Oeken

Plaats
Buurtschap
Brummen
Veluwe
Gelderland

Oeken

Terug naar boven

Status

- Oeken is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Brummen.

- De buurtschap Oeken valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Brummen.

- De buurtschap Oeken is, in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land, kennelijk groot en/of dichtbebouwd genoeg voor een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden), in plaats van de voor een buurtschap gebruikelijker witte borden (voor plaatsen 'buiten de bebouwde kom').

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oeken ligt NW van Brummen, rond de Voorsterweg en de Buurtweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Oeken 73 huizen met 485 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oeken heeft 1 gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Rondje Oeken (hardlopen) (laatste zondag van januari), met start en finish bij Uitspanning de Vroolijke Frans, trekt meer dan 200 deelnemers. Je kunt kiezen uit de afstanden 5 en 10 km. Daarnaast is er een Kidsrun van van 1,7 km voor de jeugd. De netto opbrengst gaat naar een goed doel. In 2022 is dat (net als in 2020) Stichting Giri Ashi op Bali.

- Oranjefeesten, ook wel Oekense Kermis (weekend half juni), op het terrein van de voormalige basisschool. De Oranjecommissie geeft al meer dan 100 jaar op traditionele wijze invulling aan de oranje festiviteiten. In de basis zijn de Oranjefeesten 'voor en door' Oekenaren, met een Oranjecommissie maar vooral ook met veel vrijwilligers. Elk jaar is het voor jong en ouder weer een festijn, waar het hele jaar naar uit wordt gekeken.

Voor een indruk van dit evenement, hier het verslag van editie 2019: "Oekenezen en Oekenaren mogen weer terugkijken op een geslaagd Oranjefeest in het weekend van 14-15-16 juni. De kracht van dorpsfeesten zit vaak in de herhaling en tradities en dat werd de afgelopen dagen weer bewezen. Op zaterdag trok er dan ook weer een creatieve stoet van wagens met het thema Musical door Oeken. Vogelschieten voor jong en oud, kegelen, buksschieten, vogelgooien en feestavonden in de tent ontbraken ook in deze 105e editie niet. Toon van den Beld mag zich na het 386e schot op de vogel een jaar lang Schutterskoning noemen. Hij koos zijn vriendin Celest Steenhart als Koningin.

Het feest werd zondag afgesloten met een roofvogelshow en volleybaltoernooi. Dankzij een flinke regenbui en wat afwasmiddel veranderde die middag het luchtkussen in een mega glijbaan met veel schuim. Een welkome afkoeling op deze warme dag. Een weekend als deze zou uiteraard niet haalbaar zijn zonder de vele vrijwilligers en alle andere mensen die op wat voor manier dan ook hebben geholpen. Daar wil Oranjecommissie Oeken iedereen voor bedanken. De tent wordt met de jaren wellicht wat kleiner, maar dat maakt dit mooie feest niet minder groots! Een traditie om op te klinken, is toch echt: het Oranjefeest!"

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het gebied Voorstonden / Oekense Beek (N van Oeken) / Leusveld liggen diverse opgaven op waterbeheergebied. Denk aan natuurherstel door verdrogingsbestrijding, het klimaatbestendig inrichten van dit gebied en aan natte ecologische verbindingszones. Het waterschap heeft daarom in onderlinge samenhang gekeken welke maatregelen nodig zijn en gaat dat vervolgens projectmatig uitvoeren. Het project is hoofdzakelijk gericht op verbetering van de wateromstandigheden voor de natuurfuncties in dit gebied en op inrichting van de ecologische verbindingszone naast de Oekense Beek. Naast natuur houdt het waterschap bij de belangenafweging nadrukkelijk ook rekening met de andere bestaande waarden (bijvoorbeeld cultuurhistorie en landschap) en belangen (bijvoorbeeld landbouw, wonen, recreatie en gebruik).

"Het schetsontwerp WaardeVOL Brummen is klaar. WaardeVOL Brummen staat voor: samenwerken aan een waardevol gebied Voorstonden, Oekense Beek en Leusveld. Het gaat om een afwisselend gebied met coulisselandschappen, landgoederen en drie beken. Vanwege de hoge natuurwaarden maakt het gebied deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk: een bijzonder en waardevol leefgebied voor mensen, dieren en planten. In het gebiedsproces werken de organisaties samen met inwoners en bedrijven om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, de leefomgeving te verbeteren en de natuur te versterken. Het schetsontwerp is samen met inwoners en agrariërs tot stand gebracht. Nu breekt een nieuwe fase aan: samen oplossingen bedenken om het gebied klaar te maken voor de toekomst.

Om de nieuwe stap te bekrachtigen ondertekenden de bestuurders van provincie Gelderland, gemeente Brummen, Natuurmonumenten en Waterschap Vallei en Veluwe op 16 februari 2021 een samenwerkingsovereenkomst. Heemraad Frans ter Maten van Waterschap Vallei en Veluwe: “Gebiedsgericht samenwerken aan oplossingen met alle belanghebbenden in het gebied Voorstonden, Oekense Beek (bij Oeken) en Leusveld is een mooi voorbeeld voor hoe projecten nu en in de toekomst moeten worden vormgegeven. Grensontkennend samenwerken waarbij de kwaliteit van de leefomgeving - gebruik, toekomst en belevingswaarden - centraal staat”. Wethouder Pouwel Inberg vult aan: “Een mooi voorbeeld van participatie en een groot compliment aan de inwoners en agrariërs, die ook in deze bizarre tijden hun bijdrage leveren.”

Het schetsontwerp is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst, waarin de rollen en verantwoordelijkheden van de organisaties zijn vastgelegd. Ook de financiën zijn hierin opgenomen. Er is 17 miljoen euro gereserveerd voor de maatregelen om het gebied toekomstbestendig in te richten. Voor 1 januari 2026 moeten deze maatregelen uitgevoerd zijn. De organisaties bepalen in het voorjaar van 2021 samen met de inwoners en agrariërs in vijf deelgebieden de aanpak en werkwijze om inrichtingsvoorstellen te maken." (bron: Waterschap Vallei en Veluwe, februari 2021)

- Inwoners van het buitengebied van de gemeente Brummen hebben eind 2016 in totaal bijna 6.000 struiken (zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos) en ruim 160 bomen (knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen) op hun erven geplant. De beplantingsprojecten zijn een gezamenlijke actie van de landschaps-werkgroepen uit dorp Empe en de omliggende buurtschappen, de gemeente Brummen, provincie Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Bijzonder in de projecten 'Dorpen in het Groen' is de actieve inbreng van bewoners uit Empe - Tonden en Oeken - Voorstonden - Broek. Deelnemers zijn na een informatiebijeenkomst zelf aan de slag gegaan met het opstellen van een streekeigen beplantingsplan, en hebben daarnaast met hulp van SLG voor ieder erf een inrichtingsplan gemaakt dat aansluit bij het omliggende landschap. Door aanplant van streekeigen soorten wordt het erf weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook uit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Wijkraad Oeken - Voorstonden - Broek behartigt de belangen van al deze 3 onder het dorp Brummen vallende buur-buurtschappen.

- Openbaar vervoer: - Buurtbusvereniging HTOV start in 1985, als alternatief na het wegvallen van de lijnbus door het buitengebied. De eerste buslijn, 504, rijdt dan ook vanuit Eerbeek door het prachtige buitengebied van de gemeente Brummen; door Hall, Tonden, Oeken en Voorstonden. Daar is ook de naam HTOV van afgeleid. Tegenwoordig verzorgen zij met ca. 60 vrijwilligers een tweetal buurtbusprojecten: lijn 503 Eerbeek-Brummen en lijn 504 Eerbeek-Zutphen. Op beide lijnen samen worden jaarlijks meer dan 30.000 passagiers vervoerd.

- Kinderopvang: - Na de sluiting van de basisschool (Voorsterweg) in Oeken is in het pand op de begane grond Kinderopvang BuitenGewoon gevestigd, en op de 1e verdieping buurthuis De Opkamer.

- Sport: - De buurtschap heeft in 1928 een eigen voetbalclub gekregen, v.v. Oeken. Tegenwoordig is deze gevestigd aan de Knoevenoordstraat in buur-buurtschap Broek, en wordt daarom verder aldaar beschreven.

Reactie toevoegen