Noldijk

Plaats
Buurtschap
Barendrecht
Zuid-Holland

noldijk_straatnaambord_kopie.jpg

Noldijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Barendrecht. De buurtschap Noldijk valt onder het dorp Barendrecht.

Noldijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Barendrecht. De buurtschap Noldijk valt onder het dorp Barendrecht.

noldijk_op_kaart_ca._1962.jpg

De buurtschap Noldijk ligt rond de gelijknamige weg, aan de rivier de Waal en N van de rivier de Oude Maas, direct NW van het dorp Heerjansdam en ZO van het dorp Barendrecht. Hier (ca. 1962) staat het nog als buurtschap op de kaarten. (© www.kadaster.nl)

De buurtschap Noldijk ligt rond de gelijknamige weg, aan de rivier de Waal en N van de rivier de Oude Maas, direct NW van het dorp Heerjansdam en ZO van het dorp Barendrecht. Hier (ca. 1962) staat het nog als buurtschap op de kaarten. (© www.kadaster.nl)

noldijk_op_actuele_kaart.jpg

Tegenwoordig ligt er gelukkig nog altijd een flinke groene buffer tussen het flink uitgedijde dorp Barendrecht en de buurtschap Noldijk, die daarmee ook gelukkig nog altijd bestaat, dus s.v.p. 'terug op de kaart' die plaatsnaam! (© Kadaster)

Tegenwoordig ligt er gelukkig nog altijd een flinke groene buffer tussen het flink uitgedijde dorp Barendrecht en de buurtschap Noldijk, die daarmee ook gelukkig nog altijd bestaat, dus s.v.p. 'terug op de kaart' die plaatsnaam! (© Kadaster)

noldijk_huis_op_nr._23.jpg

Het is aan te bevelen om de Noldijk eens op je gemak te befietsen of te bewandelen, want je vindt er nog veel markante vrijstaande huizen, zoals deze op nr. 23.

Het is aan te bevelen om de Noldijk eens op je gemak te befietsen of te bewandelen, want je vindt er nog veel markante vrijstaande huizen, zoals deze op nr. 23.

noldijk_gm_noldijk_115_dijkhuis_kopie.jpg

Het dijkhuis uit ca. 1890 op Noldijk 115 is een gemeentelijk monument.

Het dijkhuis uit ca. 1890 op Noldijk 115 is een gemeentelijk monument.

noldijk_gm_noldijk_155_157_huis_en_schuur_kopie.jpg

Ook de boerderij met 18e-eeuws voorhuis en 19e-eeuwse schuur op Noldijk 155-157 is een gemeentelijk monument.

Ook de boerderij met 18e-eeuws voorhuis en 19e-eeuwse schuur op Noldijk 155-157 is een gemeentelijk monument.

Noldijk

Terug naar boven

Status

- Noldijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Barendrecht.

- De buurtschap Noldijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Barendrecht. De buurtschap ligt deels binnen de bebouwde kom van dat dorp, maar ligt nog altijd zodanig afgescheiden van die kern dat het nog altijd als buurtschap is te kwalificeren.

- De topografen van de Topografische Dienst (tegenwoordig opgegaan in het Kadaster) hadden door de jaren heen de irritante eigenschap om soms zomaar, zonder enige inhoudelijke reden, plaatsnamen 'van de kaart te vegen', uit te gummen. Zo heeft tot ca. 1962 Noldijk expliciet als plaatsnaam en dus buurtschap op de kaarten gestaan (zie de kaart uit ca. 1962 elders op deze pagina. Aan de aanduiding van de gemeentenaam, in dit geval 'Bt' = gemeente Barendrecht, onder de naam Noldijk, kun je zien dat het om een plaatsnaam en daarmee in dit geval buurtschap gaat). Nadien is die naam als plaatsnaam en dus buurtschapsnaam verdwenen en staat zij alleen nog als straatnaam op de kaarten. Ten onrechte, want de bebouwing is er immers nog altijd en, hoewel de uitgedijde kern Barendrecht dicht is genaderd, ook nog altijd niet door die kern 'opgeslokt', dus onze gezonde verstand-conclusie luidt dat dús de buurtschap ook nog altijd bestaat. Wat ons betreft hoort deze plaatsnaam dus weer op de kaarten terug te keren.

- De buurtschap Noldijk heeft helaas geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Noldijk ligt rond de gelijknamige weg, aan de rivier de Waal en N van de rivier de Oude Maas, direct NW van het dorp Heerjansdam en ZO van het dorp Barendrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Noldijk omvat ca. 120 huizen en een handvol bedrijfsgebouwen, met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"De Noldijk vangt aan bij de kromming van de Rijksstraatweg bij de Ridderkerkse / Rijsoordse buurtschap die nog in een vrij recent verleden met de naam Wevershoek werd aangeduid. Tegenwoordig gebruikt men die naam echter niet meer en spreekt men liever over het Zwaantje of De Zwaan. Het zal de meesten verbazen als ze horen dat de dijk hier ter plaatse even hoog is als de rivierdijk te Slikkerveer/Bolnes, voor de laatste ophoging.

Van 1904 tot 1941 lag langs de noordzijde van dit stuk Noldijk, waar nu een suggestie fietspad ligt naast de haagafscheiding, de smalspoorbaan van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM). Het stoomtrammetje pendelde tussen Zwijndrecht en Barendrecht; het passeerde de afrit naar de Gebroken Meeldijk met een halte in de directe nabijheid en dook daarna de Ziedewijpolder in op een eigen spoorbaan. Bij de verklaring van de naam Meeldijk wordt door velen verband gelegd met meelfabrieken, maalderijen, meelbedrijven, molens e.d. maar daarmee heeft de naam juist helemaal niets van doen. Hij is ontstaan als samentrekking uit de oude, benaming Middeldijk, een verschijnsel dat we elders ook wel ontmoet hebben. Het adjectief Gebroken in de naam van de dijk wordt gezegd te verwijzen naar de inbraak van 2 februari 1373. Alleen de eerste huizen van deze Gebroken Meel(=Middel)dijk behoren nog tot de gemeente Ridderkerk. De rest is Barendrecht.

Voorbij dit punt loopt de Noldijk na een haakse bocht zuidwaarts naar Heerjansdam. Aan de rechterkant en volledig in het dijkslichaam opgenomen kunt u op vele plaatsen stukken bespeuren van een stenen muur, zelfs tot in de eigenlijke Heerjansdam, maar zover strekte onze tocht zich niet uit. De stenen hebben gediend om de dijk te versterken in een periode dat de thans door hem beveiligde polder Ziedewij nog niet bestond, d.w.z. voor het jaar 1496. Bij de reeks overstromingen en stormvloeden van 1373/74 was immers het gehele gebied tussen Dordt en Vlaardingen ten onder gegaan. Hertog Aibrecht gebood op 1 januari 1375 dat, gezien de onmogelijkheid om al het verloren gegane gebied te herdijken, aller inspanning geconcentreerd diende te worden op een klein deel, i.c. de Zwijndrechtse Waard, waaraan ook de bewoners van Riede (Ridderkerk, Barendrecht, enz.) hadden mee te doen.

De nu zo geheten Noldijk werd toen zeewering en de buitenkant er van, d.w.z. de naar Barendrecht gekeerde zijde, werd direct of kort daarna met een stenen muur versterkt. Blijkens de uiteenlopende en door elkaar heen gebruikte formaten zullen de stenen ook ten dele afkomstig zijn van ingestorte of gesloopte bouwsels. Aan de instandhouding van deze muurdijk werd door alle ambachten in de Zwijndrechtse waard bijgedragen naar rato van 2.1/6 voet per morgen land, wat uitkomt op een totale lengte van ca. 2 km." Dit artikel is in 1983 geschreven door de bekende Ridderkerkse historicus Jan van der Es {1910-1993). (bron: Stichting Oud Ridderkerk)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Noldijk heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de boerderijen op huisnrs. 126 en 181-183. Nr. 126: "Boerderij met woonhuis onder pannen zadeldak met puntgevel, gedateerd 1820. Grote, gepotdekselde schuur met rieten dak, dat boven de luiken vijf keer is opgewipt." Nrs. 181-183: "Boerderij onder rieten zadeldak met puntgevel op het midden der lange zijde aan de dijk. Vlechtingen en sierankers, 17e eeuw. Vensters met negenruitsramen." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Buurtschap Noldijk heeft 3 gemeentelijke monumenten, zijnde een restant van de oude muur, het dijkhuis uit ca. 1890 op nr. 115 en de boerderij (met 18e-eeuws voorhuis) met 19e-eeuwse schuur op nrs. 155-157.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Om van de natuur te genieten, moet je veilig kunnen fietsen. We onderzoeken daarom de mogelijkheden om van de Noldijk een fietsstraat te maken, waar de auto slechts nog te gast is. Langzaam verkeer, zoals wandelaars en fietsers, kan zo veilig van de dijk gebruik maken. Om deze kwaliteitsverbetering te realiseren zijn nog wel een aantal tijdsrovende stappen nodig. Denk bijvoorbeeld aan het verleggen van de grens van de bebouwde kom. Het zal daarom nog een ruime tijd in beslag nemen voor deze verandering kan worden gerealiseerd.

In gesprek over beheer. Voor de Noldijk is binnen de Waalvisie geen geld gereserveerd. Vanuit de dijkenvisie van de gemeente Barendrecht is koers gezet om hier een 30 km/u regime in te stellen. Het besluit om de dijk daarvoor binnen de bebouwde komgrens te leggen is inmiddels genomen en voor overname van het beheer door Waterschap Hollandse Delta zijn gesprekken gaande." (bron: Groen IJsselmonde)

Reactie toevoegen