Molenakkers

Plaats
Buurtschap
Oisterwijk
Hart van Brabant
Noord-Brabant

molenakkers_log_welkom_kopie.jpg

De inwoners van de buurtschap Molenakkers e.o. heten u gastvrij welkom in hun nu nog idyllische landelijke gebied. En dat hopen zij nog heel lang zo te houden!

De inwoners van de buurtschap Molenakkers e.o. heten u gastvrij welkom in hun nu nog idyllische landelijke gebied. En dat hopen zij nog heel lang zo te houden!

molenakkers_laat_ons_gezond_kopie.jpg

De inwoners zetten zich er voor in dat de komst en uitbreiding van intensieve veehouderijen beperkt blijft, opdat gezondheid en welzijn van de inwoners én van het cultuurlandschap op een zo goed als mogelijk niveau blijven.

De inwoners zetten zich er voor in dat de komst en uitbreiding van intensieve veehouderijen beperkt blijft, opdat gezondheid en welzijn van de inwoners én van het cultuurlandschap op een zo goed als mogelijk niveau blijven.

molenakkers_kerkeindse_heide_kopie.jpg

Gelukkig valt er in het gebied Molenakkers e.o. ook nog van heel veel moois te genieten, zoals de Kerkeindse Heide, een bos- en heidegebied waar je o.a. de levendbarende hagedis kunt bewonderen.

Gelukkig valt er in het gebied Molenakkers e.o. ook nog van heel veel moois te genieten, zoals de Kerkeindse Heide, een bos- en heidegebied waar je o.a. de levendbarende hagedis kunt bewonderen.

molenakkers_zandput_kopie.jpg

Ook de voormalige zandafgraving (t.b.v. de naastgelegen A58) De Zandput, in het andere uiterste (O) van het gebied, is een landschappelijk 'plaatje'.

Ook de voormalige zandafgraving (t.b.v. de naastgelegen A58) De Zandput, in het andere uiterste (O) van het gebied, is een landschappelijk 'plaatje'.

moergestel_met_kaart_buitengebied_z_van_de_a58_is_nu_molenakkers_kopie.jpg

Vanouds was er Z van Moergestel, tussen de huidige A58 en het Wilhelminakanaal, sprake van de buurtschappen Broekzijde, Heuvelstraat, Vinkenberg en Zelt. Tegenwoordig wordt dat hele gebied geprofileerd als zijnde buurtschap Molenakkers e.o.

Vanouds was er Z van Moergestel, tussen de huidige A58 en het Wilhelminakanaal, sprake van de buurtschappen Broekzijde, Heuvelstraat, Vinkenberg en Zelt. Tegenwoordig wordt dat hele gebied geprofileerd als zijnde buurtschap Molenakkers e.o.

Molenakkers

Terug naar boven

Status

- Molenakkers is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Oisterwijk. T/m 1996 gemeente Moergestel.

- De buurtschap Molenakkers valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Moergestel.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar de veldnaam Molenakkers, die in het midden van het gebied ligt.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Molenakkers ligt in het zuidelijke buitengebied van Moergestel, globaal tussen de A58 in het N en het Wilhelminakanaal in het Z. In dat gebied staan in de recente atlassen 4 namen aangegeven als zijnde buurtschappen: Broekzijde (in de Volkstelling van 1840 staat hier alleen Heijze vermeld, op de gemeentekaart van ca. 1870 staan de namen Heizen en Broekzijde), Heuvelstraat (1840: Heuvel), Vinkenberg en Zelt, alle gelegen aan/rond gelijknamige wegen ter plekke.

Wij hebben echter de indruk dat deze afzonderlijke namen - als buurtschapsnamen - niet echt (meer) 'leven'. Omdat recentelijk een stichting is opgericht die onder de naam 'Molenakkers e.o.' de belangen van het hele genoemde gebied behartigt, en het gebied in dat kader ook onder die ene naam 'op de kaart zet' - zie verder bij Recente ontwikkelingen - lijkt het ons logisch hierbij aan te sluiten en het hele gebied te beschouwen als zijnde buurtschap Molenakkers.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 is in dit gebied sprake van de buurtschappen Heijze met 67 huizen en 366 inwoners, en Heuvel met 17 huizen en 91 inwoners.

- Tegenwoordig omvat het gebied ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners, voor een groot deel betrekking hebbend op de lintbebouwingen aan de Broekzijde en de Heuvelstraat.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds 2005 zijn in een 5-tal provincies, waaronder Noord-Brabant, Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) benoemd. De bedoeling hiervan is dat boeren die elders in een provincie met name te dicht bij kwetsbare en beschermde natuurgebieden gevestigd zijn, zich elders in een LOG opnieuw kunnen vestigen. Vaak gaat het hier om intensieve veehouderijen, met soms - plannen voor - enkele duizenden varkens.

De inwoners van de desbetreffende LOG's voelden en voelen zich echter nogal eens 'overvallen' en 'not amused'. Immers wat betekent dit voor de leefbaarheid in het gebied? Bijvoorbeeld de vestiging van grootschalige veehouderijen heeft invloed op het - tot dan vaak kleinschalige, landelijke en open - landschap, de kleine landwegen zijn niet altijd berekend op het vele vrachtverkeer dat vee gaat aan- en afvoeren, en wat betekent het voor uitstoot van schadelijke stoffen, met eventuele stank en invloed op de volksgezondheid van de inwoners? Ook in het gebied Z van Moergestel was een LOG voorzien: LOG Molenakkers. Inmiddels is dit deels gerealiseerd.

Omdat de inwoners constateerden dat er niet zorgvuldig werd omgegaan met bijv. landschap en uitstoot, hebben zij de Stichting Behoud Leefbaarheid Molenakkers e.o. opgericht, die zich in samenwerking met de gemeente sterk maakt voor: een zo goed als mogelijke leefomgeving / het nakomen door de gevestigde agro-industrie van de afspraken op het gebied van luchtwassing, aanplant en inpassing in de omgeving enz. / eerlijke kansen voor gevestigde gezinsbedrijven / werken aan de uitvoering van het beloofde Landschapsontwikkelingsplan / beperken van verkeersoverlast / kritisch volgen van de overheid en megabedrijven t.a.v. vergunningverlening, milieucontroles en handhaving / beperken van het LOG tot de grote intensieve veehouderijbedrijven in het hart van de Molenakkers. De Heuvelstraat en Broekzijde - lintbebouwingen met veel burgerwoningen - moeten uit het LOG.

In september 2014 is, na 2 jaar overleg tussen de burgers en boeren in het gebied, een convenant overeengekomen waarbij beide partijen verklaren zich te willen inzetten voor verbetering van het woon- en leefklimaat in het gebied. Enkele varkensbedrijven zijn bereid te vertrekken en een buurtcomité gaat toezien op de uitvoering van afspraken en meewerken aan de landschappelijke inpassing. De convenantpartners vragen gemeente en provincie om waar nodig en mogelijk medewerking te verlenen aan het plan. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het O ligt natuurgebied Moergestelse Broek, dat deels ook N van de A58 ligt.

- Door het gebied lopen 3 waterlopen: de Reusel, het Spruitenstroompje en de Rosep.

- De Maten (een bosje langs het Spruitenstroompje, Z van Broekzijde) is het restant van een broekbosje (broek = moerassig gebied). De Maten, het dal van het Spruitenstroompje N van het Wilhelminakanaal en het buitengebied O van de Reusel (Den Opslag, De Gement, Het Broek) worden beheerd door Staatsbosbeheer.

- Helemaal in het O van het gebied, N van bungalowpark Stille Wille (dat onder het Oirschotse dorp Spoordonk valt), tegen de A58, ligt visvijver De Zandput, aan de weg Beekersberg, beheerd door de reeds in 1931 opgerichte Hengelsportvereniging De Rietvoorn. De Zandput is een voormalige zandafgraving t.b.v. de aanleg van de A58. Als je er wilt vissen en je hebt geen jaarvergunning, dan kun je bij diverse adressen in de omgeving evt. een dagvergunning verkrijgen.

- Helemaal in het W, W van de Heuvelstraat, ligt de Kerkeindse Heide, een bosgebied met nog enkele kleine stukjes heide. De Kerkeindse Heide is een van de weinige gebieden in Brabant die geschikt is voor de levendbarende hagedis. Dat komt door de kleinschalige overgang van heide naar bos. En door de grillige grenzen daartussen. Daar houdt dit reptiel van. Beheerder Het Brabants Landschap houdt daar in haar beheer rekening mee door telkens (piep)kleine stukjes bos open te kappen.

Reactie toevoegen