Mierlo-Hout

Wijk
Dorp in de stad
Helmond
Peelland
Noord-Brabant

mierlo-hout_plaatsnaambord.jpg

Het vroegere dorp Mierlo-Hout is door de stedelijke uitbreidingen van Helmond binnen de bebouwde kom van die stad komen te liggen en heeft daarom geen blauwe plaatsnaamborden meer, maar witte. (© H.W. Fluks)

Het vroegere dorp Mierlo-Hout is door de stedelijke uitbreidingen van Helmond binnen de bebouwde kom van die stad komen te liggen en heeft daarom geen blauwe plaatsnaamborden meer, maar witte. (© H.W. Fluks)

mierlo-hout_ca._1960_op_kaart_kopie.jpg

Het dorp Mierlo-Hout (voorheen Hout, Het Hout of 't Hout) komt pas sinds de jaren vijftig met die naam op de kaarten voor. ZW ervan ligt op deze kaart uit de jaren zestig nog het Mierlose buurtschapje Brandevoort, nu een grote Vinex-wijk van Helmond.

Het dorp Mierlo-Hout (voorheen Hout, Het Hout of 't Hout) komt pas sinds de jaren vijftig met die naam op de kaarten voor. ZW ervan ligt op deze kaart uit de jaren zestig nog het Mierlose buurtschapje Brandevoort, nu een grote Vinex-wijk van Helmond.

Mierlo-Hout

Terug naar boven

Status

- Mierlo-Hout is een wijk en 'dorp in de stad'* in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Helmond. T/m 1967 gemeente Mierlo. De gemeente Helmond is wegens haar toenmalige ruimtenood in 1968 middels herindeling en grenscorrecties vergroot met een aantal omliggende gebieden, waaronder dit dorp (grenscorrectie) en de dorpen Brouwhuis (grenscorrectie) en Stiphout (herindeling).

* Het dorp Mierlo-Hout heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het in dat jaar in werking getreden postcodeboek, en ligt daarom sindsdien voor de postadressen 'in' Helmond. De kern wordt door de gemeente Helmond tegenwoordig ook als wijk beschouwd. De kern heeft echter nog wel een zodanig dorps karakter en eigen identiteit dat we het - tevens - onder de categorie 'dorp in de stad' scharen.

- Het vroegere dorp Mierlo-Hout is door de stedelijke uitbreidingen van Helmond binnen de bebouwde kom van die stad komen te liggen en heeft daarom geen blauwe plaatsnaamborden meer maar witte.

- Sinds 2006 heeft Mierlo-Hout een dorpswapen. Sinds enkele jaren hangen er dorpsvlaggen in het centrum van de kern. Een kleurrijk gezicht, samen met de mooie hanging baskets aan de lantaarnpalen. Ras Mierlo-Houtenaar Henk van der Westerlo - ook wel genoemd 'dun burgemister van ut Hout' - is de stuwende kracht achter dit prachtige initiatief. O.a. de wijkraad en de ondernemersvereniging steunen hem daarbij. In zomer 2018 is het centrum verrijkt met 30 nieuwe dorpsvlaggen.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond...
wordt deze plaats vaak 't Hout genoemd.

Oudere vermeldingen
1292 kopie 1704 ten Houte, 1386 Opt Hout, 1389 ten Hoote, 1405 vanden Hout, 1495 van den Houte, 1536 ten Houden, 1838-1857 Het Hout, 1846 den Hout, 1866 Hout. De plaatsnaam Mierlo-Hout verschijnt pas in de jaren vijftig van de 20e eeuw op de kaarten. Wellicht had de gemeente Helmond toen al annexatieplannen en wilde de gemeente Mierlo er expliciet mee aanduiden dat het dorp dat voorheen altijd als Hout, Het Hout of 't Hout op de kaarten stond, grondgebied was van Mierlo en dat zij dat graag zo wilde houden.

Naamgeving
Na de annexatie in 1968 heeft de gemeente Helmond de naam van het dorp veranderd in Helmond-'t Hout. Vanuit hun optiek begrijpelijk en wellicht ook om verwarring te voorkomen, want het dorp viel sindsdien immers niet meer onder de gemeente Mierlo maar onder de gemeente Helmond. Maar de inwoners waren er niet blij mee, omdat ze inmiddels ongetwijfeld gehecht waren geraakt aan hun dorpsnaam en bijv. vele verenigingen die naam in de naam van hun vereniging hebben verwerkt. Sinds 2006 is de naam Mierlo-Hout daarom weer teruggekeerd, nadat de inwoners hiervoor ludieke acties op touw hadden gezet.

Naamsverklaring
Betekent hout = holt 'hoogopgaand loofbos' en ter onderscheiding van Het Broek. De latere toevoeging Mierlo- verwijst naar de ligging bij Mierlo.(1) (en zal allicht zijn toegevoegd om verwarring te voorkomen dan wel op te lossen met de andere plaatsen genaamd Hout, al dan niet met enig lidwoord ervoor, red.).

Terug naar boven

Ligging

Mierlo-Hout ligt NNO van Mierlo, NO van de Helmondse nieuwbouw(Vinex-)wijk Brandevoort, wordt doorsneden door de spoorlijn Eindhoven - Venlo, en grenst in het N aan het eveneens in 1968 door Helmond geannexeerde dorp Stiphout. In het O vormt het riviertje de Goorloop de grens met stadsdeel Helmond-West.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Mierlo-Hout 63 huizen met 403 inwoners. Tegenwoordig heeft het ca. 5.000 huizen met ca. 11.000 inwoners, verdeeld in de CBS-wijken en -buurten 't Hout-Centrum ca. 3.500 inwoners, Kroon (N ervan) ca. 2.400, Akkers (in het ZW) ca. 3.500, Gansenwinkel (in het O) ca. 1.500, en Groot Goor (in het ZO) ca. 60.

Terug naar boven

Geschiedenis

Mierlo-Hout was vroeger een kerkdorp dat altijd al min of meer in een isolement verkeerde. Nabij en zelfs dicht tegen de grote stad en gemeente Helmond aan gelegen, begrensd door een spoorlijn. Tussen de gemeente Mierlo en haar kerkdorp 't Hout was een fysieke barrière bestaande uit het Eindhovens Kanaal. De kernen Helmond en Mierlo zijn in lang vervlogen tijden wel door een trambaan met 't Hout verbonden geweest. Maar op 't Hout waren er zeker gevoelens van ‘het nergens bij horen’. Op 1 januari 1968 werd het dorp bij het grote Helmond gevoegd. En daarover was veel te doen in het toen 1500 gezinnen tellende dorp 't Hout.

Mierlo-Hout omvat alle huizen die gelegen zijn binnen het stroomgebied van de Goorloop in het noorden en de groenstrook tussen Brandevoort en Mierlo-Hout in het zuiden. Het achterland, het voorheen agrarisch gebied dat Brandevoort heet, viel ook onder 't Hout en is later ook door de gemeente Helmond geannexeerd om daar de nieuwe wijk Brandevoort te ontwikkelen. De oorspronkelijke bewoners in dat gebied voelen zich nog altijd sterk betrokken bij 't Hout.

- Aan de huidige Hoofdstraat heeft een standerdmolen gestaan met als functie korenmolen. Deze is gebouwd in 1889 en in 1939 afgebroken.

- Na de annexatie door Helmond in 1968 is Mierlo-Hout uitgebreid met o.a. de wijken en buurten Akkers, Apostelwijk, Ashorst, Gansenwinkel, Gebergtewijk, Gheynspark, Kroon-Krollaan en Vissenwijk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Helmond streeft ernaar om op termijn uiteindelijk 6 bloeiende sportparken in de stad te hebben, waar volop samenwerking is tussen clubs en scholen en duurzaamheid centraal staat. De maatschappelijke instellingen in Mierlo-Hout is in dit kader door de gemeente om een visie gevraagd op hoe zij dit voor hun wijk voor zich zien. De sportvoorzieningen in de wijk zijn anno 2018 verouderd. En er is ruimtetekort, o.a. omdat de scholen kinderen meer buiten willen laten sporten en het aantal senioren dat wil bewegen, groeit. De Wijkraad heeft daarom samen met VC Polaris, de voetbalvereniging, turnclub HT'35, ouderenbond KBO St. Lucia, sportbevorderaar Jibb en alle basisscholen in de wijk de volgende visie uitgewerkt:

Waarom zou je een reeks gymzalen en sporthallen opknappen, wanneer je met één groot nieuw complex alle clubs, scholen en ouderen in de hele wijk Mierlo-Hout kunt bedienen? Dat zou weleens goedkoper kunnen zijn dan alles renoveren, en het levert nadien ook structureel voordeel op vanwege optimaal benutten van en het delen van accommodaties en dus exploitatiekosten, die sowieso al kunnen dalen bij energiezuinige bouw. Een nieuw sportcomplex, waarin plek is voor voetbal, volleybal, turnen, scholen én een zweminstructiebad.

Tussen de huidige volleybalhal van Polaris en de velden van de voetbalvereniging moet in de visie van de initiatiefnemers in 2021 een nieuwe sporthal verrijzen met drie volleybalvelden, een klimwand, een turnhal en een klein zweminstructiebad. In het plan zijn verder twee sportveldjes en twee beweegroutes door de wijk opgenomen. "Hiermee kunnen we zeker dertig jaar vooruit. En zo zetten we bewegen en sport in Mierlo-Hout goed op de kaart", aldus voorzitter van de Wijkraad Jan Drouen.

Delen scheelt niet alleen in de exploitatiekosten maar is ook goed voor de sociale cohesie, om alle bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen en wellicht elkaar waar mogelijk te laten aanvullen of te ondersteunen. Nu al mogen basisschoolleerlingen in de buitenschoolse opvang voetballen op de velden van de voetbalvereniging. "Maar de wijk moet nóg meer binnenkomen. We zien het sportcomplex als de huiskamer van Mierlo-Hout", stelt Paul Lambrechts, voorzitter van de voetbalclub. Zo ziet men voor zich dat overdag leerlingen en senioren terecht kunnen voor gymles, aquagym of revaliderend zwemmen. In de avond zijn de clubs welkom. In februari 2018 is het plan aan de gemeente gepresenteerd. De verwachting is dat eind 2018 een besluit valt over de haalbaarheid van het beoogde Mierlo-Houtse sportcomplex. "Wij vinden dat de wijk het verdient. De kracht van dit plan is dat alle maatschappelijke organisaties in de wijk het ondersteunen", aldus Drouen. (bron: ED, 1-2-1028)

- Wijk De Akkers in Mierlo-Hout ligt tussen de Kromme Haagdijk, de Houtsestraat, het Eindhovens Kanaal en de wijk Barrier-Noord. De wijk is onder andere bekend om haar duurzaamheid, natuurlijke materialen en moderne architectuur. De Akkers is een wijk van 340 duurzaam gebouwde woningen. Bij de woningen is een groot aantal maatregelen toegepast op het gebied van energiebesparing en milieuvriendelijk materiaalgebruik. Zo zijn alle woningen voorzien van zonnecollectoren met boilers en zijn geavanceerde installaties toegepast met warmteterugwinning, warmtepompen en gasstopcontacten, om het gebruik van alternatieve en primaire energiebronnen te bevorderen.

De wijk kent een uniek stedenbouwkundig plan, ontwikkeld op basis van de principes van de duurzame stedenbouw, waarbij is voortgeborduurd op de bestaande situatie die is aantroffen. Zo zijn de verkavelingrichting van de landbouwakkers, de bestaande ontsluitingsweg, het afwateringspatroon en de noordelijk en zuidelijk gelegen waterlopen belangrijke dragers van het plan. Daarnaast is het traditionele wonen op De Akkers een belangrijke inspiratiebron geweest bij het ontwerpen. Zo kent de wijk een “Plaetse”; een driehoekig gebied beplant met bomen op een centrale plek in de wijk. De plaetse was in vroeger tijden het verzamelgebied voor vee van omwonende boeren. Ook de groenaanplant is typisch Brabants. De Elderse Loop, een meanderende beek die de wijk in het noorden op een natuurlijke wijze begrenst, is beplant met elzen, wilgen en riet. Bijzonder herkenbaar zijn de eiken langs de woonstraten en op De Plaetse, de beukenhagen die ook als erfafscheiding zijn toegepast, en de leilindes als een natuurlijke schaduwvoorziening.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Sint Luciakerk in Mierlo-Hout (Hoofdstraat 157) is gereed gekomen in 1897, naar ontwerp van de bekende architect Caspar Franssen uit Roermond, die hiervoor in dat jaar in Brussel een gouden medaillen voor 'de mooiste dorpskerk' kreeg. De Sint Luciaparochie is in 2010 opgegaan in de dan opgerichte fusieparochie RK Parochie van de Heilige Damiaan de Veuster.

- Op 22 september 1944 komt met een hevige strijd een einde aan de Duitse bezetting van Mierlo-Hout. In het dorp en vooral in de spoorzone woeden felle gevechten met vele doden en gewonden tot gevolg. Minder dramatisch verloopt daarna de bevrijding van Helmond, drie dagen later. Het op 22 september 2011 onthulde bevrijdings- en herdenkingsmonument is gelegen ten zuiden van de spoorwegovergang, op de hoek Houtse Parallelweg / Hoofdstraat. Het kunstwerk verbeeldt een roestkleurige boerderijgevel van cortenstaal met daarin een dubbele deur. Op de rechterdeur is een tekening te zien van Francien Coolen die tevergeefs het leven probeert te redden van de 2e Lt. John Bruce Millar. Links van de deuren zijn vijf historische foto's en tekst aangebracht. Links van de foto's is een paneel geplaatst met daarop namen en foto's van oorlogsslachtoffers uit het dorp en vier Britse militairen. Het beheer en onderhoud alsmede de organisatie van de bevrijdingsherdenkingen is in handen van Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout (HMMH).

- Op de plek waar vroeger het zusterklooster van Mierlo-Hout stond en waar tegenwoordig Woonzorgcentrum Alphonsus is gevestigd (Hoofdstraat 176, waarvoor zie verder het kopje Links > Zorg), is in juni 2018 een herinneringsbord onthuld. Het betreft een uitvergroting van een ansichtkaart uit ca. 1920. Het is het 5e historische bord dat in de wijk is geplaatst (weet iemand welke de andere 4 zijn en waar die staan?, red.).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. Mierlo-Hout heeft vandaag de dag nog 2 carnavalsverenigingen: CV De Houtse Kluppels (opgericht in 1962, zie ook de pagina Kindercarnaval Houtse Kluppels) en CV 't Barrierke (opgericht in 1988). In 2003 is in Café 't Trefpunt, beter bekend als Café De Kim (kennelijk genoemd naar uitbater Theo van de Kimmenade) CV De Kim opgericht. Helaas is deze vereniging er medio 2017 mee gestopt wegens te weinig animo voor nieuwe leden door de jaren heen.

- Sinds haar oprichting in 1975 heeft de Houtse Toneelgroep een uitgebreid repertoire aan toneelstukken gespeeld; van kluchten tot thrillers en van komedies tot drama’s. In een tijd waarin steeds nieuwe media hun opwachting maken, houdt de Houtse Toneelgroep zich op een voortreffelijke manier staande. De Houtse Toneelgroep is een bloeiende vereniging, en is als het maar enigszins kan actief bij activiteiten in de wijk of stad. Jaarlijks in maart en september brengen ze een nieuw stuk op de planken.

- "Tienduizenden kleurrijke lampjes toveren Mierlo-Hout om tot een ´Klein Disneyland´ tijdens de Helmondse Lichtjes Parade (voor 2017: Wooden Light Parade) (op een zaterdag in maart of april, in 2019 voor de 10e keer). Vanaf 19.30 uur veranderen de lampjes van de ca. 20 wagens plus groepen en individuen de Houtse Parallelweg en de Hoofdstraat een paar uur lang in een sprookjesdorp. Niet de kwantiteit maar de kwaliteit staat voor de deelnemers ieder jaar weer hoog in het vaandel. Met hun schitterend verlichte creaties vermaken zij het publiek.

De route begint op industrieterrein Houtsdonk. Vanaf daar trekken de deelnemers over de Houtse Parallelweg richting de Hoofdstraat. De optocht eindigt ter hoogte van de Windmolenstraat. In de grote verwarmde tent op het Kerkplein gaan we er van 19.30 uur tot 01.00 uur een fantastisch feest van maken. Na afloop van de Helmondse Lichtjes Parade worden daar de prijswinnaars bekendgemaakt." Op deze avond zijn de Hoofdstraat en de Houtse Parallelweg van 18.00-23.30 uur afgesloten voor al het verkeer. Toegang tot de parade kost € 2,50 per persoon, kinderen tot 4 jaar gratis. Voor een indruk van hoe het eruit ziet, zie de videoreportage van de Helmondse Lichtjes Parade 2017.

- Koningsdag.

- Op een zondag in mei organiseert Scouting Mierlo-Hout haar jaarlijkse Tweedehandsmarkt (in 2019 voor de 8e keer). De opbrengsten komen ten goede aan de activiteiten van de vereniging, zoals het organiseren van zomerkampen.

- Oorspronkelijk was er alleen een Wandelvierdaagse in de kern Helmond. In de jaren na de annexaties van de dorpen Brouwhuis, Mierlo-Hout en Stiphout (1968) kwam er ook een Wandelvierdaagse (eind mei) in en rond die dorpen. In Mierlo-Hout is al sinds 1979 een startbureau gevestigd. Van daaruit kun je wandelen door o.a. de nieuwe architectonisch bijzondere wijk Brandevoort, en het prachtige buitengebied van 't Hout (zoals het Groot Goor) en Mierlo e.o., zoals de Lungendonk Z van het Groot Goor, en het Eindhovens Kanaal. Op zaterdag vindt de grandioze bloemenintocht plaats met diverse muziekkorpsen uit Helmond. Vanuit elk startbureau vertrekken de wandelaars naar het veld bij de Lorentzstraat, waarna de duizenden deelnemers in één lange colonne naar Boscotondo wandelen. Daar wordt door een delegatie van het college van Burgemeester en Wethouders het traditionele bloemendefilé afgenomen.

- Jeugdkamp RKSV Mierlo-Hout (mei of juni).

- Minor (op een vrijdag begin juni, in 2019 voor de 21e keer) is een te gek 'frisfeest' in Mierlo-Hout speciaal voor de jeugd van 13 t/m 17 jaar.

- "Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout organiseert iedere zomervakantie de leukste Kindervakantieweek van heel Nederland en omstreken. Dat doen we al meer dan 40 jaar! Een enthousiaste club vrijwilligers, aangevuld met een team van supporters. Zo dragen heel veel mensen hun steentje bij. Maar vergeet ook niet onze sponsors, want zonder hen zou de Kindervakantieweek niet door kunnen gaan." Aldus de werkgroep op hun site.

- Op een zaterdag eind oktober is er Halloween Mierlo-Hout (in 2018 voor de 4e keer). De afgelopen jaren is het Halloweenfeest erg gegroeid. Ze begonnen klein met een aantal spelletjes en een kleine Scary Alley op het schoolplein van de St. Odulfusschool. Mede door de groei en de grote kans op slecht weer hebben ze een grotere én binnenlocatie gevonden. Daarom is Halloween vanaf 2018 in de Geseldonk.

- Op 2, 3 en 4 november 2018 vindt de 24e editie plaats van Consumentenbeurs Helmond / Mierlo-Hout, in de zalen van de Geseldonk en sporthal Polaris. De beursvloer is altijd goed bezet met ondernemers uit de regio. Zij staan te popelen om je te ontvangen! Kom proeven, kopen, beleven en vooral profiteren van de diverse beursacties en give-aways. De gezelligste en grootste gezinsbeurs van Helmond, met vermaak voor jong en ouder. Enkele kenmerken: Gratis toegang / Beursacties en give-aways / Proeven / Op de foto met levende uilen / Schminken / Diverse horeca terassen / Live optredens, modeshows en demonstraties o.a. paaldanssport / Is het Kunst of toch Kitsch?: Heb je altijd al willen weten of jouw schilderij, beeld, servies of Chinese pot waardevol zou kunnen zijn? Kom dan naar de Consumentenbeurs en laat je voorwerp gratis taxeren door Heritage Auctions Europe, op zaterdag 3 nov. tussen 12.00-16.00 uur (munten en postzegels uitgesloten).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Ondernemersvereniging Mierlo-Hout (OVMH) presenteert zich aan de consument onder het motto 'Beleef 't op 't Hout!'. Want 't Hout is inmiddels dan wel formeel een wijk van het Helmondse, maar heeft als 'dorp in de stad' nog altijd een eigen identiteit met een sterk winkelaanbod in een geheel nieuw centrum en met genoeg parkeerplaatsen voorhanden. Ook het verenigingsleven is sterk vertegenwoordigd. Samen met OVMH staan ze voor een sociaal gezicht op 't Hout, waar de gemeenschapszin nog hoog in het vaandel staat. Daarom is het goed toeven op 't Hout, waar ze samen en vol enthousiasme werken aan een economisch sterke regio. OVMH is een actieve vereniging met ca. 70 leden. Handig is dat je die onder de link allemaal op een rijtje vindt, met per winkel of ander soort onderneming een beschrijving en link naar hun site.

- Weekmarkt op dinsdagochtend.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Mierlo-Hout.

- Nieuws: - Nieuws uit Mierlo-Hout op Facebook. - Nog een lokale nieuwspagina op Facebook. - Weekblad Houtvonken is van start gegaan in 1965 en heeft het volgehouden t/m 2017. De geschiedenis van het blad kun je hier lezen. Het blad werd sinds 2008 wekelijks bezorgd door maar liefst 80 trouwe vrijwilligers. De afgelopen jaren, vooral sinds de financiële crisis van ca. 2008, zag men het aantal adverteerders en daarmee de inkomsten geleidelijk teruglopen, tot het blad de laatste jaren verliesgevend werd en men helaas per 2018 de stekker eruit moest trekken. Via de site van Houtvonken kun je de nieuwsberichten van 2002 t/m 2017 nog teruglezen.

Maar... conform de legendarische uitspraak "Elk nadeel heb se voordeel" van de al even legendarische Johan Cruijff, is uitgeverij Adcommunicatie van de bekende Mierlo-Houtenaar Ad Klaassen in 2018 in dit ontstane gat gesprongen, en brengt hij sinds mei 2018 het kleurrijke glossy magazine Ons Mierlo-Hout uit. Het magazine, in een oplage van 5.000 en op A4-formaat, wil een schakel en platform zijn voor alle verenigingen en andere instanties in deze kern, met respect voor ieders mening. En met aandacht voor alle facetten uit deze mooie wijk. Sinds mei 2018 veschijnt het magazine maandelijks, vanaf september 2018 beoogt het zelfs 2x per maand te gaan verschijnen. Via deze link is het magazine ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisaties: - Wijkraad Mierlo-Hout bestaat uit vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid binnen de wijk. Dit beogen zij te bereiken door samen te werken met buurtverenigingen, buurtpreventieprojecten, KBO, gemeente, scholen, verenigingen, LEV-groep, parochie, politie e.d. Een bestuursfunctie bij de Wijkraad is een mooie taak. Je bent vanaf het begin betrokken bij allerlei ontwikkelingen in je eigen wijk en je merkt dat jouw inzet meerwaarde heeft voor het wel en wee van de individuele wijkbewoners. Echte maatschappelijke betrokkenheid dus. Jouw inzet helpt de wijk verder vooruit. Iedere enthousiaste vrijwilliger, jong of ouder, is van harte welkom. Enthousiasme en interesse voor alles wat er gebeurt in de wijk is een voorwaarde. Wil je iets betekenen voor de wijk Mierlo-Hout? Wellicht ben je dan geïnteresseerd in een functie binnen de Wijkraad.

Waar is de wijkraad allemaal bij betrokken? In de afgelopen jaren heeft de wijkraad voor Mierlo-Hout in samenwerking met diverse instanties en met behulp van vele vrijwilligers vele belangrijke zaken aangepakt. Voorbeelden zijn o.a.: mede dankzij de wijkraad is er een mooi en inmiddels drukbezocht wijkcentrum gerealiseerd: Wijkhuis De Geseldonk; jeugd en jongeren krijgen volledige aandacht. Denk aan “The Cave” op de woensdagmiddagen in de Geseldonk, de druk bezochte Minor Frisfeesten voor de jeugd van 13-17 jaar en aan de jeugddisco voor de oudere basisschooljeugd; er is een mooi netwerk van buurtverenigingen en buurtpreventieprojecten die mede worden ondersteund door de wijkraad; onder de vleugels van de wijkraad is een dekkend netwerk van AED-apparaten in gebruik genomen. De gemeente Helmond heeft aangegeven deze pilot over heel Helmond te willen uitrollen;

er is een historische wandelroute in ontwikkeling en er is aandacht voor de aankleding van de wijk; momenteel wordt er druk gewerkt aan een nieuwe sportaccommodatie in Mierlo-Hout, het aanpassen van de kinderspeelplekken en het bewegen voor volwassenen; een van de nieuwe speerpunten is de reconstructie van de Mierloseweg, waar inmiddels vergevorderde plannen voor zijn. Met inspraak van de wijkraad, OVMH, buurtbewoners, betrokken winkeliers en buurtvereniging Apostelwijk; samen met vele organisaties, die binnen de wijk actief zijn, beoogt de wijkraad de leefbaarheid voor de individuele wijkbewoners te verbeteren; jaarlijks organiseert de wijkraad de Nieuwjaarsbijeenkomst en de verkiezing van de MierloHoutenaar; de Commissie Mantelzorg organiseert bijeenkomsten om mantelzorgers en ook andere wijkbewoners te informeren; samen met Stichting Mierlo-Hout in Actie zijn ze betrokken bij het project voor lichtdementerenden in de “Huiskamer” van de Geseldonk; en samen met deze stichting en Stichting Wijkhuis De Geseldonk financieren ze sinds 2018 het jaarlijkse Wapenfeest voor vrijwilligers uit de wijk.

- Kennelijk is, gezien hun naam, Stichting Mierlo-Hout in Actie ook een lokale belangenvereniging. Maar waar zij voor staan; geen idee, want op hun site kunnen wij daar niets over vinden, en kennelijk zijn zij zo druk met andere 'acties' dat zij aldus de homepage van hun site nog altijd "druk bezig zijn met de invulling van de website" (die gezien het © onderaan de homepage kennelijk al sinds 2013 bestaat)...

- Wijk- en buurtverenigingen: - Wijkvereniging De Akkers. - Buurtvereniging Apostelwijk, naar eigen zeggen op hun site "de gezelligste buurtvereniging van Helmond", is opgericht in 1991 en heeft dus in 2016 het 25-jarig jubileum gevierd. - Buurtvereniging Ashorst. - Buurtvereniging Gheynspark is opgericht in 1993.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Geseldonk.

- Onderwijs: - Basisschool 't Hout is de enige openbare school in Mierlo-Hout. De school is in 1974 door de gemeente opgericht. Dit gebeurde nadat ouders uit de wijk daarvoor diverse acties hadden ondernomen. OBS 't Hout is dus een school die door ouders bevochten is. Het was de tweede openbare school in Helmond. De kinderen op school zijn een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Een openbare school is neutraal en schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Het heeft geen voorkeur voor een bepaalde (geloofs)richting. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet a-p-a-r-t maar samen is het motto van deze school. Nog enkele kenmerken: Een openbare bibliotheek in de school; een Schakelklas, een Topklas en 2 Hi/Level groepen; Engels in alle groepen (1 t/m 8); officiële Rots- en Waterschool; goede resultaten; gespecialiseerd in meer-en hoogbegaafdheid en dyslexie; extra instructie aan kinderen die het nodig hebben.

- In Mierlo-Hout was aanvankelijk sprake van een jongensschool (St. Odulfus), gerund door de Broeders van de La Salle, en een meisjesschool (St. Lucia), geleid door de Zusters van Schijndel. De St. Jorisschool is de eerste gemengde school en start in 1965, eerst nog in een houten noodgebouw aan de Hoofdstraat, naast het oude klooster van de zusters, kort erna in een nieuw pand aan de Mahoniehoutstraat, waar de Jorisschool nog altijd gevestigd is. - Basisschool St. Odulfus. - Basisschool 't Baken.

Doordat schoolgebouwen verouderen, lopen o.a. de stookkosten op. Daarnaast krijgen scholen minder geld van het rijk als het leerlingenaantal daalt, wat bij veel scholen door de bevolkingskrimp het geval is, terwijl de kosten voor een pand gelijk blijven of door mindere energiezuinigheid zelfs toenemen. "Wij vinden dat het beschikbare budget zo veel mogelijk terecht moet komen bij de kinderen. Daarom moeten we nu ingrijpen en toe naar minder gebouwen die steeds leger staan", zo stelde onderwijswethouder Margreet de Leeuw bij de presentatie van het meerjarenplan voor onderwijshuisvesting in juni 2017. Voor Mierlo-Hout betekent dit dat de scholen Jorisschool, 't Baken en St. Odulfus in 2020 worden samengevoegd tot één RK basisschool. Openbare basisschool 't Hout groeit en gebruikt daarom sinds schooljaar 2016-2017 3 lokalen in de Jorisschool. Op termijn richt 't Hout dit gebouw als volledige tweede locatie in. Het pand van 't Baken aan de Dolfijnlaan gaat in 2020 dicht.

- Jeugd en jongeren: - Jongeren Mierlo-Hout organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten. - Ca. 7x per jaar is er Jeugddisco.

- Scouting Mierlo-Hout heeft als doel om kinderen en jongeren van 5 t/m 18 jaar wekelijks een leuke activiteit te bezorgen. Scouting is een leuke manier om je vrije tijd te besteden. Je leert ook nog een heleboel, met name zaken die je op school of thuis niet zo snel tegenkomt. Samen steeds weer op zoek naar nieuwe uitdagingen om je grenzen te verleggen. Dat is nou typisch Scouting. Wereldwijd spelen maar liefst 32 miljoen jongens en meisjes wekelijks het spel van Scouting in meer dan 160 landen. Op dit moment is er ruimte voor nieuwe leden bij: Bevers (5-7 jaar, zaterdagmiddag, gemengd), Welpen (7-10 jaar, zaterdagmiddag, jongens), Kabouterwelpen (7-10 jaar, zaterdagmiddag, meisjes) en Explorers (14-18 jaar, dinsdagavond, jongens en meiden). Helaas is er bij de volgende groepen sprake van een wachtlijst. Voor deze groepen zijn ze dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers om op verantwoorde wijze meer leden te kunnen accepteren. Gidsen (10-14 jaar, zaterdagmiddag, meisjes) en Verkenners (10-14 jaar, zaterdagmiddag, jongens).

- Muziek: - Muziekvereniging Unitas in Mierlo-Hout is opgericht in 1924 en omvat een blazersgroep, een slagwerkgroep en een poporkest. Ook vele muzikanten uit de nieuwe buurwijk Brandevoort hebben de weg naar deze vereniging al gevonden. En om dat nog makkelijker te maken, hebben ze in 2018 in Brandevoort een geheel nieuwe muziekschool opgezet in samenwerking met Muziekschool Musicas. Hoe fijn is het om in je eigen wijk muziek te maken en dus niet meer in de auto te hoeven stappen. Of heb je altijd al muziek gemaakt, dan is dit de tijd om weer een instrument te gaan bespelen. Het kan nu in je eigen wijk. Vanaf schooljaar 2018-2019 worden muzieklessen verzorgd in o.a. trompet, piano, saxofoon, slagwerk, drums en nog veel meer.

- Het Houts Gemengd Koor is in 2009 ontstaan uit samenvoeging van de koren Houts Gemengd Koor St. Caecilia (opgericht in 1916) en Gemengde Zangvereniging Crescendo (opgericht in 1991). Met de nodige trots durven zij te stellen dat het Houts Gemengd Koor na meer dan 100 jaar nog altijd een gezonde vereniging is. Gezond op het gebied van muzikaliteit en saamhorigheid alsmede van bestuurlijk beleid. De opkomst van de leden bij de wekelijkse repetities is kenmerkend voor de sfeer binnen de vereniging. Naast de wekelijkse repetities wordt er veel aandacht besteed aan het verzorgen van de uitvoeringen.

- Just For Fun is een enthousiaste zanggroep met ca. 40 zingende leden, opgericht in 1993. De groep is verdeeld over 5 stemmen: sopranen, mezzosopranen, alten, tenoren en bassen.In de beginperiode bestond het repertoire vooral uit nummers van de jaren 60-70-80. Inmiddels hebben ze dit uitgebreid met jazz- en musicalnummers en (actuele) popsongs. Ook eigen arrangementen van dirigent Dan Loredan zijn inmiddels aan het repertoire toegevoegd. De begeleiding tijdens de optredens wordt verzorgd door een eigen combo bestaande uit een drummer en twee gitaristen. Tezamen met de dirigent, die het koor begeleidt op piano, zorgt het combo ervoor dat elk optreden een swingend geheel wordt. En dan is er nog de choreografie. Elk nummer wordt ondersteund door passende bewegingen, waardoor het steeds aantrekkelijk blijft, niet alleen om te luisteren naar Just For Fun maar ook om naar te kijken.

- Sport: - "RKSV Mierlo-Hout is dé amateur-voetbalclub van Helmond en omstreken. Er is geen enkele club in de buurt die in de afgelopen jaren zo snel is gegroeid. Ons motto is in dat opzicht dan ook: groeien moet niet vermoeien. Met zijn allen moeten wij er voor zorgen dat de organisatie fris, flexibel en transparant blijft. Alleen dan behoudt iedereen het plezier in de mooiste sport die er is", aldus de vereniging op haar site. - Facebookpagina Dames 1. - In 2019 bestaat de vereniging 100 jaar. Op de Facebookpagina 'RKSV Mierlo-Hout 100 jaar' verzamelen ze foto's, namen op foto's, e.a. documenten om de geschiedenis van de vereniging te schrijven. Help mee!

- Volleybalclub VC Polaris is Helmonds enige volleybalvereniging die ook deelneemt aan de NeVoBo-competitie. VC Polaris bruist van het leven met vele heren-, dames-, recreanten- en jeugdteams en een eigen CMV-afdeling. De club telt meer dan 20 NeVoBo-teams waarvan enkele teams op nationaal niveau spelen. Sinds 2013 wordt er ook beachvolleybal gespeeld op sportpark Brandevoort. VC Polaris is eigenaar van sporthal 't Hout in Mierlo-Hout met daarbij behorend een oergezellige kantine.

- Tennisvereniging TV Carolus is opgericht in 1975 en is ontstaan op het toenmalige tenniscomplex van het Carolus Borromeus College. In 2001 is de vereniging verhuisd naar het gloednieuwe complex tussen Mierlo-Hout en Brandevoort, omdat de gemeente een bestaande tennisvereniging de kans bood daarheen te verhuizen. Dat is dus TV Carolus geworden, en daar hebben ze geen spijt van, want daardoor is in 2 jaar tijd het ledental meer dan verdubbeld!; van 435 naar ca. 900 leden. Er ontstond een wachtlijst en ook behoefte aan meer ruimte voor competities, toernooien, trainingen e.a. activiteiten. In 2018 is het tennispark gerenoveerd, uitgebreid van 8 naar 10 banen, en zijn ze met alle banen overgestapt naar gravel op verharding (Matchclay).

- Tourclub Mierlo-Hout is opgericht in 1986 en heeft ca. 40 leden. De activiteiten van de cub hebben vooral een sportief, maar tevens een sociaal karakter. Van medio maart tot medio oktober worden er op zondagmorgen toertochten gefietst. De lengte van de eerste drie tot vier tochten varieert van 50 tot 90 km. Daarna gaat de lengte van een tocht al snel naar de 100 tot incidenteel 150 km. Tijdens alle tochten rijdt er een volgwagen mee met o.a. EHBO-koffer, medische gegevens en een aantal reservewielen, zodat snel van wiel kan worden gewisseld indien iemand lek rijdt. Verder wordt er jaarlijks een tweedaags weekend georganiseerd - met een langere afstand en vaak door heuvelachtig landschap, aan het einde van het seizoen een tijdrit, en in november een feestavond voor alle leden en hun partners.

- Judo is een sport voor iedereen. Voor jong en ouder en voor zowel meisjes als jongens. Duizenden judoka's beoefenen in de recreatieve sfeer met veel enthousiasme de judosport. Een judoka gebruikt de kracht van zijn tegenstander om deze te overmeesteren. Judo is door Jigoro Kano (1860-1938) ontwikkeld vanuit de traditionele Japanse vechtkunst Jiu-Jitsu. Voor de pedagoog Kano was Judo niet zomaar een sport. Hij beschouwde het vooral als een opvoedkundige methode. Door Judo leer je positief omgaan met agressie. Judo is bovendien beschaafd; zonder je tegenstander te blesseren, leer je hem of haar te overmeesteren. Judovereniging Mierlo-Hout (JVMH) is opgericht in 1972. Heb je interesse om kennis te maken met de judosport, kom dan gerust eens vrijblijvend kijken in de dojo van JVMH. Je kunt je desgewenst ook aanmelden voor een gratis proefles!

- Dansvereniging DV X-perience is opgericht in 2004. Ze beoefenen de garde- en showdanssport in wedstrijdverband, maar ook presenteren zij zich met veel plezier tijdens shows en evenementen. De vereniging heeft ca. 80 leden in de leeftijd van 5 jaar en ouder, die allen tot het uiterste gaan om telkens weer een geweldige show neer te zetten.

- Tafeltennisvereniging DSP (= De Soepele Pols) is een recreatieve tafeltennisclub in Mierlo-Hout. Hun speelavond is op woensdag, in De Geseldonk.

- Overige verenigingen: - "Het Gilde leeft op 't Hout". Dit is niet alleen onze slogan maar ook een van onze ambities om de komende jaren meer dienstbaar te worden aan onze gemeenschap. Gilde Sint Antonius Abt is de oudste vereniging van Mierlo-Hout (anno 1451) en ontwikkelt zich sterk mee met de tijd. De komende jaren wil het Gilde doorgroeien, haar invloed en betrokkenheid in de omgeving vergroten en als cultuuruitdrager haar activiteiten uitvoeren in de moderne tijdsgeest."

- ZijActief afd. Mierlo-Hout is een katholiek vrouwennetwerk met een gevarieerd jaarprogramma, waarin ontmoeting, ontspanning en ontplooiing centraal staan. Samen met vrouwen uit je omgeving neem je deel aan een breed scala aan activiteiten: informatieavonden over de meest uiteenlopende onderwerpen, culturele activiteiten, workshops op creatief of culinair vlak en interessante excursies. Elkaar leren kennen, gezellig even stoom afblazen en de accu opladen voor een nieuwe dag.

- Vogelvereniging Mierlo - 't Hout.

- Zorg: - In 1889 verrijst Klooster Alphonsus in Mierlo-Hout (Hoofdstraat 176), dat zich richt op bejaarden- en ziekenverzorging en onderwijs aan meisjes. In 1977 wordt het klooster gesloopt en vervangen door een nieuw bejaardentehuis. Het huidige Woonzorgcentrum Alphonsus wordt na ca. 40 jaar mogelijk gesloopt en vervangen door een nieuw, groter complex. Het huidige pand is gedateerd, onder meer qua wooncomfort, technische (zorg)mogelijkheden en energieverbruik. Daarnaast neemt door de vergrijzing de vraag naar zorgwoningen toe. Savant gaat samen met woningcorporatie Compaen onderzoeken of nieuwbouw wenselijk en financieel haalbaar is. Medio 2018 moet hierover uitsluitsel zijn. Als het plan doorgaat, dan komt er eerst nieuwbouw op het nabijgelegen perceel van Compaen, om de hoek aan de Houtse Parallelweg (nu nog in gebruik als hondenuitlaatstrook). Als dat nieuwe complex klaar is, wordt het oude gesloopt en komt ook daar iets nieuws terug. De eerste nieuwe appartementen komen na 2020 gereed.

- Veiligheid: - Eerste hulp verlenen aan slachtoffers zou bovenaan de lijst moeten staan wanneer er zich iets voordoet. Niet alleen kijken uit nieuwsgierigheid maar daadwerkelijk helpen! Het lijkt zo gewoon: hulp bieden aan slachtoffers, maar wist je dat de grote meerderheid geen idee heeft wat er moet gebeuren bij ongevallen op straat of rondom het huis? En niemand wil toch met lege handen staan bij een ongeval? Door kennis en ervaring kun je snel iemand helpen in afwachting van de komst van professionele eerstehulpverleners. EHBO-vereniging Mierlo-Hout verzorgt de opleiding Eerste Hulp (voorheen EHBO) en Eerste Hulp aan Kinderen en reanimatie (BLS/AED).

Tijdens de cursus leer je: het plakken van een pleister tot het aanleggen van diverse verbanden; wat te doen bij een vergiftiging, botbreuk, brandwonden; het reanimeren van een slachtoffer; wanneer je professionele hulp moet inschakelen; het op de juiste manier benaderen van slachtoffers; en vele andere dingen. Tijdens de cursusavonden zijn 'Lotus-slachtoffers' aanwezig die verwondingen en aandoeningen waarheidsgetrouw nabootsen. De cursisten gaan dan aan de slag alsof het een echte hulpverlening is. De laatste cursusavond doe je examen. Als je daarvoor slaagt, heb je het diploma behaald en kun je op de juiste manier hulp bieden.

- In vrijwel alle wijken/buurten van Mierlo-Hout is sprake van buurtpreventie(teams). Nadere informatie per wijk/buurt vind je op de pagina Buurtpreventie 't Hout.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout (OVMH) is opgericht in 1974. Sindsdien bundelen ze als ondernemers hun krachten en maken ze zich sterk om deze wijk tot een fijn leefbaar ‘dorp in de stad’ te maken en te houden. De afgelopen jaren heeft dat geresulteerd in bijvoorbeeld de realisatie van het mooie Houtse centrum, de oprichting van het Houtsnipper Spaarsysteem en de ondersteuning en aansturing van Stichting Mierlo-Hout Promotion. Elk jaar is er in november een Consumentenbeurs. De winterse sfeerversiering wordt opgehangen in de hoofdstraten van ’t Hout en voor de kleintjes is er een Sinterklaasviering. Voor de leden en hun partners organiseren ze met regelmaat contactdagen en -avonden, ledenvergaderingen met gastsprekers en bedrijfsbezoeken. OVMH is aangesloten bij Wijk-/Winkelmanagement Helmond en FOH. OVMH is een gezonde vereniging, met ruimte voor ieders eigen mening en inbreng van ideeën. Een vereniging voor de moderne ondernemer die actief bezig is met zijn zaak!

- Glasvezel: - "Supersnel internet en klaar voor de toekomst met diverse nieuwe (zorg)diensten dankzij glasvezel. Vanaf 2020 is het ook zover voor Mierlo-Hout. Bij een deelname van minimaal 25% gaat Glasvezel Helmond ook hier een open glasvezelnetwerk aanleggen. De verwachting is dat de aanleg start vanaf april 2020. Inwoners hebben informatiepakketten gekregen over de aanbieders van internet-, televisie- en telefoniediensten met hun pakketten, servicediensten en prijzen. Er waren ook drukbezochte informatieavonden. Ook bestaat de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten voor professionele zorg- en veiligheidsdiensten via de aanbieder van Veilig Gevoel Thuis. En er is gestart met een project om kennis te maken met digitale brand- en huisbeveiliging en ouderenzorg via aanbieder Akkedeer.

Wethouder Jos van Bree: "Een verbetering van de internetverbinding is hard nodig in onze stad. Daarnaast is glasvezel zoveel meer dan alleen snel internet en tv. Het is een basisvoorziening waarmee inwoners, ondernemers en onderwijs in onze stad gebruik kunnen maken van digitale diensten. Zo hebben gebruikers van glasvezel meer mogelijkheden met werken vanuit huis, kunnen kwetsbare mensen langer thuis blijven wonen en kan het worden gebruikt bij nieuwe apparaten zoals een slimme thermostaat. Op dit moment zijn er reeds diverse diensten op het gebied van veiligheid en (mantel)zorg op glasvezel beschikbaar. Wij hopen daar over niet al te lange tijd ook ziekenhuisdiensten aan toe te voegen." Glasvezel Helmond is het samenwerkingsverband tussen gemeente Helmond en de lokale glasvezelspecialist e-Quest. Zij zorgen van 2019 tot en met 2021 voor een glasvezelnetwerk in de straten van Helmond waar dit nog niet ligt. Glasvezel is de modernste, snelste en meest energiezuinige verbinding voor internet, televisie, telefonie en overige digitale diensten. De gemeente ziet glasvezel als een nutsvoorziening, zoals elektriciteit, wegen en riolering." (bron: gemeente Helmond, oktober 2019)

Terug naar boven

Bekende inwoner

- Willem van Enckevoirt is in 1464 geboren te Mierlo-Hout als zoon van een landbouwer. Hij studeert in Rome, en wordt in 1522 door paus Adrianus VI benoemd tot bisschop van Tortosa. Later wordt hij kardinaal. Hij was een vertrouweling van keizer Karel V. Hij bedacht zijn geboorteplaats met een hofje voor 12 oude vrouwen, dat de bijnaam 'Apostelhuis' kreeg, naar de 12 apostelen. De huidige 'Apostelhoeve' herinnert daar nog aan.

Reactie toevoegen