Neerstraat

Plaats
Buurtschap
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Neerstraat

Terug naar boven

Status

- Neerstraat is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

- De buurtschap Neerstraat valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bakel.

- De buurtschap Neerstraat heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1485 Neerstraet, 1771 Neerstraat.

Naamsverklaring
"Betekent neer 'neder, lager, stroomafwaarts gelegen' straat 'doorgaande weg, verbindingsweg'. Vergelijk Laagstraat en Hoogstraat."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Neerstraat ligt rond de gelijknamige weg, NW van het dorp Bakel, NO van de stad Helmond, O van het dorp Aarle-Rixtel, NW van het dorp Milheeze en ZO van de dorpen De Mortel, Gemert en 'Beek en Donk'.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Neerstraat 14 huizen met 63 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"In de Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1977-1978 staat op blz. 67 vermeld dat op Neerstraat 8 in Bakel een forse hoeveelheid aardewerk is aangetroffen op het erf in een greppel die ruim 2 meter breed was. Daarbij waren nagenoeg hele kannen en een ervan draagt een stempel met een heraldisch wapen met een breed kruis met daarop een kleiner hartschild. Het is de opzet van wapens zoals die werden gevoerd door leden van de Duitse Orde. Hun persoonlijk wapen werd op het Duits Ordens kruis gelegd. De moeite waard om te zoeken naar de historische context van de vindplaats." Aldus Jan Timmers, die de daad bij het woord voegt in zijn artikel 'Historie omgeving Neerstraat 8 in Bakel'.

Archeologie
"Op 17 juni 2013 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) met bureaustudie uitgevoerd op een terrein aan Neerstraat 13 te Bakel. Bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van beschikbare informatie te komen tot een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel. Het Inventariserend Veldonderzoek heeft vervolgens tot doel om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen door middel van veldwaarnemingen. Hiermee kan de vraagstelling beantwoord worden of binnen het plangebied archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of deze vervolgonderzoek en/of planaanpassing vereisen.

Het plangebied ligt ter plaatse van een hoge dekzandrug met een oud akkerdek (hoge zwarte enkeerdgrond) en onderliggende veldpozolen. Als gevolg van ruilverkavelingen lijkt deze dekzandrug ter plaatse van het plangebied aan de westzijde van de Neerstraat grootschalig te zijn geëgaliseerd. De huidige boerderij met varkenstallen dateert uit 1974. Volgens het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel geldt voor het plangebied een hoge verwachting voor wat betreft de aanwezigheid van archeologische (nederzettings)resten uit alle perioden daterend vanaf het paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. Om de bodemopbouw en eventuele verstoringen in beeld te brengen en de kans op het aantreffen van archeologische indicatoren zo groot mogelijk te maken zijn binnen het plangebied zeven verkennende boringen gezet met behulp van een edelmanboor met een diameter van zeven cm. Aanvullend is op een akker grenzend aan het plangebied een referentieboring verricht.

Uit het verrichte veldonderzoek blijkt dat de bodem binnen het plangebied oorspronkelijk uit hoge enkeerdgronden bestaat. Het oude akkerdek is 90 tot maximaal 100 cm dik. Ter plaatse van het buitenterrein ten zuidoosten van de bestaande stal is het oude akkerdek nog intact. Ook de oorspronkelijke veldpodzol onder het akkerdek is nog gedeeltelijk aanwezig. Ter plaatse van de varkensstallen is de bodem tot 1,3 m –mv volledig afgegraven. Ter plaatse van de omliggende akkers is de oorspronkelijke bodem als gevolg van egalisaties in het kader van ruilverkavelingen eveneens diep verstoord. Dit betekent dat van de oorspronkelijke dekzandrug ten westen van de Neerstraat waarschijnlijk alleen binnen de contouren van het bedrijfsterrein Varkensbedrijf Bevers Bakel BV onder de niet bebouwde delen nog intacte bodems met eventueel archeologische resten kunnen voorkomen. Met betrekking tot specifiek het plangebied is dit aangetoond voor het niet bebouwde deel ten zuidoosten van de huidige varkensstal. Op basis van de resultaten van het onderzoek blijft de archeologische verwachting voor het onbebouwde zuidoostelijk deel van het plangebied hoog. Vanwege de oppervlakte van dit deelgebied van circa 1150 vierkante meter is conform het archeologiebeleid van de gemeente Gemert-Bakel een (karterend) archeologische vervolgonderzoek noodzakelijk. Geadviseerd wordt dit uit te voeren in de vorm van een intensief karterend booronderzoek of een archeologische begeleiding (protocol opgraven)." Aldus de samenvatting van het hierboven gelinkte onderzoek.

- De uitbreiding van een agrarisch bedrijf op Neerstraat 11a vormde in 2002 de aanleiding voor een archeologisch onderzoek met proefsleuven ter plaatse.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De boerderij op Neerstraat 2 en 2B heeft sinds 1978 een woonfunctie en is in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied onder artikel 15 als zodanig bestemd. Eigenaar is in februari 2007 verhuisd. Het kantoor is in februari 2008 bij verkoop vertrokken. Op dit moment staat het pand sinds februari 2008 leeg. Het is als geheel sinds die tijd ter verkoop aangeboden, zonder succes (niet één reactie). Gelet op de bestaande toestand is er, qua bouwkundige inrichting, sprake van twee woningen. Deze ontwikkeling vindt zijn oorsprong in een Kroonuitspraak van 1988 nr. 23 en een reeks van bouwvergunningen en verzoeken in 1988 en 1997. Daarbij is de voormalige boerderijwoning als kantoor gebruikt en als gevolg daarvan een nieuwe woning in de voormalige stal gerealiseerd. Het vervallen van de kantoorfunctie (in 2008) resulteert in herleven van de woonfunctie. Die vanzelfsprekendheid is ook materieel gezien logisch, omdat dit deel zich nog in z’n oorspronkelijke ongewijzigde vorm uit 1928 bevindt.

Bij het aanbieden van het pand in 2015 als twee afzonderlijke woningen is de belangstelling (mede gelet op de prijsstelling) veel groter. Inmiddels heeft dit geleid tot één voorlopige koopovereenkomst. Nu blijkt dat ten onrechte, bij het aangaan van de koopovereenkomst, is uitgegaan van een vergunde situatie met twee woningen. Derhalve is er sprake van een zekere spoedeisendheid wegens de aangegane leveringsplicht. Wachten tot de algehele planherziening in 2016 is geen optie. Dien ten gevolge moet alsnog een procedure voor woningsplitsing worden gevolgd op basis van toepassing van artikel 31.9 Boerderijsplitsing van het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Gemert-Bakel."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "In 1967 kochten de heer en mevrouw Rovers de boerderij op Neerstraat 11 te Bakel. Deze boerderij is in 1917 in opdracht van de heer Jaspers uit Bakel gebouwd. In 2009 is dde borederij door de gemeente Gemert-Bakel aangemerkt als beschermd monument. Na de aankoop in 1967 voerden de heer en mevrouw Rovers er een gemengd landbouwbedrijf. Omstreeks 1985 besloten ze, met name door de invoering van het melkquotum, de veehouderij te beëindigen. Bij de aankoop van de boerderij in 1967 liet de verkoper alle in onbruik geraakte werktuigen achter op de boerderij. In plaats van deze werktuigen op te ruimen, besloten de heer en mevrouw Rovers deze werktuigen op te slaan. Dit bleek het begin van een hobby die tot nu toe voort duurt. Door de tijd verzamelden ze steeds meer oude werktuigen en gebruiksvoorwerpen. Soms kochten ze de spullen voor hun verzameling, vaak ook brachten mensen de gebruiksvoorwerpen naar hen toe, omdat ze wisten dat ze daar bewaard bleven.

Deze hobby resulteerde in 1985 in het plan van de heer en mevrouw Rovers om de verzamelde spullen ten toon te stellen aan andere mensen. Nadat de kinderen en de koeien de boerderij verlaten hadden, werden de stallen en de overgebleven ruimtes van het woonhuis, gebruikt voor de tentoonstelling. De heer en mevrouw Rovers richtten een museum op: Museum De Tolbrug. De naam is ontleend aan de ligging van de boerderij. Vlak naast de boerderij is de Esperloop gelegen. Vroeger was de brug over de Esperloop de grens tussen Bakel en Gemert. Om over de brug te komen moest men er tol betalen. Het museum toont je al die gebruiksvoorwerpen, werktuigen, huishoudelijke artikelen en gereedschappen, die de mensen in vroegere tijden in Brabant en met name de Peel hebben gebruikt. Er zijn veel voorwerpen te zien van diverse beroepen, zoals de smid, timmerman, slager, strodekker en de boer. En de boerin met al die spullen om het huishouden draaiende te houden. De washoek met diverse soorten wasbenodigdheden, de kookhoek, de kinderhoek enz. Bezichtiging museum kost € 4,00 (incl. koffie/thee). Het museum is op afspraak geopend. Fam. Kanters-Rovers, Neerstraat 11, 5761 RE Bakel. Tel. 0492-785653, e-mail tolbrugbakel@telfort.nl."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

"Waterschap Aa en Maas heeft in 2021 de Esperloop heringericht. In het projectgebied, globaal gelegen tussen het Geneneind en de Neerstraat te Bakel, is samen met belanghebbenden uit de streek tot een inrichtingsplan gekomen. Maatregelen. In het projectgebied is een ecologische verbindingszone gerealiseerd. Dit is een strook natuur langs de beek die de natuurgebieden weer verbindt. Om de ecologische verbindingszone te realiseren is de Esperloop voor een gedeelte verlegd. Hierbij is aan een zijde het terrein ingericht als bloemrijk grasland met beplanting, waardoor er een natuurzone ontstaat voor planten en dieren om zich veilig te verplaatsen. Er zijn bomen geplant om de landschappelijke en ecologische waarden van de Esperloop te verhogen door het beschaduwen van de beek.

Peelrandbreuk. Een bijzonder element in het gebied is de Peelrandbreuk. Hier is in het ontwerp speciale aandacht voor geweest. De ligging van deze breuklijn is in het landschap weer zichtbaar gemaakt door onder meer het planten van bomen over deze breuklijn. Ook is er een kleine wal aangelegd met de grond die bij het graven van een poel vrij is gekomen.

Samenwerking. De herinrichting van de Esperloop tussen het Geneneind en de Neerstraat is een van de deelprojecten van het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Bakel-Milheeze, waarin onder meer ZLTO, gemeente Gemert-Bakel en Waterschap Aa en Maas sinds 2005 werken aan een gebiedsontwikkeling. Het gebied heeft inmiddels al een enorme gedaanteverandering ondergaan. Het is nu een gezond, fraai en waterrijk landschap waar planten, dieren, (agrarisch) ondernemers, bewoners en bezoekers van profiteren. De herinrichting van de Esperloop was een van de laatste projecten uit deze gebiedsontwikkeling. Ook het IVN, de lokale heemkundekring en de inwoners uit de streek hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het plan voor de Esperloop. De herinrichting is in maart 2021 gestart en is naar verwachting voor het einde van 2021 klaar." (bron: Waterschap Aa en Maas, maart 2021)

Reactie toevoegen