Noordbeemster

Plaats
Dorp
Purmerend
Waterland
Noord-Holland

noordbeemster_plaatsnaambord_kopie.jpg

Noordbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Purmerend. T/m 2021 gemeente Beemster.

Noordbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Purmerend. T/m 2021 gemeente Beemster.

noordbeemster_op_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorp Noordbeemster ligt N van Purmerend en Middenbeemster, in het N van de Polder Beemster, wat de naam reeds suggereert. (© www.openstreetmap.org)

Het dorp Noordbeemster ligt N van Purmerend en Middenbeemster, in het N van de Polder Beemster, wat de naam reeds suggereert. (© www.openstreetmap.org)

noordbeemster_rm_boerderij_beemsters_wapen.jpg

De uit 1884 daterende rijksmonumentale stolpboerderij Beemsters Wapen in Noordbeemster is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van laat-19e-eeuwse boerderijbouw in de Beemster.

De uit 1884 daterende rijksmonumentale stolpboerderij Beemsters Wapen in Noordbeemster is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van laat-19e-eeuwse boerderijbouw in de Beemster.

Noordbeemster

Terug naar boven

Status

Noordbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Purmerend. T/m 2021 gemeente Beemster.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Noord-Beemster.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Noordbeemster ligt in het N van de polder de Beemster en ligt verder N van het dorp Middenbeemster, NO van de dorpen Graft en De Rijp, ONO van de dorpen Westbeemster en Noordeinde, O van het dorp Grootschermer, OZO van het dorp Schermerhorn, Z van de dorpen Avenhorn en De Goorn, ZW van het dorp Oudendijk, WZW van het dorp Beets, WNW van de dorpen Oosthuizen en Warder en NW van de dorpen Hobrede en Middelie.

Een curieuze situatie is dat direct Z van het dorpscentrum, vanaf Middenweg nr. 52, formeel, d.w.z. voor het postcodegebied / de postadressen, het dorpsgebied van Middenbeemster reeds begint. Op deze kaart kun je dat zien (de oranje lijn is de formele begrenzing van het dorpsgebied). Als wij op de plattegrond in deze omgeving kijken, lijkt het ons logisch als de bebouwing N van de Hobrederweg (de weg die halverwege tussen Middenbeemster en Noordbeemster de Middenweg kruist) tot het dorpsgebied van Noordbeemster zou worden gerekend. Dat wordt ondersteund door de Schuilkerk Beemster, die op hun site stellen dat hun pand op Middenweg 86 wat hen betreft ook in dit dorpsgebied is gevestigd. Maar officieel is dat voor het postadres dus Middenbeemster. Is dit altijd zo geweest?, of heeft hier op enig moment een grenscorrectie plaatsgevonden ten gunste van het dorpsgebied van Middenbeemster? Als iemand hier meer van weet, vernemen wij dat graag.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Noordbeemster 108 huizen met 520 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ruim 600 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dorpsontwikkelingsvisie
"De gemeenteraad van Beemster heeft op 12 oktober 2021 de Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster vastgesteld. De visie beschrijft de ambities voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de dorpen en geeft de kaders aan om deze te realiseren. Wethouder Aagje Zeeman is blij met het raadsbesluit: “De Dorpsontwikkelingsvisie geeft de dorpen de ruimte onder andere door uitbreiding met kleinschalige woningbouw mogelijk te maken. Daarmee kan de karakteristieke sfeer en gemoedelijkheid bewaard blijven en dat is een belangrijke wens van de dorpelingen zelf. De Dorpsontwikkelingsvisie heeft dan ook de titel 'Samen leven in Noordbeemster en Westbeemster'.”

Ontmoetingsplek en behoud van voorzieningen. Noordbeemster behoudt de ontmoetingsplek die zorgt voor versterking van de saamhorigheid. Er is aandacht voor uitbreidingsmogelijkheden van woningen en beperkte groei van het dorp. In Westbeemster vormen de leefbaarheid van het dorp, het behoud van voorzieningen voor het verenigingsleven, de volkstuinen en de Wereldtuin de basis voor de ruimtelijke ontwikkeling naar 2040. De visie gaat ervan uit dat er samen gezocht wordt naar een goede balans tussen bestaande functies en waarden en wat er aan nieuwe ontwikkelingen kan worden gerealiseerd in of bij de dorpskern.

Dorpsontwikkelingsvisie vastgesteld. De gemeenteraad koos er voor enkele wijzigingen in de concept Dorpsontwikkelingsvisie aan te brengen en stelde de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster unaniem vast. Met de vaststelling van de visie kan een plan van aanpak voor de uitwerking ervan worden gemaakt. De gemeente stelt hiervoor onder andere een uitvoeringsprogramma samen dat laat zien wanneer en op welke manier de gemeente, eigenaren en marktpartijen de gewenste ontwikkelingen oppakken en wat hierbij nodig is.

Dorpsontwikkelingsvisies voor alle dorpskernen van Beemster gereed. In 2020 zijn de Dorpsontwikkelingsvisies van Zuidoostbeemster en Middenbeemster vastgesteld. Met het Raadsbesluit over de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster beschikken alle dorpskernen van Beemster nu over een structuurvisie tot 2040 waaraan toekomstige plannen worden getoetst. Ook na de fusie met de gemeente Purmerend blijven de vastgestelde visies richtinggevend voor de ontwikkelingen in de kernen. De visies kunnen ook andere partijen stimuleren om met ideeën te komen die aansluiten op de Dorpsontwikkelingsvisie van en passen bij een van de kernen." (bron: gemeente Beemster)

Carla Bleesing-van der Hulst reageert d.d. 2-11-2020 op de site Visie van Beemster als volgt op de dan nog in ontwikkeling zijnde Dorpsontwikkelingsvisie: "Ik ben lid van Dorpsraad Noordbeemster, een orgaan dat er voor de gemeente blijkbaar niet meer toe doet. Zowel wij als Dorpsraad Westbeemster zijn niet benaderd over de start van de creatie van de Dorpsvisie Noord- en Westbeemster. Er wordt blijkbaar alleen gecommuniceerd via Facebook? [Noot van de redactie 02/11: inmiddels hebben gemeente en inzender contact met elkaar gezocht.]

Mijn idee heb ik al vele malen gelanceerd en met mij vele buurtbewoners. De Bonte Klaver moet blijven bestaan, of in ieder geval de functie die het heeft voor de gemeenschap. Doorgaans wordt het gebouw gebruikt door diverse verenigingen en het heeft nog steeds bestaansrecht. Zorg dat de benzinepomp wordt verwijderd, laat uw oren niet zo hangen naar Tinq maar kom zelf met een goed en realistisch voorstel tot verplaatsing. Dan kunnen de kansen voor woningbouw toenemen, met daarin geïntegreerd een ruimte voor de gemeenschap. Inmiddels is de witte school verkocht, ik hoop dat alle partijen goede afspraken met elkaar hebben gemaakt over het gebruik van de openbare ruimte rondom de Bonte Klaver en het gebruik van de parkeerplaatsen (recht van overpad). Gemeentebestuur, ga nou niet achterover leunen met de fusie in het zicht, maar zet u nog 1 keer uitermate in voor de kleine dorpskernen. Het zou u sieren als u de Dorpsraden Noordbeemster en Westbeemster serieus neemt als gesprekspartner op weg naar de ontwikkeling van een gedegen Dorpsvisie."

Provinciale weg heringericht
De Provincie Noord-Holland heeft in september en oktober 2019 de provinciale weg N509 in Noordbeemster heringericht, betreffende het gedeelte tussen de rotonde N243-N509 (Schermerhornerweg - Middenweg) en de rotonde N509 (Oosthuizerweg - Middenweg). De weg is opnieuw ingericht, onder meer met snelheidsremmende maatregelen, om de verkeersveiligheid op dit gedeelte van de N509 te verbeteren. Zo is een plateau in de weg geplaatst om de snelheid van weggebruikers te verlagen. Verder hebben asfalteringswerkzaamheden plaatsgevonden en zijn bermen aan beide zijden van de rijbaan verhard.

Gaswinning
"In oktober 2017 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een extra put geboord in een reeds producerend gasveld op de bestaande gaswinningslocatie aan de Havermeerweg in Noordbeemster. In 2015 is de eerste van twee geplande extra putten in dit veld geboord. Dit betreft de tweede put. Het gasveld ligt voor een deel onder de gemeente Beemster en deels onder de gemeente Edam-Volendam (voormalige gemeente Zeevang). NAM heeft in de gemeente Beemster naast deze locatie ook nog een locatie in Westbeemster. Er wordt in dit gebied voldoende gas gewonnen om circa 200.000 huishoudens te voorzien van warm water en een warm huis. NAM wint naast aardgas uit het grote veld in Groningen ook gas uit ‘kleine velden’ zoals deze. Deze kleine velden zijn honderden keren kleiner dan het Groningen-gasveld. De kans dat een klein veld een aardbeving veroorzaakt is mede daarom zeer klein. Alle kleine gasvelden in Nederland samen zorgen voor zo’n 40% van de Nederlandse energievoorziening." (bron: NAM)

Sluiting basisschool
Basisschool De Bonte Klaver in Noordbeemster is na aloop van schooljaar 2012-2013 gesloten, omdat het aantal leerlingen te zeer was teruggelopen en prognoses voor de jaren daarna ook geen groei lieten zien. Natuurlijk gingen er geluiden op om het pand te herbestemmen tot dorpshuis, maar op de site van de Dorpsraad lezen wij het volgende: "De toekomst van het pand van de voormalige OBS De Bonte Klaver is nog ongewis. Vanuit de gemeenschap is geen interesse om de aankoop te financieren. De gemeente Beemster heeft daarop besloten het pand nog 5 jaar in bezit te houden. De huidige gebruikers blijven het pand huren en gebruiken, totdat de gemeente anders besluit."

Ter achtergrondinformatie geven wij hier het raadsvoorstel d.d. 8 januari 2013 weer: "Op 26 november 2012 kregen wij het verzoek van Stichting SPOOR om per 1-8-2013 OBS De Bonte Klaver op te heffen en het gebouw per 1-1-2013 over te dragen aan de gemeente. Het besluit tot opheffing van een openbare basisschool is bij wet geregeld en expliciet voorbehouden aan de gemeenteraad. In het afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar de voorgenomen sluiting van OBS De Bonte Klaver. Op grond van dit onderzoek kwamen wij tot de conclusie dat voorzetting van Basisschool De Bonte Klaver niet tot de mogelijkheden behoort. Dit wordt in hoofdzaak bepaald door de terugloop in Noordbeemster van het aantal kinderen in de leeftijdgroep tot 12 jaar. Op grond van de bij ons bekende leerlingenprognoses zal hier de komende jaren ook geen verandering in plaatsvinden.

Bij de toetsing door de raad is uitgangspunt dat sluiting van De Bonte Klaver niet plaatsvindt indien de school noodzakelijk is om voldoende te voorzien in de behoefte aan openbaar onderwijs. In casu betekent dit dat De Bonte Klaver niet mag worden gesloten als binnen 10 kilometer van die school - over de weg gemeten - geen andere openbare basisschool aanwezig is en er aan openbaar onderwijs behoefte is. Binnen een straal van 10 kilometer wordt openbaar onderwijs aangeboden in Middenbeemster, Zuidoostbeemster en Beets. In dat opzicht is het niet noodzakelijk om de school in Noordbeemster open te houden. Het gaat hier echter om een “kan” bepaling , dat wil zeggen dat uw raad niet wettelijk
verplicht is om OBS De Bonte Klaver op te heffen. Indien u de school in stand wenst te houden, wordt deze niet opgeheven door het verzelfstandigd bestuur, maar wordt het bevoegd gezag over die school overgedragen aan de gemeente. In dat geval zal de gemeente weer zelf als bevoegd gezag over De Bonte Klaver moeten gaan fungeren. Dit achten wij niet alleen ongewenst (dubbele petten), maar ook in strijd met ons beleid; het via verzelfstandiging op afstand zetten van openbaar onderwijs. Bovendien is onze organisatie niet meer ingericht om als bestuur van het openbaar onderwijs te kunnen fungeren.

Met het sluiten van de school verdwijnt een belangrijke voorziening uit Noordbeemster. Uit het overleg met vertegenwoordigers van de ouders en Dorpsraad is ons duidelijk geworden dat een eventuele sluiting van de school weliswaar enorm wordt betreurd, maar dat men zich zal inzetten om nog zoveel mogelijk gezamenlijke activiteiten te organiseren. Daarbij zal in een samenwerking tussen de sectoren Grondgebied en Samenleving de komende periode worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor de locatie Bonte Klaver. Bij dit traject wordt in elk geval de Dorpsraad betrokken. Dit schooljaar 2012-2013 is het laatste schooljaar van OBS De Bonte Klaver. Voor de zomervakantie 2012 had groep 7 aangegeven dat zij graag als groep 8 het schooljaar op de Bonte Klaver wilde afmaken. De huidige leerkracht en een onderwijsassistent ondersteunden dit en zullen bij de groep blijven.

SPOOR heeft onderzocht of het mogelijk was om in het huidige gebouw van de Bonte Klaver te blijven. Het is gebleken dat dit niet mogelijk is vanwege verzekeringstechnische aspecten en bijbehorende risico’s. Hierbij heeft de heer Hus aangegeven dit uit veiligheidsoverwegingen niet te zullen doen. SPOOR heeft samen met ouders gekeken naar een alternatieve locatie. Op 23 mei heeft de heer Hus samen met de school, de directie en de kinderen besloten dat groep 8 aankomend schooljaar in de Blauwe Morgenster wordt ondergebracht. Dit betekent dat het schoolgebouw van de Bonte Klaver met ingang van het nieuwe schooljaar leeg komt te staan. In het huidige schooljaar heeft Stichting SPOOR het gebouw leeggeruimd van alle schoolzaken en in overleg met de gemeente is bepaald dat in 2013 het gebouw aan de gemeente wordt teruggegeven. Het verzoek van Stichting Spoor is om het gebouw per 1 januari 2013 terug te geven. Aangezien het verzoek te laat binnenkwam om het tijdig bij u te krijgen, is het verzoek 1 februari 2013 geworden."

In 2017 lezen wij het volgende, verheugende bericht m.b.t. dit onderwerp: "De gemeente Beemster en Dorpsraad hebben een nieuw plan ontwikkeld voor de oude basisschool in het dorp. De Bonte Klaver moet een dorpshuis worden. Secretaris Ton Oudejans van de dorpsraad is blij dat er eindelijk schot in de zaak zit. En dat het gebouw een plek wordt waar dorpelingen samen kunnen komen: "De school was altijd een sociale ontmoetingsplaats. De ruimte wordt nu door een paar verenigingen gebruikt, zoals de accordeonvereniging. Ook is het de vergaderlocatie van de dorpsraad. Maar het had de afgelopen jaren geen vaste functie. We zijn opgelucht dat er een ontmoetingsruimte blijft bestaan voor de inwoners van Noordbeemster."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Noordbeemster heeft 9 rijksmonumenten.

- Zoals reeds vermeld in het hoofdstuk Ligging, vindt de Doopsgezinde Gemeente Beemster-Oosthuizen* dat hun Schuilkerk Beemster (Middenweg 86) in de praktijk in Noordbeemster ligt (ondanks het postadres dat formeel onder Middenbeemster valt), wat ons, zoals eveneens toegelicht in het hoofdstuk Ligging, ook aannemelijk voorkomt. Vandaar dat wij de kerk en de kerkelijke gemeente hier vermelden en niet onder Middenbeemster. "Het rijksmonumentale gebouw stamt uit 1785, het Flaes-orgel is iets jonger. Gebouwd zodanig dat het vanaf de buitenkant een schuur lijkt en eenvoudig van binnen. Zoals het in de Doopsgezinde traditie gebruikelijk is.

De Doopsgezinden zijn volgelingen van Menno Simons. Hij stichtte het Doopsgezinde geloof, gericht op vrijheid van geloven en zelfverantwoordelijkheid. Ooit waren de Doopsgezinden een vervolgde minderheid. Het waren kleine groepjes mensen die vonden dat ze beter af waren zonder de gevestigde instituten en vonden dat ze ook best gewoon met elkaar kerk konden zijn. Dit werd natuurlijk niet getolereerd. Vandaar dat hun plaatsen van samenkomst altijd ‘verscholen’ waren. Nu beschouwen we het als een geuzennaam. Die in Noordbeemster ook nog wel een beetje van toepassing is: de kerkzaal is goed weggestopt en onvindbaar als je het adres niet weet - als de achterkant van een typische Beemster stolpboerderij. In de kerk is een uitgebreide geschiedenis verkrijgbaar en ook is er een jubileumboekje waarin veel historie staat beschreven. Deze is ook verkrijgbaar via het secretariaat." Aldus de site van de kerkelijke gemeente.

* "Schuilkerk Beemster is een kleine zelfstandige geloofsgemeenschap, geïnspireerd door de christelijke traditie en Bijbelse verhalen. Wij hechten waarde aan persoonlijke geloofsvrijheid. In verbondenheid met elkaar zetten we ons in voor vrede in het klein en in het groot. Als gemeente gaan we de uitdaging aan om navolgers van Jezus te zijn, door ons rechtvaardig en met liefde in te zetten voor een vreedzame en duurzame samenleving dichtbij en ver weg. Wij willen op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor de ander elkaar de ruimte geven. Wij zijn een Doopsgezinde geloofsgemeenschap met christelijke wortels die in de voetsporen is getreden van Menno Simons. Hij leidde in het allereerste begin van de Reformatie, de doperse beweging op de weg van navolging van Christus door af te zien van geweld en van het dragen van wapens, door niet te zweren en een sober, betrouwbaar en vooral dienstbaar leven te leiden. Geloof en leven, woorden en daden zijn voor Doopsgezinden nog altijd actueel. Met haar activiteiten en ontmoetingen is de Schuilkerk Beemster in Noordbeemster een belangrijke plek waar de leden en belangstellenden verder kunnen groeien in gelovig leven, om na te denken over geloof en ook leven. Ze staan open voor gasten, ongeacht religie of levensbeschouwing."

- De uit 1884 daterende rijksmonumentale stolpboerderij Beemsters Wapen in Noordbeemster (Middenweg 44, zie foto) is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard voorbeeld van laat-19e-eeuwse boerderijbouw in de Beemster, waarbij eclectische details zijn gecombineerd met de streekeigen bouwtrant en gebruik is gemaakt van baksteen voor het woongedeelte, hout voor het schuurgedeelte, een inwendige houten vierkantconstructie en een pannen stolpdak. De boerderij heeft in de middenpartij twee paar openslaande (tuin)deuren, een oplossing die buiten de Beemster weinig voorkomt. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Stolpboerderij Tijdverblijf in Noordbeemster (Middenweg 50a) is van het Westfriese type. Een steen in de tympaan in de voorgevel meldt het jaartal 1667. De voorgevel is eind 19e eeuw voorzien van pleisterwerk met schijngroeven. Rond 1960 is de Empire-roedenverdeling van de vensters in de voorgevel verdwenen. Het voorste dakschild bevatte oorspronkelijk een schoorsteen. De boerderij is een provinciaal monument. De stolpboerderij is van architectuurhistorische betekenis als in sctructuur gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 17e-eeuwse boerderij in de Beemster, met typerende onderdelen uit latere bouwperioden, waaronder de 19e-eeuwse bepleistering van de voorgevel. De stolpboerderij is van cultuurhistorische betekenis als voorbeeld van vroege boerderijbouw in de Beemster, die in 1612 is drooggelegd.

Provinciale monumenten vertellen het verhaal van de geschiedenis van Noord-Holland en zijn bepalend voor de identiteit van de diverse regio’s. Provinciale monumenten zijn beschermd op basis van de provinciale monumentenverordening. De provincie Noord-Holland wil dit erfgoed behouden en de beleving hiervan door haar bewoners en bezoekers zo breed mogelijk maken. De provinciale monumentenlijst bevat onder meer stolpboerderijen, kerken, waterstaatkundige werken, villa’s en industrieel erfgoed.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Maandelijks uit eten in de Schuilkerk
"Wil jij ook gezellig met anderen in Noordbeemster eten en een alledaags praatje maken? Dat kan door maandelijks op de 1e dinsdag van de maand - behalve in de zomervakantie - in de Schuilkerk Beemster aan te schuiven aan de tafel in een huiselijke sfeer. Ontmoeting en gezelligheid staan centraal. Corrie en Janna bedenken de maaltijd en vanaf 17 uur ben je welkom om te helpen schillen en snijden, onder het genot van een kopje koffie of thee. Om 17.30 uur wordt de tafel gedekt in de kerk of kerkenraadskamer, afhankelijk van het aantal aanwezigen. De maaltijd begint om 18 uur. Prijs € 2,50. Denk je dat lijkt mij gezellig, wees welkom en kom erbij. Graag doorgeven als je vegetarisch wilt eten en aanmelden als je voor het eerst komt bij corrielaros@hotmail.com of tel. 0227-570596."

Floralia
De Floralia Noordbeemster (laatste weekend van augustus of 1e weekend van september) is er al sinds 1929. Hoe is het zo gekomen?: "Toen de volkstuintjes bij de school in 1929 werden opgeheven kwam de heer D. Regter (tuinder van beroep) met het idee om de kinderen op een andere wijze direct en actief met de flora in aanraking te brengen. Ze kregen zaadjes mee naar huis, die zij later, na deze te hebben opgekweekt, tot plantjes ten toon konden stellen. Tijdens deze tentoonstelling bleek dat ook bij de volwassenen hiervoor grote belangstelling bestond. Wat eens iets van de school was is nu een jaarlijkse traditie die niet meer uit het dorp valt weg te denken. De vereniging is in de loop van de jaren gestaagd gegroeid en telt thans ongeveer 300 leden waarvan ongeveer 50 kinderen in de basisschoolleeftijd.

In tegenstelling tot vroeger, toen zaad werd uitgedeeld, ontvangen de leden nu stekken. Voor de groot leden en kinderleden zijn dit ieder 2 stekken. Daarnaast ontvangen de groot leden 2 dahliaknollen en de kinderleden zaad of een stek van bijvoorbeeld een pompoen, een zonnebloem etc. Vanaf het prille begin van de vereniging worden de stekken rondgebracht (begin mei) en een dag voor de opening van de tentoonstelling weer opgehaald. Dit laatste was vroeger anders, toen veel leden de planten zelf kwamen brengen. Hoewel er nog steeds leden zijn die dit doen. Voor de mooiste planten zijn er prijzen en is er een oorkonde. De wisselbeker is voor het lid dat het mooiste stel planten heeft ingeleverd.

Floraliavereniging Noordbeemster hecht veel waarde aan het instandhouden van de tradities. Zo is er naast de tentoonstelling van de bloemen en planten ook een tentoonstelling van huisvlijt en worden nog altijd enkele oudhollandse spelletjes gespeeld, die in vroegere jaren ook tijdens de tentoonstelling konden worden gedaan. Spelletjes die niet weer weg te denken zijn bij de “Floor” zijn het balletjesspel en het sjoelen. Wie van de 9 deelnemers bij het balletjesspel het hoogste aantal punten gooit met 3 balletjes wint een zak bolussen. Nadien kwam hier o.a. het Rad van Avontuur, de kegelbaan en de grabbelton bij. Ook dit is er nog steeds. Aan dit programma zijn in de loop der jaren nieuwe onderdelen toegevoegd zoals workshops bloemschikken.

Gemoedelijkheid, het gezellig samenkomen en eenvoud staan voorop bij het tentoonstellingsweekend. Van oudsher wordt geen entree geheven en de voorstelling die altijd op de zaterdagmiddag voor de kinderen wordt gegeven is ook gratis (vooral de levende poppenkast was altijd een groot festijn). De kas van de vereniging wordt gespekt door de activiteiten tijdens de tentoonstelling. Nog nooit heeft de vereniging subsidie voor haar activiteiten aangevraagd. Tot 1963 gingen de leden ook wel dagjes of avondjes uit met elkaar, zoals naar Carré. Nu wordt elk lustrum van de Floralia Noordbeemster gevierd met een feestavond voor de leden."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Noordbeemster, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Stichting Dorpsraad Noordbeemster is opgericht in 2011. De dorpsraad is op initiatief van het gemeentebestuur ingesteld om de communicatie tussen onze dorpskern en “de gemeente” te bevorderen. De bedoeling is dat plannen, wensen, initiatieven, kritiek etc. van de bewoners door de Dorpsraad doorgesluisd worden naar het gemeentebestuur, maar ook naar andere instanties (waterschap, provincie). Omgekeerd zullen ook zaken die het dorp betreffen door het gemeentebestuur aan de Dorpsraad worden voorgelegd voor advies. Dat alles om de “leefbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving in het dorp te bevorderen”, zoals het in onze statuten is omschreven."

- Zorg: - "De in 2017 gestarte zorgboerderij Daphne Hoeve in Noordbeemster biedt plaats aan kinderen tot 12 jaar die zich bij ons thuis voelen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Aanbod/activiteiten: knuffelen met poezen, spelen met de hond, borstelen of invlechten van de pony, hutten bouwen, spelletjes spelen, trampoline springen, knutselen, spelen op de ipad, poolen, tafeltennis. Zondags gaan we naar de duinen, het strand of de bossen."

Reactie toevoegen