Nieuwe Meer

Plaats
Buurtschap
Haarlemmermeer
Noord-Holland

nieuwe_meer_haarlemmermeer_plaatsnaambord_kopie.jpg

Nieuwe Meer is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Nieuwe Meer is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

Nieuwe Meer

Terug naar boven

Status

- Nieuwe Meer is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer.

- In tegenstelling tot de Z van de buurtschap gelegen buurtschap Oude Meer, heeft Nieuwe Meer geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek; voor de postadressen ligt de buurtschap 'in' Badhoevedorp.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Genoemd naar het NO van de buurtschap gelegen meer De Nieuwe Meer, dat onder de gemeente Amsterdam valt (en dat bij automobilisten bekend is van het nabijgelegen gelijknamige knooppunt in de A10/A4).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Nieuwe Meer ligt O van Badhoevedorp, in de O 'oksel' van A4 en A9, langs de Ringvaart van de Haarlemmeer, rond de Nieuwemeerdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Nieuwe Meer omvat ca. 180 huizen met ca. 400 inwoners. Nieuwbouw in deze kern is niet toegestaan i.v.m. (de regelgeving rond) de nabijheid van Schiphol en andere infrastructuur.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Beschrijving van Nieuwe Meer in een boek over de Haarlemmermeer-kernen, door journalist van het Haarlems Dagblad Bart Boele, 1984.

- 30 jaar later heeft Boele opnieuw een dergelijk boek gemaakt, met o.a. Nieuwe Meer anno 2014.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan buurtschap Nieuwe Meer. - Bestemmingsplan Nieuwe meer e.o. (betrekking hebbend op het onder de gemeente Amsterdam vallende meer plus de noordelijke oevers).

- De Koude Centrale Nieuwe Meer (op grondgebied van Amsterdam) is een recent ontwikkelde energiecentrale, die het koele water op 30 meter diepte uit het gelijknamige meer haalt, en doorstuurt naar de kantoorkolossen op de Amsterdamse Zuidas, om die te koelen. In die gebouwen komt door alle computerapparatuur namelijk veel warmte vrij, vandaar dat daar ook veel koeling nodig is. Het water gaat na gebruik ca. 10 graden warmer dan het voorheen was - van 6 naar 16 graden - weer terug het meer in. De invloed van dat warmere water op het meer is verwaarloosbaar, dus het proces kan zich eindeloos herhalen. Meer informatie over 'water-energie' op de site van de EWA, de Nederlandse Vereniging voor Energie uit Water.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het vroegere Hervormde kerkje Rehoboth (Nieuwemeerdijk 294) is niet meer als zodanig in gebruik. Het pand is herbestemd tot Buurthuis Rehoboth, waarvoor zie verder het hoofdstuk Links.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- NW van de buurtschap ligt het meer De Nieuwe Meer, dat op grondgebied van de gemeente Amsterdam ligt. "Het meer is tot ongeveer 40 meter uitgediept voor zandwinning. Later is er slib gestort. De maximum diepte bedraagt nu ongeveer 31 meter. Er vindt beroeps- en pleziervaart plaats, er zijn meedere jachthavens, er wordt koelwater gewonnen en er wordt spoelwater van ontzilting van zeezand geloosd. Het water staat in open verbinding met de Ringvaart van de Haarlemmermeer en maakt onderdeel uit van de boezem. De plas is voedselrijk, maar toch groeien er niet veel algen, door actieve verticale menging door een beluchtingsinstallatie. Dit is echter geen duurzame oplossing en daarom zijn we op zoek naar alternatieven. Verder is de inrichting van de oevers ook niet optimaal. Er groeien weinig waterplanten, en er is een visgemeenschap van blankvoorn-brasem.

Resultaten gebiedsproces Nieuwe Meer. Om een beeld te krijgen van de beleving van het meer bij externe partijen is gesproken met de gemeente Amsterdam - Stadsdeel Nieuw West, vereniging De Oeverlanden Blijven, Het Amsterdamse Bos (gemeente Amsterdam) en de Amsterdamse Hengelsportvereniging. Alle partijen geven aan graag te willen samenwerken om gezamenlijk doelen te bereiken ten aanzien van de waterkwaliteitsverbetering en daaraan gerelateerde functies en gebruik.

De noordelijke oever van het meer was t/m 2014 in beheer bij het stadsdeel en is in 2015 overgegaan naar het Amsterdamse Bos. Een herinrichting van het gebied is dan mogelijk aan de orde, waarbij de bestaande beluchtingsinstallatie een belangrijk aandachtspunt zal zijn. Het Amsterdamse Bos heeft in het Bosplan 2012-2016 (2011) de ambities vastgelegd. De Nieuwe Meer grenst aan een natuurzone (zuidzijde) waarmee het watersysteem ook een afgeleide natuurdoelstelling heeft. Als compensatie voor de aanleg van de Bosbaan zijn vooroevers aangelegd voor de zuidelijke oever van het meer, waarachter rietontwikkeling zou moeten plaatsvinden. Dit zijn ook de plekken die door Rijnland zijn aangemerkt voor ontwikkeling van oevervegetatie. Hier zou mogelijk voor gebaggerd moeten worden.

Stadsdeel Nieuwe West geeft als belangrijk onderwerp de verbetering van de waterrecreatie aan. Hierbij speelt de verbinding van het meer met het centrum van Amsterdam een belangrijke rol. Het water is helder en vormt geen belemmering voor de recreatie. Als mogelijke maatregel om de toestroom van nutriënten te beperken worden in het veen rondom de Sloterplas drains voor het afvangen van regenwater aangelegd. Mogelijk is dit ook een maatregel voor de Nieuwe Meer.

De Amsterdamse Hengelsportvereniging (AHV) geeft aan geen klachten te ontvangen over de Nieuwe Meer. Het is een meer met diverse vissoorten en niet aangewezen voor een specifieke soort. Er wordt een verschuiving van snoekbaars naar snoek geconstateerd. Het water wordt dus helderder. De AHV voert of is betrokken bij verschillende projecten om vissen uit te zetten of te introduceren. Hieruit volgt onder andere dat de schutsluis in de Schinkel een barrière is en visvriendelijk gemaakt zou moeten worden. Door de beluchting wordt stratificatie beperkt, waardoor meer waterbodem oppervlak beschikbaar is voor vis. Het meer is geschikt als paaigebied, maar er moeten meer natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Door de vormgeving (eventueel met vooroeververdediging) zijn deze echter niet geschikt voor visplaatsen. De AHV wenst dan ook op deze locaties speciaal ingerichte visplekken.

Vereniging De Oeverlanden Blijven, actief op de noordoever, constateert een toename aan ondergedoken waterplanten, een gunstig teken. Daarnaast worden er veel driehoeksmosselen geconstateerd op substraten aan de oevers (bestorting). Dit wordt positief gevonden. Wel is de wens om de bestaande bestorting van de oevers aan te pakken en er een meer natuurlijke variant te creëren. Het jaagpad aan de noordoever is een historische oever. Dit is een goede optie om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Als het beheer van oevers vanaf 2015 in één hand ligt (Amsterdamse Bos) kan voor de hele Nieuwe Meer een afgewogen plan worden gemaakt voor verbetering van de oevers.

In samenwerking met Arcadis heeft Rijnland onderzoek gedaan waarin maatregelen zijn onderzocht en getoetst op effectiviteit (wat draagt de maatregel bij aan waterkwaliteit, ecologie en de KRW doelen) en uitvoerbaarheid (technisch uitvoerbaar, kosten, draagvlak). Specifieke aandacht in het onderzoek ging uit naar maatregelen die een dusdanige waterkwaliteit opleveren, dat de luchtmenginstallatie kan worden uitgezet zonder dat dit overlast van blauwalgen oplevert. Conclusies van het onderzoek zijn dat ook na mogelijke maatregelen de luchtmenginstallatie nodig is om de algenbloei tegen te gaan. Nader onderzoek is nodig om te beoordelen of alternatieven haalbaar zijn. In 2014 is een onderzoek gestart naar het effect van driehoeksmosselen op de waterkwaliteit. Deze resultaten kunnen mogelijk worden toegepast op de Nieuwe Meer en bijdragen aan het opstellen van effectieve maatregelen." (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland, 2015)

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over buurtschap Nieuwe Meer.

- Op dit platform kun je informatie delen met andere mensen die geïnteresseerd zijn in wat er speelt in en rondom Badhoevedorp, Lijnden en Nieuwe Meer. Je vindt er onder meer een dorpsagenda, een rubriek 'vraag en aanbod', en een overzicht van organisaties en projecten.

- Nieuws: - Buurtkrant 't Dijkertje verschijnt al sinds 1974.

- Belangenorganisatie: - Betrokken Bewoners Nieuwemeerdijk (BBN) zet zich met name in voor verkeersveiligheid in de buurtschap.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Nieuwe Meer organiseert en faciliteert door het jaar heen allerlei sociale activiteiten voor en door buurtbewoners.

- Buurthuis: - Buurthuis Rehoboth (Nieuwemeerdijk 294) is gevestigd in de voormalige Hervormde kerk. Het is het thuishonk van Buurtvereniging Nieuwe Meer. Er vinden diverse buurtgebonden activiteiten plaats zoals Bridge, Bingo-/Kienavonden, Buurtoverleggen, en Buurt-/Coverband Chicane houdt er zijn repetities.

- Veiligheid: - "Om als inwoners elkaar te kunnen informeren en/of waarschuwen voor vreemde zaken in en rond onze buurt, hebben wij Buurt Whatsapp groep Nieuwe Meer opgezet. Wij kunnen elkaar dan via een Whatsapp berichtje informeren over vreemde en/of verdachte zaken. Dus als je iets vreemds ziet, stuur een WhatsAppje om aandacht hiervoor te vragen of je buren hiervoor te waarschuwen. Misbruik de groep niet, dus niet voor andere zaken gebruiken, anders zijn wij genoodzaakt je te verwijderen. De WhatsApp groep heeft nog geen koppeling met de politie, dus vergeet bij spoed niet tevens 112 te bellen! De groep uitsluitend gebruiken ter informatie en geen discussies gaan voeren. Voor 'leuke, informatieve, sociale en minder belangrijke zaken' kun je gebruik maken van NextDoor.nl. Wil je opgenomen worden in deze WhatsApp groep, dan moet je je mobiele nummer en je huisnummer e-mailen. Uiteraard is het van belang dat je mobiele telefoon deze functie heeft. Wij hebben ook het idee om een vergelijkbare groep op te zetten voor diegenen die een AED kunnen bedienen, zodat indien nodig iedereen z.s.m. kan worden geïnformeerd en/of ter plaatse kan gaan met de AED vanaf ons Buurthuis Rehoboth."

Reactie toevoegen