Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Streek
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Zuid-Holland

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Terug naar boven

Status

- Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten in de provincie Zuid-Holland. Het samenwerkingsverband is van start gegaan in 2015 en is de opvolger van de voorheen afzonderlijke Stadsregio's Rotterdam en Haaglanden. Het samenwerkingsverband is een zogeheten Gemeenschappelijke regeling.

Vertegenwoordigers van de gemeenten maken binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen plannen voor verkeer, vervoer en het economische vestigingsklimaat. De samenwerking moet een betere bereikbaarheid en meer banen gaan opleveren, door economische kansen in de regio beter te benutten. Hiervoor versterken de gemeenten bovendien de samenwerking met het bedrijfsleven en met onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

- Metropoolregio Rotterdam Den Haag omvat de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft*, Den Haag*, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg*, Maassluis, Midden-Delfland*, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp*, Ridderkerk, Rijswijk*, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar*, Westland*, Westvoorne en Zoetermeer*.
* Voorheen Haaglanden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- 'Regionaal denken, lokaal doen!' Tussenevaluatie Metropoolregio Rotterdam Den Haag (september 2017). - Column van NRC-correspondent Caroline de Gruyter over dit rapport.

- Convenant Samenwerking Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (2016).

- Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. Agenda Stad zet de steden in de spotlights en dat is niet voor niets. De trek naar de steden is een wereldwijd fenomeen en illustreert dat grootstedelijke gebieden op dit moment de mondiale economische, culturele en sociale motoren zijn. Ook in Nederland concentreert de economische ontwikkeling zich in de stad; het grootstedelijk gebied van Amsterdam/Utrecht; Rotterdam/Den Haag en Eindhoven. Maar het verhaal van de stad is niet alleen maar een succes story. Er zijn winnaars en verliezers. Wereldwijd nemen de verschillen toe: tussen arm en rijk binnen de steden, tussen stad en land, en tussen stedelijke regio’s. Ook binnen de Nederlandse context is dat zichtbaar. In economisch opzicht heeft Metropoolregio Rotterdam Den Haag de afgelopen decennia ondergepresteerd in vergelijking met Amsterdam/Utrecht en Eindhoven, ondanks een grote concentratie van gezichtsbepalende en mondiaal toonaangevende nationale (top-)sectoren en een sterke publieke kennisinfrastructuur. Dat heeft zich vertaald in een relatief lage werkgelegenheidsgroei en hoge werkloosheidscijfers.

Agenda Stad komt voor Metropoolregio Rotterdam Den Haag op een uitgelezen moment. Het grootstedelijk gebied van Rotterdam en Den Haag is zich op allerlei fronten juist nu aan het 'resetten': economisch, ecologisch, ruimtelijk, sociaal, bestuurlijk en organisatorisch. Deze reset is van betekenis voor de economie van de regio en die van Nederland als geheel en in het bijzonder voor de gezamenlijke ambitie om Nederland internationaal marktleider te laten zijn in de transitie naar een nieuwe, circulaire economie. Het position paper 'Metropoolregio Rotterdam Den Haag: metropool in transitie. Input MRDH voor Agenda Stad' (2015) is een propositie voor de wijze waarop Agenda Stad kan helpen bij het realiseren van deze transitie en hoe we daar regionaal én nationaal de vruchten van kunnen plukken.

- Met de in december 2016 verschenen Roadmap Next Economy (RNE) geeft Metropoolregio Rotterdam Den Haag een vervolg aan de City Deal die een jaar daarvoor is gesloten over de economische ontwikkeling van de regio. De RNE is het economische antwoord van de regio op de uitdagingen van nu, waarbij twee ontwikkelingen boven alles uit torenen: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. De RNE bevat een strategie en een actieprogramma die ervoor moeten zorgen dat de economie van de metropoolregio klaar is voor de toekomst.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Gedeputeerde Han Weber van de Provincie Zuid-Holland heeft in maart 2017 de aanvraag voor het verkrijgen van de status van Bijzonder Provinciaal Landschap voor het Midden-Delfland gebied ontvangen en in behandeling genomen. De Midden-Delflandse overheden en organisaties pleiten gezamenlijk voor deze wettelijke status van het waardevolle veenweidelandschap in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De status geeft het belang aan van het open en groen houden van dit gebied en het behoud van de unieke waarden. Gedeputeerde Weber reageert op de aanvraag: "Ik ben er trots op dat ik als gedeputeerde van Zuid-Holland de eerste aanvraag voor een Bijzonder Provinciaal Landschap in Nederland mag ontvangen. Dat toont ambitie en laat zien dat een goede samenwerking meer is dan de som der delen. Die samenwerking blijft belangrijk want de aanvraag is maar een momentopname, hierna begint het echte werk."

Volgens wethouder Govert van Oord van de gemeente Midden-Delfland garandeert de nieuwe status een zorgvuldig omgaan met de kwaliteiten van het landschap: "Midden-Delfland ontwikkelt zich, is een levend landschap. Dat is mede de kracht van dit gebied. Bij die nieuwe ontwikkelingen moet kwaliteit steeds voorop staan. Die kwaliteit komt uit het landschap zelf, uit de ligging in het stedelijk gebied én uit het draagvlak en het enthousiasme van alle partijen die samen de aanvraag indienen." Aldus dhr. Van Oord bij de presentatie van de aanvraag. Natuurmonumenten licht toe waarom ook volgens haar de status van Bijzonder Provinciaal Landschap voor Midden-Delfland nodig is.

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Officiële site van Metropoolregio Rotterdam Den Haag. - Nieuws van de Metropoolregio op Twitter.

- Onderzoek algemeen: - De 'Masterthesis Metropoolregio Rotterdam Den Haag' van Yves Marsé, Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen / Regionale Geografie (2009) heeft als centrale onderzoekvraag: In hoeverre is er sprake van een Metropoolregio Rotterdam Den Haag tussen de bestuurlijke en maatschappelijke actoren van de grootstedelijke regio’s Den Haag en Rotterdam op de arbeids-, recreatie- en woningmarkt, en op welke punten is er nog ruimte voor verbetering?

- Onderzoek mobiliteit: - De zelfrijdende auto gaat de stedelijke samenleving drastisch veranderen. Het onderzoek ‘De Zelfrijdende Stad’ gaat in op de manier waarop, en hoe daarmee om te gaan. Wat is het, wie gaat er gebruik van maken, en wat is het effect op het stedelijk weefsel, bedrijven, openbaar vervoer, en op ons, de mensen? De firma Except Integrated Sustainability publiceert in het onderzoek algemene analyses, patronen en richtlijnen, en onder deze link 5 concrete case studies in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het project is ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, met inbreng van stakeholders uit gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

- Onderzoek duurzaamheid: - In het essay 'Is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) klaar voor de groene race?' (2014) onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) welke opgaven en kansen er liggen in de MRDH vanuit de noodzaak om de economie te vergroenen. Ze concluderen dat de MRDH sommige cruciale elementen in deze ‘groene race’ goed op orde heeft, bijvoorbeeld de sterke universiteiten en hun relatie met het bedrijfsleven en de sterke clustering van ‘cleantech’-bedrijvigheid. Maar paradoxaal genoeg blijft het aantal innovaties gericht op duurzamere producten en productieprocessen achter én is de ondernemerschapsdynamiek (nieuwe bedrijvigheid) als drager voor vernieuwing relatief laag. Ze adviseren een visie te ontwikkelen op een groen innovatiesysteem, en benoemen daarvoor enkele elementen.

Reactie toevoegen