Nederland

Streek
Nederland

nederland_collage.jpg

'Holland', zoals we in het buitenland bekend staan, is inmiddels flink verstedelijkt, maar gelukkig is er ook nog veel buitengebied, 'platteland' over, met zijn duizenden dorpjes en buurtschappen. En vooral dát wil Plaatsengids.nl 'op de kaart' zetten.

'Holland', zoals we in het buitenland bekend staan, is inmiddels flink verstedelijkt, maar gelukkig is er ook nog veel buitengebied, 'platteland' over, met zijn duizenden dorpjes en buurtschappen. En vooral dát wil Plaatsengids.nl 'op de kaart' zetten.

nederland_koninkrijk_holland_1807-1810.png

Ons land heeft vele verschillende namen en omvangen gehad. Zo was er van medio 1806-1810 het Koninkrijk Holland, met vanaf 1807 de indeling zoals op deze kaart gevisualiseerd. (bron: user Joostik op Wikipedia)

Ons land heeft vele verschillende namen en omvangen gehad. Zo was er van medio 1806-1810 het Koninkrijk Holland, met vanaf 1807 de indeling zoals op deze kaart gevisualiseerd. (bron: user Joostik op Wikipedia)

Nederland

Terug naar boven

Status

- Het huidige Nederland bestaat met dit grondgebied praktisch gezien sinds 1830, toen het zuiden zich tijdens de Belgische Revolutie afscheidde en het land België oprichtte. Deze situatie is in 1839 geformaliseerd.

- De hoofdstad van ons land is Amsterdam, maar de regering zetelt in Den Haag (tot 1808 was Den Haag ook de hoofdstad van het land).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Nederland heeft ca. 7.700.000 huizen met ruim 17.000.000 inwoners op een oppervlakte van 41.543 km2 en heeft daarmee een bevolkingsdichtheid van gemiddeld ca. 410 inwoners per km2. In de praktijk varieert de bevolkingsdichtheid van ca. 100 inwoners per km2 in dunbevolkte plattelandsgemeenten, tot ca. 5.000 inwoners per km2 in dichtbevolkte randstedelijke gemeenten.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bestuurlijk
Als gevolg van de Bataafse Revolutie van 1795 en de komst van de Fransen komt er een einde aan de Republiek der Verenigde Nederlanden. In de geest van de beloofde 'Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap' breekt met de Bataafse Republiek een nieuwe tijd aan die wordt gekenmerkt door een reeks van opeenvolgende staatsregelingen, die ook voor de plattelandsbesturen ingrijpende consequenties hebben gehad. De ingezetenen van de gerechten bezitten volgens de revolutionaire gedachte de soevereiniteit waaraan het recht wordt ontleend om eigen representanten te verkiezen, in plaats van de benoeming door bijvoorbeeld de ambachtsheer. Uit diezelfde soevereiniteit vloeit derhalve de bevoegdheid voort om zich met andere gerechten te combineren of zich in delen te splitsen.

Op nationaal niveau wordt het tijdvak 1795-1798 gekenmerkt door de strijd tussen Unitarissen, die de eenheid en ondeelbaarheid van de staat voorstaan, en de Federalisten, die de vroegere soevereiniteitsrechten en privileges van de gerechten beijveren. Na de staatsgreep van 1798 (waarbij de Unitarische visie wint) wordt vastgelegd dat de gerechtsbesturen administratieve lichamen zouden zijn, ondergeschikt en verantwoordelijk aan het Uitvoerend Bewind. Tegen deze achtergrond was het mogelijk nieuwe combinaties van gerechten te formeren, met het doel om het bestuur te vereenvoudigen en de administratie te vergemakkelijken. (bron: Regionaal Historisch Centrum RHC Vecht en Venen)

Het huidige Nederland als 'natiestaat' is ontstaan in 1795, toen de Fransen het hier voor het zeggen kregen. Deze Franse Tijd duurde van 1795 tot 1813. In de praktijk zijn daarbinnen vier perioden en statussen te onderscheiden: de Bataafse Republiek (1795-1801), het Bataafs Gemenebest (1801-1806), het Koninkrijk Holland (1806-1810) en annexatie door het Eerste Franse Keizerrijk (1810-1813). - Historici Judith Amsenga en Geertje Dekkers geven in hun publicatie Wat nu, zei Pichegru. De Franse Tijd in Nederland, 1795-1813 een helder overzicht van de elkaar snel opvolgende gebeurtenissen in deze korte, turbulente periode uit de Nederlandse geschiedenis.

- De publicatie Verstedelijking in Nederland. Duizend jaar ruimtelijke ontwikkeling van onze 35 huidige grootste steden bekeken en vergeleken (2011) is via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De publicatie Nederland in 2016 (CBS) biedt een overzicht van de belangrijkste economische ontwikkelingen in 2016. Het vertelt hoe ons land er voor staat op het gebied van Economie, Internationaal, Buitenlandse handel, Ondernemingen, Overheid, Huishoudens, Woningmarkt, Bedrijvendynamiek,  Werkgelegenheid, Bevolking, Beroepsbevolking,  Sociale Zekerheid, Prijzen, Financiële markten, Vertrouwen, Luchtvaart, Elektriciteit en CO2-uitstoot.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Op katholieke kerken in Nederland staat over het algemeen een kruis. Op de kerk van protestantse gezindten staat meestal een windvaan met daaronder een kruis. Die windvaan stelt meestal een haan voor, een windhaan dus, of weerhaan. De site Windvanen in Nederland gaat over windvanen die géén haan voorstellen. Dat betreft ca. 550 kerken.

- Jan van der Molen heeft op zijn site Ons Erfgoed meer dan 10.000 - veelal zelf gemaakte - foto's met korte omschrijving geplaatst van monumentale objecten in heel Nederland.

Terug naar boven

Landschap

- Gedetailleerde informatie over ontstaan en ontwikkeling van de regionale landschappen in Nederland, vind je in de - via de link online te lezen - studie Ontgonnen Verleden. Historisch-geografische beschrijvingen van de regio's in Nederland (Ministerie van LNV, 2010). De 12 bijbehorende provinciale rapporten vind je bij de desbetreffende provinciepagina's.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Nederland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nadere informatie over geschiedenis, ontwikkeling en landschap van Nederland op Wikipedia.