Metropoolregio Eindhoven

Streek
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Noord-Brabant

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven SRE kaart [640x480].jpg

Kaart van de Metropoolregio Eindhoven, het samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Kaart van de Metropoolregio Eindhoven, het samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Metropoolregio Eindhoven

Terug naar boven

Status en ligging

- Metropoolregio Eindhoven (MRE) is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant.

- Metropoolregio Eindhoven omvat de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

- De Metropoolregio Eindhoven is een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling.

- Metropoolregio Eindhoven omvat de streken Kempen (= de 15 gemeenten links op de kaart elders op deze pagina) en Peelland (= de 6 gemeenten rechts op de kaart).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (plaatsen in) Zuidoost-Brabant, kun je terecht bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Samenwerken zit in het DNA van deze regio. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid maken zich al jaren samen hard voor een sterke regio. Dat is ook wat deze regio zo succesvol maakt. De 21 gemeenten werkten jarenlang samen in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Maar het SRE werd te star, log en bureaucratisch. Het droeg niet meer bij aan de huidige én toekomstige oplossingen voor de regio. Daarom is het SRE opgeheven. Maar de 21 gemeenten wilden wel bestuurlijk blijven samenwerken. Daarom hebben ze in 2015 de Metropoolregio Eindhoven opgericht. Een flexibele, energieke netwerksamenwerking met focus op de thema’s waarop regionale samenwerking echt nodig is.

De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben een gezamenlijke ambitie: de Brainportregio verder ontwikkelen tot een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale eigenheid. Ze willen een excellente regio zijn met sterke gemeenten. Dat resulteert in een betere, duurzame toekomst voor alle inwoners. Deze gezamenlijke ambitie is waarom de 21 gemeenten samenwerken, en dat is waar het vuur voor brandt.

In de Regionale Agenda hebben de 21 gemeenten afgesproken hoe ze in de Metropoolregio Eindhoven de regionale ambitie gaan realiseren. De Regionale Agenda is de basis van de regionale samenwerking. In het samenwerkingsverband werken ze aan drie thema’s: economie, ruimte en mobiliteit. Dit zijn grote overkoepelende thema’s die voor iedereen belangrijk zijn, ze raken alle aspecten van het leven.

De Metropoolregio Eindhoven is een dynamische en actiegerichte samenwerking van en door gemeenten. Minder bureaucratie, minder vergaderen, maar meer doen, meer vertrouwen. Van binnenuit, naar buiten kijkend én samen met partijen. Zo ontstaat een steeds steviger netwerk met krachtige knooppunten, waarin bestuurders uit verschillende gemeenten elkaar opzoeken, samenwerken en kennis delen.De werkplaatsen zijn zo veel mogelijk triple helix. En ook daarbuiten praten ze met zo veel mogelijk samenwerkingspartners: bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, waterschappen, provincie, andere regio’s etc.  Ze werken niet met een klein clubje, maar ‘open source’: iedereen met deskundigheid denkt mee. Zo krijgen ze de goede, bijzondere oplossingen.

De 21 gemeenten zíjn de samenwerking. Zij hebben in de Regionale Agenda vastgelegd hoe ze samenwerken. En via het Regionaal Platform en de werkplaatsen pakken de gemeentebestuurders concreet de regionale vraagstukken aan. De 21 gemeenteraden stellen alle plannen en voorstellen vast. Zo hebben zij direct invloed op de samenwerking. De verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de gemeenten, of andere samenwerkingspartners. In ieder geval dichtbij de burger en de dagelijkse praktijk. Zo organiseren ze gezamenlijke slagkracht én uitvoeringskracht. Met als doel dat de inwoners en bedrijven er beter van worden.

De 21 gemeenten worden ondersteund door een kleine flexibele, ambtelijke organisatie. Deze ambtelijke ondersteuning regelt de randvoorwaarden, en is de aanjager voor het debat en de actie. Ze bereidt beslisdocumenten voor waarbij de input komt van gemeenten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook zorgt ze dat alle lokale ontwikkelingen gebundeld worden en relevante kennis weer gedeeld wordt. Maar vooral organiseert ze bijeenkomsten en ontmoetingen. Want nabijheid is het sleutelwoord. Als je elkaar kent en ontmoet, ontstaan dynamiek, begrip en draagvlak. En dan slaat de vonk over.

- De in 2017 verschenen Integrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven is: de regiobrede ambitie en ontwikkelingsrichting; een gezamenlijk referentie- en afsprakenkader; de basis voor communicatie- en lobbytrajecten;  een uitnodiging/inspiratie voor pilotprojecten; regioinbreng provinciale omgevingsvisie en input voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Onder de link hiervóór vind je de pdf-versie. Onder deze link vind je de interactieve website van de Integrale Strategie Ruimte.

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Officiële site van het samenwerkingsverband Metropoolregio Eindhoven.

- Nieuws: - Nieuws van Metropoolregio Eindhoven op Twitter.

Reactie toevoegen