Oisterwijkse Hoeven

Plaats
Buurtschap
Oisterwijk
Hart van Brabant
Noord-Brabant

oisterwijkse_hoeven_landgoed_kaart.jpg

Locatie van het beoogde landgoed Oisterwijkse Hoeven (© gemeente Oisterwijk)

Locatie van het beoogde landgoed Oisterwijkse Hoeven (© gemeente Oisterwijk)

Oisterwijkse Hoeven

Terug naar boven

Status

- Oisterwijkse Hoeven is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Oisterwijk. T/m 1996 gemeente Berkel-Enschot.

- Bij de gemeentelijke herindeling van 1997, waarbij de gemeente Berkel-Enschot grotendeels is overgegaan naar de gemeente Tilburg, is middels een grenscorrectie het buitengebied van de gemeente Berkel-Enschot O van de A65, met daarin de buurtschappen Heukelom en Oisterwijkse Hoeven, overgegaan naar de gemeente Oisterwijk. De grenscorrectie betrof een gebied van 783 hectare met 118 huizen en 395 inwoners.

- De buurtschap Oisterwijkse Hoeven heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijknamige straatnaam (wat bij veel buurtschappen wél het geval is), waardoor je alleen aan de straatnaambordjes Hoevenseweg kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1838-1857 De Oisterwyksche Hoeven, 1865 Oisterwijksche Hoeven.

Naamsverklaring
"Meervoud van hoeve 'stuk land van een bepaalde grootte', later ook 'boerderij met grondstuk', ontgonnen vanuit Oisterwijk. De plaats ligt tegen (Laag-)Heukelom aan en in 1559 wordt melding gemaakt van 'de hueckelemsche hoeve bij Oisterwijk'. Hoef en hoeven komen in Brabant voor als aanduiding van een van elders ondernomen ontginning, vergelijk Duiksehoef, Heikantse Hoeve en Vaarsche Hoef."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oisterwijkse Hoeven ligt direct ZW van Oisterwijk, rond de Hoevenseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Oisterwijkse Hoeven omvat slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
"In opdracht van Agel adviseurs heeft ArGeoBoor in 2014 een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd op vier locaties gelegen in en nabij de Oisterwijkse Hoeven te Oisterwijk. Dit is een groep boerderijen of hoeven die liggen enkele kilometers ten zuidwesten van Oisterwijk en ten noordwesten van Moergestel. Het betreft één locatie aan de Sparrendreef en drie locaties aan de Hoevenseweg. De plangebieden zijn van west naar oost A t/m D genoemd. De aanleiding van het onderzoek vormt het voornemen om binnen de plangebieden landhuizen te realiseren. Ten behoeve hiervan dient een bestemmingsplanwijziging voor de gebieden plaats te vinden van landbouw naar wonen. Bij toekomstige nieuwbouw zal de bodem geroerd worden op plaatsen waar dit nog niet eerder gebeurd is. Eventuele archeologische waarden kunnen hierbij verstoord worden. Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente Oisterwijk blijkt dat de plangebieden liggen in een zone met waarde archeologie 5. Hierbij is archeologisch onderzoek verplicht bij ingrepen groter dan 2.500 m2.

Doel en vraagstelling. De doelstelling van het bureauonderzoek is het formuleren van een archeologische verwachting voor de plangebieden in buurtschap Oisterwijkse Hoeven op basis van bekende aardkundige, historische en archeologische gegevens. Het doel van het verkennend booronderzoek is het vaststellen van de bodemopbouw en bodemverstoringen om een uitspraak te kunnen doen over de aan- of afwezigheid van een potentieel archeologisch niveau en de diepteligging daarvan. Op basis van het verkennend onderzoek worden kansrijke zones geselecteerd voor vervolgonderzoek en kansarme zones worden uitgesloten en vrijgegeven voor ontwikkeling. De volgende vragen staan bij het onderzoek centraal: Wat zijn de aardkundige kenmerken van het (historische) landschap waarin het plangebied ligt? Zijn er archeologische waarden te verwachten in het plangebied? Zo ja, op welke diepte kunnen deze worden aangetroffen? In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische waarden bedreigd door de voorgenomen graafwerkzaamheden? Is een archeologisch vervolgonderzoek nodig en zo ja, welk type onderzoek?" De antwoorden op deze vragen kun je vinden in het rapport onder de link aan het begin van de eerste alinea van dit hoofdstuk, waar het hiervoor beschrevene een citaat uit is.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Oisterwijkse Hoeven (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten krijgt, kun je de 'datum van' een tijd, bijvoorbeeld een jaar, naar het verleden terugleggen).

- "Het gebied rondom de Hoevenseweg gelegen tussen de sportvelden (Den Donk) en het bos van Landgoed Ter Braakloop vormt een fraaie en rustige overgang van het bos naar de bebouwde kom van Oisterwijk. Behoud van de openheid rondom het bosgebied en het zicht hierop vanaf de Moergestelseweg en de Hoevenseweg is waardevol. Er zijn plannen om binnen dit gebied het landgoed Oisterwijkse Hoeven te ontwikkelen. Aanvankelijk was hier de ontwikkeling van een achttien holes golfbaan in beeld, maar dat is inmiddels van de baan.

Het plangebied voor het landgoed wordt omsloten door de Voorste Stroom in het noorden en natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen in het zuiden. Met de ontwikkeling van het landgoed ontstaat enerzijds een zone natuur langs de Voorste Stroom en worden anderzijds de Voorste Stroom en natuurgebied Oisterwijkse Bossen en Vennen door de aanleg van landschapselementen landschappelijk met elkaar verbonden. Hiermee wordt teruggegrepen naar het van oudsher kleinschalige cultuurhistorische landschap.

Voor de ontwikkeling van het landgoed wordt 50 hectare grond ingezet. Op deze gronden worden zeven landhuizen en 19,8 hectare nieuwe natuur, waarvan 12,75 hectare in de EHS, gerealiseerd. Tevens worden een intensieve varkenshouderij en een voormalige vuilstort gesaneerd. Het gebied wordt voor wandelaars en fietsers goed recreatief ontsloten vanaf de Sportlaan. De gronden van landgoed Oisterwijkse Hoeven worden slechts door de Voorste Stroom gescheiden van landgoed Laag-Heukelom. Het streven is om beide landgoederen visueel en functioneel aan elkaar te koppelen." (bron: gemeente Oisterwijk)

- "De StructuurvisiePlus (2005) bevat een integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gehele grondgebied van de gemeente Oosterwijk. De kernambitie "Groene parel tussen de steden" illustreert de centrale plaats die het buitengebied daarin inneemt. De StructuurvisiePlus is dan ook een belangrijke gemeentelijke onderlegger voor het bestemmingsplan. Voor het bestemmingsplan buitengebied zijn met name de volgende elementen uit de visie van belang: (...) Deelgebied 2: Laag-Heukelom en de Oisterwijkse Hoeven. De opgave is om hier een sterke landschappelijke inrichting te realiseren tussen Tilburg en Oisterwijk. Het relatief kleinschalige landschap is belangrijk als stedelijk-recreatief uitloopgebied tussen Tilburg en Oisterwijk. Ruimte wordt geboden voor ontwikkeling van de rundveehouderij. In de overgangszone naar bos en natuur en in het dal van de Voorste Stroom staan de ecologische kwaliteiten van het landschap centraal. Ingezet wordt op kleinschalige extensieve recreatieve ontwikkelingen: wandelen, fietsen, kleinschalig kamperen. Landgoedontwikkeling kan een meerwaarde betekenen voor de groene en recreatieve kwaliteiten. De ontwikkeling van een kleinschalige groene / recreatieve poort kan de recreatieve druk op het bossen- en vennengebied afleiden. Gedacht wordt aan een laagdrempelige horecagelegenheid, informatieborden en goede parkeergelegenheid." (bron: Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Oisterwijk)

Reactie toevoegen