1853 afgebrande voorganger. Een in 1964 aangevraagde sloopvergunning is gelukkig niet toegekend. Op de 'baard' van de molen staat naast het bouwjaar 1854 ook het jaartal 1984, omdat in dat jaar een grote restauratie heeft plaatsgevonden. In 1966 is de molen voor de eerste keer gerestaureerd. De molen krijgt door deze restauratie ook een ander uiterlijk. Met medewerking van een enthousiaste wethouder en de Lions Club is toen ook de Stichting tot behoud van korenmolen De Tijd opgericht.

Dankzij de inzet van de plaatselijke bevolking, en financiële steun van de gemeente Elburg, de Provincie Gelderland en het Rijk, lukt het om de molen in 1984 voor de tweede maal in korte tijd grondig te restaureren. Vanaf die tijd is men ook weer begonnen met malen van tarwe voor consumptie (voorheen werd er, tot 1953, graan gemalen voor veevoeder). Tegenwoordig wordt de molen voor vrijwillig molenaars regelmatig in bedrijf gesteld. Er wordt consumptiegraan gemalen voor een bakker in de buurt. Zeer informatief is een interview van LOE TVElburg met molenaar Martin van Til t.g.v. Nationale Molendag 2014, waar de molenaar laat zien en toelicht hoe het malen van graan eigenlijk in zijn werk gaat.

Anno 2017 staan de molen en molenaarswoning te koop (de molenaarswoning is een gemeentelijk monument). Lokale politieke partij Algemeen Belang staat niet te juichen als het complex aan een 'buitenstaander' wordt verkocht: "Het geheel verkeert in een simpele staat van onderhoud en kan gemakkelijk verpauperen als hier niets aan wordt gedaan", zo stellen zij. Ze hebben de gemeente in overweging gegeven het complex aan te kopen en zo invloed te houden op de kwaliteit ervan. Kennelijk is dat er niet van gekomen. - Nieuws van Korenmolen De Tijd op Facebook. Een aardig feitje om te weten is tot slot nog dat er in Amersfoort een notaris is gevestigd die Notariaat De Tijd, en dat dat zijn oorzaak vindt in het feit dat de grootvader van de notaris molenaar van Molen De Tijd in Oostendorp is geweest, zo schrijft hij op zijn site.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Evenementencommissie Oostendorp zet zich als belangenvereniging in om het dorp 'op de kaart te houden'* en zet zich tevens in voor 'leven in de brouwerij' in het dorp. In dat kader organiseert zij al meer dan 30 jaar diverse evenementen door het jaar heen.
* Dat dat bij kleine kernen zoals deze niet altijd even vanzelfsprekend is, kun je lezen onder het kopje Status.

- Oranjefeest (Koningsdag).

- De Oostendorpdagen (gedurende 3 dagen eind juni) is het jaarlijkse dorpsfeest van Oostendorp, met o.a. op donderdag een Prestatieloop van 800/1500 meter voor de jeugd en 5/10 km voor volwassenen, op vrijdag een historische optocht, en op zaterdag een Rommelmarkt. Verder zijn er donderdag- en vrijdagavond en zaterdagmiddag feesten met live artiesten.

- Op Circuit Broeklanden in Oostendorp is, na een aantal jaren niet meer te zijn georganiseerd, in 2017 op de 2e zaterdag van juli weer een Classic Motorrace (race demonstratie met klassieke motoren) gehouden. De intentie is dat dit weer een jaarlijks evenement wordt. De in 2016 opgerichte, bij de KNMV aangesloten organisatie BOT (= Back On Track) Motorsport heeft het evenement, waarvoor altijd veel publieke belangstelling was, op verzoek van een groot aantal rijders in 2017 opnieuw georganiseerd. BOT Motorsport heeft zich o.a. als doel gesteld om middels het organiseren van classic race demonstaties een beeld te geven van de klassieke motorsport in de periode tussen de Tweede Wereldoorlog en de jaren tachtig. In die tijd groeide de motorsport uit tot een fenomeen, met in Nederland vooral vele wedstrijden op stratencircuits die erg geliefd waren bij rijders en publiek.

Bedrijventerrein Broeklanden in Oostendorp wordt voor dit evenement omgetoverd tot een motorracecircuit. Alle deelnemers berijden motoren van ten minste 25 jaar oud, in verschillende klassen. Zowel solomotoren als de immer spectaculaire zijspannen komen aan bod. Vanaf 10 uur ’s morgens beginnen de coureurs met hun trainingsronden en ’s middags komen alle klassen nog twee keer aan de start, zodat je de hele dag kunt genieten van dit klassieke motorsportspektakel. Doel is vooral om het publiek te laten genieten van een rijdend motormuseum, waarbij niet de snelheid maar de gezelligheid hoog in het vaandel staat. De toeschouwers hoeven zich die dag geen moment te vervelen. Naast de races is er ook anderszins een vol programma, je kunt een kijkje nemen in het rennerskwartier en ook aan de inwendige mens is gedacht. Voor een indruk van hoe het er in 2017 aan toeging, zie de mooie, professionele fotoreportage van de Classic Racedemo Broeklanden Oostendorp 2017 en de drone-videoreportage van de Classic Racedemo Broeklanden Oostendorp 2017.

- Actie Comité Excelsior organiseert van september t/m juni elke 2e zaterdag van de maand een bingo-avond. Het staat niet op de site vermeld, maar gezien de naam van het comité nemen wij aan dat de opbrengst ten goede komt aan de muziekvereniging, voor uniformen en muziekinstrumenten.

- Kerstmarkt (op een zaterdag in de 1e helft van december, 10.00-16.30 uur) in en rondom Molen De Tijd. Met een groot aanbod aan kerstartikelen, die door de scherpe prijzen gretig aftrek vinden. O.a. zelfgemaakte kerstartikelen, prachtige sieraden en niet te vergeten de oliebollen van het bekende duo H&H. In de molen is het goed toeven op het verwarmde terras met heerlijke broodjes, zelfgemaakte snert en glühwein. De vrijwillige molenaars staan klaar om aan belangstellenden de molen te laten zien. De hele dag door is er muziek. De Veluwse Midwienterhoornbloazers uit Epe openen de markt met hun traditionele klanken. Daarna laten diverse muziekgroepen en koren mooie kerstmuziek horen. In de molen zorgen accordenisten voor extra sfeer. 's Middags kan de jeugd genieten van een gratis huifkarrit door Oostendorp.

De Kerstmarkt is niet alleen populair bij de bezoekers maar ook bij de standhouders: "Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven, zijn elk jaar binnen enkele dagen nadat de inschrijving wordt gestart, alle beschikbare plaatsen voor de kramen al uitgegeven", aldus Gerhard Deetman, voorzitter van de Evenementencommissie. Verschillende kraamhouders komen jaarlijks terug, alleen al omdat ze het op de Oostendorper markt zo gezellig vinden. Tip: een bezoek aan de Kerstmarkt in Oostendorp kun je prima combineren met een bezoek aan het evenement Kerst in de Vesting in de binnenstad van Elburg.

- Op 21 augustus 2017 heeft een team uit Oostendorp meegedaan aan het tv-programma Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oostendorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws van Evenementencommissie Oostendorp.

- Belangenvereniging: - Wijkcomité De Pal / Oostendorp is opgericht in 2007. Zij vertegenwoordigt de bewoners van de wijk De Pal en het dorp Oostendorp naar de gemeente en is dan ook het aanspreekpunt en klankbord zowel voor bewoners als voor de gemeente. Het wijkcomité kan onder eigen verantwoordelijkheid de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die het woon- en/of leefmilieu van hun werkgebied aangaan.

- Dorpshuis: - Buurtgebouw Oostendorp (Zuiderzeestraatweg Oost 32).

- Onderwijs: - Basisschool Prins Willem Alexander is een school met alles onder één dak: (Basis)onderwijs, Tussenschoolse Opvang (TSO) en Buitenschoolse Opvang (BSO). Tevens is er een ruim aanbod aan educatieve ondersteuning: Dyslexiebehandeling (Centraal Nederland) en het Dyslexie Collectief, Intraverte en huiswerkbegeleiding (Masterclass). Ze bieden hiermee een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. Verschil mag er zijn! Zo vinden ze in Oostendorp. In de praktijk van alle dag proberen ze dat ook concreet te maken. Dat vraagt best veel van elke leerkracht en is iedere keer weer een uitdaging. Binnen de school willen ze zo veel mogelijk recht doen aan het omgaan met verschillen. Dat geldt allereerst voor de ruim 270 leerlingen verdeeld over de 10/11 groepen. De bijbelse waarden en normen zijn voor hen leidend. Ze werken vanuit 6 kernwaarden die centraal staan in hun handelen: Liefde, Respect, Toewijding, Betrouwbaarheid, Bewogenheid en Moed.

- Muziek: - De in 1923 opgerichte Muziekvereniging Excelsior is een fanfareorkest waar het met plezier musiceren hoog in het vaandel staat. Het orkest, met een gezonde mix van jong en ouder, maakt al vele decennia een belangrijk deel uit van de cultuur in Oostendorp. Dat blijkt onder andere uit het aantal leden en donateurs uit het. De inwoners ondersteunen de muziekvereniging ook op andere manieren. Naast het donateurschap koopt men loten, potgrond of oliebollen die door de leden van de muziekvereniging worden aangeboden. De vereniging beoogt op haar beurt door het geven van muziekopleidingen en het regelmatig verzorgen van optredens en concerten, een steentje bij te dragen aan het culturele aanbod in de gemeenschap. Zo hebben bijvoorbeeld de intocht van de Avondvierdaagse, de rondgang tijdens de Oostendorperdagen en de traditionele Kerstrondgang een vaste plek op de agenda.

- Tijdens de Botterdagen 2005 zitten enkele enthousiaste Oostendorpers op een terrasje op de Vischmarkt in Elburg te luisteren en kijken naar de shantykoren in de muziektent. "Dat kunnen we in Oostendorp ook", is al gauw de gedachte. Het idee om een shantykoor in het dorp op te richten is geboren. In 2006 beginnen ze met 8 zangers Shantykoor De Meulezangers. Een jaar later zijn het er al 30. De naam verwijst natuurlijk naar de grote trots van het dorp; Molen De Tijd. Het lied "Daar bij die molen" is dan ook een van de eerste nummers en maakt nog altijd deel uit van het repertoire.

Al snel krijgt het koor een goede naam en stromen de aanvragen voor optredens binnen. Gemiddeld zijn er zo'n 25 optredens per jaar. Niet alleen in Oostendorp en directe omgeving, maar bijvoorbeeld ook in Cochem, Groningen en Maastricht. In 2015 slepen De Meulezangers de Gouden Boei in de wacht bij het Shantykorenfestival tijdens de Botterdagen in Elburg. De Meulezangers vinden het altijd heel bijzonder en dankbaar om optredens te mogen verzorgen in verzorgingstehuizen en voor mensen met een beperking. Zo is als cadeau van de familie jarenlang een optreden verzorgd tijdens een verjaardag van een oudere dame in een verzorgingsthuis en zingt het koor elk jaar voor de Buitenbeentjes in Elburg.

Tijdens het 5-jarig bestaan in 2011 is de eerste cd "Wind in de wieken" uitgebracht. Dit album is inmiddels uitverkocht. Bij het tweede lustrum in 2016 maken de Oostendorpers een tweede cd, getiteld "De zingende Oostendorpers". Op de cd staan diverse bekende Nederlandse nummers, maar ook Engelstalig materiaal, zoals Country Roads van John Denver en The fields of Athenry van The Dubliners. Alle liedjes hebben één ding gemeen; ze liggen goed in het gehoor en het publiek heeft al gauw de neiging om mee te doen. - Kijk en luister hier naar De Meulezangers met 'het Lied van de IJssel'.

- Waar een klein dorp groot in kan zijn, bewijzen niet alleen Muziekvereniging Excelsior en Shantykoor De Meulezangers; ook Twirl- en Slagwerkgroep Excelsior - vroeger een onderdeel van de muziekvereniging maar tegenwoordig een zelfstandige vereniging - is van grote klasse. We lezen nl. op hun Facebookpagina dat ze in 2017 wederom hebben meegedaan aan het 4-jaarlijkse Wereldmuziekconcours (WMC) in Kerkrade (waarvan veel leden al voor de 4e en 6e keer en één zelfs al voor de 8e keer!) en dat zowel de Twirlgroep als de Slagwerkgroep ook op NK's hoge resultaten behalen. Bijzonder is ook dat ze niet alleen lokale leden hebben, wat bij muziekverenigingen doorgaans wél het geval is, maar dat de Twirlgroep zelfs enkele leden heeft die trouw elke week helemaal uit Staphorst (40 km enkele reis!) komen om aan de repetities mee te doen.

En we lezen dat een lid van de Slagwerkgroep bezig is (wellicht zijn het er nog meer) met zijn D-diploma, voor zover ons bekend het hoogste dat je kunt halen in de muziek. De hoofdredacteur van Plaatsengids.nl heeft althans in zijn jeugd het C-diploma gehaald (klarinet), waar hij te horen kreeg dat er verder alleen nog D was en dat je daarna dan evt. nog naar het conservatorium zou kunnen. - Kijk en luister hier naar Slagwerkgroep Excelsior met 'Frozen Planet' van Sam Gevers. Uitgevoerd op de Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen (ONSK) op 16 april 2016 in Veluvine te Nunspeet. Excelsior won hiermee onder leiding van Tim van Klompenburg de Topklasse van dit evenement, en werd daardoor Open Nederlands Slagwerk Kampioen 2016!

- Sport: - Tot begin jaren zeventig is er in het dorp naast onder andere de muziekvereniging en drumband ook een zangvereniging. De belangstelling voor deze zangvereniging is geleidelijk minder geworden, zodat deze uiteindelijk bij gebrek aan leden is opgeheven. Enkele Oostendorpers vinden dat er wel een nieuwe vereniging voor terug moet komen, want niet iedereen heeft voldoende muzikale aanleg om lid te worden van de muziekvereniging of drumband, dus men wil een alternatief kunnen blijven bieden. Men besluit een schietvereniging op te richten. Ondanks dat geen der initiatiefnemers een idee heeft van hoe dat schieten nu moet en wat er allemaal bij komt kijken, is in 1971 Schietsportvereniging Oostendorp opgericht. Gelukkig is Schietvereniging De Schutter uit buurdorp ‘t Harde bereid ze de fijne kneepjes van het vak bij te brengen dus dat is helemaal goed gekomen.

De vereniging is door enkele leden beroemd geworden in het hele land. Dick Boschman heeft er bijvoorbeeld leren schieten en deed dat zo goed dat hij twee keer aan de Olympische Spelen heeft deelgenomen, in 2000 en 2004. En Eibert Pieper is er lid. Eibert is blind maar heeft al diverse nationale titels gewonnen.

- Zorg: - Zorgverlening Het Baken is een regionale zorginstelling - met het hoofdkantoor kennelijk in Oostendorp - die vanuit het motto 'vertrouwd en dichtbij' kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Heerde. Ze spelen in op de vaak uiteenlopende behoeften van cliënten door een breed pakket van zorg- en dienstverlening. Waar zij dit niet zelf kunnen leveren, zoeken zij actief de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Vanuit een protestants-christelijke identiteit bieden zij met accent ruimte en aandacht voor ieders persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.

Reactie toevoegen