Nispen

Plaats
Dorp
Roosendaal
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Nispen

Terug naar boven

Status

- Nispen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Roosendaal. T/m 1996 gemeente Roosendaal en Nispen.

- Onder het dorp Nispen vallen ook de buurtschappen Everland, Heijbeek, Hollandsdiep, Nederheide (deels) en Steenpaal (deels).

- Nispen heeft pas betrekkelijk recent een eigen postcode (4709) en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek (in ieder geval na 1994). Voorheen lag het voor de postadressen 'in' Roosendaal.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Nipse.

Oudere vermeldingen
1157 Nisipa, 1164 en 1186 en 1256 Nispe, 1266 en 1312-1350 Nispen, 1270 en 1374 Nyspen.

Naamsverklaring
Etymologie onzeker. Gevormd met apa* 'rivier, stroom' bij een onduidelijk eerste deel. Geen van de voorgestelde verklaringen voor het eerste deel is aanvaardbaar: men dacht aan verband met de woordstam van het Nieuwnederlandse genezen, Oudhoogduits nesan, met als betekenis 'het heilzame water' of 'het voedende water', aan nisse = nes 'in water uitstekende punt land, landtong', aan nesch 'zacht, week of vochtig' (Middelnederlands nesch, Oudengels hnesce, Gotisch hnasqus) en tenslotte aan het Oudnoorse hniss 'reuk, geur'.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Aopelaand.

Terug naar boven

Ligging

Nispen ligt Z van Roosendaal, N van de Belgische grens. Grensovergang naar Essen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Nispen 66 huizen met 512 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Dit dorp is ontstaan in de 12e eeuw en is daarmee een van de oudste nederzettingen in West-Brabant. De heerlijkheid behoorde tot de lenen van de hertog van Brabant. De heerlijkheid bestond reeds vóór 1146 en omvatte aanvankelijk Nispen, Essen en Kalmthout (de laatste twee behoren sinds 1830 tot België). Later is Roosendaal, dat pas in de 13e eeuw voor het eerst wordt vermeld, daaraan toegevoegd. Hertogin Johanna van Brabant verpandde in 1387 onder meer Nispen aan Jan van Polanen, Heer van Breda. Het leen is sindsdien niet meer ingelost. Rond 1800, na de Franse Revolutie, worden de kernen in zelfstandige gemeenten opgedeeld.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij het volgende artikel en de volgende instantie:

- Het artikel "Nispen, de moeder van Roosendaal" van dr. K.A.H.W. Leenders.

- "Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen bestaat sinds 22 oktober 1991. Op die dag besloten een aantal inwoners van ons dorp om een vereniging op te richten die zich bezig ging houden met het Nispens erfgoed. Dat doen we nu al meer dan 30 jaar. Door middel van het organiseren van allerlei activiteiten besteden we aandacht aan het verleden van ons dorp en omgeving. We leggen daarbij ook verbinding met het heden en hebben eveneens oog voor de toekomst. Op die manier proberen we 'het verhaal van Nispen' continuïteit te geven zodat het bijdraagt aan de identiteit van het dorp en zijn inwoners.

Hoe brengen we dat in praktijk? Onze doelstellingen maken we langs verschillende lijnen concreet. We bieden lezingen over cultuurhistorische onderwerpen aan en maken excursies naar bezienswaardigheden in andere plaatsen. Daarnaast verzamelen we allerlei materiaal en objecten die betrekking hebben op het Nispens erfgoed in de ruimste zin zoals boeken, foto's, documentatie en voorwerpen. We geven bekendheid aan het verleden van Nispen door het organiseren van exposities, brengen publicaties uit en stellen afbeeldingen en informatie digitaal beschikbaar. We streven naar behoud of een geschikte inpassing van het nog aanwezige cultuurhistorische erfgoed in en rond ons dorp zoals gebouwen en landschapselementen. Onze kennis en kunde stellen we graag beschikbaar wanneer dat ons dorp of de regionale historie ten goede komt. En we benaderen of werken samen met andere organisaties en personen die hetzelfde doel als onze vereniging nastreven of ons kunnen helpen dat doel te bereiken.

Enkele bijzondere projecten en activiteiten. De afgelopen jaren hebben wij ons met uiteenlopende zaken met betrekking tot het Nispens erfgoed bezig gehouden. We hebben bijvoorbeeld onderzoek naar oude veldnamen gedaan en het Nispens dorpsleven rond de eeuwwisseling gefotografeerd zodat een beeld van het dagelijks leven uit de periode bewaard blijft. Naast de uitgave van jaarboeken hebben we speciale fotoboeken, ansichtkaarten en diverse andere publicaties verzorgd. We hebben bij de overheid aandacht gevraagd voor het behoud van beeldbepalende panden en landschapselementen, zoals de voormalige turfvaarten en kasteel Moerendaal. Ook hebben we bemiddeld bij de ‘terugkeer’ van het kerkorgel uit de voormalige Nispense kerk naar het huidige kerkgebouw. We zijn actief betrokken geweest bij archeologische onderzoeken en hebben meerdere keren rondwandelingen verzorgd voor de schooljeugd of op verzoek van andere organisaties zoals Stichting Cultureel Nispen of Stichting Bewonersplatform. Meer informatie over onze activiteiten? Een uitgebreid overzicht van onze projecten en activiteiten vindt u in de jaarverslagen van onze vereniging. De meest recente jaarverslagen kunt u bij het onderdeel Verenigingsdocumenten op onze website nalezen. Deze en oudere jaarverslagen zijn ook opgenomen in de jaarboeken van de heemkundekring.

Samenwerken. Als een van de organisaties in Nispen vinden wij het vanzelfsprekend om samenwerking te zoeken met andere verenigingen en stichtingen. Daar waar we elkaar kunnen versterken proberen we dit te doen, daar waar onze belangen uiteenlopen respecteren we dat. Binnen de gemeente Roosendaal participeren wij in overleggen waarin het lokaal erfgoed centraal staat en hebben we samen met de andere kringen en geïnteresseerden een Werkgroep Archeologie. Daarnaast zijn wij lid van Stichting Brabants Heem, de provinciale belangenbehartiger van alle heemkundekringen in Noord-Brabant.

Communicatie. Contact met de leden vinden wij belangrijk. Samen vormen we immers de vereniging! Al een aantal jaren gebruiken we onze website als het belangrijkste communicatiemiddel. Iedereen die daar belangstelling voor heeft kan onze website raadplegen voor de aankondiging van verenigingsactiviteiten en -nieuws. Daarnaast brengen wij al sinds de beginjaren van onze vereniging periodiek een schriftelijke nieuwsbrief uit, het Nispens Heem Nieuws. Daarmee zorgen we dat ook veel van onze oudere leden geïnformeerd blijven over de vereniging. In het Nispens Heem Nieuws vinden de leden van de kring informatie over de belangrijkste besluiten van het bestuur en aankondigingen van ledenactiviteiten. Leden kunnen deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Omdat we beseffen dat tegenwoordig voor veel mensen social media de eerste ingang voor informatie zijn, zijn we ook daarop vertegenwoordigd. Naast verwijzingen naar onze website, verspreiden we daar ook extra informatie in de vorm van nieuws en activiteiten van andere organisaties op cultuurhistorisch gebied.

Naam. De naam van onze vereniging verwijst naar het feit dat Nispen vroeger een heerlijkheid was. Een heerlijkheid moet men zien als een verzameling van een aantal heerlijke rechten die een heer in een bepaald gebied had. Deze rechten had hij vaak in leen gekregen van een graaf of hertog. Het in 1998 vastgestelde dorpswapen verwijst naar de oorspronkelijke heren van de heerlijkheid. De schrijfwijze van de naam van de vereniging is ontleend aan een vermelding in een akte van 3 april 1723 uit de zogeheten Criminele Rol van het Rechterlijk Archief van Roosendaal en Nispen."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 heeft de Provincie €400.000 subsidie toegekend aan de Heerlijckheijd Nispen, een initiatief van het bewonersplatform. De subsidie is voor projecten die de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. Het gaat o.a. om fiets- en mountainbikeroutes en herinrichting van het kerkplein. Bij de uitvoering wordt ingespeeld op de historie van het dorp als douanepost en pleisterplaats.

- In 2014 is in Nispen een wijkje met 14 starterswoningen gerealiseerd. Bijzonder is dat dit is gebeurd onder de vlag van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), wat inhoudt dat de jongeren in kwestie het als collectief hebben gerealiseerd, wat veel geld bespaart en een eigen woning voor hen betaalbaar maakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Kerk
De oorspronkelijke kerk is in 1930 afgebroken en vervangen door de huidige kerk van de parochie Heilige Maria Hemelvaart.

Kapel
- Mariakapel.

Molen
- Ronde stenen bergkorenmolen van Aerden dateert uit 1850. “De belt dient als platform voor het kruiwerk dat nodig is om de kap in de wind te kunnen draaien. De ruimte onder de berg wordt gebruikt als los- en laadruimte voor het graan en het meel. De zakken gaan met behulp van een door de molen aangedreven lier (het luiwerk) naar de verdiepingen van de molen. Op de maalzolder wordt het gemalen meel opgevangen in jute zakken, klaar voor afvoer. Op de steenzolder bevinden zich de molenstenen, in tweetallen gevat in houten bekistingen (steenkuipen). Met behulp van de eerder genoemde lier worden de zakken graan tot deze zolder omhooggehesen en via trechters wordt het graan tussen de molenstenen vermalen. De molen is in de jaren zeventig gerestaureerd. Helaas zijn hier de nieuwbouwhuizen tot tegen de molenberg aangebouwd, wat de molenbiotoop niet ten goede is gekomen. Molenaarswoning op Dorpsstraat 50.

Ontwikkelaar Brickfield wil op de hoek van de Dorpsstraat en de Prins Bernhardstraat in Nispen zeven eengezinswoningen bouwen. Het ensemble van schuur, voormalige winkel en het motorhok van de molen zou daarvoor gesloopt moeten worden. Vereniging De Westbrabantse Molens en de Roosendaalse Stichting Levende Molen zijn daar fel op tegen. Volgens hen is de zeldzame combinatie van molen, molenaarswoning en bijgebouwen tegenwoordig haast uniek in Nederland. Het zou ook perfect laten zien hoe de molen en het molenerf zich door de jaren heen hebben ontwikkeld. Daarbij waarschuwen de clubs voor de gevaren van wonen pal naast een molen. Want wat als er ooit een onderdeel van de molen afbreekt. En dan is er nog overlast van slagschaduw, geluid en de kans op inkijk vanaf de molen. Om dat te voorkomen en het molenerf intact te houden, pleitten de twee clubs ervoor om al die bijgebouwen alsnog tot gemeentelijk monument te benoemen.

Maar daar wil de gemeente Roosendaal geen gehoor aan geven. Niet alleen zou het volgens de gemeente getuigen van onbehoorlijk bestuur door die gebouwtjes na aankoop door Brickfield alsnog ineens de monumentenstatus te geven, bij eerdere beoordelingsrondes (in 1993 en in 2008) is steeds geconcludeerd dat die gebouwen niet voor het predicaat van gemeentelijk monument in aanraking komen. Wel stelt de gemeente anno maart 2022 dat er op aangestuurd dient te worden dat het ensemble van gebouwtjes op het erf zoveel mogelijk intact blijft. Daarom wordt op initiatief van de gemeente een bijeenkomst tussen de stichtingen en ontwikkelaar Brickfield gepland om hier met elkaar over te praten. Een en ander doet ons overigens sterk denken aan een soortgelijk complex van bijgebouwein in Halsteren, dat in 2021 voor nieuwbouw moest wijken. Zie daarvoor het hoofdstuk Halsteren > Bezienswaardigheden.

Grenspaal
Sinds 1999 is grenspaal 240 (gelegen aan de oude weg van Nispen naar Essen, de Essenseweg) weer compleet. De gietijzeren dennenappel op de top van de paal is 20 jaar zoek geweest. Hij bleek te liggen op een zolder in Wouwse Plantage. Het ding was ooit door een aangeschoten jongmens na een feestje losgewrikt en meegenomen. Het deed dienst als tegenwicht voor een zolderluik, totdat iemand op een expositie herkende wat het was. Het attribuut is op 22 februari 1999 teruggeplaatst door burgemeester F. Schrauwen van Essen (België) en wethouder A. de Leeuw van Roosendaal. Die handeling symboliseerde overigens de afronding van de renovatie van 6 grenspalen.

Speciale gast bij het festijn was Piet Roelands, die in 1934 pal naast de paal is geboren. Hij was vroeger een succesvol smokkelaar. Tonnen Nederlandse boter loodste hij als manneke van negen jaar samen met zijn moeder via allerlei stiekeme paadjes over de grens. Het was in de oorlogstijd waarin smokkelen pure noodzaak was en geen criminele inslag had. Er moesten heel wat monden gevoed worden: ‘ik heb nog wel de heel kleine huisjes gezien. Moeder met een winkeltje van een paar vierkante meter. Waar de ouders hun 17 kinderen lieten, is mij een raadsel. Volgens mij ging iedereen staande slapen, zo weinig plek was er’, aldus Piet Coppens, conservator van het heemkundig museum Jan Uten Houte in Etten-Leur (305). Later werd de smokkelarij professioneler aangepakt, met onder meer supersnelle gepantserde Amerikaanse auto’s. Eind jaren zestig is de smokkel gestopt omdat toen het prijsverschil niet lonend meer was.

Terug naar boven

Evenementen

- Culturele evenementen in dit dorp vind je op de site van Stichting Cultureel Nispen.

- Carnaval. - Stichting Carnaval Nispen.

- Toneelvereniging Onderling Kunstgenot is opgericht in 1919 en heeft dus in 2019 het 100-jarig bestaan gevierd. "Naast onze jaarlijkse uitvoeringen in maart verzorgen wij ook optredens zoals het TOL-spektakel, het eenaktersfestival en op de Braderie. Ook verzorgen onze leden weleens gastrollen bij andere verenigingen of instellingen. Elke dinsdagavond wordt er serieus en met plezier gerepeteerd in Zaal Verhoeven. Mocht je interesse hebben in toneelspelen dan ben je welkom om eens vrijblijvend een kijkje te nemen tijdens een van de repetitie avonden. Neem even contact op via ons secretariaat (Henk Baselier tel. 0165-365806) of mail ons op info@onderlingkunstgenot.nl. Graag tot ziens!"

- In het voorjaar en najaar is er iedere 6 weken Nispen Blues; een optreden van een bluesband in café De Gouden Leeuw. Gratis entree.

- De Wandeldriedaagse (juni) wordt georganiseerd door Trim-Gym-Club Nispen. Je kunt kiezen uit de afstanden 5 of 11 kilometer. De Wandeldriedaagse wordt afgesloten met een feestavond, die op zijn beurt weer het startschot vormt voor de Muziekfeesten.

- Muziekfeesten (weekend in juni), georganiseerd door harmonie Sint Caecilia.

- Op 2e pinksterdag is er de N’Oop Loop, een obstaclerun waarbij de deelnemers onderweg diverse obstakels tegenkomen. De route gaat door de natuur, door het water, je kruipt in de modder en je gaat over de N’Oop van Nispen. Onderweg mag je tal van uitdagende hindernissen nemen, en zul je spieren voelen waarvan je het bestaan niet kende. Er is geen wedstrijd- of tijdslimiet aan verbonden, het gaat om de sportieve gezelligheid. Dus kom samen met je vrienden en ga de uitdaging aan.

Nieuw is sinds 2017 de mini-obstacle run met een lengte van 1 km. Voor stoere kinderen zonder zwemdiploma, maar die met begeleider wel heel goed kunnen rennen, klimmen en niet bang zijn voor een beetje avontuur. Voor kinderen met een beetje pit en veel te veel energie. In samenwerking met Sportservice Noord-Brabant is er ook een onderdeel voor 55-plussers. Bewegen met plezier, samen met leeftijdsgenoten. Ieder in zijn eigen tempo, plezier staat voorop. Daarnaast zijn er 3 afstanden: de Familierun van 3 km, en voor de echte bikkels de 6 en 9 km.

- "Na het jubeljaar 2018, waarin Wielercomité Nispen de trotse gastheer mocht zijn van de starts van het NK Wielrennen, wordt sinds 2019 weer een traditioneel criterium verreden (begin juli). Naast de diverse KNWU-categorieën kan de regionale jeugd de strijd aangaan in de Decathlon Dikke Bandenrace. Een ideale kans om eens te proeven van het rijden van een echte wielerkoers. Iedereen die in het dorp woont of gewoond heeft, kan tijdens het Nispens Kampioenschap een gooi doen naar de Ad Bastiaanse Trofee. Deze wedstrijd is bedoeld voor trimmers en wordt verreden onder de prominentencategorie van de KNWU. Omdat het dameswielrennen in de lift zit, organiseren wij een aparte wedstrijd voor vrouwelijke trimmers uit de regio. Aanmelden voor alle wedstrijden kan via Inschrijven."

- Braderie op de laatste zondag van augustus.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bij de herinrichting van het kerkplein en de inrichting van de turftuin ontstond het idee om ook een openluchttheater te realiseren. Naast de basisschool, een ideale plek ook voor cultuur en educatie. Een enthousiaste werkgroep wist vele vrijwilligers te enthousiasmeren om mee te helpen aan iets heel unieks; de mozaïekbank. Op vrijdag 24 april 2015 plaatst burgemeester Jacques Niederer de eerste tegel en geeft daarmee de aftrap voor de 'mozaïekmarathon'. Het hele weekend worden onder begeleiding van beeldend kunstenaar Marijke Maas samen met vele vrijwilligers de mozaïektegeltjes aan de achterzijde van het openluchttheater geplaatst.

Bij de feestelijke opening van Openluchttheater Nispen op 11 juli 2015 stelt cultuurwethouder Hans Verbraak: "Heel Roosendaal is trots op het dorp. De hele Nispense gemeenschap heeft een uniek openluchttheater gerealiseerd, met het grootste mozaïekkunstwerk in Roosendaal." Het openluchttheater was de grote winnaar van de Brabantse Dorpen Derby 2015*, die ging om de vraag welk dorp het beste idee heeft om met behulp van cultuur de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Met de hoofdprijs van 25.000 euro dit geld hebben ze ervoor gezorgd dat bezoekers door een overkapping ook bij slecht weer droog kunnen zitten. Het openluchttheater, met de unieke 22 meter lange mozaïekbank aan de achterzijde, wordt o.a. gebruikt door diverse (cultuur)organisaties uit het dorp en basisschool De Linde. Het theater biedt ook een podium aan producties van buiten het dorp. Dorpen Derby coach Heleen Moors heeft de Nispenaren begeleidf bij de opzet van een beheerorganisatie en een aantrekkelijk langjarig (cultuur)programma.
* Zie ook het verslag van Omroep Brabant.

- Nispen is tegenwoordig ook bekend als geraniumdorp, zoals dat bij Wouw al langer het geval is. Het dorp heeft in 1998 besloten bij Wouw ‘aan te haken’ en zo de kring van geraniumdorpen rond Roosendaal verder te vergroten. Op Koningsdag kunnen de inwoners tijdens de geraniummarkt 5 geraniums krijgen, mits zij die in de periode erna (t/m september) zichtbaar aan de voorgevel hangen. Een groot deel van de inwoners doet eraan mee. Zie verder bij Wouw.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Nispen door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Bewonersplatform Nispen heeft als doelstelling het behoud en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid van het dorp. In dit verband is het bewonersplatform voor veel uitvoerings- en beleidsaangelegenheden een klankbord voor de gemeente Roosendaal. Wij denken en praten mee over ontwikkelingen in ons dorp, of die ons dorp aangaan. Naast deze klankbordfunctie houdt het bewonersplatform zich bezig met het opsporen en in kaart brengen van wensen en behoeften van de bewoners. Het is onze bedoeling de voor onze inwoners belangrijke onderwerpen op de gemeentelijke agenda te krijgen.

Wij kunnen ons werk als vertegenwoordiging van de bewoners alleen goed doen wanneer we terugkoppeling krijgen van de inwoners. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid al uw vragen, opmerkingen, problemen of ideeën over Nispen op de site aan ons te stellen of ze direct naar ons te mailen. Wij kunnen u dan wellicht zelf van dienst zijn of u in contact brengen met de juiste instantie.

Hoe werken we? Het bewonersplatform komt meerdere malen per jaar bij elkaar. Bij deze vergaderingen zijn naast de leden van het platform meestal de wijkchef vanuit de gemeente Roosendaal en andere adviseurs aanwezig. Naast deze algemene vergaderingen werken we binnen het bewonersplatform in kleinere groepen waarin alleen de afzonderlijke aandachtsgebieden of speciale projecten op de agenda staan. Elk jaar is er in het najaar een algemene vergadering waarvoor ook de inwoners zijn uitgenodigd. Naast een terugblik over het afgelopen jaar lichten we de plannen voor het komende jaar toe en komt er een algemeen onderwerp wat op dat moment actueel is in Nispen aan de orde.

De website is voor het platform een van de mogelijkheden om met de inwoners van Nispen contact te onderhouden. Vier keer per jaar verspreiden we onder de Nispenaren ook een nieuwsbrief waarin actuele zaken aan bod komen. Het staat u uiteraard ook vrij om contact op te nemen met een van de platformleden. Het bewonersplatform is altijd op zoek naar nieuwe leden. Bent u die Nispenaar die betrokken is bij de leefbaarheid van uw dorp en graag zou willen meedenken met het bewonersplatform? Neem dan contact met ons op via secretatiaat@nispeninfo.nl."

- Onderwijs: - Basisschool De Linde dateert uit 1926 en hoorde vroeger bij het Sint Antoniusklooster. De school heette vóór 1985 Sint Antonius. De nieuwe naam heeft betrekking op de linden bij de school, die ook uit 1926 dateren. Op het schoolplein staat een monumentale rode beuk, het enige dat nog herinnert aan de kloostertuin die er vroeger lag.

- Verenigingsleven algemeen: - Overzicht van verengingen en stichtingen in Nispen.

- Muziek: - "In Harmonie St. Caecilia vinden al sinds 1924 muzikanten uit Nispen en omgeving elkaar om in een ongedwongen sfeer samen muziek te maken. Anno nu bestaat de vereniging uit zo’n 50 spelende leden, die onder leiding van dirigent Guy van Geldorp elke dinsdagavond repeteren in Café De Gouden Leeuw. Tijdens die repetities werken we aan nieuwe muziekstukken, zoals arrangementen van bekende pop- en filmmuziek, concertwerken en marsen. Tijdens de pauze en na afloop van de repetitie is het steevast erg gezellig, want het sociale aspect is een belangijke pijler onder onze vereniging."

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV NSV.

- Zorg en welzijn: - "Het zorgaanbod van Zorgbureau De la Vie in Nispen richt zich op het voorkomen, behandelen, begeleiden of draaglijk maken van problematieken. Wij bieden allround, klantgerichte, deskundige zorg via een naadloos op elkaar aansluitend (zorg)aanbod dat overzichtelijk en toegankelijk is. Zorgbureau De la Vie onderscheidt zich door het brede zorgaanbod, de gerichte zorg, het oplossingsgerichte werken en het brede scala aan medewerkers van andere zorginstellingen in de regio. Zorgbureau De la Vie biedt zorg aan mensen van alle leeftijden. De diagnoses en intelligentieniveaus lopen hierbij ontzettend uiteen. Wat wij bij elke persoon en diens netwerk trachten, is om middels maatwerk tot een passend zorgaanbod te komen. Hierbij proberen we een antwoord te creëren op elke vraag. Het aanbod loopt uiteen van individuele begeleiding tot groep en logeren. Er wordt intensief doelmatig gewerkt. Wij willen mensen met een beperking een prettige tijd bieden waarbij gewerkt wordt aan ontwikkeling, verminderen van actuele problematiek en het bieden en/of vinden van ontspanning."

Reactie toevoegen