Noordoost Fryslân

Streek
Noordoost Fryslân
Fryslân

Noordoost Fryslân

Terug naar boven

Status en ligging

- Noordoost Fryslân is een regio in de provincie Fryslân. Sinds 2011 omvat deze regio de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Nieuwkruisland en Tytsjerksteradiel (voorheen waren de regio´s anders ingedeeld).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Noordoost Fryslân, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Vereniging Noordoost-Friesland.

- Het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân is een samenwerking van de Bibliotheek Dokkum en het Streekarchief Noordoost Friesland en omvat publicaties over cultuur, geschiedenis en mensen in de gemeenten Dongeradeel, Ameland en Schiermonnikoog.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Uit onderzoek is gebleken dat Noord-Nederland een grootschalige producent en leverancier kan worden van hernieuwbare grondstoffen voor groene chemicaliën, kunststoffen en veevoedereiwit. Om de sprong naar een sterke en duurzame gebiedsgerichte circulaire economie te maken wordt de proeftuin 'Fjildlab Noordoost Fryslân' opgezet. Het Fjildlab is een vorm van co-creatie waarin agrariërs en ondernemers in nauwe samenwerking met de overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en inwoners in proefvelden werken aan vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bio-economie en duurzame landbouw. Belangrijke aandachtsvelden van het Fjildlab zijn de bouw, metaal, landbouw en levensmiddelenindustrie. Uitgangspunt van het Fjildlab is dat het natuurlijk en het sociaal kapitaal van het gebied optimaal wordt benut.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Hogeschool Van Hall Larenstein en Ondernemersfederatie Noordoost Friesland hebben een aantal kenniskringen ingericht die bestaan uit vertegenwoordigers van de gebiedspartners en lectoren van de hogeschool. Er is al een belangrijke aanzet gegeven voor praktijkgerichte voorstellen voor de korte, middellange en lange termijn. De kenniskringen hebben hun eigen expertise, zoals water, natuur, mest, verzilting en voeding. In de kenniskringen wordt in goed overleg met elkaar geprobeerd tot innovatieve oplossingen te komen voor de complexe gebiedsopgave voor het noordoosten van Friesland. Samen met de Provincie is het project Fjildlab Noordoost Fryslân op 14 maart 2018 als landbouwdeal ondertekend. (bron: Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, 15-3-2018)

- De N356 loopt van de veerboot naar Ameland bij Holwerd via o.a. Dokkum naar de Wâldwei (N31) bij Nijega. Vooral tussen Dokkum en Nijega leidde de weg tot veel onveilige en verkeersoverlast-situaties in de diverse dorpen aan de route (o.a. Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Burgum, Sumar, Hurdegaryp en Garyp). Vandaar dat voor een nieuwe weg is gekozen die de dorpen moet ontlasten, de leefbaarheid moet verbeteren en tevens de bereikbaarheid van Noordoost Fryslân moet vergroten. Daarom is de in 2016 gereed gekomen Centrale As aangelegd, een nieuwe dubbelbaans autoweg die van Dokkum in het noorden tot aan de Wâldwei in het zuiden loopt, in combinatie met rondwegen ten noorden van Hurdegaryp en ten noorden van Garyp.

De weg is op een vrijwel geheel nieuw tracé aangelegd. Het betreft voor het grootste deel een dubbelbaans autoweg (2x2) waar een maximumsnelheid geldt van 100 km/uur. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de landschappelijke waarde van het gebied, onder andere door de weg plaatselijk lichtelijk verdiept aan te leggen, het voorzien van houtwallen langs de weg en het aanleggen van faunapassages. Zie verder Centrale As op Wikipedia en de officiële site van de Centrale As. Niet iedereen vond de Centrale As een goed plan. Op de site Better As dragen diverse tegenstanders argumenten aan voor hoe het volgens hen anders had gekund (o.a. goedkoper, minder ingrijpend voor het landschap).

- Agenda voor Noordoost Fryslân 2016-2020. De regio staat voor een aantal uitdagingen. Voor een groot deel wordt dit veroorzaakt door de demografische veranderingen. De komende tijd zullen concrete stappen moeten worden gezet om de regio vitaal en economisch krachtig te houden. Dit betekent dat men samen eenduidig keuzes moet maken en focus moet aanbrengen op datgene wat Noordoost Fryslân helpt om de vitaliteit en economische structuur krachtiger te maken en een goede  balans te laten vinden naar de toekomst toe.

- De komende jaren zijn er veel ontwikkelingen in Noordoost Fryslân. Delen van de dorpen in de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel krijgen een andere inrichting. Dokkum breidt aan de westzijde uit met onder andere een rondweg. Ook wordt het Stationsgebied in Buitenpost aangepakt en zijn er investeringen in Kollum als watersportdorp. De regio en provincie werken samen aan de introductie van breedband en afstemming van voorzieningen, zoals bibliotheken en zwembaden. Dit staat in de Agenda Netwerk Noordoost. Deze agenda is door de regio samen met de provincie Fryslân opgesteld. De Agenda Netwerk Noordoost is een vervolg op het Sociaal-Economisch Masterplan ‘Netwerk Noordoost - wonen en werken in netwerken'.

- Het in 2012 gerealiseerde Streekhûs Noardeast Fryslân (aan de Florynwei 3c in Burgum) biedt ruimte voor ontmoeting en is een flexibele werkplek voor allen die een bijdrage leveren aan de hierboven beschreven Agenda Netwerk Noordoost. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, betrokkenen bij een project, deelnemers aan werkgroepen, medewerkers van instanties, Provincie, Wetterskip en gemeenten, werken er gezamenlijk aan projecten. Volgens gedeputeerde Kramer, die een toespraak hield bij de opening, staat het Streekhuis symbool voor de samenwerking: “Mei-inoar hawwe wy yn Noardeast de koers foar de kommende 20 jier fêst steld, dat yn oparbeidzjen yn in ynvestearringsprogramma foar de earste fiif jier útwurke is. It is no de keunst om mei in maksimale ynset fan alle belutsenen dizze plannen fierder út te wurkjen en út te fieren. Sa geane wy it meast effisjint mei it jild om en krije wy droegen plannen klear, wêr’t de minsken yn Noardeast Fryslân belang by ha. It Streekhûs stiet symboal foar dizze gearwurking!”

- Noordoost Fryslân krijgt te maken afname van de bevolking, verandering van de samenstelling van de bevolking: meer ouderen en minder jongeren. Om hier tijdig op in te kunnen spelen is in 2014 en 2015 het project Atlas van Noordoost Fryslân uitgevoerd. Tijdens bijeenkomsten met allerlei betrokkenen zijn criteria, normen en waarden geïnventariseerd die de deelnemers belangrijk vinden. Daarmee zijn vervolgens verschillende scenario's opgesteld voor de voorzieningenstructuur in de regio. Het project levert zo veel informatie op voor maatschappelijke organisaties, verenigingen, gemeenten, en inwoners. Informatie die belangrijk is voor het maken van "toekomstbestendig" beleid.

- Economische vitaliteitsscan Noordoost Fryslân 2016 (gezamenlijke productie van de Provincie Fryslân en de Fryske Akademy). "Vitaliteit is een beeldende term voor het benoemen van het economische vermogen in Noordoost-Fryslân. Het economische vermogen wordt opgebouwd door de ondernemers en de werknemers: samen dragen zij bij aan de welvaart en het welzijn in de regio. Het doelbewust bevorderen van welvaart en welzijn vraagt om kennis van de regionale economie. Daarbij helpt deze scan. Met cijfers en analyse wordt de regionaal-economische ontwikkeling beschreven. Ook wordt gereflecteerd op de invloed van economische politiek op Noordoost Fryslân. De scan brengt gegevens, trends en beleidsideeën in beeld met als doel om bij te dragen aan de effectiviteit van acties gericht op het stimuleren van de regionale economie. Daarmee richt de Economische vitaliteitsscan zich op personen en organisaties die betrokken zijn bij regionaal-economisch beleid. Onder dit beleid verstaan we het geheel van voornemens, keuzes en maatregelen gericht op de ontwikkeling van regio’s zoals Noordoost Fryslân. Met deze brede begripsbepaling richten we ons op bestuurders en beleidsmakers van gemeenten, Rijk, provincie, de Europese Unie en op bestuurders van kennisinstellingen. Ook ondernemers en politieke partijen behoren tot onze doelgroep." Aldus een citaat uit de inleiding.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Markant Friesland is het samenwerkingsverband van de 29 musea in Noordoost Fryslân.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Swaddekuier (weekend in juni) is een wandeltocht van naar keuze 10, 20 of 40 km door Nationaal Landschap De Friese Wouden.

- De Kennedymars Fryslân (weekend eind augustus) is een wandeltocht dwars door enkele mooie natuurgebieden van Noordoost Fryslân. De Kennedymars is 80 km, maar er zijn ook afstanden van 40, 25, 20 en 8 km.

- Bramenfestijn Brommels! (4e weekend van augustus) vindt plaats in kernen in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en enkele omliggende kernen in de gemeenten Dantumadiel en Kollumerland. Boordevol leuke, lekkere en leerzame activiteiten. Kom en proef ook de brommels en de buitenlucht! Zwervend langs het struikgewas, de doornen trotserend, stok en emmertje in de hand. Zo scharrelt elk 4e weekend van augustus een ieder zijn buit bijeen. Verder zijn er in dat weekend nog vele tientallen evenementen en activiteiten in de hele regio. Bijvoorbeeld op het gebied van volksverhalen, workshops, kinderactiviteiten, demonstraties, excursies, musea, Open Erven, Open Tuinen, en Open Ateliers. Voor een indruk kun je hier lezen wat er in 2017 allemaal te doen was.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Noordoost Fryslân is een streek met een rijke cultuurhistorie in prachtige oorspronkelijke landschappen. Van de noordelijke Friese Wouden, als een van de Nationale Landschappen geroemd om hun besloten karakter van elzensingels en houtwallen, tot het weidse kleigebied dat eeuwen geleden door geestelijken op de zee is veroverd. De ooit zo talrijke kloosters zijn grotendeels verdwenen, maar de vele dijken en enkele oude voetpaden herinneren aan deze dappere pioniers. In deze regio is een netwerk ontwikkeld van 50 Historische Wandelpaden: 400 kilometer in totaal. Deze paden of restanten ervan zijn waar mogelijk hersteld en verbonden met bestaande wandelmogelijkheden. Zo zijn nieuwe, volwaardige routes ontstaan. Deze bijzondere wandelroutes voeren deels over oude voetpaden als kerken-, jaag- en schoolpaden en in onbruik geraakte handels- en pelgrimsroutes. Bij het samenstellen van het netwerk is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van rustige (onverharde) wegen en fietspaden. Gedeeltelijk lopen de wandelpaden over boerenland en door natuurgebieden.

- 21 kanoroutes in Noordoost Fryslân.

- De Stichting Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (NFLS) heeft plannen om (een deel van) de vanouds bekende spoorlijn Dokkum-Leeuwarden, beter bekend als het Dokkumer Lokaaltje, die in de jaren negentig is gestopt en grotendeels afgebroken, nieuw leven in te blazen als toeristische attractie, te berijden met spoorfietsen. Zie verder de links en ook dit interview over mogelijke heraanleg Dokkumer Lokaaltje.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordoost Fryslân (online te bestellen).

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordoost Fryslân II (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - De site Dwaande promoot de regio Noordoost Fryslân op het gebied van toerisme en recreatie, wonen, werken en ondernemen. Sinds 2014 worden bezoekers van de streek met fraaie borden welkom geheten.

- Media / nieuws: - RTV Noordoost-Friesland is de omroeporganisatie voor de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland en Nieuwkruisland. - Nieuws over actuele ontwikkelingen in Noordoost Fryslân op Facebook.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Site over het bedrijfsleven in Noordoost Fryslân met o.a. actualiteiten, ondernemersverenigingen en vacatures.

Reactie toevoegen